Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1890

aen raad geren omtreAt een pendule welke in den boedel van eene overleden bloedverwant van dien Triend voorkwam en welk atuk de schilder jaren geleden slechts zeer enkele malen vluchtig had genen Er waren meer penduleann dat huis schreef bq maar neem deze en hij tetk nde in z o brief de pendule met alle details of hq baar vóór zich had kop Schmidt lien op hot papier Zoo stond ook zeker Meii Crans voor den geest toen h bracht Aan een artikel van Ja Hmlaiid Dr Vitringa in de Tyd over Oterladingii on leenen w J het volgende I Hoe menig jaar heb ik de i ul proeven van een gymnasiaal program nagezien e leeraren leverden ieder in hun vak de copie in Meestal stottd achter de leerboeken die zij opgavel de vermfcing wol onderschrapt h laaUte a M schoolboek Ue Ken I schoolboel 1 r I Voorden die in Natuurlijk laatste uitgaaf Ü erSt l ij hetj gebruik blyken 4e tekortkoiÉingen van ongens woMeu dait de leigevi wordt by elke editib vetb i rd helaas en vermeer rd Verwar bid ilr§u deze tv een adem worden ui e8proken nie met elkaar Ferbettren alfijd voor een schoolboek is beknopter en dujdjfcgker maken Ftmeerderen is ja een bewijs dMtMle eameusteller s ert i blijven liezen Heel lo eq £ n nt h mi z n tfoorscboten exemplaar aao keningen heeft ehoud Ek Ook heel loRelijk Kin dat hij die aantleekenipgpn bij een nieuwe uitgaaf in den tekst yaik zijn Ichuolboek hoeft opgenonnen Do drommel hale den kerel De eerste editira der schoolboeken zijn ölKens mqn ervaring de beste Ik een er meni jl ioat b j herhaalde uitgahren steeds onbruikbaarder i geworden Daar hebt gij de Lat nsche Spraakkunst van dr Cappelle De eerste uitgaaf verried iemand die atigjes Latijn I kende de volgende een wiens Tlijlig streven ojn op de hoogte te komen zijn boek onbruikbaar maakte Vooral de leerboeken voor geschiedenis en aardrijkskunde worden bij elke nieuwe uitgaaf voorzien met scherper prikkels om geheugen en verstand der leerlingen te pijnigen Hier vooral is de vermaning de laatste uitgaaf de klauw die da grimmigheid van den schuilenden leeuw verkondigt Met opzet schreef ik rpyni n van het verttaud der leerlingen Want het streven der opstellers om hun aanteekeningen als Insacheuzinnen in te lasschen en nieuwe volzinnen tnsschen het redeverband in te schuiven neemt al de aandacht van iemand die gewoon is ingewikkelden slyl te ontwarren in beslag £ n hoe dan voor jongens Menige bladzijde van de tegenwoordige handboeken moet Toor hen klinkbaar abracadabra zijn Ik zie daar is mijne verzameling menig boek staan waarvan men t rampzalig aangroeiingsproces des nieuwsgierig op den voet zou kunnen volgen Akelige boeken in den baroquen schrijftrant van iemand die tot steun an eigen geheugen t geen hij uitvoerig heeft gelezen in het minst mogelyk aantal woorden excerpeert Akelige foltertuigen van het jeugdig bevattingsvermogen dat voor alles gesteund moet worden door heldere en duidelijke voorstelling Daar valt mijb oog op het boek waaruit ik als jongeling mqn historische kennis heb opgedaan t Is De Schels der Algemeene Getckiedeni en tan dte tehuis was gekomen zeer zenuwachtig over de toebereidselen voor zijn duel had hij de roodgeweende oogen en de verlegen houding zijner vrouw niet opgemerkt Dadelijk na het diner sloot hij zich in zijne kamer op met eene groote rol kaarten die hij uit eene kast had genomen waar zij lagen te rusten 00 deelde zijne TTOuw mede dat bij werk voor het ministerie bad te doen hij zou er den ganschen nacht aan bezig n want hij moest het den volgenden morgen om zes uur aan zijnen chef afleveren De onwaarschijnlijkheid van deze fabel trof Odette met zij was zelve te zeer in de war om zich nieW to verblijden over de gelukkige kans die zich voordeed hare bekentenis nog wat te