Goudsche Courant, donderdag 4 september 1890

In den Haag houdt lioh eens aetgekleede juffrouw op die om onder dak te komen bare toertuoht neemt tot het volgende kunstje Voorwendende enkele dagen daar te moeten vertoeven om eene geneeskundige operatie te ondergaan of iet dergolgks huurt nj eene kamer met pensionen huiselijk verkeer De arme vrouw stort telkensheete tranen over haar liekelyken toestand die haaro a noopt spiritualia in groote hoeveelheid te gebruiken natuurlijk slechts uitwendig Vervolgens tracht sy vriendsohappelyke kennis aan te knoopenmet de contubernalon disoht ontzagwekkende verhalen op van de welgesteldheid barer familie hetvoorbeeldig gedrag harer kinderen enz enz Komtna eenigen tijd van rust en betrekkelijke weeldede aap uit den mouw dan zoekt dé juffrouw doodkalm een ander domicilie de hospita met haar echuldenboekje achterlatende Avip In een brief dd 3 October 1889 van pater Haghenbeek van de Sociëteit van Jesus missionaris bij de Uraons Bengalen komt het volgende voor Eenige maanden geleden lijdon mijn rondreis in het noorden van Dighia was ik te Barambai gekomen en had ik mijn verbluf genomen onder do veranda van een Bunijari dien ik in Januari van dit jaar gedoopt had Daar z nde zag ik een razenden hond snel binuenloopen hg beet zes of zeven lieden onder welke twee van mijn dragers en bracht bun diepe wonden toe Ik gelastte onmiddelijk stukken gzer gloeiend te maken om de wonden uit te branden maar de lieden zagen mg lachende aan Wel Saheb zeiden zij vdat beteekent niets wij hebben een uitstekend middel tegen de razernij Gij zult zien De hond was teruggekeerd een der mannen sloeg hem met een hout dood een ander sneed het beest den bnik open nam ei de lillende lever uit sneed die in stukkeu en gaf daarvan een stuk aan ieder der gewonden die het rauw en bloedend opaten Ër is voor ben niet het minste gevaar meer werd mg betuigd Daar ik ongeloovig bleef en uog aandrong op de oitbranding bracht men een man bij mij wiens been diepe litteekenen had Vijf jaren te voren door een grooten razenden bond gebeten had hq een stuk lanwe lever van het dier gegeten en nooit eeaig gevolg van zijn wonden ondervonden Dit vooral had plaats t n het einde van Maart en nu 3 October zijn de wonden genezen en al de lieden bleven gezand Wat moet men gelooven van dit middel en wat lou Pasteur ervan zeggen De inboorlingen beweren zelfs dal het geneesmift del toegediend aan iemand die door razemg is aangetast hem onfeilbaar zal genezen De heer Woltman schrift uit Menado Ked Indie aan De Kamptoen Het rijwiel is hier in de Minahassa zoo good als onbekend een kennis van me en ik zijn de enigen die de wielersport hier beoefenen Dewegen zijn hier prachtig zelfs beter dan in Padang Batavia of Soerabaja Wij rijden bicjcle alhoewelde Safety hier eigenlek thuis zou behooren omdathet hier vrij bergachtig is Slechts enkelen in de binnenlanden hebben een rqwiel karetta roda zeggen de Inlanders gezien Kom ik een dorp binnenrijden dan is er baast geen Ja beste kind dat is bet woord Je manmoet alles weten wat je doet je hebt niet bet rechthem iets te verbergen Dat is wat moois Zon hij mij alles vertellenwat hij doet Noemt bij mij alle plaatsen op waarhg heengaat Als ik het hem vraag begint hij telachen Dat is niet hetzelfde Je behoeft hem nietalle kleinigheden te vertellen maarje moet zooievendat als hij je ondervraagt je nooit bevreesd behoeftte zgn om hem de waarheid te zeggen X dette had vertegen het hoofd gebogen Je zul hem zeggen dat je mij een bezoekhebt gebracht Nooit Je zult het hem zeggen niet dadelijk als je Ut tenminste als hij er niet naar vraagt Je zultket hem zeggen omdat indien hij het bij toevalvernam Wie zal bel hem vertellen Hoe kan ik dat weten