Goudsche Courant, woensdag 10 september 1890

Aangezien op Tene na niet aUe Witten der hoofdacte lot hoofden worden of kunnen warden aangeateld behoort nochtans het salaris van deze onderwqters voldoende te zijn voor het onderhoud van hen en hunne gezinnen Reeds zonder Wijziging der wet kan aan die bezwaren voor e u groot deel tegemoet gekomen worden indien aan art 26 eeue ruime toepassing wordt gegeven waarop de adressant ten slotte aandringt De gezellen van de lettergietery van den heer Tetterode aan de Bloemgracht te Amsterdam hebben gisteren ten getale van drie en lwintig het werk gestaakt Als oorzaak werd aan de JAmst het volgende medegedeeld De heer Tetterode hoeft gedurende vele maanden egous ongesteldheid lu het buitenland vertoefd gedurende dien tijd was de leiding toevertrouwd aan een meesterknecht Bij zijue terugkomst bleek hem dat hoe goed een werkman deze overigens mocht zijn de meesterknecht de energie miste noodig voor de positie die hij bekleedde Bovendien deelde de heer Tetterode aan zijn werkvolk mede waartoe hij eeue lijst overlegde dat de gezellen niet zooveel afleverden als hij vroeger gewoon was Om daarin to voorzien stelde hij den meesterknecht voor zijne overige goede eigenschappen erkennende dat hij zijne betrekking zou neerleggen omdat voor alles noodig was vaste verstandige leiding door een persoon die door zijne gehouden controle den patroon in staat te zou stellen over alles te kunnen oordeeleu en bovendien lu staat was om diens belangen te verbinden met die der gezellen welke onder zijn toezicht wartn geplaatst Dien man meende de heer Tetterode gevonden te hebben in den chef van eene andere afdeeliug die bij zijue eigen onderhoorigen uitmuntend staat aangeschreven en bijna alles in de fabriek heeft medegemaakt De oude meesterknecht kon als mecanicien daaraan verhouden blijven 4 Daar nu de gezellen door den patroon in kennis waren gesteld mot z ue bevinding benoemden zij eeue oommissie van drie ledan om met dezen te onderhandelen Dit is geschied Bij het toen plaats gehad hebbende onderhoud verlangde de commissie betere opleiding der jonggezellen van 14 jaar dus een beter leerlingensteüel tij wilde toezicht door een getrouwd man en verder standvastige handhaving van de te maken bepalingen van het doen van boodschappen niet het werk betreffende De heer Tetterode vroeg Zaterdag jl aan zijn meesterknecht om een beslissend antwoord dat hg niet gaf de nieuw te benoemen meesterknecht bad ook uit den aard der zaak eeoige bezwaren De heer Tetterode verzocht toen der commissie om deze bezwaren uit den weg te ruimen daar hij voor zich er op bleef staan om den nieuwen meesterknecht aan het Hoofd der lettargieterij te plaatsen op die conditie was hij bereid in de toekomst te blijven voortwerken In deu loop van den dag hoopte hij antwoord te ontvangen op een verzoek van de commissie om dit antwoord van morgen te mogen geven antwoordde hij toestemmend 2ij verscheen dan 0 gisteren in zijn kantooren deelde hem mede dat in eene vergadering doorde gezellen gehouden besloten was hunne eischeu vol te houden Zij achten ook eene vaste verstandige eidiug noodig wilden daarin behulpzaam zijn maar I I dat hunne zinnen verdoofde gingen zij voort in den nacht een helderen nacht in het laatst van Mei Eensklaps zag Kstelle den maat en het taig van een vaartuig zich ter linkerzijde zwart afteekenen Wij zijn zoo aanstonds aan het einde zeideBenoist met fluisterende stem Van Pontorson af hadden zij geen woord gewis seid Hunne koetsi r zette zijn paardje met de stemen de zweep aan Zij reden een hoek om en de oneindigheid breidde zich voor hen uit 1 Zie zeide Benoist Niettegenstaande den natht kwam het schaduw beeld van Mout Saint Michel met buitengewone zuiverheid tegen de lucht uil Het was springtij het kalme water bijna