verschuiven zy omhelsde haren man hartelijk en raadde ham aan zich niet te zeer te vermoeien Hij had twee of drie malen geduelleerd en zag er niet tegen op maar bij vatte de zaak ernstig op en dat bracht hem uit zijn humeur Toen hij inlichtingen bad ingewonnen omtrent dengene met wien by den degen zon kmisen had hy vernomen dat die persoon niet alleen een man van eer was maar ook een oud vriend van de Beaurands Na lang nadenken kwam hij op het terrein met bet vaste voornemen om zijn tegenstander een harde les te geven Als wapen had men den degen gekozen hetgeen Benoist vergunde een onschadelyken afloop te varwachten hij bemerkte terstond dat d Aulmoye niet met de df av waarain bet ontnomen dao beschaafde von Ken beèstaat geen vijft voor wiel de VaderUmd door prof J Bosscha In de voorrede vertelt de achrijver dat het boek voldoet aan de behoeften an hen die toelating verlangen tot de Militaire Academie van ondcfrwqzers van den tweeden rang vaq gymnasiasten In 229 hol gedrukte bladzqden vertelt hy de Uude Historie de Middeloeuwen de Nmuws Geschiedenis en op 82 pagina s wordt de Geimiiedenis der Nederlanden tot en met 1849 aigehandild Kiets verraadt het streven om in II t kortst mogelijk bestek liet grootst mogdijk Blaiittl feiteu w m te dringen In ronde volzinnen svorden doodeenvoudig de hoofdgebeurtenissen mede edeeld Ja de schrijver wookeft zoo weinig met beperkte ruimte dat hij bqv in do inleiding bt de Middelgesohiedenis er geen gewetensbezvMar van maakt om een bladzijde te wijden aan een sleVlijko bosrhryving vin het land eif den volksaard dejj AraWerjJii i En dau komt aan bet eind van t jvork een jhronolo ch Overzicht v n de geheole al omeene geschiedenis m £ Zpggs wtte bladzijden Een beat boek De Wjl met I aferen dat do schryver blyk geeft e u vVortrelfely e historicus te zgn toe man sohroefrneoï wal in j tijd wel onderzocht maar toen ihog voor blin ie aan t licht werd g ebracht en voor iloovon verkmftgd Hij berustte er An Jblind ifs ma md de bMpd in on doof ft Is Seen paicvel partydigheid ate yk Iwak c bteodec worA t mms Moorbeeldige hu§auiteit eli n i II r lïkenuis tot ijch alleen iSst bekwa in t hoofd boek i hflpr ik mij toefoijpen I parwgewog in niet genoK Wel nie t genoeg Hftir hen die dl bet eerate beste examun yergadereo Ik item u oo indien iemand uit boeken zondfr mondelinge leiding men zou hy in onzen tijd met Bosscha te kort schietei Maar het is immers een kchoolboek Eu de aard en bestemming van een schoolboek moet zyn te dienen als legger als leiddraad De deugd van een schoolboek is dat het den ieeraar de meest mogelyke vryheid laat om de stof te wyzigon en uit te breiden naai de behoeften zyner leerlingen t Ia Isof de samenstellers der schoolboeken er op uit zijn de leermeesters aan banden te leggen en hen op een scherp afgebakend pad te houden Zooala de boeken voor geschiedenis zijn die voor aardrijkskunde voor nieuwe talen voor bijna alle vakken Die voor Noderlaudsche taal voor rekenkunde en wiskunde lijden daarenboven aan nog een ander gebrek zy martelen de hersenen der jeugd met veel te afgetrokken begrippen en redeneeringen Op het Congres voor nyverfaeids hygiene en reddingswezen te Amsterdam is gisteren behandeld de quaestie van de Zmdagtnut Deze werd ingeleid door mr Th L M H Borret lid der Tweiede lUmer Spr wilde do bygiesche quaestie buiten bespreking laten ook de vraag waarom die rustdag om de zet dagen komt daar deze door den geloovige en den hygiënist eveneens door Proudhon op verschillende wyze wordt beantwoord Spr vermeent dat veilig aü acquit de debat mag worden aangenomen dat die rustdag noodig is Ook het godsdienstige vraagstuk wil spr niet behandelen hoezeer ook overtuigd van de noodzakelijkheid van het geloof en van de waarheid dat alleen Zondagv van plan was hem