Als hij het toevalligie weten kwam zou dat voor jou eene vreeselgke 1 remedering zijn en bovendien zou je leven vergiftigd zijn want hij zon nooit meer vertrouwen in jestallen Zij had hars armen weder om den hals van haar idochterje geslagen en hield haar tegen haar borst gedrukt i Vertrouwen Odette is de eerste voorwaarde I voor het geluk in het huwelijk Men kan zich ver doorkomen aan iedereen loopt uit zgn huis om dat wonderbare ding te bezien Ik ben eens een dorp binnengereden waarvan de bevolking toen ie mq zag aankomen ia aller l in huis vluchtte Zel krijg ik aoms uitnoodigingen van Inlaodaehe hoofden om eens met myn Stalen ros bij hen te komen Ik voldoe hier meestal aan Eens was ik met mijn rgwiel b j een inlandsch hoofd nadat hg t wiel nauwkeurig bezien bad zei hg mij in gebroken HoUandsoh üeu wonderbaar ding I Wat is toch de mensch Zy kunnen maar niet begrgpen hoe of men met zoo o ding sturen kan Des ochtends van 6 tot 7 en des avonds na zessen kan men hier t geschiktst rijden daar het anders te warm is In het September nummer van de Vrage iet T ds zijn eenige beschouwingen opgenomen van den civielingenieur A C J van Mde over het zgu zónenof gordeltarief Men weet wat met die uitdrukking bedoeld wordt Het tarief heeft tot grondslag dat meu voor elke plaats in een zelfden liring gelegen hetzelfde betaalt Men verdeelt dus voor elk station de andere stations naar gelang van hun afstand in bepaalde kringen of gordels en voor elk station binnen zulk een gordel gelegen ook voor het verste betaalt men denzelfdeu vraohtprgs als voor het naastbj legen station De heer v Eelde heeft nu berekend welk verschil de twee stelsels van tarieven onder de tegenwoordige omstandigheden zouden geven Hy nam daartoe het station Zutfeu gedurende een stille en een drukke maand te weten gedurende Januari en Augustus en verdeelde ons land in zeven kringen de eerste tot 25 KM de tweede 25 40 KM enz tot den zevende boven 20Ü KM Hij vond nu volgens het tegancooriuj tarief van het binnenverkeer op de staatsspoorwegen Aantal plaatskaarten in Jan 1889 1732 in Aug 1888 3000 En het bedrag wai 3522 40 en 6350 25 Volgens het gordeltaruf daarentegen zou het zgn In Jan 1889 1732 in ug 1889 3000 En de opbrengst ƒ 2943 05 en ƒ 5328 85 Indien men het totaal bedrag der opbrengst die bg de toepassing van het gordeltarief in de maanden Januari en Augustus 1889 zou zgn verkregen als grondslag aanneemt ziet men dat Januari met ƒ 579 35 of 19 pCt en Augustus met ƒ 1021 60 of 19 pCt vermeerderd bad moeten worden om de werkelijk verkregen ontvangsten t bereiken Dit laatste punt uitwerkende komt de heer van Eelde tot do gevolgtrekking dat I de noodige vermeerdering van het aantal reizigers wil men met het gordeltarief dezelfde opbrengst bereiken als met het tegenwoordige tarief in beide maanden percentsgewijze nagenoeg gelijk isj 2 dat vergelgkt men de totaalcijfers het aantal reizigers die te Zutfen in 1889 meer moesten plaats nemen om dezelfde opbrengst als tegenwoordig te ontvangen per dag uog geen 19 bedraagt In de drie richtingen zijnde voor elke richting zes treinen zou dat voor eiken trein ongeveer één zijn Toch verheelt de schrgver niet dat de invoering van het gordeltarief voor de maatschappij die dit doet een groot waagstuk blgft Er zijn wel voorbeelden dat de invoering een buitengewoon groote gissen men kan fouten begaan maar als ieder er zeker van is dat de ander hem nooit zal bedriegen zijn de menscbelijke dwalingen niet meer dan het onvermijdelijk deel van zorgen dat wij op aarde hebben te dragen en men bemint elkander al kibbelt men wel eens Je bemint immers je man O ja als hij niet onaardig is Hij is niet onaardig bij ia jong Hij zal zichbieren dat zal je zien Wel je weent immer