Goudsche Courant, donderdag 4 september 1890

Vrijdag 5 September N 4316 1890 GOUBSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inieadlng van advertentiön kan geschieden tot édn nor des namiddags van den dag der uitgave IIKDOOMS EéUknobbelg HoomvUea HuideeU Wratten enz worden in 7 it 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn to veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel SO ctSt Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL Gouda 8nelper druV van A Bsikucav ZocN 20423 20468 20540 20653 20676 20611 20627 20636 20691 20729 20735 20766 20804 20832 20852 20931 20982 6587 18399 18449 1S456 18466 18470 18487 18555 18583 18614 18623 18636 18667 1870018740 18764 18756 18767 18793 15712 15719 15776 15869 16888 16901 15914 16941 15992 16042 16074 16094 161Ï8 16331 16371 16387 16389 16396 13634 13666 13574 13586 13690 13692 13678 13707 13730 13769 13806 13903 13940 13982 1S990 14030 14108 14137 1950 4613 1984 4 15 2003 4674 S024 4596 Ï081 4741 2086 4827 2129 4849 2149 4866 4870 4882 2177 50312217 60392244 50592380 51052368 61392382 51382391 51942421 63042501 5221 7607 10617 7641 10694 764210724 7699 10754 7703 10770 7731 10882 7748 10896 7750 10964 7762 10988 7796 11076 7818 11156 785611251 7873 11475 787811498 7969 11675 8064 11641 808811664 8203 11720 824111724 PETROLEUM NOTEERINGEN ran de Makelaam C otzlaar SohalkwUk te Rotterdam De markt was heilea onveranderd Loeo Tankfust en Geïmporteerd fust ƒ 8 Janaarilöfering ƒ 8 10 October Norember en Decemberlerering 8 ADVERTENTIÖN ♦ Getrouwd H SMIT N E J C CLEMENS die mede namens wederzgdsche familie hunnen weigemeenden dank betuigen voor de yele bljjken van belangstelling by hun Huwelflk onderTonden Gouda 3 September 1890 Bfl deze betuig ik mgn weigemeenden dank voor de blgken van belangstelling tydens de ziekte en bg het overiyden Tan mgn geliefden Echtgenoot ondervonden Wed D UB QÜANT yaS Lricwe Gouda 3 Sept 1890 Pramlozen Limonade Citroen Limonade Frambozenwijn Wed C van OWE Bij P DEN BROEDER Lange Groenendaal zgn te bekomen groote versche EIEREN per stuk 4 3 3 2 et bg 25 50 of 100 stuks de prgzen lager Best GEROOKT SPEK per 5 Ons 30 cent ONGEROOKT 25 Goudsche KAAS eerste kwal 30 25 en 20 et Oude Komegnen KAAS 22 18 en 10 et HAMMETJBS 3 a 4 Kilo 35 et per pond MARGARINE BOTER 35 en 30 et TWEE UETSELAASS 2v£Om3 GEVRAAGD door C Mr Metselaar te Ouderkerk a d IJeel Brieven franco doch liefst in persoon Vrouw SPRUIJT Heerenkade P 366 biedt zich aan als W@ l @l Stoomtramweg Maatschappij O O TJ E i Van af heden worden op alle werkdagen alsook op ZONDAG Retourbill tten geldig voor den dag van afgifte pp alle Trammen verkrijgbaar gesteld Retourbillet Gouda Bodegraven Ie KI of omgekeerd 0 92 2eKl 0 67 Reeuwijk id 0 27 Reeuwyh Bodegraven lA 0 42 3 September 1890 De Directeur LAI GELER LAGE GOUWE C 11 over de Tisclimarkt o o TJ ID fi Wegens Sterfgeval der Twentsclie Linnenfabriek Eene groote partg Wollen Friesche BAAIEN waaronder Jaeger Baai en HaTanah Berers j breedte ran af 55 et Eene partg krimpvrge FLANEL van 12 20 en 30 et Eerste qualiteit Fransche FLANEL minstens 50 pCt beneden gewone prgzen 35 en 45 et Eene partg fijne FLUWEEL de nieuwste klenren Tan af 50 et verder Linnen Tafelgoederen KjEPEBS en en tot Spotprgz n Eene partij DAMES en HEEREN PARAPLÜIES met de nieuwste Knoppen k 1 25 Spoed UI LAGE GOUWE C U over de Visclimarkt Eene partij Wollen en andere DEKENS worden ook voor de helft weggedaan Fgne Frausohe MERINO S en THIBET nog een kleine voorraad GOUDSCHE HAITDELSDIIÏÏEEEBIJ van F H van DÜIJL Jb QOÜDA September 1890 M JU Hiermede heeft ondergeteekende de eer U mede te deeleu dat hg door de groote ait breiding welke hg aan zgn zaak heeft moeten geren en door de aanschaffing T n aienw materieel genoodzaakt werd naar andere rnimere localiteit om te zien zoodat het hem niet meer mogelgk was werkplaats en kantoor bg zgne woning te honden Werkplaata en kantoor zgn alsnn door den ondergeteekende orergebracht naar GOTJWE C 63 bió de Turfmarkt terwgl zgn woonplaats evenals vroeger blgft Oostla aTrean S IG alwaar ook bestellingen worden in ontvangst genomen Onder beleefde aanbeveling verblyf bg met de meeste hoogachting pfg VEd Dw Dienaar F H VAN