zonder een rimpeltje kabbelde zachtkeos tegen de oude muren aan en weerkaatste de sterren De hoeven der paarden klapperden op de st enan van dan dijk en bijna zonder dat zij tqd hndden om het op te merken ging de zware poort der vesting voor hen open In weerwil van het late uur vonden zij een onderkomen toen zij voor den nacht gingen scheiden drukten zij elkaar stilzwijgend de hand De klokken wekten Estelle De zonnige dageraad lachte haar tegen j de vogels kwinkeleerden in de boomen de tuinen door de wallen beschut vervulden de lucht met welriekende geuren de zwaluwen zwierden vreugdekreten uitende rondom den ouden berg Zij kleedde zich haastig aan meenden dat de nieuwe meesterknecht niet voor lijne betrekking bekwaam genoeg was en verlangden dat een uit hun midden die in de gieterij te vinden was daarvoor zou worden aangewezen Zy meenden dat wanneer iemand uit bun midden werd gekozen de zaak i uim zou rendeeren mits het materieel verbeterd zou worden Bovendien was nog op de gehouden vergadering besloten te vragen loonsverhoogiug voor hen die op stuk werken en voor ben die per uur betaald worden een loon van minstens 20 cent Het tegenwoordige gemiddelde loon is 19 cent per uur bg een arbeidsdag van 11 uur De heer Tetterode antwoordde dat hij de vragen der gezellen zon overwegen maar dat indien zy niet wilden treden in de voorwaarde omtrent het aanstellen van den nieuwen meesterknecht hg niet op den bestaanden voet zou kunnen blijven doorgaan Daarop werd bem medegedeeld dat alle gezellen der lettergioterij onder welke ook de oude meesterknecht in dat geval het werk zouden staken Daar hij echter bg zgn eiaoü bleef volharden werd door de gezellen onmiddellijk tot werkstaking overge aau In de jaarvergadering van Fabrieks en Handworksnijverheid heeft de ingenieur S Hamelink directeur van de Ned Tramweg Maatschappij te Ueerenveen de mogelijkheid en wenschelijkheid betoogde van het éënheidstarief voor het personeuvervoer op de spoorwegen in plaats van het thans geldend naar den afstand berekend tarief Vooral bij ons te laude zeide hij hebben de tarieven geen wetenscbappelgksn grondslag zij zijn nagenoeg overgenomen van de diligences van Van Gend en Loos en van de trekschuiten Allengs begint men in te tien bv in Hongarye dat die tarieven herziening behoeven in het bnlang van het sociale leven De geschiedenis van deze tariefswijziging is dezelfde als die van het eenheidsbriefport dezelfde bezwaren die toen werden gehoord worden ook nu vernamen eu het tegenstribbelen der vaknumuen de betoogen vau geleerde heeren hebben ook nu weer het gezond verstand van den goeden weg geleid Wat bij het vervoer van brieven e d goed is bevonden zal ook blgkett goed ta zgn by het vervoer van personen Het is biet eeuige juiste denkbeeld dat de afstand bij bet vervoer van een bepaald gewicht buiten berekening kan blijven De waarde van een reis heeft niet t minste te maken met den afstand en die afstand heeft evenmin iets te maken met de diensten die de maatschappy bewijst Voorbarig is t te verklaren dat het eenheidstarief schadelijke finanoieele gevolgen zou hebben integendeel blijkt in Oostenrijk dat het kringeutariei financieel zeer gunstig werkt want het verroer is er meer dan verdubbeld en vermeerderde in één jaar met ruim 7 millioen personen terwijl de ontvangsten toenamen met ruim l i millioen ttorynen en de uitgaven daarentegen naar verhouding niet belangrijk stegen Ken oepaalde conclusie werd in deze niet genomen De vergadering besloot het onderzoek af ta wachtan dat by de spoorwegmaaischappyen hier ta lande aanhangig is Hier en daar in da aan of andere aobterbaort of nieuwe wijk ziet men nu en dan wel eens een boeltje door den deurwaarder op straat zetten an de omringende buurvrouwen beklagen vol medelijden De meid kwam met aan blad waarop