Goudsche Courant, woensdag 10 september 1890

1800 Woensdag 10 September N 4320 GOUDSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlng van advertentiön kan gescbleden tot öön uur des namiddags van den dag der uitgave een einde gemaakt door een bezoek van den hoofdingenieur van den waterstaat op wiens order hot schip zoo ver werd gelost dat het des nachts vlot kwam en later zijn reis naar Amsterdam kon vervolgen In het belang van de drukke scheepvaart die hier voortdurend is is het te wenschen dat nu voorgoed uitgemaakt ziri worden wie het vaderschap over onzen Rü n toekomt en dat bestuur de middelen zal aanwenden om in den bestaanden toestand spoedig eene gunstige verandering te brengen De Indische begrooting voor 1891 welke eerstdaags wo dt ingediend zal naar wij vernemen een belangrijk tekort toonen men spreekt zelfs an 20 millioen Vermoedelijk is de slechte kofiieoogst do voornaamste oorzaak Ubl Wij hebben onlangs bericht dat men is overgegaan tot een proefneming met den kabel ballon in Atjeh In verband daarmede zal men zeker mot belangstelling vernemen dat ook in Frankrijk thans bij de Marine van dit verkenningsmiddel wordt gebruik gemaakt Het volgende is hieromtrent overgenomen uit den Figaro De haven van Toulon bezit sedert eenige dagen een volledig park voor maritieme Inchtv rt De eerste proeven in die richting werden ongeveer twee jaar geleden genoM ei Een marine officier werd te Meudon gedetacheerd om er de luchtvaart te leeren en kort geleden kwam hij te ïoulon terug met een volledig materieel waarna de proefnemingen begonnen Een oude drijvende batterij werd er voor ingericht en met toestellen geheel gelijk aan die bij de landmacht in gebruik werden gelijktijdig twee ballons omhoog gelaten Sedert zijn de proeven steeds voortgezet en 21 Do reden waarom ik o eerst niet wilde mededeelen waar Rosalie was was dat ik haar geen lastwilde berokkenen Zij is een zwak hoofd raaarslecht is zij niet Rosalie moet zijn te Monl Saint Michel in het oude huis van haar grootmoeder vanwie zij nog niet lang geleden dit geërfd heeft Gijkunt baar schrijven Benoist nam zonder omwegen den arm van Estelle en stak dien door den zijnen daar hij vreesde dat zij in zwijm zou vallen Hartelijk dank goede lieden zeide hij Vergeeft ons de moeite die wij u veroorzaakt hebben Wij wenschen u goeden avond Het tweetal eenigsziiis verwonderd over bet plotseling afbreken van het gesprek geleidden hen tot aan de deur en staarde hen na lot zij in de kromming van den weg verdwenen ivaren Toen zij buiten het bereik van zijn oog waren zag Theodore JïstellQ aan die zich als een kind had laten leiden Wat beeft gij zeide hij teeder gij moet ugoed houden want men let op ons Zij vervolgde zonder een woord te spreken haren weg tot aan het hotel in de kamer zonk zij uitgeput in een armstoel neder Gij hebt rust uoodig zeide hij eene schredenaar de deur gaande om haar te verlaten Zij zag hem aan en zeide Laten wij dezen avond nog naar MontSaint Michel gaan oogenblikkelijk zelfs als er een trein LAUBSOÜWTENTOONSTELLINS TE BORBIIEOST Donderdag 11 Sept HarddraveriJ OPSTUGIUG 7AN EEH LUCH TBALLON De SALONSCHROEFBOOT U8EL II zal 11 SEPTEMBJBB Taren van GOUDA s morgens 7 uur Tan DORDRECHT s nam 5 uur RETOtJR 1ste KLASSE f 1 RETOUR 2de KLASSE 0 60 De Raderboot voorziet in den g ewonen dienst naar Rotterdam DE DIRECTIE Gouda Snelpersdruk vin A Bbimkman Zooy denken brengen Wat toch legt die dag hun H j herinnert hen dat Frankrijk ha sedert twintig jaren zonder koning kon tellen De republiek hee 1 alle regeeringen die baar ainds een eeuw zijn Tooraf gegaan in duur orertroffen Niet alleen dat z j twintig jaren