Goudsche Courant, maandag 8 september 1890

brandoorzaken in verband met ds bedrijven uitgeoefend in de door brand getroffen panden Date statistiek schjjct ons te meer interessant omdat zg zoover wg weten de eerste van dezen aard is welke door eene brandverzekeringmaatschappg hier te lande wordt gepubliceerd Door de groote verscheidenheid en de vele combinatién van bedrijven schgnt het ondoenlijk voor elk bedrgf het aantal verzekerde risico s en de daarop verzekerde som te stellen tegenover de brandgevallen en de schaden Ten gevolge hiervan leidt deze statistiek niet tot eenig aiaoluut resultaat maar bij vergelijking van de verschillende onderdeelen toch tot belangwekkende relatieve uitkomsten Zoo is het aantal schadegevallen bij particulieren opvallend groot en ook het schade ci ra bij landbouwers maar vooral bij winkeliers ten plattelande in aanmerking genomen dat er van deze laatsten zoo weinig zijn Op het punt van brandoorzaken valt op te merken dat de op onverklaarbare wgze ontstane branden een onrustbarend groote rol achgnen te spelen en dit te meer al men bedenkt dat blijkens do Opmerkingen onder het hoofd oOnbekend niet de brandgevallen begrepen zgn die der Maatschappij aanleiding tot verdenking van den verzekerde gegeven hebben Verdachte branden komen ten mLusta bij de Maatschappg Be Nederlanden volgens deze statistiek veel minder voor dan geivoonig k wel geloofd wordt Zekere heer Clavton Bennet te Kaapstad van Engeland aangekomen wil te voet van Kaapstad naar Cairo reizen een wandeling die drie jaar zal duren Zijn uitrusting bestaat uit een elastieken bcot en twaalf bcvrachlo ezels De heer H 8haw is zijn eenigf metgezel De berichten omtrent den watervloed te Praag luiden inderdaad schrikwekkend Uonderdaf ochtend omstreeks 6 uur bezweek de oude eerwaardige steenen brug over de Moldau met het groote gedenkteeken van Nepomuk Dit stortte met de twee bogen der brug waarop het rustte in de scbuunende en woest stroomende rivier Van lieverlede volgden ook de andere bogen steeds onder het angstgeschreeuw der menigte zoodat omstreeks 10 uur nog slechts één boog de zevende der acht welke de brug telde uit de golven opstak Volgens een tele am van eergisteren namiddag half 5 zouden er bij het instorten der brug 30 personen in de golven omgekomen zijn de gemoederen in Praag zijn evenwel zóó in onnut dat vertrouwbare mededeclingen vandaar nauwelgks te verwachten zijn Zeker evenwel 13 het dat bij verschillende pogingen tot redding te Praag en in de naaste omgeving twintig manschappen der genie troepen verdronken zijn Guteren namiddag deed de kummaudant van dit te Praag liggende korps de naamlijst der vermiste manschappen openbaar maken In de botanische afdeeling van de Cornell Universiteit zijn onlangs eenige zeer belangrijke proeven genomen oro den invloed van het electnsch licht na te gaan op den wasdom der planten elke gedeeltelgk tot andere resultaten voerden als do vroeger De justitie zeide Estelle verschnkt Dedrukte om dat reeda lang gesloten graf het schandaal mijn naam en mijn persoon opnieuw overgeleverd aan de algemeeue nieuwsgierigheiil en babbelzuchf ch mijn waarde vriend ik heb daardoorreeds zooveel geleden Spaar mij bid ik u dievernieuwde smartelijke ervaring Eu toch zeide Benoist moeten wij ten eindeu van allen laster schoon te wasschen tot op zekerehoogte de zaak publiek maken Wij zullen zien wij zullen zien Voorloopig verzoek ik u echter de noodige stappen diewij zullen doen tot ontmaskering van de zonderesgeheim te houden Indien bet later noodig mochtzijn iets daarvan openbaar te maken welnu dan ishet nog tijd genoeg Indien gij wist boe angstigik mij