koffie en melk stond naar boven Ik ga uwen broeder zeggen dat het ontbotgereed staat zeide zy Estelle glimlachte metterdaad kon Benoist haar man niet zijnde niet anders dan haar broeder wezen Zoodra hij er was zeide hij Vertrouw my de enveloppe toe als Bosalieniet gezind is om te bekennen ben ik beter in staathaar te dwingen dan gy Indien er iets pijnlyks vernomen wordt dan kan ik u de bitterheid er van verzachten tenzij g niet wilt Ik zou niet weten welke geheimen ik kon hebben waarin gij niet mocht dealen zeide zy zonder aarzelen Handel alsof het voor uzalt was Ik zalu biar wachten Hy vertrok Na eenige straten doorgeloopen te zijn kwam by in de buuri waar het aangewezen huis moest staan Het was op dit vroege morgennur daar zeer stil en bet eenige levende wezen dat hij zag was een vrouwtje dat bezig was hare kippen te voeren Woont hier ergens Bosalie Férel vroeg hy Daar mijnheer klonk het antwoord terwyl zyop een vrij somber uitziend huisje wees Maar vervolgde zij zij is op het oogenblik niet t huis zij ia in de kerk maar zij zal wel spoedig t huis komen Hij besloot derhalve nog een straatje om te loepen en ongeveer een kwartier later stond hij voor de tweede maal voor het huis Juist op d at oogen den armen huurder die door den onbarmbartigeg huisbaas zoo maar op straat wordt gezet zoo veN stoken van alle huisvesting met zijn armevroavea bloedjes van kinderen zonder beschermend dak Als die medelijdende buurvrouwen eens achter ig schermen konden zien zegt de Echo zouden 1 maar al te dikwijls ontwaren dat de buiten aja woning gezette huisvader in heel veel gevallen hou medelijden niet verdient Hoe dikwijls komt het niet voor dat het niet betalen van huur nietvoorf spruit uit onmacht maar uit onwil Er zyn van dio huurders die plompweg den huisbaas die dikwyls van de buur van z paar peroeelen zwaar met hypotheek belast moet leven de buur weigeren met de woorden ik betaal niet je kan me toch niets doen Weet je wat als je me tien gulden geeft ga ik er uit dan krijg je deu sleutel Dus niet alleen dat de huisbaas eenige weken of maanden huur te kort komt maar om den onwilli gen huurder uit zyu eigendom te krygen moot h j nog 10 otferen wil hg zich zelf niet de kosten van ƒ 25 of meer op don hals halen zijnde de kosten van een deurwaarders exploit dat hem het recht verschaft den huurder buitou zijn woning te doen zetten Ën de onwillige huurder weet dit en durft daarom zijn onbeschaamden eisch doen die veelal iugewilli l wordt om meerdere kosten te vermijden M Drie jongens James en Willie O Brien en ïraak Gallagher gi igen onlangs by Ashland in Wisconsin in een bootje en roeiden daarmede tot een punt driaviarda mijl van dan oever toon er plotseling aan hevige rukwind aankwam De jongens vorlorea de roeispanen en de boot begon vol water te loopen Jim 00 Frank 8 en 10 jaar oud sprongen ieder aan een kant van da boot in het water en terwyl ze da eene hand op den rand der boot legden zwommen ze met de andera voort eu Willie die nog maar 7 jaar oud was schepte mat zyu hoed het water uit de boot Het werd avond donker en stormachtig en 16 uur lang zwommen de jongens voort Ze riepen gedurig om hulp maar hunne stemmen werden door bat geruisch van bat water overschreeuwd Ongeveer t 4 uren in den morgen dreven ze voorbij een lidtt hetwelk zij meenden dat uit een buis kwam Doek een oogenblik later bespeurden ze dat het van eM schip kwam dat zonder hen op te merken hea voorbij voer Eerst laat in den morgen werden M 19 mijlen van den oever door een voorbyvaraai schooner opgemerkt en opgenomen Dt voorloopige regeling voor een op te richlw koloniale reserve is thans als koninklijk besluit ül de Staattcrt opgenomen Dit besluit dient tevens tot intrekking van dat in Maart 1874 genomen waarby da oprichting aener Indische brigade woi voorgeschreven