te sparen Ontevredener over zich zelven dan hy wal wilde bekennen verdedigde hij zich zoo goed hij kon en trachtte zijn onstnimigen vijand niet te kwetsen hetgeen niet gemakkelyk was De jonge luitenant was niet bedaard genoeg om de bedoeling van Theodore te bemerken hetgeen zijne eigenliefde eene wreede ontgoocheling bespaarde daar hij met te veel woede was uitgevallen was hij spoedig vermoeid en weldra zag bij niet helder meer Een vreeselijke stoot die de borst van Benoist had kunnen doorboren ging tusschen den arm en bet lichaam door en reet slechts even de huid open van de opgeheven band D Aulmoye was geheel aan de genade van zijn tegeMtsnder overgeleverd die zich tevreden stelde met hem den degen uit de hand te slaan Het duel was teneinde voordat de luitenant door den stoot verbijsterd zijn toestand duidelyk inzag Daar hij noch dom noch slecht was gevoelde hy wezenlijk eerbied voor den man die zoo geweldig aangevallen hem ridderlyk het leven had geschonken Zij drukten elkander de hand zooals het gebruik wilde en ieder ging zijns weegs De schramp van Benoist beteekende niets hij liet zich niettemin een licht verband aanleggen en stapte daarop met zijne getuigen in zijn rijtuig weldra was by weder tehuis alleen met zyne gedachten Theodore was voldaan na een licht ontbyt had hij zich op zijne sofa uitgestrekt en dacht met zelf heiliging de echte Zondagsrust zal brengen Het zou ook niet noodig zyn slechts aanleiding kunnen geven tot een nutteloos debat te meer daar tocli aan eenigen dwang tot Zondagsheiliging voor het vrije individu niet te denkek valt Spreker accepteert dus den Zondag als eenmaal aangenomen rustdag en vrailgt alleen wat er te zeggen valt voor Zondagsrust uit economisch oogpunt Eene andere vraag is liet of bet niet wenschelyk zou zijn do arbeiders in groepen ie verde len en ieder by beurten do rust te gunnen zoodht de arbeid nooit geheel stilstaat Spr meent dat daar tegen over staat dat de mensch oen sociaal wezen is en in de practyk de rustdag op oen tijd waarop heet zyne oingeviug arb dt voor zijne moreele rust en verkwikking van geenerloi waardo znl wezen daar entogen alleen zijn ondergang kan bewerken Het vieren van di rustdag gemeenscbhppe yk met je zynec zal het familieleven daarentegen f gezond en good maken en sprekers eigen orvariug heeft hem geleerd dat di voorstelling van de Zindagsrust en van den hoog0 i graad van veler moreele ontwikkeling geen te idealistische is De vraag blijft evenwel of zjulk oen algomeonl rustdag Jok econoqiiscli mogelijk js Spreker veraioMit dot ij een pmslig onderzoek on gpodeu wil dtijsehade door imii stSlsUknd van den irbeid aan jdo induetijie toeg lirucht ni t zoo groot is en hyiMoft een voorbeeld uit zy e eigeU ptii ibg als boln l vau eene beetwortslsu kerfabr if ie in weiijlvo maanden don arbeid moot afleveren j m waar do aondag$s uiting veeleer voordeel hiteft 4 gol racl t Illet gsVolg is dau ook geweest dat ihi is van d Mt fabrieken hier te lande 28 de Zondagsjust hebben ingevoArd Blijkt dez dus in de indi itrie mogel k de tinkeliers zullen door onderlinge i a ipraak veol knnnbn doen en spr wyat er op M onder veel ongunstiger omstandigheden van concurrentie de zeker Met minder wm t begeerige Israëlieten den Sabbaih fobbon weten te handhaven Voor de dnsgenoemde eischen van het publiek hefll spr geen eorbled Alleen in het verkeer zou Zimdagsrust in Engelschen trant doe f sfir niet geweowht worden iiaar juist het maken vau uitstapjes ni er eene behoefte zal worden Om de 14 dagen TO i den beambte echter rust wordeu gegeven Nn ontstaat de vraag door welke middelen de Zondagsrust moot bevorderd worden De stAat zal voor zyn eigen ambtenaren veel kunnen doen voor het overige meest moeten overlaten aan het vrije initiatief Voor ons Hollanders is