niet meer Welnu op een keer als hij goed gemutstzal zijn zal je hem vertellen dat je mij een bezoekhebt gebracht dat je niet dacht daar verkeerd aante doen en je zult niet wederkomen Odette nooitweer tenzij hij zelf je hier brongt Wil je mij niet meer zien vroeg de jongevrouw ontsteld opstaande Ik ontzeg mij zelve mijne eenige vreugde antwoordde Estelle maar het is mijn plicht evenzeerals de uwe Odette zag haar moedertje m de oogen en las daarin zooveel gelatenheid zooveel opoffering dat zij haar hart voelde ontroeren Eene grootheid van ziel van welker bestaan zij tot nu toe geen vermoeden had gehad ontvouwde zich voor de eerste maal voor haren geest en boezemde haar eerbied m Zij onderwierp zich zonder verder verzet Je zult mijn man verachten zeide zij zichwel wat schamende dat zij hem zoo beschuldigd had Neen Ik duid het hem volstrekt niet euvel En nu mijn kind keer naar huis terug opdat hij niet vermeerdering van het aantal reizigers tengevolge had Men neme maar Hongarge Op de spoorwe gen aldaar reisden van 1 Augustus 1888 tot 31 Maart 1889 2 893 320 personen Den Isten Augutlus 1889 werd het gordeltarief ingevoerd nu was het aantal reizigers van 1 Augustus 1889 tot 31 Maart 1S90 bgna acht millioenl Een zoo groote vermeerdering zal ohter wel niet voorkomen en daarom blgft de risico dat de tegenwoordige opbrengst met het gordeltarief niet wordt bereikt Overigens is het een voordeel dat ook bg een zeer groote vermeerdering der reizigers voorshands aaa geen uitbreiding van materieel heeft gedacht Volgens het verslag van de Exploitatie Maatschappg over 1889 was slechts 16 71 pCt der bcschikbanj plaatsruimte in rgtuigen bezet De galavoorstelling in de daarvoor opzettelgk opgeslagen tent door Carré voor de Koningin en de Prinses met hare genoodigden te Apeldoorn gegeven is nitstekend geslaagd Het gezelschap deed natuurlijk zgn best om iets meer dan gewootis te leveren en de stemming onder do toeschouwers in het keurig gedecoreerde circus was alleraangenaamst De Princes die zorak men weet een bijzondere voorliefde voor paarden beeft vermaakte ziob kostelijk zoodst H M den heer Carré en zjjne ecbtgenoote liet ontbieden zich met hen geruimem tgd onderhield en den heer Carré haar bijzonder compliment maakte verklarende nooit op deze wijze een circusvertoouing te hebben gezien Princes Wilhelmina krjjgt tegenwoordig onder toezicht van den beer Steers chef van het staldeparlement in de open manege van het paleis rgles Zij maakte goede vorderingen en toont geen vree Koken is verder een van baro lievelingsbezigbeden en daar zg zich gaarne met allerlei liefhebbereitjet bezighoudt is zg nu ook aan het metselen gekomen met een kalkbakje en een truffeltje en steentjes opzettelgk voor haar vervaardigd Aan de rede bg de opening van het Congres voor Nyverheids hygiène en roddingswezen te Amsterdam door den minister van justitie fiuys van Beerenbroek gehouden ontleenen wij het volgende Spreker beeft gaarne do eer aanvaard om op t treden als eere voorzitter van het Congres Hü beschouwde deze onderscheiding niet als eene hulde voor hetgeen hij als minister op het gebied der sociale wetgeving reeds gedaan heen Want dit is luttel Maar wel als eene erkenning van zgn streven om in de richting zijner voorgangers don arbeid voort te zetten Als onderwerp eener beschouwing passende voor de plechtigheid wenscbte spr eenige oogenblikken stil te staan bij de taak des wetgevers met betrekking tot de oplossing van het arbeidsvraagstuk Hg richtte zich eerst tot het verleden en wees er op dat voorheen de arbeider in gunstiger toestand verkeerde dan tegenwoordig Alleen de volwassen arbeider was toen in staat het werk te verrichten In de instelling van het gildewezeu vond hij hulp en