Bydit koninklyk besluit wordt de Ministar van Koloniën gemachtigd om uolang da hoofdadmiiiistrstil van het korps niet is aangewezen den oommandut van de noodige fondsen te voorzien onder gehoadenheid die te beheereu zooveel moi elyk in ovaeenstemming met hetgeen by of krachtens de voocloopige regeling is of wordt bepaald en onder inplichting omtrent zijn beheer rekening en verantwoording te doen aan de Algemeene fiekenkanwf Alle uitgaven komen ten laste van het Ie hoofdstak blik zag hij de kerkgangers aankomen en even lalsr wk kwam een vrouw aan die in de richting van M aangewezen huis liep Dit was blijkbaar lUisslie Dl buurvrouw die Benoist had aangesproken wendde Hzich tot haar en zeide Ër is daar een mijnheer Bosalie die je wild M spreken Zy stond onmiddelyk stil by dia woorden en keek B Benoist aan die baar beleefd groette Een doodt lyko bleekheid overtoog haar gelaat bij het zien vu den vreemdeling en blijkbaar met moeite vroeg ijj U wenschte my te spreken Gaarne Zij keek hoogst zenuwachtig om zich heen ib wenschta zy niets vuriger dan aan een naderend g vaar te kunnen ontsnappen doch ras tot de ore tuiging komenda dat dit nu eenmaal onmogelijk wh nam zy in het onvermijdelijke benutende klU huissleutel uit haar zak en zonder Benoist d oogen te durven zien zeide zjj kortaf Kom dan in huis Beiden traden daarop de woning binnen dit f hoogst eenvoudig maar zeer zindelyk uitzag en il de voorkamer getreden noodigde zij Benoist uit pis te nemen Hoewel zij groote moeite deed om klM te schijnen geluktO haar dit slecht Een paar ml liep zy het vertrek op en neer zonder te spreken toen zy eindelyk vroeg Wat wilt u van mij P Worit vervolgd der begrooting van Nederlaudsch Indié De voorloopige regeling treedt buiten werking 1 Januari 1894 Het besluit steunt op de overweging dat thans andere maatregelen noodig zijn om te geraken tot de oprichting van een korps bestemd om de wegens tijdelijke ongeschiktheid uit Indié terugkeorende militairen op te nemen en hier to lande te dienen als kern voor de uitzending van suppletietroepen Uit de bij het besluit gevoegde voorloopige regeling blijkt verder dat de koloniale reserve ofschoon deel uitmakende van het leger in Nederlandsch Indie behoudens hare aanrakingen met het departement van oorlog rechtstreeks staat onder de bevelen van don Minister van Oorlog Do koloniale reserve wordt gevestigd te Nijmegen en te Zutfen en samengesteld uit een staf en vijf compagnieën waarvau ten minste één reoonvalas centencompagnie een en ander geleidelijk op te richten Het korps behoort tot het wapen der infanterie tenzij het nader mocht blijken mogelijk te ïijn daarbg ook artilleristen in te deelen en te oefenen in welk geval één der compagnieën tot dat doeleinde kou worden bestemd De verdere bepalingen betreffen i 1 de indeeling van den staf die van de reconvalescenten compagnie en die van de categorieën ofSoieren enz 2 de huisvesting kleeding voeding uitrusting bewapening en ziekenverpleging en de administratie 3 de traktementen toelagen soldijen gratiflcatién enz Do reconvalescenten moeten zich schriftelijk verbinden a voor zooveel betreft Nederlanders om den staat der Nederlanden zoodra zij physiek geschikt bevonden worden voor den actieven militairen dienst gedurende ten minste vier jaar of indien nog militieplichten op hen rusten gedurende zes jaar te zullen dienen als militair zoowel in als buiten Europa 4 voor zooveel de overigen aangaat om den Staat der Nederlanden zoodra zij physiek geschikt bevonden worden voor den actieven dienst in Oosten West Indie aldaar als militair te zullen dienen gedurende tenminste vier jaar gerekend van en met den dag waarop zij zich bij vertrek uit Nederland inschepen Bij het aangaan deüer verbintenis wordt den reconvalescent een premie uitbetaald van 20 Cn Weenen