bestaat zy heeft ook alle funotiën eeoer regetriug Verruld Wat de royalisten onmogelijk en in strqd met de Fransoha overleveringen verklaarden heeft de republiek volbracht Nooit is de orde sterker gewaarborgd geweest Sedert de Commune is in de straten van Parqs de rust niet verstoord De republiek beeft een nieuw leger en een nieuwe marine geschapen zy heeft kolcfhién veroverd tractaten geleekend wereldtentoonstellingen geopend en onvergetelijke feesten gegeven Zy beeft het losgeld van vqf millard betaald leeningen gesloten die het pabliek elkaar betwist heeft reusachtige openbare werken uitgevoerd het openbaar onderwiys hervormd alle ongeluksprofetioën te schande gemaakt hat Boulangisme overwonnen en de 3 pCt Rente allengs tot dicht b j den pari koers gebracht De reactionairen rekenden op het ontwaken van den ouden monarchalen geest die volgens hun bewering uit reactie zich stellig zou openbaren Twintig jaren zgn voorbg gegaan en die geest is niet ontwaakt Waar ziet men heden ten dage een vonk van de oude vlam Is men nu nader gekomen tot een restauratie Leest de monarchale bladen alle nj verhalen wat de wezenlijke toestand hen afdwingt t verklaren De vervulling onzer verwachtingen in meer dan ooit ver af Dit laatstb wordt dan ook volmondig erkend door een volbloeilreactionnair den heer de Saint Genest van de Figaro Aan het slot van een artikel over de laatste onthullingen omtrent Boulang r achrgft h j Daar er vooreerst geen enkele hoop bestaat dat het koningschap mogelgk is daar Boulanger slechts gestrekt heeft om de republiek te doen zegevieren welke een oogenblik geschokt in hare grondvesten wonderbaarlijk door hem bevestigd i zoo behoort men verstandig te handelen en den toestand onder do oogen te zieu Na een langdqrige en levendige maar ditmaal van beide zyden zeer degelijke en ernstige discussie heeft het werkliedencongre te Liverpool zich verklaard voor een wettelijken arbeidsdag van 8 nur Bchter niet met groote meerderheid 193 stemden voor en 155 tegen De motie luidde als volgt dat naar de eeuing van het congres da tyd is gekomen dat stappen bohooren te worden gedaan om de werkuren in alle bedrijven te beperken tot 8 per dag of een maximum van 48 per week en dat terwijl men de macht en invloed van de vakvereenigingen erkent de spoedigste en beste methode om deze vermindering voor de arbeiders in t algemeen te verkrijgen is een pariementsacte Het congres geefjt daarom aan bet parlementaire comité de opdracht om onmiddellijk stappen te doen ter bevordering van dit doel Verzet kwigm van den kant der mijnwerkers uit Durham die bij amendement verklaarden dat een werkdag van 8 uur Tan t hoogste belang was voor die bedrijven die het wenschten of voor die waarbij hq te verkrijgen was zonder schade voor andere bedrijven maar dat de beste weg om daartoe to komen was door middel der vereeniging van arbeiders zelven terwijl de bemoeiing van het Parlement schadelijk zou werken Voor den wettelgken werkdag die was voorgesteld namens de Londensche zetters werd gesproken door een vertegenwoordiger van Manchester en Salford door John Bums en anderen Ook door vertegenwoordigers van vereenigiugeu die zelf reeds een arbeidsdag van 8 uur hailden weten te verwerven maar die niet zeker waren dien te kunnen behouden Aan de tegenovergestelde zijd stond o a een wever die meende dat da concurrentie met andere landen onmogelijk zou zijn als de werktijd in de textiel industne tot 8 uur beperkt word Verder miss Whyte een boekbindster die aantoonde dat het stukwerk en het noodzakelijke overwerk in haar bedrijf als in andere den werkdag van 8 uur onmogelijk maakte Namens de vereenigde schrijnwerkers