de aardigheid er af ah de staat zich sr mee gaat bemoeien en ook in de practyk verwacht spr weinig heil hiervan tenzy de staat treurige misbruiken kan halpen beatrijden Dr Ruysch de discussie opeBende morkt op dat vooral ook het vroagtydig staken van den arbeid op don Zaterdag van groot belang is voor het genieten van de Zondagsrust vooroamelyk voor de vrouw Mr J Heemskerk Az heeft bezwaar tegen bet verklaren dat uit een economisch oogpunt bet vaststellen van een enkelen gelijktydigen rustdag wenscbelijk is daar dit in stryd zou komen met de S odsdienttige gewoonte van vele landgenooten Wat e Ettgelsohe Zondagswet betreft merkt deze spr op dat het streng vasthouden aan de wenschelijkheid rust voor allen tot allerlei dwaasheden leidt en voor het genieten van de Zondagsrust de arbeid van velen onvermijdelyk ia Men zal dus dezen menseben wel een anderen rustdag moeten onnwyzen voldoening san de vreugde die de kleine mevrouw d Aulmoye moest ondervinden hij stelde zich de tehaiskomst van den luitenant voor den geest die zou zeker niet kunnen zwijgen en de jonge vrouw zou onverwijld het voorgevallene vernemen De jager was een eerlijke jongen en Benoist wist wel dat hy hem recht zou laten wedervaren Die gedachte had iets zeer opwekkende en hij trachtte er troost in te vinden over het gemis dat hy Ëstelle niet kon opzoeken dien dag nocb de volgende dagen Wanneer zou hij haar wederzien Zy zou misschien reeds den volgenden dag laar Saumeray vertrekken en zij had hem wel is w aar niets verboden maar zy had hem toch ook nietiuitgenoodigd baar te komen zien Trouwens was dit ook niet geheel onmogelijk Onder welk voorwendsel zou hij zich zoover van Parijs bij haar kunnen aanmelden Er zouden derhalve weken misschien maanden voorbijgaan zonder dat hij baar zag of sprak of schrijven kon Bij die gedachte sprong Benoist van zijne sofa af en snelde naar zijn bureau hy zou haar verlof vragen haar nog eens te mogen zien en dan zou hij haar wel dwingen hem een antwoord te geven 1 Het was immers bespottelijk dat eene zoo goede zoo sohooiie zoo eerbiedwaardige vrouw door de zeden van eene wereld die haar buiten de wet stelde gedwongen werd zich af te zonderen Wordt tenolgJ Kin het debat wordt nog verder deelgenomen door de heeren Six voorzitter der Ver voor Zondagsrust mr Snijder v Wissenkerke en Heldt over het denkbeeld van dr Buysoh waaromtrent door den eersten wordt opgemerkt dat onze wet daorin vrijwel voorziet Door deil heer Heldt wordt er op gewezen dat in Engeland in de vroege sluiting op Zaterdag is voorzien De heer Sohook wyst er nog op dat tot het goed nieten van Zondagsrust lectuur onvermijdelijk is en die lectuur voor velen oAtoegankolijk is wegens hot onvoldoende onderwijs De heer ISprrot repliceerend merkt op dat hg over de wet n 1816 niet gesproken hoeft daarbij deze erkeerd lindt omdat die uitging van het donkboeldj de Zondjigsnist niet uit economisch maar uit godsd ienstig oogpunt te bevorderen Ten slotte veroenigt zich ja vergodoring met de gewijzigde conclusies van dip heer Borrot aldus luidend Do wekeJüksche rustdag is een volstrekt vereischto voor de velfteiondheid Pe Zondag zy en blijve voor zoovoleulSiogolijk de aangewezen rustdag Wettelijke Jlgeling is ter verbreiding VAn den drang tot ZondagsraJ onnoodig en dus zeker vooralsnog ongewensoht Ter verbreiding van den wekelijksohen rustdag is het wenschelijk dut de arbeid van de vrouw vroegtijdig eindige op den dag aan den rustdag voorafgaande i In Scheveiiiigen luidt de titel oener schets voorkomende l het Stockholma Dagblad van den 27sten Juli IMO Do schrijveri geeft daarin het volgende wel eenigszins geflatteerde beeld van onze Toornnamste badplaats In tien mitftiten indien men de Tramway imperial die dopr de lieve Soheveniiigscho boschj es rijdt of