is do jongste mode in zake waaiers een waaier van Auerhaanvederen Vaak wanneer op een der kasteeleu in Oostenrijk Hongarije de gasten ter jacht uitrijden zegt de gastvrouw Nu gy brengt my een mooien waaier De waarde van den waaier zit nl daarin dat iedere veer van een andereu vogel door oen beroemd schutter gedood afkomstig is Op de schacht komt dan naam eu datum Keizerin Augusta Viotoria J eeft op haar verlangen ook van een aantal Oostenrijkscke groote heeren zulk een waaier caileau gekregen de monteeriug is iwart ea wit de Pruisische kleuren De operatalepboon Te Beriijn is men nu in de gelegenheid om op drie kilometer afstand van het Operagebouw in het lokaal ürania eene opera te hooren Toen ik schrijft de verslaggever van het Berliner Tageblatt ode uitnoodigiug kreeg om een per telephoon overge rachto opvoering van Carmen te komen hooren dacht ik eerst dat de brief een halve eeuw ie vroeg bezorgd was maar aangezien de datum van de uitnoodigiug met de onfeilbare openbaring van den scheurkalender overeenstemde begreep ik dat het toch wel in den haak zou zijn Da muzikale aansluiting wordt bewerkstelligd door vier sterke bronzen draden die Urania met da Opera verbinden Op deze vleugelen des gezangs worden de opvoeringen der opera naar de filiaal overgebracht De werking uit de verte is wonderbaarlyk het moeielijke experiment is in alle opzichten gelukt In een kleine ronde zaal zijn langs den wand twaalf hoorplaatsen ingericht die zich van een gewoon telephoonstatiott slechts daardoor onderscheiden dat de klankbekers zich in scharnieren bewegen Men behoeft ze dus niet vast ta houden maar stelt ze op de hoogte van het oor de handen blijven vry voor het tekstboekje Als men nu zijn oogen sluit en zijn ooren open zet kan men zich met een beetje phantasie voorstellen dat men in een loge ran de opera zit Men hoort niet alleen alles maar zelfs nog meer dan de menschen die in de opera zitten De telephoon is direct met het tooneel verbanden behalve Carmen s stem boort men nog het minder melodieuse orgaan van den regisseur en het geklop van de tooneelknechts Daar het orkest zich ouder het tooneel bevindt wordt het geluid by de overbrenging aanmerkelyk verzwakt het accompagnement schijnt daardoor zachter an basoheidener Daarentegen hoort men de koren in hun voUe kracht en het groote koor uit het vi de bedrijf wordt prachtig weergegeven Het torerolied maakte op dien afstand nog een verrassend effect j zelfs riep een der toehoorders onwillekeurig bravo Het geklapper der castagnetten klonk heel aardig maar het schot dat José in het derde bedrijf afvuurt klonk zoo zwak alsof er iemand met de vingers knipte Ongetwijfeld zullen opera s die zwaarder geinsl rumenteerd zijn dan Carme nog beter overgebracht Worden dat bemerkte men al dadelgk aan de balletmuziek die bijzonder duidelijk werd weergeven Voor muziekvrienden is dit een belangrijke vooruitgang zij kunnen nu veor een kleinigheid een brok opera versoh van den draad genieten Een recensent behoeft zich nu niet meer naar de Opera te begeven als ile filiaal dichter bij zijn woning is De onpartijdigheid van het oordeel wordt door de telephoon zeer bevorderd de criticus kan nu niet door bet uiterlijk van de zangtressen bekoord of afgeschrikt worden Zoolang bij aan de telephoon staat is hij blind als de gerechtigheid Bulteolandscb Overzicht Wilhelm II heeft tegenwoordig meer van een Edgelachman dau van een Duitscher want wanneer hij de zee ruikt is hij in zijn beste humeur De barre reis van Kroonstad naar huis do HohenzoUern bekwiim zelfs averij tengevolge van het booze weer kon geen verandering brengen in zijn plan om zich ann het hoofd te stellen der vloot en te beproeven wat die vloot vermocht zouder dat er wezenlijk gevochten word Het moet Zaterdag een prachtig gezicht geweest zijn bij