Goudsche Courant, maandag 8 september 1890

N 4318 Maandag 8 September 1800 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ln endlng van advertentien kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave GENERAL STEAl lAVIGATiOH GOIPAHT HOLLANDSCHE Stoomboot Maatschappij AMS TEEDAM LOITD EIT De ligplaats van alle Stoomschepen voor LONDEN is te AMST IRDAM aan b Handelskade over de Kattenbnrgerbrog De Schepen vertrekken van Amsterdam en van Londen viernuuü per wedt SU AMSTERDAM Handelskade iederen Dinsdag Woensdag Zaterdag en Zondag van LONDEN Tbeems nabU den Tower iederen Woensdag Donderdag Zaterdag en Zondag Goederen aangenomen door de Agenten der beide Maatschappgen zollen voorzoovet de mimte dit toelaat per eerstvertrekkende Boot worden verscheept De schepen laden steeds den aan het vertrek voorafgaanden dag Oonda Snelpersdmk van A Bbinkman k Zoos werkliedan In t ParUmeat Ook in dit opsicht betoogde de Toorzitter moesten nieuwe beginselen gelden Het was nl schande dat waar coorelo werklieden kieiers waren zoo weinigen hunner in t Iiagerhais zetelden Als een parlement van grondeigenaars langzamerhand OTerging in een parlement ran adrocaten meende hy dat de werklui er heel weinig baat bij zouden vinden Alles saamgenometi gaf het debat Tan den eersten dag weinig te zien Tan den practiaohen soberen zin waarin de Britsche werkman rroeger zgn eer stelde De stryd oTor het Boulangisme in de Parysohe bladen neemt steeds grooter omvang aan De heer ülëmenceau spreekt nu weer zeer beslist tegen dat hg gelgk de heer Sochefort beweerde lich met deu hoofdredacteur Tan den Intransigeanf heef verbonden oproer te maken als de heer Perry tot president der republiek werd gekozen Orer het algemeen schijnt trouwens de heer Bochefort door t n Triend Boulanger al zeer slecht op de hoogte der beweging gehouden te zijn Niet alleon toch wist Sochefort niets van het bezoek van Boulanger bg prins Jerome Bonaparte maar ook TOfklaart de noofdredacteur van den Intransigeanf en medelid Tan het Bonlangistisch comité nu dat hg orenmin ooit iets geweten heeft van Boulanger s onderhoud met den graaf van Parijs te Londen Natuurlijk vindt de heer Bochefort de bgeonkomst met den graaf van Pargs een OTen groote politieke fout als het bezoek aan prins Jerdme te Prangins Dat de royalisten wel degelgk Toor den zenuw Tan den oorlog zorgden blgkt uit het Tqfde artikel der Coulisses du Boulangisme De schrijrer komt nog eens uitvoerig op de financieele quaestie terug doch deze mededeelingen zijn alleen in zoover van belang omdat men daaruit verneemt wat Boulangera verkiezingen hebben gekost Toen Boulanger voor het eerst in het departement Aisne optrad was hiervoor 25 000 fr noodig De heer Arthur Heyer en marquis De Besuroir kwamen op het denkbeeld aan te kloppen bij de hertogin van Uzès en toen deze hoorde dat Boulangera beweging de monarchie zou bevorderen gaf zij deze som op staanden voet De andere verkiezingen waren veel duurder vooral de verkiezing in het departement Da Nord waar alles aan gelegen was De markies De Beauvoir richtte zich hierover tot een ander royalist den hertog van Breteuil en deze gaf terstond 800 000 fr die giootendeeU voor deze verkiezing besteed werdon Voor hen die zich soms mochten Terwonderen OTer daze milde giften voegt de onbekende schrijver ar bg Kr zgn ook zoovele millionnaira onder de roydliaten KEXXlSGE iXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad in zijne vergadering Tan den 2den dezer maand heeft benoemd M Wetkouder den Heer J M NOOTHOVEN VAN GOOR ter Toorziening iu de periodieke Tacatare ingeTolge art 80 der Gemeentewet tot Leden der Commune lelatt mei het herzien ier Plaatselijke herordeningen tegen fier overtredmg traf it bedreigd en Kaarvan de Burgemeetter Foorzitter ie de Hoeren W J FORTUUN DROOGLEEVER Dr F H G VAN ITERSON C C H PRINCE en Dr H U8SEL DE SCHEPPER GOUDA den 4n September 1890 Burgemeester en