Goudsche Courant, zaterdag 6 september 1890

De combinatiën en afslag hebben plaats op Woensdag 10 September 1890 des morgens te elf uren in de Herberg van den Heer A BROEBE te Ouderkerk aan den IJiiel Verhoogingen worden aangenomen tegen genot van 10 en verdere inlichtingen ii notitien zyn te bekomen ten kantore van d s Notaris G C FORTÜIJN DBOOGLEBVIIB te Oouda Zaterdag 6 September 1890 m 4317 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van sdvertentifin kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave Blooker s Cacoa Oooda Snelpersdruk van A BBiNKMi x Zoos Sr Tarwe Jarige Zeeuwsohe ƒ 9 a ƒ 9 60 Mindere dito ƒ 8 50 a ƒ 8 76 Nieuwe dito 8 25 a ƒ 8 75 Mindere dito ƒ 7 50 a ƒ 8 Jarige Polder ƒ 7 75 a ƒ 8 Rogge Nieuwe Zeeuwache ƒ 6 a ƒ 6 2B dito Polder B a 5 40 Buitealandsohe per 70 kilo 6 30 a 6 50 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 50 a ƒ 5 dito Zomer 4 40 il ƒ 4 80 Chevalier ƒ 5 50 a 6 50 Haver per Heet 4 25 a 6 per 100 kilo ƒ 8 80 ƒ 9 60 Hennepzaad Inlandsoh ƒ 6 40 a ƒ 6 50 Buitenlandséh 5 60 a 6 75 Kanariezaad ƒ 7 50 ii 8 Koolzaad 9 a 9 75 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ 6 20 a 6 S0 Cinquantine 6 25 a ƒ 6 75 Veemarkt Vette rarj ens redelijke aanvoer handel vlug 23 a 26 et per half Kö Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel gewoon 19 a 20 ot per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 90 a ƒ 1 50 per week Vette schapen goede aanvoer handel traag Weilammeren taraelyke aanvoer handel traag f 14 a ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel gewoon f a f i Graskalveren zeer groote aanvoer handel gewoon f S s f 66 Aangevoerd 98 partgen k Handel vlug Iste qualiteit ƒ 27 a A 2de qualiteit ƒ 24 a ƒ 26 Zwaai dere hoogor in pry NoordHoUandsche 25 Boter redelijke aanvoer Handel vlug Goeboter 1 30 a 1 45 Weiboter ƒ 1 10 a 1 20 Burgerlijke Stand GEBOBEN 1 Septcm xr Freaeriki oaden R Verkerk eo H de ioag 2 Ëliiabeth daden P tea der Pol eo A C Deelmeie Johmaee ouden A Holevcld ea M M TU Tok HOVERLEDEN 2 Sept W ld Noordenue 4 j L J de Mooij 2 m 3 H U laa den Beaeel 3 w GEHLWD S Sept H Smit ea E J t CleoWM A de Braga eo M van der Klegn Stolwyk GEBOREN Adriaoa ouders J vta Wyagtirdea en K de Groot Ailtje oideii S Kooltrgk cd A Berger Reeuwyk K6EB0KEN SUermiD oaden M Ootterom en S Verwy Wilhelmina Fredenka oadrra J burger en M M Groeneodijk Jannijgs oadert W Koster en H Mgterwijk Coniehê oaderi H Vorweij en J de Jong Jtcoboi en Jobanna oadersJA ds Uit en M Streog ADVERTENTIÊN LEO JAN Zoon Tan J ZiELSTBA en J ZIELSTKAW LTB Gouda 4 Sept 1890 Onzen oprecbteo dank aan hen die ons op 30 Angnstus bewgïen van belangstelling gegeven hebben F J K KAGIE en Echtgenoote Nieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 ONTVANGEN de nienwe Zwarte en Gekleurde Vf OLLEN 2 knotten a 0 40 Toldoende Toor een paar groote KOUSEN M de VLETTER Lange Groenendaal Bericht van Inzet DE BOnWHANSWONM ter grootte van 19 H 30 A 64 C te Ouderkerk aan den IJsel Zeer ITette Cfesteendrukte mmMES worden GELEVERD door A BRIi KNAl en Zb op den 3 SEPTEMBER 1890 aldaar geveild zgn in bod gebracht als volgt No 1 op 3800 No 5 op ƒ 1400 2 6850 6 950 3 1 5460 7 1200 4 4826 en l 8 2700 Te samen 27175 Het groote aantal zenuwkwalen van zeuuwhoofdp n af tot de voorafgaande keSMkenea van apoplexie beneuberoerte toe trotseerea nog steeds alle middelen door de meduche wetennhap aangewend Eerat aan den nieuiren t jd komt de eer toe xlat zg door het gebruik maken van den eeavoudigateu weg namolgk langs de huid eene pbyBiologische ontdekking gedaan beeft die na honderde proefnemingen thans over de gebeele wereld verbreid is en terwgl zy in wetenschappelijke knngen de hoogste boliin stelling trekt tevens eene weldaad blijkt te