Gravenstein De Duitscbe vloot bestond in het geheel uit 37 schepen behalve de Oostenrijksche welke de rol van toeschouwer vervulden De Keizer bevond zich op het pantserscbip Baden aan de spits der vloot Nauw was men in zee of de veldmaarschalk Moltke werd van de HohenzoUern naar do Baden geroeid Naast den Keizer bleef Moltke bestendig op de kommando brug De Keizerin was met haar gevolg op de HohenzoUern maar bleef niet tot het einde der manoeuvres zij keerde vroeger terug naar Gravenstein door de onafzienbare volksmenigte met gejuich begroet Zeeziek was niemand want het was prachtig weor stille zee met een koeltje uit Noordwest De manoeuvres der li ot moeten zeer interessant geweest zijn De torpedos gingen voorop zij waren belast met de verkenning Eerst werden verschillende manoeuvres uitgevoerd on daarna werd door negen groote schepen met scherp gevuurd op zes drijvende schijven welke een vijandelijke vloot moesten verbeelden Het vuren begon reeds op groeten afstand en dichterbij gekomen toonden de revolverkanonnen hun kracht Toen naar genoegen alles beproefd was keerde de vloot in slagorde geschaard terug De Keizer seinde van de Baden Schieten en bewegingen zeer goed Ik ben over de houding der vloot tevreden Z M uitte zijn tevredenheid aan wal nog eens in een toost en de Sleeswijksche reis is nu ook al weer afgeloopon Dank zij de Coulisses du Boulangisme krijgt Mermeix er van alle kanten van langs en hij heeft nu een aantal heeren uitgedaagd Mermeix gaat voort met zijn beschrijving over het Boulangisme en vindt het blijkbaar allerprettigst daardoor thans een der meest besproken mannen in Frankrijk te zgn Wat hij nader mededeelt over de onderhandelingen tusschen Boulanger en de royal isten is vrij wel bekend al werd het door Boulanger zelf ook ontkend maar eenige bijzonderheden zijn nieuw Volgens Mermeix waren er onder hen twee partijen de oude parlementaire Orieanisten die met Aumale van dit bondgenootschap niets wilden weten en de jongeren die met den Graaf van Parijs erop ingingen Geld willen ze echter geen van allen geven tohlat de hertogin d Uzcs alleen haar beurs voor alle verkiezingsonkosten openstelde Er was 55 000 fr per maand noodig De onderhandelaars voor beide partyen waren Dillon en De Mun Ook had Dillon te Londen een geheim onderhoud met deu Graaf van Parijs Verder geeft Mermeix iu de Figaro een hoofdartikel om zgn gedrag te verdedigen Men kan mij belasteren en beleedigen eindigt het niet logenstraffen Nog steeds vergaderde Vrijdag en Zaterdag het congres der Trade Unions maar de discussiën waren thans van minder algemeen belang Een poging werd gedaan om eanigermate terug te komen op de beslissing over de 8 uur quaestie daar een tegenstander der aangenomen motie voorstelde de namen te publiceeren van hen die voor en tegen stemden met opgaaf der vereenigingen die zij vertegenwoordigden De bedoeling was ta doen uitkomen dat de tegenstander van den wettelijken 8 uur dag de grootste meerderheid achter zich hadden Het voorstel werd j verworpen na een hernieuwd standje tusschen Bums en Austin die verschillend gestemd hadden en beiden beweerden de machinisten te vertegenwoordigen Onder de aangenomen resoluties behoorde er ook een om het gebruik van buitenlandsche werkkrachten met gevangenisstraf strafbaar te stellen In Centraal Amerika is de rust nu voorgoed hersteld Het leger van de San Salvadorianen is naar de hoofdstad La Liberta teruggekeerd en hield onder aanvoering van den broeder van president Ezeta generaal Antonio Ezeta zijn plechtigen intocht in de stad De president hield een revue on ter eere van hot herstel des vredes werd de dag als een feestdag gevierd In Guatemala zit de regeeting nog verlegen met het geschil met de Vereenigde Staten over den moord van generaal Barundias Volgens de New York Herald