Wethouders Toorooemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLEUM NOTEERIINGEN van de Makelaars CantzUar SehalkwUk te Rotterdam De markt was beden flauw Loco Tankfust en Geïmporteerd fust 8 Januari Februari en Maart levering ƒ 8 Sep temberlevering ƒ 7 95 October November en Decemberlevering ƒ 8 Burgerlijke Stand Moordrecbt GEBOBEN Arle ogdcri Bloot en C Kroit R ijr Atlt ondcfi A Vm ta H rto de Geer ADVERTENTZÊN Voorspoedig bevallen van een Zoon A P SOOS TAM Stbaükn Gouda 5 Sept 1890 Op den 9 September a B hopen JOHANNES BARTHOLOMEDS MIKKERS EN ADBIANA DE ROIJTER hnnne SO JARIOB ECHTVSB SMSIGINO te herdenken Nieuwe Haven N No 91 Aanbesteding van Ligstroo Op WOENSDAG den 17 SEPTEMBER 1890 des middags ten 12 nre zal door den Toeziende Chef over het Qamiioens Nachtleger te Oouda worden AANBESTEED de levering van het benoodigde LIQ8TR00 ten behoeve van het Nachtleger te Gouda gedurende het tgdvak van den 1 NOVEMBER 1890 tot en met 31 OCTOBER 1891 Oe inschrgving geschiedt bg gesloten op gezegeld papier geschreven billetten Deze moeten bevatten den prgs gerekend per 1000 Kilogram Tarwe Stroo en geteekend zgn door de inschrgrers en bonne borgen en vóór of niterlgk des middags ten 12 nre van den dag der aanbesteding worden bezorgd op het Borean van den Toeziende Chef en ten opschrift hebben Aan den Toeziende Chef van het Gamizoens Nachtleger te Gouda Levering van Ligvtroo De voorwaarden der Aanbesteding liggen van af heden ter lezing op het Borean van den Administratenr van het Nachtleger Alom e bekomen SE QOUDSGHE MS of de beschrgvino der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Ooudé benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensberichtder beroemde Glasscbilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabetb DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz KoDstschilder Architect en Directeur der AcademievanBonwknnde te Utrecht P r y s 80 O e n t s A BRINKMAN H B luastic Nkeads v ortr ffill ke Hsis i ddBl tege Hoesten en Heesohheid vol ens voonchrift van den Acc deml Pn tMsor Dr Hftrie te Bonn bereidde Stollwerok sche Borstbonbons VNpakt in gele pal Jes en voonleB met dan naam en stampei in rood lak van den fkbrt kant FntM SMIWSrok i n alom Terkriic baaria OOVDA bU J BOERS Apotb Generaalvertegenwoordiger voor Nederland 2 JuUus Matteaklodt Atnttêrdam Kalverstraat 103 Jumbo Poetspomade is de bMte en toedkoopgt dot wereld Alom verkrggbaar in doozen k 5 7 en 12 Cents Chemische Fabriek Zevenaar 1 Algemeen erkend als het MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooala het los orden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleeaoh onaangenasw renk uit den mond kalkvorming worden zek voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarta Dr POPP s ï dw ur in aanmerkelijk Tergroote flesscben Toor 60 eenta I ÏO en 1 76 hetwelk gelijkt dig aangewend met Dr P0PP5Ï Tandpoeaer of Tandpasta steeds de tanden g lond en schoon houdt Dr POPP s Tandplooi heerael l r POPP s Kruiden Zeep tegen elka bnidnitslag en Toortreffelijk voor baden 1 Veniu zeep en Zonnebloemen zeep POPP s GekrUUUlMerde en TntngpiiraM l eiyeerlnezeepen z jn de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen velkl ook een verwonderlyken witten tint te weeg brengei V De namaakaels Tan Anttherin HondwatCI Verwoesten de tanden binnen korten t jd Dr J O POPP Weenen Depots te OOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Farfumsriewinkdi Tan Kederlané De nitgave dezer Consfint geschiedt dagelyks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BU deze Conrant behoort een Oyvoegsel BINNENLAND GOUDA 6 September 1890 Heden morgen ten omstreeks 91 3 uur is de lO jarige zoon Tan G Streng in de Vlist te water geraakt De heer C C Krom van Rotterdam daar aan het visschen bespeurde het ongeluk en sprong van de Vrouwenbrug te water en bad het geluk hem aan wal te brengen Nadat de heer Krom ongeveer écu