gevoel Ik heb slechts één wensch nl deze dat men zich zoo weinig mogelijk met mij bemoeit Dat zal moeilijk gaan zeide de jonge man min of meer glimlachende Maar dat is werkelijkiets van later zorg En dus gaat gij naar Vitré Zeker en gij gaat met mij mede antwoorddezij zonder de minste verlegenheid Ik kan eenedergelijke zaak onmogelijk alleen in orde brengen En wie zou mij daarbij helpen zoo gij dit niotdoet Morgen ochtend vertrekken wij Wilt gij werkelijk Maar hebt gij de gevolgen berekend Met eeu enkel veelzeggend gebaar toonde zij daarvan niet to willen hooren door William Siemens gedane proefnemingen Eeu aantal bloemen en planten werden op eene plaats gesteld waar zg dag en nacht door de atralen van sterke electrische lampen getroffen werden en bun wasdom werd vergeleken met de groeikracht van andere planten van dezelfde soort die onder dezelfde voorwaüden geplant waren doch niet aan den invloed van het electriaoh licht werden onderworpen Het eerste en het meest in het oog vallend effect van eene dergelgke behandeling is da enorme toeneming van de groeikracht De planten welke aan den invloed ran bet eleotrisch licht waren onderworpen schenen dag en nacht zichtbaar zich te ontwikkelen en bgzonderen overvloed in de bladontwikkeling te toonen De groenten schoten met groote snelheid op Erwten b v werden in weinige weken twee tot driemaal zoo hobg als de onder bet gewone daglicht opgroeiende planten en dat is bij alle planten het geval Wat echter de zaadkorrels en het aantal vruchten betreft waren die veel talrgker bij de planten die onder gewoon daglicht waren opgegroeid Het schgnt dus door deze proefneming bewezen te zgn dat de groeikracht der planten door het electrisch licht op buitengewoon snelle wijze bevorderd wordt doch dat als offer voor den overvloedigen bladgroei on de snelheid der groeikracht de voor de voortplanting noodige krachten zeer sterk verminderen Weder is er e n nieuwe school voor huishoudkunde te Londen opgericht Deze heeft den naam verkregen van 8t Martha s College en aan het hoofd staat naar De Huisvr mededeelt eene dame die reeds sedert vijftien jaren lessen geeft in hot koken en de huishoudkunde Oeduronde dezen tgd heeft zij in meer dan honderd plaatsen in Engeland lezingen gehouden of oen geregelden cursus in het leven geroepen Het onderwijs aan de nieuw opgerichte school omvat ook het verschaffen van hulp aan gewonden en de ziekenverpleging waarin les worden gegeven door mannen van naam op medisch gebied allen leden der ambulance vereeniging Na elke theoretische les volgt aanstonds de practiscbe toepassing het leggen van verbanden het spalken van gebroken ledematen het bereiden van pappen en pleisters enz Voor de toelating aan de school is geen bepaalde leefigd vastgesteld er mogen echter te gelijker tijd slechts zes inwonende leerlingen zgn met het oog op het bestuur der huishouding is dit kleine getal zeer gewenscht Men wil juist op deze wijze door de leOTlingen om beurten san het hoofd van het gezin te doen staan practischo degelijke uitkomsten verkrijgen De kooklessen de naailessen en die voor het gereedmaken van de wasch kunnen natuurlijk door een onbeperkt aantal inwonende leerlingen worden bijgewoond De directrice beeft het hoogste diploma v ïhe National Training school of Cookesy en g8Bl al de kooklessen zelf Voor het knippen on maken vau japonnen en allo andere kleedingatukken is een onderwijzeres gekozen die baar opleiding t Parijs heeft gehad en ook de wasch wordt in alle bijzonderheden behandeld tot de fijnste kanten en mousselinen toe Hot blijft door regenen la Zuid Kuropa en van verschiUendo zgden komen berichten van