steun en een middel om zich maatschappelijk te doen gelden De middelen van vervoer waren gering de productie was beperkt Daardoor waren de industrieele verhoudiugen gunstiger de strijd tusschen kapitaal en arbeid tond niet Eerst de voortbrengende kracht van Ije machine heeft dezen veroorzaakt De voortbrengende kracht wordt door de machine verhonderdvoudigd Het natuurlgk gevolg ontevreden zij over uw lang uitblijven O ik heb je zeer lief het kost mij heel wat je zoo weg te zenden Zal ik je niet weerzien Misschien Maar ik zal je dan schrijven Neen je zoudt je brieven moeten verbergen Niets Dat is beter Het kind sloeg de armen omden hals harer vriendin en snikte Adieu lieve Zij geleidde Odette tot aan de trap en zag haar na terwijl zij naar beneden ging zoo slank nog zoo weinig vrouw zoo weinig voorbereid op den strijd des levens Even vdór zessen kwam Benoist Zij verbaasde zich er over dat hg zoo druk zoo bewegelijk was Na haar met een paar woorden medegedeeld te hebben dat de begrafenis zonder wederwaardigheden was afgeloopen ondervroeg hij baar op zijne beurt Ik begrijp immers goed dat gij niemand hebt gezien Toch wel ik heb een bezoek gehad antwoordde Estelle glimlachend Ik had nog eene vriendin inweerwil van al het gebeurde eene gezellin uit mijne jeugd mejuffrouw De Polrey thans mevrouw d Aulmoye D AuImoye Worit venoljfi had moeten geweest zijn het verschaffen van meer vrgen tijd aan de arbeiders en hunne kinderen Het tegendeel vond plaat De goedkoopere vrouwenen kinderarbeid verdrong dieft van den manj nachtarbeid werd in vele fabrieken regel Na de invoering der machine nam nergens de industrie eene zoo hooge vlucht als in Engeland Beeds in 1802 kwam aldaar eene wet tot stand regelende den arbeid van kinderen in de textielindustrie Sinds heeft de wetgever de staatsbemoeiing steeds verder uitgebreid en zag men na de herhaald gehouden parlementaire enquête nieuwe wetten geboren worden Zoo werd reeds in 1850 een normale arbeidsdag ingesteld welke in verband met een telkens beter georganiseerd staatsinspectie onwaardeerbaar goede gevolgen hoeft gehad èn voor de productie en voor de gezondheid der Werklieden voor de algegemeene welvaart en d ontwikkeling der industrie De preventieve staatszorg ter voorkoming i an ongelukken bg den arbeid word in 1878 geregeld en daarmede aan een tweeden eisch van het biUijkheidsgevoel voldaan Naast Engeland heeft Zwitserland zich te beroemen op eene groote ontwikkeling ton opzichte der wetgeving op den arbeid De wet vau 1877 bezit bepalingen van verstrekkende beteekenis en huldigt ook het beginsel der preventieve staatszorg Volgens art 3 bgv moet hij de oprichting vau elke fabriek het plan der inrichting eerst door de bevoegde autoriteit zgn goedgekeurd uit 6 regelt du verantwoordelijkheid van den werkgever tegenover zgne arbeiders art 10 roept den normalen arbeidsdag in bet leven vau 11 uren ook voor den volwassen werkman Daar spr zich beperken moet wenscht hij alleen nog te wijzen op de Oostenrgkscho wet van 85 ook een normalen arbeidsdag van 11 uur vaststellende op de herhaalde pogingen in Franklijk ter uitbreiding van de wet van 1874 op hetgeen ia België Denemarken Spanje Zweden geschied is tot regeling van den arbeid van kinderen en jeugdige personen Ëindelyk staat hij stil bü de Duitsche wetgeving de Oewerbeordnung van 1883 n de wet op de Unfallversioherung van 1884 In tegenstelling met Eni oland en Zwitserland huldigt Duitschland hot repressieve stelsel en komt do wet aldaar tusschenbeide met hot oog op de vergoeding der door de werklui te Igden schade bij ongelukken die hem treffen buiten oigan schuld Do Unfallverai cherungGesetz heeft eene diep ingrijpende maatscbappelgke beteekenis omdat zg nagenoeg alle