DUIJL Jb Werkplaats en Kantoor GOUWE C 63 Woonplaats 008THAVBN B 16 OE VESTIO ID te Rotterdam Stationsweg 79 S T EIlOESTANBOfiT A Uitsluitend te Consulteeren voor HUIDZIEKTEN ENZ Spreekuren dagelijks behalve op Zon en Feestdagen 10 1 van en 7 8 Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkg met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 September 1890 Onder hen die bet toelatings examen roor de rijksUndbouirscbool te Wagenin en mot goeden uitslag aflegden behoort C Spit alhier Be heer A Kist te Schereningen heeft met gunatigen uitslag het 3e of laatste gedeelte afgelegd van het Notarieel examen Tot Wethouders zijn herkozen Te Moordrecht de heer A Kluit te Berkenwoude de heerW Verdoold Kzn te Krimpen a d IJsel de heer C van der Giesben te Ouderkerk a d Usel de heer J Boogaerdt te BergAmbacht de heer P van Wijngaarden Azn te Zevenhuizen de heer E Jongeneel te Woerden de heer 1 KnijlT Adr zu te Oadewater de heer T J van Vreumingen te Stolwyk de heer N Zijderlaau te Beeawijk de heer I Teekeus Ter gelegenheid van de landbouw tentoonstelling vanwege de afdeeling Oudewater op Vrijdag den 5en September zal de Bederykerakamer eene tooneelvoorstelling geven Bg de gisteren te Bodegraven gehouden harddravery die door een talrijk publiek werd bijgewoond werd de prijs ƒ 225 behaald door da Bruine ruin de Prim eigenaar en berijder de heer F van Santen te Bxitterdam Ie premie ƒ 75 door de Bmine ruin Piorno II eigenaar de heer Dr Persoon te Wateringen berijder J 6 de Boer 2e premie ƒ 25 door de Bruine ruin de Haas eigenaar de heer W H J Brom te Utrecht berijder A Bos W BoekhoVon te Somraelsd jk uitgever van de FEVILLETOIM Een raadselachtige Geschiedenis Uit het Iramch XXVI Mevrouw Hubert d Aulmoyo Haar man was luitenant bij het 11de regiment huzaren maar hijheeft met een ander omgewisseld om te Parijs tekomen wonen Benoist was zeer ernstig geworden GÜ zegt dat de vrouw van dien hoer uwe vriendin is Ik geloof het wel l Hot lieve kind is my tweemalen in het geheim komen zien Zy gelooftnog in mij zij is de ecnige I Ik heb haar gerzogd dat zy niet terug mag komen begrijpt gi P Zij is sedert weinige maanden gehuwd haar man is als da anderen Hij heeft geen reden om mij lief te hebben Zij is jong nauwelijks achttien jaar zij begint haar loven eerst zy mag haar lotniet bederven vooral niet nu zij het geluk heeftharen man te beminnen 1 Bemint zij hem Wel zeker bemint zij hom En hij haar het is een huwelijk uit liefde Arm kind I Ik hoop dat Maas en Scheldehoie is op last van den officier van justitie te Botterdam gevangen genomen Dit den Haag wordt gemeld Dank het waakzame oog der politie ia eergisteren een plan tot verstoring van den feestdag tijdig verijdeld Een troep socialisten ongereer 50 man sterk scheen het voornemen te koesteren zich achter den optocht van de welgezinde werklieden te scharen en met een bord waarop een doodshoofden opschriften als arbeid en broodeloosbeid een soort van cnntramanifestatie aan deu dag te leggen Het gelukte hun evenwel niet achter den toet plaats te krijgen zoodat zij zich spoedig uit de roeten maakten en zich verder niet meer vertoonden Men schrijft uit het Westland De boeren zijn druk bezig met het binnenhalen van de oogst voor zoover het weer dit veroorlooft want de omstandigheden zijn ties behalve gunstig aanhoudende regens belemmeren het werk Op een zonnigen namiddag tusschen dij buien door moet van de gelegenheid gebraik gemaakt worden om eens een vrachtje thuis te brengen Bovendien blaast de wind soms de hokken omver Vooral gerst en haver tarwe minder en ook de erwten en boonen hebben veel last van ontkiemen Het beschot vooral de tarwe en gerst is maar matig de rogge is iets beter de haver heeft in Mei wel wat veel droogte gehad Ook het sloo is niet van het beste qualiteit Vlas levert over het geheel een flink gewas op en ook de boonen en erwten geven geen reden tot klagen De Haagsche briefschrijver der Arnh Ort deelde onlangs mede dat de bekende teekenaar van de parlementaire caricaturen in de Punch Henry Furniss bijzondere vergunning heeft om in alle lokalen van het parlementsgebouw te komen Hij uitte ik eenmaal hare genegenheid en toewijding zal kunnen vergelden Op dit oogonblik