overstroomingen en verwoestingen door het water aangericht Het geheele dal lau den boven Kijn moet het zwaar Alzoo is het bette dat gij morgen alleen gaat Ik vertrek dan reeds heden avond binnen het uur Gij zult mij morgen te Vitré vinden ik kom u vanden trein halen Tot morgen zeide zij hem de band reikende Breng vooral bet heilige prentje meê en doenveloppe riep hij haar nog toe nadat hij afscheidgenomen had Gedurende den langen nacht die volgde deed zij geen oog toe den volgenden morgen liet zij zich naar bet station brengen onder voorwendsel van naar Saumeray te gaan en ten ongeveer drifl uur stapte zij Ic Vitré uit ilen trein waar zij Theodore op baar vond wachten XXIX Onafhankelijk van de bijzondere gemoedsbeweging die zij ondervond was het voor Kstelle iets geheel nieuws zich geheel alleen iu gezelschap met een man ver van Parijs te bevinden verwijderd uit hare gewone omgeving Zij gevoelde zich daardoor recht opgewekt in de spoorwegwaggon hod de vervelende eenzaamheid haar ternecrgedrukt zoodat het gezicht van een vriend haar buitengewoon veel genoegen deed Hij geleidde haar terstond naar een klein hotel dat wel wat ouderwotsch maar hoogst noten zindelijk was en mon wees ben daar een vroolijke prettige kamer Ik vraag u vergiffenis zeide hij lot haar dat ontgelden on daarbg hebben de Oostenrgksohe dorpen en rechter oever voel meer te Igden dan deZwitsersche waar de dgken zich goed houden Beueden Eheineok staat het water bgna onafgebrokenaan beide zgden van den spoordgk Het ergst zijnKheindorf Lustenau en omgeving geteisterd iSlgoktsweinig buizen daar bleven vrg in de meeste ituthet water omstreeks 1 meter hoog en van vele kleinehuisjes steekt alleen het dak uit de baren BijRagaz en Pfaffers zgn aardstortingen voorgekommversobeideoe straatwegen zgn onbegaanbaar MAltach en op andero plaatsen hadden dgkbreukenplaats Het meer van Koastacs is nog verder gestegen en staat nu 5 74 M Dit is op 6éu ua de boog ste waterstand die in de eeuw in het meer werd waargenomen Hot land tusschen Lustenau en Dorubirn dat overstroomd is beslaat eeu breedte van 3000 tot 4000 meter Door oen aardstorting eveueeot tengevolge van den drang van het water is de St Uottbardspoorweg van Maroggiu en Capolsgo vernield Bij hur erd een brug weggeslagen liangs verscheidene wegou moest de postdienst gestaakt worden Ook in bet Donaugebied zijn overstroomingen voorgekomen Bg Linz bereikte de Dooau eeu baitengewone hoogte zoodat de stoombooteu met langer onder de brug doorkondeu Ktsch Moldau Maltscb zijn olie zeer hoog en nog steeds stijgende In de Birkenau bij Munchcn heorschte Woontdag grootfl angst daar de Isar buitengewoon snel steeg De vuilgele vloed stroomde met groote snelheid struiken boomstammen en brandhout meduvoerond Een wolkbreuk in t gebergte doed voor nog hooger waterstand vreezen en reeds kwam het bericht dat in enkele dorpen in het dal huizen onder water stonden Uit alle deelen van Beieren kwamgn tgdingen van overstrinmingen Het Hamberger meei trad buiten zijne oevers en zette eeu aantal gebouwen onder water Een eiUnd in de Isar bg Thalkircben overstroomde geheel INGEZONDEN OeacAta Keiluctie De jougeheer Sanders heeft dezer dagen voor dt algemeeue Commissie van examiuatoren te Amsterdam Voorzitter Prof L de Hsrtog met schitterend suoca hel examen als Godsd Onderwijzer van den laagstsB rang afgelegd Bedenken wij dat do jongeheer 3 eerst 14 jaar is en dat gewoonlijk dat examen eersC op 16 of 17 jarigeii leeftijd wordt afgelegd dan mag den leeraar den tew heer A KetoUapper een woord van lof en dank iu het openbaar niet worden onthouden voor de uitmnntendo leiding welke hij dn jongeheer 8 