werd verklaard dat de meerderheid der vereeniging was tegen den wettelijken werkdag doch de spreker zelf sprak ten gunste daarvan Namens do machinisten werd mede tegen den wettelijken werkdag gesproken twee sprekers betwistten dat de beperking van den werkdag hei gevolg zou hebben gelqk beweerd werd dat alle werkloozen arbeid zouden krijgen Van John Burns die namens de vereenigde machinisten had gesproken werd beweerd dat hq niet geacht kon worden hun meerderheid te vertegenwoordigen De meerderheid voor den wettelijken werkdag van 8 uur was niet zeer groot en verliest nog in beteekenis als men weet dat oerst het amendement boven aangehaald met slechts 8 stemmen meerderheid was verworpen Wel bleek intusscben uit beide stemmingen van een sterke strooming lien gunste van een beperking van den arbeidsduur hetzij men die tdan bij wet of langs den weg van particulier iniiatief trachtte te bereiken De Overige beslissingen van het congres missen tegenover dit debat beteekenis De Senaat der Vereenigde Staten ia nog steeda bezig met de behandeliug der tariefwet Voorloopig is de besliising over de suikerquaestie uitgesteld De meeste vooratellen der democraten tot verlaging der tarieveii zqn tot dusver verworpen Sedert Vrijdag is het vijf minutenstalsel in werking gesteld Qeen der sprekers mag nu langer dan vqf minuten het woord roeren zoodat er kans bestaat dat de stemming op den bepaalden tijd een aanvang kan nemen Dat in den Staat Vermont een der noordwestelijke van de Vereenigde Staten by de verkiezing voor de provinciale vergadering de demoeraten de overwinning behaalden is reeds gemeld De republikeinsohe gouverneur Page verkreeg 17 000 stemmen en werd gekozrn met een kleine meerderheid die 10 000 stemmen lager was dan bij de vorige verkiezing Daarby wonnen de democraten een santal zetels terwijl de herkozen republikeinsohe afgevaardigden allen veel minder stemmen verkrvgeu dan bij de laatste verkiezing Dit feit ia in zooverre van belang omdat de bekendde M c Kinley wet by deze verkiezing de hoofdrol speelde Bq dezen verkiezingsstrgd was het eenige wachtwoord voor of tegen de tariefwet De democraten rijn daarom zeer tevreden over den uitslag en zien daarin bet bewga dat ook vele republikeinen tegenstandera zyn van M c Kinleys overdreven protectionisme dat zelfs de beer Blaine die anders waarlgk ook geen vryhandelaar is te ver gaat Indien de Itiiiptniaiwt Beige goed is ingelicht dan zal weldra te Brussel een internationale commissie bijeengekomen ten einde de bijzonderheden te regelen van de heffing der invoerrechten in den Congo staat waartoe le anii slaverny conferentie heeft besloten Hot bedrag der invoerrechten zal niet bepaald worden op 10 pCt maar dit cgfer wordt alleen aangenomen als het hoogste recht dat geheven mag worden deze zaak zal men zoo regelen dat de inning zoo eenvoudig mogelgk geschiedt en de handel daardoor zoo min mogelgk belemmering ondervindt De regetring van den Congo staat vertrouwt dat by deze oonferentie nog een oplossing der moeJiykc heid zal gevonden worden Tot dusver is er nog niets van bekend dat de Nederlandscbe regeering ten opzichte van de opheffing van art 4 der Conga akte baar standpunt heeft gowgzigd Ook do oplossing van het geschil tustchen den Congo staat en Portugal over Muawa Yamvo is nog niet veel gevorderd De Belgische regeering heeft voorgesteld den president der Zwitsersche republiek tot scheidsrechter te benoemen maar Portugal geeft er de voorkeur aan Frankrijk bemiddeling in te roepen Een beslissing hierover scbgnt nog niet genomen te zgn KEXDliSGEf MIXG De Burgemeester vau Gouda brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den