wel in n g kortereu tijd wanneer men tou de electrische tram gebruik wil maken komt men van den Haag naar Scheveningen Europa s grootste en tneest fashionable badplaats Een Zwoed zou zich in Scheveningen niet hoelemanl thuis voelen Hij vindt hier toch niet de op elke Zweedsche badplaats zoo noodzakelijke directie Voor nut en genoegen evenmin een door een zoogenaamd badpark ingesloten houten badhuis neen slechts la plage niets anders dan la plage vindt hy hier Langs dit eenige strand mot zijn zoo zacht fluweelachtig zand waar geen enkel steentje op te zien is liggen de prachtige hotels die huns gelijke in Europa niet hebben de keurigste villa s de notte badwagens en eindely k die origiueele windstocleo die veel weg hebben van kolossaio half doorgesneden citroenen Klokke 12 een uur na lunch vangt het baden aan en wordt het levendig op het strand In duizenden stroomen de badgasten er heen Er heersoht een leven een bedrijvigheid waarvan men zich op een Zweedsche badplaats geen denkbeeld kan maken Heeren en dames te paard op ezels of wel op viSlocipèdes dames in de meest elegante toiletten vorsten en vorstiouen iu aanzienlijk aantal Farijsche gorameux gardoofiicieren uit Berlijn ziet men hier elkaar verdringen allen praten lachen geaticuleeren in én woord genieten hier het leven op de meest aangename wijze Kleine jongens en meisjes in aardige zoraercostumes spelen in het zand waden met hunne hoog opgetrokken kleertjes door het water on bouwen van het zand vestingen die echter spoedig door den sterken vloed weer weggespoeld worden Te midden van al dit gewoel baadt men als voor een opgehaald scherm zooals men bij ons in Zweden zou zeggen Heeren en dames jongens en meisjes baden te zelfder tyd Nadat men zijn badbiljet heeft gekocht plaatst men zich in een van de reeds genoemde badwagens die overal langs het strand staan een paard trekt den wagen in zee ondertusichen ontkleedt men zich en trekt men een meer of minder elegant badcostunm aan alvorens zich in de golven te storten Allen nemen er met lust en opgewektheid aan deel Tegen vijf uur is het baden afgoloopen en begeven de badgasten zich naar do verschillende tables d hdte die het zy in bet voorbijgaan gezegd geacht worden de beste op het vasteland te zijn Om acht uren vangen op het terras van het Kurhaus de groote avondconcerten aan Het Philharmonisch Orkest uit Berlgn tachtig man sterk onthaalt hier tot elf uren het publiek op de heerlijkste muziek Ternauwernood zijn de zilverklare tonen der eerste violen weggestorven of de badgasten begeven zich in dichte scharen naar de prachtige danszaal waar Terpsichore tot nn middernacht ongestoord haren schepter zwaait Nu stuift de menigte uiteen Het corps diplomatique en al de overige leden der voorname wereld in den Haag begeven zich in huüne weelderige equipages naar de stad terug Een aanzienlijk gedeelte echter gaat te voet naar huis langs hot van hotels en villa s zoo hel veriiohte strand dat de nu meer heeft van don Boulevard des Italiens in Parijs dan van een strand aan de Noordzee Bin nen eonige minuteu ligt de zooeven nog overbevolkte zandvlakte doodsch en stil daar geen enkel geluid verneemt men dan het eentonige geruisch dor golven die klotsen tegen het uitgestrekte goudgele strand van Scheveningen BuUenlandscb Overzicht De Indépendance Bdge bespreekt heden de quaestie der invoerrechten in den Oongo Staat en do houding der Nederiandscho regeering Do gemachtigde van Nederland tor Brusselsche conferentie hnd de bevoegdheid de conferentie om tot het heffen van invoerrechten to besluiten erkend Deze quaestie hangt samen met do liestrijding van don slavenhandel want daar den Congo staat lasten werden opgelegd moesten tevens ook do middelen worden aangewezen om deze te bealrijdon Indien haar geen vergunning