lasten den werkgever oplegt Een voorstel tot belangrijke uitbreiding der Gewerbeorduung is dit jaar by den Bijksdag ingediend Spreker vestigde voorts den blik op on eigen land alwaar eene omkeering ten opzichte van het verantwoordelgkheidsbewustzgn na invoering der machine als beweegkracht niet is uitgebleven Nederland had een tijd 16e 17e en het begin der 18e eeuw dat aan de spits stond der nijverheid Allengs verviel de industrie echter en onder de Fransche overheersohing scheen zij voorgoed wcggekwijnd Met de terugkomst van het Huis van Oranje on onze wederopstanding tot een onafhankelijk bestaan scheen ook nieuw leven te zijn gestuwd in de aderen der ngverheid Verder onze bemoeiing op wetgevend gebied beschouwende wees spreker op den eersten stap in de goede richting gedaan door aanneming van het 1ste gedeelte van Van Houten a wet tegen den overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen 1879 Voorstellen in 1882 84 gedaan door de ministers Du Tour en Modderman tot uitbreiding dier wet leden bij hunne behandeling telkens schipbreuk op de onbekendheid der volksafgevaardigden met den feiteiyken toestand Eerst de enquête in 1886 op aandringen van mr Goeman Borgesius e a ondernomen bracht omtrent dien toestand meer aan bet licht en hoewel de arbeid der enquête commissie verre van volledig kon zijn had zij voor zich zelve en anderen in 1887 toch genoeg licht ontstoken dat zij als conclusie van haar rapport tot uitbreiding der wet van 1878 mocht adviseeren De vorige regeering bleef dan ook niet in gebreke de noodige voorstellen tot uitbreiding te doen alleen de ontbinding der Kamers na de grondwetsherziening heeft die voorstellen onafgedaan gelaten En zóó vond de tegenwoordige regeering hot terrein voldoende voorbereid om onmiddellijk bij haor optreden in uitzicht te stellen dat zij op hare beurt zou pogen op sociaal gebied verbeteringen tot stand te brengen De wet van 6 Mei 1889 is de eerste vracht van dit streven en het is spreker een genoegen te constateerèn dat de regeering bij haar arbeid op den steun beeft mogen rekenen van allen zonder onderscheid van politieke gezindheid Blijkens het programma van dit congres zal er ruimschoots gelegenheid zijn de deugden en gebreken dier wet van 1879 te toetsen en te beoordeelen Ten slotte wees spreker op het streven om langs internationalen weg tot oplossing der sociale quaestie te komen Beeds in 1881 werd door de Zwitsersche bondsregeering eene poging om eene internationale regeling voort te bereiden beproefd Dat ondanks het mislukken der pogingen in deze richting de zaak aan de orde blgft hiervoor is het bewijs te vinden in de dit jaar gehouden conferentie van Berlijn alwaar gedelegeerden van 14 Europeesche staten te zamen kwamen Ook Nederland was vertegenwoordigd en spreker meende als zijne meening te mogen te kennen geven dat indien de denkbeelden op de Berlijnsohe conferentie uitgesproken een practisoh uitvoerbaren vorm hebben aangenomen geen Nederlandsohe regeering achterwege zal blijven om tot de verwezenlijking dier denkbeelden mede te werken Spreker durfde dit zoggen omdat bij daarmede de geest vertolkt van het Nederlandsche volk dat wel de vrijheid lief heeft maar in de eerste plaats de maatschappelijke orde wenscht te handhaven BalteDlandscb Overzicht Gisterenmiddag is te Londen een groote vereeniging gehouden van Engelsohe reedera wier ondoruemingon een kapitaal van 100 millioen p st vertegenwoordigen Met algemeene stemmen werd een voorstel aangenomen om een bond van alle feeders in Groot Britannie te vormen die bond zal zich bezi houden met de quaestie van den arbeid vooral met het doel om zich togen de dwingelandij der TradesUnions te verzetten De centraio raad van den bond zal te