uur bezig geweest was met het in toepassing brengen van de maatregelen voorgeschreven dooi dt Msatschappü tot redding van drenkelingen kwanj de heer dr F J Idenburg van Haastrecht en nam de verdere behandeling op zich Heden middag is zekere B op de Gouwe door een vélocipèdist aangereden zoodat hg op een leuningstool is tehuis gebracht aan het hoofd en zijn boenen is hg verwond Op de tentoonstelling der HoUandsche Maatschappy van Landbouw te Dordrecht zgn o a bekroond de heer D Koring alhier met den 2n prijs voor eene door hem ingezonden verzameling zadelmakerswerk voor den landbouwer en veehouder geschikt en de hh J de Brouwer de Koning en D van der Grift te Haastrecht respectievelijk met den In en 2n prijs voor drie stuks zoetemelksche Goudsche Kaas in 1890 gewrongen Bg gelegenheid van het huwelijk van Prof C P Tiele en m jufvrouw uyokhaver te Haastrecht heeft het gebouw van den Protestantenbond aldaar een tweetal geschenken ontvangen Namens mevrouw Le Févre de Montigny ontving het bestuur een praoh FEVILLETOX Een raadselachtige Gfeschiedenis Uil het Frantch XXVIII 36 De kamenier van mijne moeder Ik ben erzeker van bepaald zeker van dat het haar schriftis Twijfel daaromtrent is niet meer mogelijk Zieslechts de eigenaardige wijze waarop die B geschreven is Ik heb nooit iemand anders op diewijze een B zien zetten En inderdaad de gelijkenis tusscnen de B van Beauraud en die van Brunaire was sprekend het moest dezelfde hand zijn die beide woorden had geschreven Het was bigkbaar het werk van een weinig ervaren schrijver die eenvoudig de letters natrok die hij in zijn jeugd had geleerd Rosalie woonde dan te Laval vroeg Benoist op haastigen toon r Laval Neen volstrekt niet Zg is zich gaan vestigen te Vitré in Bretagne Waar ligt dat eigenlijk In de nabijheid van Laval Zij zal iemandnaar Laval gezonden hebben om daar den brief opde post te doen Nu is mg alles dnidelgk Maar tig album met zilver gemonteerd om daarin alle plechtige gelegenheden in het gebouw te vieren op te teekenen en namens den heer Tiele een zwart ebbenhouten voorzittershamer met zilver versierd Tot wethouder in de gemeente Vlist werd herbenoemd de heer J Kasbergen Aan de in aanbouw zijnde bewaarschool te Woerden had Donderdag namiddag een treurig voorval plaats Een oppassend timmerman H Vink die aan de kap werkte is door het breken van de plank waarop hij stond te werken gevallen en zoo zwaar gekneusd dat bij na een paar uren overleed Dezelfde Vink is eenige jaren geleden van het dak der groote kerk gevallen doch toen zonder daarvan noemenswaardig letsel te hebben ondervonden In den nacht van 30 op 31 Aug jl is te Woerden door middel van inklimming en braak o a ontTreomd uit de K K korV 1 waar zilver vergulde kelk met medaillon en kantie ewerk op den voet waarin gegraveerd ten geschenke gegeven aan den weleerw K G Bohner 1861 1886 1 glad zilveren kelk meer of min verweerd aan den voet 1 zilv doosje waaronder eene inscriptie 1 zilv ziekgobusje in den vorm van een monstrans 2 znv ziekenbusjes eivormig op oen voetje en uit de woning van dr De Feijfer 1 geel lepeldoosje waarin 24 groote on 6 kleine zilv theelepels De officier van justitie te Utrecht verzoekt in beslagneming alsmede aanhouding van verkoopers of bezitters indien daartoe termen zijn en bericht In de alg vergadering der Maatschappij t b der Bouwkunst heeft de heer F H Van Malsen gesproken over den Verkorten Arbeidsdag Hij verklaarde overtuigd te zijn dal de werkdag waarom zou zij hem geschreven hebben Estelle bleef gedurende eenige oogenblikken in diep nadenken verzonken haar hoofd in beide handen verborgen Zij hield niet van mij antwoordde zij eindelijk zij heeft nooit van mij gehouden Nogthanswas hot oen fatsoenlijk meisje niet in staat om te liegen of een boosaardige daad te verrichten althans voor zoover het mij toen toescheen Zijwas wel een beetje vreemd Maar ik was toennog zoo jong Gelooft gij haar in