zgn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze geueeswgze is uitgerondon door den gewezen Officier van Gezondheid Boman Weissmann te Vilsbofen eu berust op di ondervinding opgedaan io eene so jsrigo praktijk Door wasscUng van het tioofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stotfea door de huid oamiddellUk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geueeswgze werden werkelyk sahitterendo resultaten verkregen en zg maakte zooveel opgang dat tan een door den uitvinder geschreven tterkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen torten tgd reeds de 21e drak verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelb in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin ivetenschappelgke verhandelingen uit ae medische bladen die aan deze geneeswgze gewgd zgn zoomedo afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P HéDiÖre med dr profeSSOr aan dO polykliniek te Farljs rae Rougemont 10 Steinereber med dr praktiBeerend geneesheer aan bet krankzinnigen gestioht te Charenton Sanitfitsrath Ur Cohn te Stettin Orossmaon med dr arrend arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneasheerdireoteur van liet hospitaal te Agen Qeheimratb Dr Sobering kasteel Outenfels Bad Ems Darses med dr geneesbeer direotear der galvano tberapeutisotae inriobting voor zenawljjders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascbenbaoh med dr te Cforfu Dr Busbach arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrière Bure Ud van den Conseil Central d hjrgiène et de Santé in Frankr k en vele andere Aan allen wier seuuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigtaeld lijden waarvan de kenteekenen zgn chroulsobe boofdpUn migraine schele bootapljnj bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichameiyke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog hjden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielljk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaattelijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds ouder geneeskundige behandeling geweest zij maar door du bekende middelen als outhoudings en koudwaterkuur wrgven electriteeren stoom looi of zeebaden geon genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vreeS geVOelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zlCh aanhoudend augStlg voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten a n al deze dno caiegorieu van zenuwliJderSi als ook aan jonge meisjes lijdende aan bleekzucht en kracbteloosheid ook aan gezonde zelfs aan Jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelgke reactie wiUun voorkomen wordt dringend aangeraden zich bet boven vermelde werkje aan te acbaifen hetwelk op aanvrage kOSteloos en franco verzonden wordt door LEMAIKE Co Apothekers te Parijs rue de I Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbrei ding der geneeswgze van ROMAIC WEISSMANN Oud Offioier van gezondheid eero hd der Haliaansche Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te ADUterdam door M GLEBA Co Heiligeweg 42 Anibem 3 de BEl EK Agent der Scheepvaart Courant Bijnkade 71 Botterdam F E van SAMTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Ltrecllt LOBRl PORTON Oudegracht bg de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medicinale Tentoonstelling te Oent is de Weissmaan sche geneeswgze door de medische jury met de Zilveren Medaille bekroond t fijnste merk De nitgave dezer Coaraut geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr a per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 oaderlgke Nomatérs VIJF CBN EN BINIJENLAND GOUDA 5 September 1890 Het gewone onderwgi aan de Bgks hoogere burgerschool en het atedelgk OymDasiuin heeft weder een aanvang genomen De cursus aan de Burgerschool is begonnen met 78 leerlingen