Londen gevestigd zgu Een bericht van Maandag ochtend 9 uur uit Bergen bevestigt de verwachting dat het werk in de mijnen der Borinage hervat zou worden Van de ruim 12 000 werkstakers van Zaterdag waren er Maandag ochtend omstreek seen tienduizend weder op het appèl Wol gingen er Zondag in de verschillende meetings nog stemmen op die tot volharden aanspoorden of die hunne ontevredenheid luchtten over de aanvoerders die hen tot eene werkstaking verlokt hadden welke eindigde zouder dat aan de gestelde eischen voldaan was maar do groole meerderheid scheen in te stemmen met hen die zeiden dat de mijnwerkers hun eisch niet laten vallen maar thans voldoening kunnen verwachten d i afkeuring en wijziging van het oude reglement van 1852 van de raden van arbeid en nijverheid welke in de eerstvolgende weken in de verschillende gemeenten zullen bijeenkomen De Nord het bekende offioieuse Kussisohe weekblad geeft uu eindelijk t duurt daar altyd lang haar oordeel over de ontmoeting op Peterhof Het luidt aldus Het verblgf van Wilhelm II in Busland is afgeloopen onder even gunstige versohynselen als bet begon Zonder eenigen twijfel neemt de Keizerlijke gast van Alexander XII de overtuiging mee en laat hg de overtuiging achter dat de vrede van Europa kan en moet worden bewaard Het terrein was trouwens volkomen voorbereid door de vroegere zoo uitdrukkelijk vreedzame verklaringen der twee Souvereinen maar de ontmoeting te Narwa zal daaraan den invloed hebben toegevoegd wolkon in de menscbelijke zaken persoonlijke betrekkingen en mondelinge medodeelingon oefenon Het zal gemakkelijk vallen de openbare meening te overtuigen van den in hooge mate en in allo opzichten bevredigenden aard dezer ontmoeting De houding dor pers in alle landen van den aanvang at is er het bewgs voor Afgezien van de Duitsche en Bussische organen hebben de Engelsche bladen hun gewone uitvallen schorsende de samonkomst der twee Keizers gunstig opgenomen De Italiaansohe Regeeringsbladen hebben haar toegejuicht De Ooaienrijksch Hongaarsche bladen hebben ondanks de onverzoenlijkheid der Magyaren blijk gegeven van gematighoid en optimisme De voornaamste Fransche bladen eindolgk hebbon zich en terecht kalm en vertrouwend betoond Kortom de ontmoeting te Narwa is een der zeldzame politieke gebeurtenissen geweest welke de nagenoeg eenstemmige goedkeuring van het Europeesch publiek hebben weggedragen En dit bewijst onder meer dat in den grond en wolke de niterlijke sohgn moge wezen de wenschen en aandriften evenals de belangen aller volken naar rust en veiligheid uitgaan Men ziet de Nord is eigenlijk wel wat te lief over de zaak zoodat men eigenlgk niet recht weet of zij t wezenlijk meent De heer Henri Bochefort neemt nu ook deel aan de onthullingen van hot Boulangisme en schrijft in den lutranaigeant een lang artikel onder het opschrift verklaring van een getuige De heer Bochefort bevestigt hetgeen over de presidentsverkiezing is medegedeeld Ten einde te verhinderen dat de heer Ferry werd gekozen zegt Bochefort zouden wij allen evenals Boulanger de maan en de sterreu beloofd hebben aan teder die ze ons had gevraagd Vreezende dat Ferry zou worden gekozen begon Bochefort in overleg met den heer Cleraonceau en met behulp van generaal Eudes die verzekerde dat alles gereed was Zoodra uit Veraailles het boncht kwam dat Ferry was gekozen zou de gewezen oommuneman met zijn Blanquisten terstond het stadhuis bezetten Ferry s verkiezing zou dus het sein geven tot de uitroeping der commune De strgd die onvermijdelijk scheen werd echter overbodig toen de heer Carnet werd gekozen Indien de royalisten op den heer Ferry hadden gestemd zou de leider der opportunisten zeker de vereischte meerderheid hebbep verkregen maar dit