staat om u te belasterenten einde u ongelukkig te maken Es elle dacht een oogenblik na Neen zeide zij zij zou geen lastertaal hebben kunnen uiten zij was over t algemeen zeer bang om eenigerlei zonde te bedrgvon want zij had een bijzondereu schrik voor de hel vrijwillig zou zij niet gemakkelijk een zware zonde bedreven hebben Plotseling herinnerde de jonge vrouw zich de vreemde ontmoetingen te Contances Dat moet zij geweest zijn Thans ben ik erzeker van Zij en niemand anders was het en zij heeft mij herkend Op haar gelaat verscheen een uitdrukking die ik nimmer vergeten zal Eene uitdrukking van iemand die diep rampzalig is wegenseen of ander misdrijf In enkele woorden vertelde zij toen aan Benoist haar bezoek aan de onthedraal en den vreemden indruk welke die in rouw gekleede boerin op haar ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TE LBTTSS8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc te lang is en dat het hoogst wenschelijk 13 een normalen arbeidsdag vast te stellen maar niet bij de wet doch door onderlinge samenwerking van de werkgevers Hij wil nl dat de bepaling betreffende zulk een werkdag in de bestekken zal worden opgenomen Enkele aanwezigen hadden hier tegen bedenking daar zij o a voor verKooging der loonen vreesden Een hunner vroeg of het niet mogelijk zou zijn in zekere mate een normalen arbeidsdag te bepalen maar met openlating van de mogelijkheid tot meer arbeiden tegen een verhoogd tarief Het is niet altijd mogelgk in een bepaalden tijd al het werk af te doen maar indien de meerdere arbeid belangrijk duurder moet betaald worden zal de bouwondernemer zelf wel voor beperking zorg dragen zeide hg De heer Van Malsen antwoordde eveneens te gelooven dat door het duurder maken van t overwerk verkorting van den arbeidsdag zou worden bevorderd Nadat door verschillende sprekers het voor en tegen van een vasten verkorten arbeidsdag nog eens in herinnering was gebracht stelde de inleider de volgende motie voor De vergadering van oordeel dat overmatige arbeid schadelijk is voor den werkman zoowel als voor het werk spreekt den wensch uit dat bij samenstelling van bestekken hierop zooveel mogelijk worde gelet Deze motie werd bij acclamatie aangenomen Aan de verslagen van het HdUilad omtrent de Veiligheids tentoonstelling te Amsterdam ontleenen wij het volgende omtrent eene eigenaardige inzending Voor wg nu de galerij verlaten werpen wij nog een blik op de statistieken van de Asmrantiemaatadiappij tegeti Brandschade De Nederlanden kantoor Sophiaplein hoek Kalverstraat Onder meer is er een belangrijke statistiek van voor haar gemaakt had die toen even versohenen als verdwenen was Mijn vriend zeide zij toen zij haar verhaal geëindigd had het is bepaald Eosalie die den brief geschreven heeft Hetzij zij mij al dan niet belasterd heeft zij en niemand anders is de oorzaak vanden dood van den heer De Beaurand Zij zweeg plotseling Wie onzer die eensklaps door een ongeluk getroffen wordt kan er zeker van zijn dat die smartelgke omstandigheid voor hem niet later de bron zal worden van groote vreugde Estelle beefde bij de herinnering wat al smart de dood van Raymond haar veroorzaakt had Doch reeds thans was die smartelijke gedachte niet meer geheel onvermengd Vat daarvan ook aan moge zijn zeide Benoist Rosalie moet tot eiken prijs gevonden worden opdatdoor hare bekentenis Maar zal zij willen spreken antwoordde Estelle Het ie geen gewoon meisje Het zou zeergoed kunnen zijn dat zij beslist weigerde om te zeggen wat zij aan den overiedeue heeft toevertrouwd In dat geval zal men middelen weten te vindenom haar tot eene bekentenis te dwingen zeideBenoist en hij dacht daarbij aan Andre Bolvin Het is thans een feit dat een door hanr geschreven 1 brief de aanleiding is geweest tot den dood van den 1 heer de Beaurand indien zij weigert ons vrijwillig alle noodige iahehtingen te geven zullen wg de hulp van de justitie inroepen