Sden September 1890 is eiecutoir verklaard het Kohier No 6 van het Patentrecht 1ste kwartaal dienst 1890 91 Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat baden ingaat de termgn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behoorer te warden ingediend GOUDA den 8n September 1890 De Bnrgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN ADVERTENTIfiy BÜRQBMBESTER en WETHOüDËRi raa Gouda znllen 10 SEPTEMBER 1890 dea namiddags KV 1 ore bg inacliryTiBg aanbestedenT Het maken van eenea Kelder met Provisiekamer en Bergplattt bU de Yolksgaarkeuken In da Kelzerstraat te Gouda Het bestek met teekening ligt ter inzsga op de Stsdstimmerwerf en inlichtingen zgn t verkrijgen bg den Gemeente Bouwmeester HET mim Geheime WetenschapJ Magnetisme Symboliek Theosophie eü onder redactie Tan D L L PLANTBiNOA Magnetiseur te Aimterdam Off t Oei Maand 2 v dr Prgs 2 50 per jaar Uiig B HAAN8TBA te AmtUrdam Singel 242 OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZWitierSClie HorlOgW alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af lo Zilveren Heeren Vi Gouden Dames If Gouden Heeren 36 Eene van de beste Inrichtingen van ont lanl Tsn Horloges Garantie van twee tot vgf jaar Passage No 12 B J A VAN DIJI Men vraagt TERSTOND KOST ea nrwoNiira met TTQe KAMER Brieven met opgaaf m conditiën onder Letter Z aan de Boekhandi laars J va BENTOM ZOON I Een ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk m z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de Terscfarikke gke geTolgen Tan deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duistenden Tan een zekeren dood Te Terkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhau del in Holland De aitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzottderlöke Nommers VIJF CENTEN BINIJENLAND GOUDA September 1890 Na afgelegd herexamen aan de Kon Militairo Academie te Breda is nog overgegaan in het 3e jaar de cadet der cavalerie Van Haeften Uit Alfen schrijft d Rijnhode Prinsessedag hebben wü niet gevierd dergelijke feesten behooron hier tot het verledene en toch bood onze plaats op dien dag en den volgenden eene drukte on levendigheid en had er dea avonds eene illuminatie op deff RÜn plaats zóó prachtig als de beate feestcommissie ook met nog zooveel geld niet had kunnen organiseeren Dat alles hadden wij te danken aan een stuenkolenscbip dat tengevolge van de ondiepte van het vaarwater Zaterdagmiddag in het dorp aan den grond geraakte en daar tot Maandag nacht bleef zitten Meer dan 300 schepen waaronder verscheidene stoorobooten werden daardoor belet hun reis te vervolgen en zeker zou dit getal verdubbeld zijn geweest wanneer men de schippers te Amsterdam en Oonwsluis niet gewaarschuwd had om langs een omweg het doel hunner reis te bereiken Do aanblik van dat mastbosch bood oen alleraardigst gezicht en deed ons in onze gedachten verplaatsen naar de boorden van bet Y of de Maas maar hoe aangenaam voor de toeschouwers zoo onaangenaam was het voor de schipperij die daardoor groot ongerief ondervond vooral nu zich het feit voordeed dat noch bet rijk noch de provincie noch het waterschap Eijnland noch de gemeente de middelen wilden verschaffen om het schip los te krijgen terwijl de schipper jfolhield dat hij zijn flchutgeld te Gouda betaald had en dus in de gelegenheid gesteld moest worden om ongehinderd te kunnen varen Gelukkig werd aan dezen toestand Maandagavond FEVJLLÈTOM Een raadselaclitige Sescliiedeiiis Uit iet Frameh XXIX zeide Estelle die woorden let Ik zweer bet terlijk nazeggende Toch maakte de vrouw nog een teoken van twijfel en bekeek Estelle met een argwanenden blik Toon haar het