geschiedde niet ofschoon vele royalisten en Bonapartisteu Ferry s terkiezing en den daardoor te verwachten strgd in hnn belang achtten Deze terugtocht van de rechterzijde schrijft de heer Bochefort heb ik nooit kunnen begrijpen Ik heb gemeend dat de monarchisten bang waren voor onze dreigende houding maar nu eerst verneem ik dat het besluit der rechterzijde bet gevolg is van een geheime afspraak tusschen de leiders der partij en generaal Boulanger Aan Boulanger komt dus de eer toe Frankrijk van Ferry verlost en den burgeroorlog vermeden te hebben en daarom is de heer Bochefort van meening dat de generaal een beter lot heeft verdiend dan nu ran aile kanten wegens zijn onderhandelingen met de Bonapartisteu en monarchisten hard te worden gevallen Geheel onverdiend zijn echter do speldeprikken niet waarmede de Fransche republikeinsche bladen den banneling van Jersey weer overstelpen Zoo o a stelt een der bladen tegenover het bevestigde verhaal van Boulanger s bezoek te Prangins het bekende manifest Aan het volk mijn eenigen rechter In dit manifest dat Boulanger uitvaardigde in antwoord op het requisitoir van den pro cureurgeneraal Quesnay de Boaurepaire bij het proces voor den Senaat zeide hij o a Gij zegt dal ik te Prangins ben geweest Ik tart u dezen dwazen leugen zelfs door een enkele getuige te bewijzen De eenige der hoofdleiders die buiten het spel blijf is de boer Laguerro Doze gewezen Boulaugist verklaarde in zijn blad Xa fresse dat men van hem geen mededeoling over het Boulangisme behoeft te verwachten Daarentegen mengen zich steeds meer andere leiders der bewoging in het twistgoschrijf zoodst de geheele waarheid eindelijk wel aan het licht zal komen aSA Staats loterij 1890 4e Klasse Trekking van Woensdag 3 Sopt No 9401 ƒ 5000 No 1363 en 14098 ƒ 1000 No 8004 ƒ 400 No 5501 6656 8163 en 11253 100 Prijzen van ƒ 65 18835 18845 18859 18906 18908 18945 18949 18957 18984 18998 19051 19062 19085 19161 19184 19212 19234 19287 19345 19436 19583 19613 19646 19648 19690 19695 19724 19755 19767 19786 19833 19906 19933 19945 20019 20084 20114 20182 20210 20276 20308 20356 20419 48 2547 5249 8257 U728 14209 16405 61 2563 5368 8262 11788 14217 16432 166 2579 5426 8388 11804 14266 16435 272 2588 6458 8395 11907 14305 16450 287 2598 5469 8430 11997 14364 16493 316 2710 6547 8449 12031 14855 16510 330 2713 5566 8600 12074 14409 16584 369 2741 1598 8666 12139 14421 16697 452 2789 663Ó 8685 12154 14457 16678 496 2792 5651 8774 12198 14475 16722 515 2864 5743 8784 12218 14562 16766 639 2923 5764 8810 12283 14572 16814 583 3070 5892 8838 12323 14612 16819 608 3090 6899 8869 12361 14659 16826 651 3183 6910 8913 12383 14701 16830 717 3221 5920 8956 12390 14739 16866 739 3238 6022 8959 12473 14745 16922 764 3263 8063 8966 12506 14750 17012 797 3341 6068 9014 12514 14817 17014 895 3361 6070 9034 12578 14826 17063 992 3396 6091 9067 12629 14832 17078 1003 3486 6319 9067 12656 14861 17101 1089 3526 6348 9183 12662 14896 17115 1150 3757 6349 9192 12768 14955 17180 1172 3764 6361 9388 12793 14960 17205 1182 3788 6443 9436 12816 15010 17232 1210 8835 6478 9470 12996 16040 17237 1242 3920 6S28 9566 13064 15063 17284 1245 3929 6566 9608 13119 16136 17299 1266 4002 6680 9727 13120 15247 17470 1293 4032 6747 9806 13147 16269 17559 1430 4091 6757 9876 13155 15260 17564 1492 4132 6759 9950 13157 15289 17630 1531 4174 6826 10036 13188 15342 17693 1547 4191 6830 10103 13196 15886 17725 1574 4204 6976 10106 13207 15441 17850 1592 4228 7137 10140 13241 16501 17959 1670 4237 7140 10169 13266 15518 17983 4303 7190 10226 13316 15577 18257 4338 7200 10366 13354 15592 18310 1742 4369 7209 10493 13452 16699 183151848 4407 7214 10521 13468 15650 183831940 4408 7325 10592 13529 15703 18386 V