heeft gogoven H toch lieuft uitsluitew bg don Kerw beer K onderwijs genoten aan hem zijn vorming ap üodsd gebied te danken van hem 1 degelijk onderwgs in de Hebroeuwscbe taal en letterkunde ontvangen Trouwens de Kerw heer K heeft geen getuigschrift voor zijn capaciteiten Of Joodsch wetenschappelijk gebied en vooral op dat der 1 Hebreeuwsche taal en letterkunde meer noodig Da vele Israel leerlingen die hij heeft gevormd de niet Isroel mannen die van zijn degelijk taai onderwijs hebben geprofiteerd spreken luider dan zoogenaamde letterkundige producten die voor ingewijden ik u geen salon kan aanbieden maar in heel Vitré is er geen zoodat gij u hieriner zult moeten Ijebelpea Zij lachte bij dio woorden en toonde niet de minste verlegenheid Het was waar die kamer mot zijn massieve maar weinig élégante meubels vertegenwoordigde voor haor niet het ideaal van comfort en stak sterk af bij hetgeen zij gewoon was maar het was alleszins voldoende voor een tijdelijk en naar te hopen was niet langdurig verblijf Zg nam plaats op de eenige fauteuil die aanwezig was en bij zette zich op een matten stoel vlak tegenover haar Hedenmorgen reeds vroeg gearriveerd zijode zeide hg heb ik reeds eenigo inlichtingen ingewonnen bij de autoriteiten en ik vrees dat Uosalieniet meer in Vitré woont De opgewektheid verdween van het gelaat van Estelle bij die woorden en werd door eene doodelijke bleekheid vervangen die Benoist schrik aanjoeg Maar wij zullen hier althans baar spoor vinden haastte hij zich or bij te voegen Zg heeft hier gewoond heett men mij gezegd maar ik had nog geentijd om te weten te komen wanneer zij van hiervertrokken is Wij weten nu althans iets zeide Estelle opnieuw moed scheppende Welnu laat ons dan als gij bet goed vindt naar een buis gaan dat men mij beeft aangewezen I waar eeu vrouw woont die haar goed kent on die zelfs naar ik meen familie van haar is Wordt pervoljfd niets meer zijn dan armzalige uittrekseltjes uit werkenvan bekende Joodsobe geleerden J 6 Sept 90 E P iJurKerlijke Stand OERORBN i September Leonard Jan ouden J Zielitra en 3 Welter HerinaDos oaders H H van der Wolf en G Koolmees 6 EverbaraB Petros Habertoi onders P P Soos en A P vao Slraiteo OVERLEDEN i Sapt A A van dn Pool 1 m S T J Hazebroek 80 j S M an Triet 8 w ONIIEKTROUWD 5 Sept M D vao Oijk 35 j en A vaa Vliet 24 j J vao der Veer te Ooltgensplaat 41 j BO J Blok 27 j J H Gouka te Scbiedam 22 j en M J de Jong 22 j ADVERTENTIËN Gouda September 1890 Mf Ondergeteekende heeft b deze de eer U te berichten dat hjj zjjne Eanket en Comestibles Affaire OOSTHAVBN B 17 heeft OVERGEDAAN aan den Heer L van BBUKUM Terwijl hij a beleefd dank zegt voor het genoten vertrouwen beveelt hij zjjnen opvolger in owe gunst aan Hoogachtend Uw dienaar W SCHALEKAMP Ji Ml Naar aanleiding der bovenstaande kennisgeving van den Beer W SCHALEKAMP Jr heeft ondergeteekende de eer uwe welwillende aandacht te vestigen op zijne van oude bekende Banket en Comestibles Affaire Hopende doOr een nette en nauwlettende bediening het vertrouwen te verwerven hetwelk gedurende vele jaren bedoelde zaak mocht ondervinden Zich beleefd aanbevelend verbluft hy hoogachtend üw dienstv dienaar L VAN BEEKUM Bericht van Inzet DE BODWfflANSWONING ter gTootte van 19 H 30 A 64C te Ouderkerk aan den IJsel op den 3 SEPTEMBER 1890 aldaar geveild zijn in bod gebracht als volgt No 1 op 38Ü0 No 5 op ƒ 1400 2 1 6850 6 950 3 5450 7 1200 4 4825 en 8 2700 Te samen ƒ 27175 De combinatiën en afslag hebben plaats op Woensdag 10 September 1890 des morgens te elf uren in de Herberg van den Heer A BROERE te Ouderkerk aan den IJesel Verhoogingen worden aangenomen tegen genot van 