heb ik haar don eenigen dienst bewezen die in mijne macht stond ik heb haar verzocht niet terug te komen Zij noemt mij moedertje uit herinnering aan het klooster Dus stelt gij zeer voel belang in haar Alsof zij mijne zuster was Waarom vraagtgij dat Om hot te weten Het getal dergenon die ubeminnen schijnt mij klein genoeg toe om hen goed te willen kennen Niet waar antwoordde zij met een zoo rerleidelijken glfmlach dat Benoist zijne koelbloedigheid verloor Ik ga heen zoide hij Ik bon vermoeid Wilt gij mij da hand geven P Zij stak hom hare fraaie hand toe Goeden avond zeida zy ik dank u Ookvoor alles wal gij nog doen zult dank ik u Hij kuste eerbiedig hare hand en ging hoon tamelijk uit zijn humeur xxvn Theodore was niet tevreden met zichzolven het genoegen dat hy er in gevonden had den luitenant uit te dagen verdween voor do zekerheid dat het mevrouw Do Beaurand verdriet zou doen zoo do man van haar vriondinnetjo gekwetst word Maar wie kon dat nu ook weten Waarom bad een ongeluk ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni daarbij het vermoeden dat een Nederlandsch teekenaar zulk een vergunning wel niet zou kunnen verkrijgen Een medewerker vau den Spectator schrijft naar aanleiding hiervan het volgende De briefschrijver hoeft volkomen gelijk dat in ons land de teekenaar van een geïllustreerd Iqdschrift geen doorloopende permissie zou kunnen krijgen van den voorzitter der Tweede Kamer of den president minister om in de zalen van ons Parlementsgebouw rond te kuieren teneinde van de ministors of Kamerleden portretten te maken Ook zonder die vergunning ziet hij echter wel kaus om zijn sujet naar het leven waar te nemen Ik herinner me dat do heer P Meier als minister van koloniën was opgetreden en in de fc ator vergadering oen plaat was aangegeven waarop die Staatsman voorkwam Het idee was geestig maar er wa een bezwaar Schmidt Crans kende Meier niet Nu dat is licht op te heffen zeide hij Meier kent mij ook niet Vrijdag daarop trekt hij een zwarten rok en witte das aan en gaat op audiëntie Hjj solliciteerde naar eene betrekking welke is my ontgaan maar die hij zeker wist dat hjj niet krijgen zon en waarvoor hij even weinig lust als geschiktheid had Hy liet zich dus volkomen overtuigen door de redenen welke de Minister aanvoerde ten betooge dat hij hem tot het gevraagde ambt niet benoemen kon en op zijne kamer ternggokeerd toekende hy hel welgelijkend portret van Zijne Excellentie Mocht men opmerken dat hij het portret dan toch maar uit zijn geheugen toekende dan vergeet men dat het geheugen van een beeldend kunstenaar geheel en al verschilt van dat van een gewoon mensch Hij onthoudt lijnen gelijk wij versregels en volzinnen onthouden Eene treffende proeve ontving ik daarvan niet lang geleden Een schilder in het buitenland vertoevende wilde aan een vriend kige loop van omstandigheden hem nu juist den eenigen man doen aanspreken dien hij nooit zonder wroeging kon doodsteken Do zaak was te ver gevorderd om er op terug te komen en bovendien bracht de gedachte aan de woorden die do onvoorzichtige jager had geuit het bloed van Benoist opnieuw aan hot koken Nog eene andere zorg kwelde hem Mevrouw De Beaurand mocht niet weten dat hij om haar gevochten had zou zij hem niet voor een dwaas of voor een snoever houden indien zij vernam op welke wyze hij een onbekende had uitgedaagd Het staat geschreven dacht hij droefgeestig I dat ik tegenover haar niets dan dwaasheden moet doen Toen de ochtend was aangebroken kleedde hq zich om zijn tegenstander te gaan ontmoeten in het park dat een vriend te hunner beschikking had gesteld Ik mag dien jongen niet dooden dacht Benoist zijn vrouwtje zou een afschuw van mij krijgen En mevrouw De Beaurand zou ontevreden zijn Ik zal mij zelf eene aderlating moeten laten geven Hf hoop maar dat hij niet al te onhandig is andere zou hü mij zonder het te willen kunnen dooden Wat een ellendig avontuur Arme arme lieve moeder in dien zy wist hoe dom haar zoon zich gedragen heeft zou zij zeker zeer boos worden En ik zou het waarlijk verdienen Laat ons ten minste zorg dragen dat zij mij niet behoeft op te passen d Aulmoyo zijnerzijds kwam in oorlogszuchtige stemming op het terrein Toon hij den vorigen dag