waaronder 10 meisjes Deze zgn over de klassen verdeeld als volgt Ie klasse 17 jongens en 2 meisjes voor voll ond benevens i jongens en 2 meisjes voor enkele lessen totaal 2S 2e klasse 19 jongens voor voll ond en 1 meisje voor enkele lessen totaal 20 3e klasse 12 jongens voor voll ond 1 jongen en 4 meiqes voor enkele lesten totaal 17 4e klasse 6 jongens eo 1 meisje voor voll ond 8 jongens voor enkele leasen totaal 10 6e klasse 8 jongens voor voll ond en S voor enkele leasen totaal 6 Het Oymnasinm telt 80 leerlingen waarvan in de Ie klasse 8 2e kl 7 8e kl 6 4e kl 2 Be kl 8 e kl 4 Bg beide inrichtingen ia das belangrijke vooruitgang op te merken Blgksns bekendmaking in de StaahcouratU is erkend volgens de wet van 22 April 1855 SiaaUhlad No 32 de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van vrije scholen op gereformeerden grondtlog te Gouda Tot Wethouders zlJn nog herbenoemd te Oouderak de heer J C van Vliet en te Haastrecht de heer i C MuUer 4 Een ganoeglgke dag kan het worden voor de FEVIILET0X Een raadselaclitige Geschiedenis UU het Frontch I XXVII 86 Zijn geestdrift daalde eensklaps beneden nul het laatste gesprek met zgne moeder kwam hem weder voor den geest Ik zal haar met vreugde als dochter aannemen had de oude vrouw gezegd mits zij kunne bewgzen dat zg belasterd is geworden jBewgzen I Ën door welke middelen F Eene soort van razerng overviel den jongen man Hg opende eene geheime lade van zijn bureau en nam er de portefeuille uit waarin hg zijne belangrijkste papieren borg in een afeonderlgk vakje lag de enveloppe hg bezag haar met zekere vrees Waarom had hg haar zoolang bewaard F Of het waa niet meer dan een nutteloos vod en waarom het dan te bewaren F Of wel de enveloppe bevatte den sleutel van het geheim in dat geval behoorde mevrouw De Beaurand haar in haar bezit te hebben Hij zou haar zonder langer dralen aan Estelle overhandigen heden nog Met koortsachtig ongeduld wachtte hij den avond oude behoeftige lieden Johannes Bartholonieus Mikkers en Adriana de Buijter die den 9n September a s hun gouden bruiloftsfeest hopen te herdenken indien onze gegoede ingezetenen hun daartoe in staat stellen De man van beroep pottenbakker is 48 jaren werkzaam geweest bg de firma Prince Co doch de gebreken welke met den ouden dag kwamen maakten hem als zoodanig ongeschikt Wij twgfelen dan ook niet of bet zal hun door de bekende mildheid onzer geachte ingezetenen tegenover bejaarde werklieden dien dag zoo aangenaam mogeIgk gemaakt worden Hun woonplaats is Nieuwe Haren N No 91 Blijkens de gisteren avond in de StaaUcouraat medegedeelde opgaven omtrent de zevende algemeene tieig aarlijksche volkstellingj bedroeg de werkelgke bevolking der provincie Zuid Holland op 31 December 1889 466 466 mannen 493 186 vrouwen totaal 949 641 eu die van Gouda 9241 mannen 10463 vrouwen totaal 19704 peaoaen De rechtbank te Utrecht stra aken deed gisteren uitspraak in de zaak van den geweten deurwaarder A M Heg wonende te Loenen thans in verzekerde bewaring beklaagd van verduistering van gelden hem uithoofde van zijn beroep ter hand gesteld ten mdeele van J M te Vreeland F v D te OudLoosdrecht W D te Oud Looadrecht en A K te Abkoude gepleegd in 1889 en 1890 en veroordeelde hem tot gevangenisstraf van een jaar met aftrek der preventieve hechtenis en in de kosten De eisch van het O M was twee jaren Recht voor Allen deelt thans mede dat het eene dagvaarding ontvangen heeft ter zake van den Open Brief aan Z Eic den minister van binnenlandsche af en tegen negen uur liet hg zich bg mevrouw De Beaurand aandienen XXVIII Op den naam van Beuoiat deed Estelle een uitroep van vreugde hoeren De deur was weder gesloten zij waren alleen O I zeide zg ik ben bigde u te zien ik wilde u juist schrijven Ggzijt goed en edelmoedig 1 Hg