Heiligen prentje zeide Benoistzacht De jonge vrouw tastte naar het gebedenboekje dat zij steeds bij zich gehouden had opende dit sfe liet de oude vrouw het prentje zien terwijl zij zeide Zij heeft hieronder mijn naam geschreven met eigen hand De man en de vrouw beiden onderzochten met zekeren eerbied het prentje keerden het om en nog eens om waarna zij het eindelijk aan Estelle teruggaven Wij kimnen niet lezen zeide de man maar als oij zegt dat daar Rosalie s naam onderstaat zal het wel zoö zijn En van dat oogenblik af werd het tweetal een weinig spraakzamer ADVEBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GE 00 TE LETTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt is de nieuwe dienst voorgoed in wer Augustus jl king gesteld De meeste officieren der marine te Toulon hebben reeds tochten meegemaakt De ballons gaan in den regel tot 400 a 500 M hoog en zijn door een telephoon met het schip verbonden oodat bericht kan worden gezonden van hetgeen men boven ziet Op eene hoogte van 400 M konden de waarnemers alles onderscheiden wat in den omtrek gebeurt tot op een afstand van 60 kilometers Zij zagen zeer duidelijk bij helder weer alle bewegingen der schepen in den omtrek en de schietoefeningen van de op grooten afstand liggende instructievaartuigen konden goed worden gevolgd Deïo gunstige uitkomsten bewijzen dat de marimitieme luchtvaart in tijd van oorloï in de zeehavens even nuttige diensten zal kunnen bewijzen als het luchtvaartpark te lande dit aan het leger doen zal Door het hoofdbestuur van Volksondencijs vereeniging tot bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Xederland is een adres aan den Koning gericht waarin er op gewezen wordt dat het salaris van onderwijzers aan do openbare lagere scholen zooals dat als minimum vastgesteld is in art 26 der wet van 17 Aug 1878 en gehandhaafd bij de wijziging dier wet van 8 Dec 1889 slechts voor zeer jonge en pas aangestelde onderwijzers kan geacht worden eenigszins voldoende te zijn Voor onderwijzers die et nige jaren dienst hebben en bewijzen gaven dat zij door bekwaamheid en praotische geschiktheid hunne betrekking met eere bekleeden is een verhooging vau dit minimum billijk en noortig om lust en ijver bij hen wakker te houden Onderwijzers die de hoofdacte verwierven en bovengenoemde bewijzen leverden moeten geacht worden aanspraak te hebben op eene hoogere bezol diging dan waartoe art 26 al 4 aanleiding geefl is opdat men geen tijd nebbe om Rosalie te waarschuwen zoodat zij kan vluchten Thans ben ik zeker dat zij iets verschrikkelijkst gedaan heeft en ik zal niet slapen alvorens ik haar teruggevonden heb Het zij zoo zeide Benoist XXX In do schemering voerde de trein Estelle en haren vriend weg zij zaten alleen in een coupé eerste klasse alleen wezenlijk alleen voor de eerste maal nadat zij zich bewust waren van hunne wederkeerige liefde Zij waren tegenover elkander gaan zitten de jonge vrouw het hoofd achterover leunende trachtte te slapen na verloop van eenige minuten deed ij de oogen weder open en ontmoette den blik van Theodore die haar met eene teederheid aanschouwde waarvan zij ontroerde Hij trachtte een gesprek aan te knoopen maar het gedruisch van den trein belette hen elkander te verstaan hij verliet zyne plaats en ging naast haar zitten en belden zagen zwijgende door het geopende raam het Bretonsche landsdiap De trein stond siil zij stegen uit en bevonden zich op het perron op dit late uur geheel verlaten Benoist spoorde een half inge lapen koetsier op en een bouwvallig wagentje Een kwartier later reden zij door het zand naar Mont Saint Michel Togen elknfider aangeleund m een kalm geluk