10 Vo en verdere inlichtingen en notitien ziJn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Gouda Openlare Verkooping ten overstaan van Mr C J BOERLAGB Notaris te Uithoorn op WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1890 voorm 10 uur in het Rechtkdis te Uithoorn van DRIE KAPITALE BOEBEHEOFSTESEIT waaronder twee onlangs nieuw gebouwd met rnim 82 Hectaren bg uitstek vruchtbaar Wei of Hooiland en Dijkgrond naast elkander gelegen nabij het dorp I i Aoorn in het gunstig bekende Waterschap de Merste Bedijking der Mijdreehtsche droogmakerij onder Mijdrecht aan en ten zuiden der Mijdreehtsche Zuwe rgweg tusschen Mijdrecht en Uithoorn Alle soliede verhuurd samen voor ƒ 6135 s jaars grootendeels inet recht voor den Eigenaar tot afkoop van huur Geringe lasten Uitmuntende gelegenheid tot degelijke geldbelegging Nadere inlichtingen worden verstrekt door en notitiën met perceelaomschrflving hoofdvoorwaarden en aanwijzende kaart zijn van 3 September 90 a 25 ets verkrijgbaar ten kantore van de Notarissen H GROENENDAAL te Gouda en BOBRLAGE te Uithoorn waar de veilingsvoorwaarden eigendomsbewyzeu huurcontracten en kadastrale stukken intyds ter lezingen inzage zullen liggen Openljare Vérkooping te GOUI A op DINSDAG 9 SEPTEMBER 1890 s voorm 11 uur in het Koffiehuis het Schaakbord bewoond door den Heer A DAM aan den Kleiweg ten overstaan van de Notarissen P M MONÏIJN te Gouda en G J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJssel van PERC 1 Een Woon en Winkellmis met ERF aan de Westhaven wp B 186 te Gouda bevattende groote winkelruimte Bovenen Benedenvertrekken en ruimen Kelder met ingang vóór aan de straat en binnenshuis voorzien van Gas en Waterleiding Kad Sectie No 2113 Huis en Erf groot 1 Are 05 Centiaren Aanvaarding 3 Nov 1890 PERC 2 Een WOONHUIS op den hoek van het Plantsoen aan het Galgeveld wijk C No 93 te Gouda voorzien van waterleiding en verdere geriefeiykheden Kad Sectie B No 1831 Huis en Erf groot 98 Centiaren Dit perceel is in publieke veiling d 7 Juli 1890 opgehouden Te aanvaarden dadelijk na betaling der kooppenningen De perceelen zijn te bezichtigen gedurende de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur Nadere inlichtingen verstrekt Notaris MONTIJN voornoemd Breeder bg biljetten Bericht van Inzet De Onroerende Goederen gelegen te Gouderak op den 3 SEPTEMBER 1890 ten overstaan van den Notaris SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJsel geveild zgn in bod gebracht Perceel No 1 op ƒ 2000 2 5000 3 950 4 1725 5 1600 6 1350 7 4700 8 2650 9 2700 10 2100 11 1425 12 1300 Te zamen ƒ 27500 Het afslaan en combineeren der perceelen blijft bepaald op WOENSDAG den 10 SEPTEMBER des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Peer C OOMS Coknz te Gouderak OpenlDare Verkooping op WOENSDAG den 10 SEPTEMBER 1890 des voormiddags 9 Uur aan den Bleekerssingel op de Bouwgrond van den Heer C KOOIJ MAN te Gouda van eene aanzienlijke partg HOlJTWAREI ï bestaande in RIBBEN van 6 7 8 en 9 M BINTEN VLOER en ZOLDERDEELEN LATTEN BRÜGLEGGERS DEUREN RA MEN en KOZIJNEN en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Alles afkomstig van het Diaconie Weeshuis te Amsterdam Te zien daags en s morgens voor den verkoop Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de Deurwaarders B H van de WERVE te Gouda ONT VAIN GEN de nieuwste Deini Saison en f ajaarstoffen J HOOGEl BOOM N B STALEN met prijsopgaaf worden ter bezichtiging gezonden ieuwe Alodelleu REGENMANTELS voor Dames en Kinderen BAHLiHAl i en Co F E mmmi s Gravenhage NOOBDBINDE 139 Arts Alle werkdagen van 10 11 en 1 2 te consulteeren voor ziekten van Maag en Ingewanden GOUDA