bleef verlegen staan zij naderde hem en raakte met haren vinger zachtjes het linnen verband aan dat om den pols van den jongen man was gebonden on een weinig uit den handschoen te voorschijn kwam Gg hebt u laten verwonden oor mg Voor mg in de eerste plaats en dan omdat ik zooveel van Odette houdt I O zeg niet neen I Ik heb alles begrepen alles geraden I Maar wie heeft het u gezegd Zij wees op een avondblad dat opengevouwen op tafel lag Daar bij de laatste nieuwstgdingeu Zegde waarheid hebt gg voor mg gevochten F Heeft de arme jongen de eeneof andere dwaasheid gezegd F Niet wetende wat te antwoorden bewaarde Theodore het stilzwijgen zonder zijne oogen van het achoone gelaat iff te wenden dat door de hartstochtelgke uitdrukking schooner was dan hij het ooit te voren gezien had A DVBaTENTlEN worden geplaaUt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt r5 = zaken deif heer jhr mr k F de Savomin Lohman Als schrijver van dien brief maakt zich bekend mr J W Spin Na hetgeen reeds uit de berichten omtrent onweders storm en regen uit Zwiterland is gemeld wordt onder anderen nog het volgende medegedeeld Uit Bheineck 2 Sept £ r staan acht dorpen onder water Bheinsdorf ligt nagenoeg geheel overstroomd het water staat tot boven aan de zolderingen der beganegrondverdiepingen In de schuren ziet men allerlei voorwerpen ronddrijven Verscheidene huizen zgn door noodbruggen aan elkaar verbonden terwgl voor het overige het verkeer alleen met vaartuigen kan plaats hebben De overstrooming zoo leest men in een ander bericht heeft dit jaar een veel grooter omvang dan die van twee jaar geleden Van Lustenau totbg Dombim ligt alles onder die watervlakte ia meer dan een uur gaans breed Van Bauren Altach tot aan het meer van Constans ligt al het land over eene lengte van zes uren gaans onder Het water staat er bovendien een meter hooger dan bg ds vorige overstrooming De communicatie van Margrethen tot Bregeoz en Dornbim Hohenems is gestremd doordien de spoorwegdgk op verscheidene plaatsen is weggeslagen het kan maanden duren eer dit hersteld is Tan Lustenau heeft men ongeveer twee uren lang slechts een weg over een dam vanwaar men zoover het oog reikt niets dan water ziet Oe heer Erckmanu die in samenwerking met Chatrian tal van romans heeft doen verschgnen en een apaar drama s onder welke V Ami ïrih is op zijn Tiuiten te Villemonble in den ouderdom van 68 jaar overleden In 1847 kwam hij in aanraking met Chatrian en in het volgende jaar kwam het eerste hunner gemeenschappelijke werken uit Vooreenige i jaren zgn beiden met elkander in onmin geraakt Weet hg ten minste dat het voor mg is geweest F vervolgde Estelle Neen hernam hg kortweg Hg denkt erniet aan En gg hebt hem gespaard 6g zoudt hem hebben kunnen dooden Ik heb tusschen de regels doorgelezen Men spreekt van uwe ridderlijkheid Benoist nam het nieuwsblad op en las het bericht EeJUjffiner vrienden of hij zelf zeide hij moet dit hebben p f drukken Het ia dwaas Men heflt wèl gedaan Ik ben er zeer over tevreden I De oogen van Estelle straalden met buitengewonen glans hare half geopende lippen glimlachten door een onmerkbare trilling bewogen Benoist naW hare heide handen in de zijne En ik zeSde hij ook ik ben gelukkig Ja ik heb met dezen dwaas willen vechten omdat h u belasterd had als een groot kind zooals hg ia ja ik heb hem gespaard omdat ik zgne vrouw die gg lief hebt niet hebt willen bedroeven ja ik heb een schram gekregen die niet de moeite waard is dat men er over spreekt dat alles is waar Maar dit alles heb ik gedaan omdat ik u bemin verstaat gg ik bemin u en ik wensch niets liever dan dat gg mijne vrouw wordt dan zullen wij eens zien wie het nog waagt u aan te vallen Spreek mevrouw de Beaurand wilt gg den eenvoudigen naam van mevrouw Benoist aannemen