jverd gegeven tot het heffen vat invoerrechten zou do regeeriug van den Oongostaat geen verplichtiugeu op zich hebben genomeo Het was dus geen verrassing toon het heffen vnn invperrechten tor sprake werd gebracht want reeds in den beginne werd dit aangekondigd Nederland zegt het blad moet wel bedenkiin dat 400 000 monschenlevens die elk jaar door den slavenhandel gevergd worden meer waard zijn dan ide opbrengst dor invoerrechten Hoewel do NederIjlndsoho uitvoerhandei j bedraagt zoo beeft België het grootste aandeel aan den invoerhandel De invoerrechten zullen den handel niet belemmeren of drukken Nederland houdt vast aan art 4 vnn de Cougoakte waarbij voor 20 jaren vrijdom van invoerrechten in het Gougo gebied wordt toegestaan Daarbij wordt echter ovor het hoofd gezien dat bij deze voorloopige bepaling nog een definitieve bepaling gevoegd is in art 5 en 10 betreffende de verplichtingen der mogendheden tot verhindering van den slavenhandel Op deze laatste bepaling had de conferentie tot bestrijding van den slavenhandel zich beroepen De Duitsche bladen wijden bijna alle artikelen aan deu twiutigsten veijaardag van den slag bij Sedan die in het gehoelo land op de gebruikelijke wijze is gevierd De grondgedachte van aller beschouwingen is uit den aard der zaak dezelfde Men verheugt er zich over dat hot zwaard wintig jaren in de schede is gebleven terwijl het Duitsche rijk inmiddels meer en meer werd bevestigd Zelfs is het geslacht dat het vereenigde Duitsche rijk met het zwaard tot stand bracht grootendeels uitgestorven of althans gelyk Bismarok en Moltke van het tooueel verdwenen zonder dat het Duitsche ry k daardoor heeft geleden De Voimcke Zeitung besluit haar betoog met deze wijze les De deugd er vaderlandsliefde is evenmin te zoeken in hoogmoedige overschatting als in geringschatting der nationaliteit maar ligt in het midden Terwijl dus de Sedandag ons herinnert dat wij er ons op mogen beroemen een vaderland veroverd te hebben zoo brengt zy tevens in herinnering hoe een lolk van het toppunt van macht en roem kan neerstorten wanneer de zedelijke grondslagen van den Staat door hoogmoed en zelfverheffing zijn ondermijnd Binnenkort zullen in België de gemeenteraadsverkiezingen in het meerendeel der steden plaats vinden Onder alle partijeu valt reeds groote beweging waar te uemen Binnon de liberale partij en in de vrijzinnige pers word ijverig de quaestie behandeld of men den arbeiders een vertegen oordigiug iu de gemeente zal inruimen en waar men zich met de arbeiderspartij vereenigt welke de candidaten der werklieden zullen zijn Men geloovo niet dat de Belgische doctrinairen uit liefde tot den arbeider of uit overtuiging van het goed recht eener andere klasse tot een bondgenootschap met da democratie geleid worden Het geldt do bestrijding der clericalen en de liberale partij begint met eiken dag meer in te zien dat slechts door een vereeniging van de liberale bourgeoisie en de arbeiders het olericalisme overwonnen kan worden Maar wat ook de ware beweegredenen voor de doctrinairen mogen zijn bij hun geneigdheid om met de werklieden saam te gaan ouder de tegenwoordige omstandigheden is dit bondgenootschap bijna een noodzakelykheid 0p het oogenblik zijn de punten waarover gemeenschap van belangen overeenstemming tusschen de liberale bourgeoisie onzer groote gemeen en n de arbeidende klasse bestaat schrijft de J forme zoo talrijk dat de eenheid zich opdringt en dat men haar moet weten tot stand te brengen De gemeenteraadsverkiezingen hebben in België oen beteekenis als nergens anders wijl zg door geheel het land het woord geven aan een kiezerscorps driemaal talrijker dan dat waarvan de helft om de twee jaar geraadpleegd wordt De werkkring onzer gemeenten is overigens zoowel voor het goode als het kwade ten