is de Amerikaansche regeering voornemens haar gezant te Guatemala den heer Mezner terug to roepen Wellicht is dit nog de beste oplossing van het geschil Ten laatste schijnen de sluizen des hemels en de fonteinen des afgronds gesloten Rijn en Moezel rijzen nog maar iu het zuiden schijnen de wateren tot stilstand gebracht Groote schade is aangericht vooral te Praag on elders langs de oevers der Moldau waar omstreeks 45 000 personen door de ramp getroffen zijn In do Bohoerasche hoofdstad heeft het water veel ongerief veroorzaakt In een Katholiek ziekenhuis drong bet water tot aan het altaar der kapel zoodat alle zieken in do benedenverdieping ijlings naar een hoogeron vloer moesten vervoerd worden Omstreeks 500 personen zijn in een school onder dak gebracht Te Schmichow staan bijna alle fabrieken onder water en vooral tusschen Bubentub en Uostock aan den rechter Moldouoever beerscht groote ellende De huizen ann den straatweg staan tot het dak in de golven de inwoners moesten de daken stukslaan om zich te redden üit Praag is eene deputatie naar Weenen vertrokken om van mi nisterpresident Taaffe hulp te vragen Door de soldaten worden dagelijks voor de noodlijdenden 6000 brooden gebakken maar toch is het niet mogelijk allen te helpen en uit enkele stegen die zoo nauw ziju dat geen boot er in kan klinkt het hulpgeschrei der ongelukkigen die honger lijden Met booten en vlotten vaart men door de stad Het verkoer over de kettingbrug is verboden omdat de muren die het gewicht der brug dragen door den stroom bedreigd worden Het personenvervoer met de stoombooten der Donau Stoomvaartmaatschappij tusschen Weenen on Presburg is gestaakt Ook op enkele spoorlijnen staot het verkeer nog stil Do linker Donauoover is overstroomd en te Weenen wordt nog steeds gevreesd dat de dam die do benedenstad beschermt bezwijken zal In de hdofdstad zij ruim 200 buizen waarin het water verscheiden voeten hoog staat Aan de Donaukade moesten 50 huizen ontruimd worden Enkele deelen van het Prator zijn overstroomd In geheel West Bohemen is het spoorwegverkeer gestremd De hoogste waterstand van den Kijn bevindt zich thans tusschen Maxau en Mannheim Boven Maxau valt het water beneden Mannheim stijgt het snel Het meer van Constanz blijft dalen ook te Radoliiell schijnt het water zijn hoogsten stand te hebben bereikt In de bergen rondom Geneve heeft het sterk gesneeuwd in het dal van Chamounix ligt veel sneeuw en is de thermometer sterk gedaald Ook uit Silezie komen nog ongunstige berichten By Hirschberg traden Bober Schwarzbacfa en Zacken buiten hare oevers zoodat nlle weiden rondom de stad in een uitgestrekt meer zijn veranderd In de districten Batibor Glatz en Neiss heeft het hoogwater erg huisgehouden De Elbe bij Dresden is verder gestegen en de scholen zijn wegens het hooge water gesloten Het Elbe dal gelijkt een schuimend meer houten huizen badinrichtingen groote bruggen drijven met den stroom mede Bij Mühlhausen zijn luidens bericht uit Wittenberg zes ulanen en een paard die over de stork gezwollen rivier werden gezet verdronken Meer en meer blgkt dat een groot aantal personen bij de overstroomingen het leven verloor voortdurend spoelen Igken aan Ook de schade aan huizen tuinen velden wouden is zeer groot en wordt in Oostenrijk alleen op minstens 50 000 000 florijnen geschat Openbare inschrijvingen zyn geopend om den noodlijaenden hulp te verleenen De keizer gaf reeds 10 000 I voor de ongelukkigen van Praag en 5 000 fl voor de noodlijdenden in Vorarlberg In alle overstrooinde streken zijn de prijzen der levensmiddelen zeer hoog dikwijls BO tot 100 pCt gestegen In Midden Bengalen hebben overstroomingen groote schade aangericht vooral in rijst planlages Vela menschen werden uit hunne huizen verdreven Ook in het noorden der provincie beerscht watersnood