minste gelijk aan dien der kamer Voor alles moeten wg daarom onze raadhuizen en scholen be hoeden voor den inval der barbaren die nog onlang te Ménin getoond hebben waartoe zij in staat zijn Wij moeten om van de toekomst verzekerd te zijn ons waarborgen tegen deu terugkeer van dit duister en middeleeuwsch verieden welks dwangbuis de paters aristocraten en financiers ons opnieuw willen aantrekken En in de allereerste plaats geldt het ta protesteeren tegen de wet Devolder en door een grootsche manifestatie te getuigen van de eenheid der liberale bourgeoisie en der arbeiders ten opzichte van de noodzakelijkheid der herziening van de grondwet Dan kunnen do verkiezingen een hoogst belangrijken invloed uitoefenen Heeft men niet gezien hoe in 1884 de gemeenteraadsverkiezingen het ministerie Woeste Jacobs bobben ten val gebracht Wij wenschen de Réforme do goede resultaten welke zij van dit bondgenootschap verwacht hopen hoezeer wij ook voor ons twijfelen aan een vruchtbare samenwerking tusschen het Belgische oudlibe ralisme en de arbeiderspartij althans wat de goede vruchten voor de laatste betreft Er wordt in de kranten veel gegist naar de reden waarom de Koning van Italië nu weor niet naar Spezzia gaat om naar het afloopen van een schip ta kijken en ach door oen fjugelsch en een Fransch eskader te laten begroeten Wat er over gezegd wordt maakt don indruk dat men niet op de hoogte is In berichten uit Eorao wordt als voorwendsel opgegeven dat de Koning te Florence een gedenkteeken moet onthullen tor eere van zgn vader Anderen willen dat quaestica rakende Malta en Massowah tot ernstige geschillen met Engeland aanleiding hebben gegeven hetwelk zijn eskader naar Spezzia had moeten zenden en zulks deswege thans niet verkiest te doen Volgons de Fransche Temps heeft het plan des Koninga ora naar Spezzia te gaan nooit vastgestaan had do Fransche Regeoring er officieel geen kennis van eu boslind er daarom geen aanleiding om de quaestie van het zonden van oen eskader in den ministerraad ter sprake to brengen Sommigen spreken van moeilijkheden welke gerezen zouden zijn aangaande het zenden van een Fransch eskader naar Spezzia Die moeilijkheden zouden echter formaliteiten van ondergeschikten aard betreffen Ook wordt er gezegd dkt de Koning bij naderj inzien vond dat de reis naar Spezzia ta duur uitkwam voor het nut dat zij kon hebben En zoo weet iedereen wat en waarschijnlijk niemand het rechte KOEPOKINENTING De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeeno kennis dat aanstaanden Zondag den 7 September 1899 des namiddags 12 uur op het Kandhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor teder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van hot kalf te doen inenten of heriuenten Gouda den 4den September 1890 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust en Geïmporteerd fust ƒ 8 Januari Februari en Maart levering ƒ 8 05 Oc tober Novemberen December levering ƒ 8 334 Staats loteriJ 4e Klasse Trekking van Donderdag 4 Sept 1890 No 6843 ƒ 1500 No 16366 ƒ 400 No 2781 en 13416 ƒ 100 Prijzen van ƒ 65 148 3075 6334 8434 11392 13531 15194 18778 919 3107 6677 8868 11400 13543 15341 18900 1280 3212 6684 9278 11934 13610 16363 18960 1374 3218 6696 9286 12163 13729 16451 19601 1691 3320 6798 9723 12267 13790 15685 19709 1837 4344 7147 9853 12465 13879 16008 19772 1914 4371 7316 10013 12181 14054 16319 20146 1922 4609 7481 10306 12623 14350 16557 20438 2143 4611 7668 10400 18168 14784 16760 20492 2590 4620 8143 10436 13327 14878 16926 20616 2666 4897 8271 11136 18839 14904 17963 20651 2874 5867 8429 11268 13414 14914 18603 20664 MABKTBERICHTBN Qouda 4 September 1890 Bij tamelgken aanvoer bestond er heden goede kooplust zoodat alles vlug opruimde Jarige tarwe met veel vraag 25 a 30 et hooger i jm