Goudsche Courant, donderdag 11 september 1890

dr fll 1890 Donderdag 11 September N 4321 Donderdag 11 Sept maar wel VRIJDAG 12 SEPT zal IJsel II naar DORDRECHT varen Zie verder Strooibiljetten DB DIRECTIE w q ma s K ISiéüwS en Advèrtëniiêl tad voor Gouda en Omstreken De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt d t 10 Jiren daor FrofeMor praotiMarenA Oneuhearen es door Ut FnDlUk toaffepmst an aaabavolan ala ffoadkoop ftanganaam lakar warkand as oiiaohadaUjk Oenees en Huismiddel aproafd door Prof Or R VIrehow Benijr l P Prol Dr V FperlChS Barlljn t T ScanzonI wanburg C Wltt Oopanhagan a Zdekauer at PaUraburg Soederst dt Kaaan Lambl Warocbaiu FOrSter Blmnlngham Onder builcs organen V Gletl München f Redam L ipiig t V NUSSbaum MOnchan Hertz Amaterdam V KorczynskI Krakau Brandt Klauaanburs by Storingen in de kwalatt dar lavar u t van aam dnranda varatopplnx en d daa beden aooau hoofdpijn dnlaa IfhaSd brak aan aaUaat aaa Bichard Brandt worden om hare laohte arklaf door TrOBirea taarae Infenoman an aljn U varklaaen boven de aeherp werkende Zouten Bitterwater Droppela Meopela ana De insendlng van advertentiön kan gescUeden tot 6ön nor des namiddags van den dag der uitgaTe lMtJ B truTMi tovlvaiiff voort ïuit TOortRomendt onge teld U h ld banMwdhald kortadmn Dl Zwltfenohe PHUd raa den Apottaeber g Om xleh by den aankoop te beschermen n maakte preparaftn vMra in Q In de apotheken iteedi naar de alleen echte teren Bajremaakte preparai iwlta F ehe Pillen van den Apotheker Rlekard Brandt Prri per doot met gebrulk aanwljtlng 70 Ceni en lette naunkiurlj er up dut hel titerbawcD fgedruktt door dr wet tHxchirmde IiandelfDierk of etiket het Witte krnls op het roode veld en de handteekenln Itrhd Brandt zich op ieder doosjeheri dc ijtgHoofddepot F E van Manten HolfT te Rotterdam Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Ooederen VEILING 9 SEPTEMBER Woon en Winkelhuia Westhaven B 186 lOOO kr G Haagsman Woonhuis Gouwe C 93 ƒ 2260 kr C M Kleijweg PETROLEUM INOTEERIIVGEN van de Makelaars CaBtzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw LocoTankfust ƒ 7 90 Geïmporteerd fust ƒ 7 96 Januari Februariei Maart levering ƒ 8 October Noramber en December levering ƒ 8 BurirerlUke Stand GEBOKEN 6 September iohaanet ouden P Aeniiri en P Vin Oadshooro Helene Cbristmi oaders W deD Toom en N Verkerk 8 Syn ooderi J G Prenger eo J C Blok CelkwiM ooder Idenborg en S H Ttn Oadlhooro OVERLEnEN g September A de Jong 8 j P L en der Waeter 7 w A Menschot 10 n 8 N E vin der Pool 6 m U de Graul ü Zevenhuisen GEBOREN Teentje Adruoa ooderi C van der Duseen en F Brut OVERLEDEN J Boggevcen 18 j A en Krimpen houT van A Hagendijk 51 j i Vcnie 20 j H Sol 6 ADVERTENTIÈN Aan allen die ons blaken van belaof stelling gaven by de geboorte onzer Dochter betuigen wg onzen hartelijken dank G VAN HEES A C VAN HEES Pebiers t Hertogenboêch 9 Sept 1890 De GEZAMENTLIJKE WERKLIEDEN van de Firma der Heeren J KORTENOEVER ES ZONEN betuigen hnnnen weigemeenden dank inzonderheid aan den Heer H C KORTENOEVER voor de prettige reis naar s Gravenhage en Scheveningen onder leiding van den Heer J KORTENOEVER H Cz en het heerlgk onthaal hun Zondag 11 geschonken te meer nog daar de Vrouwen der gehuwden insgelgks daarvan konden profiteeren Dk Gezamestlukb WERKLIEDEN Uieuwe Uajaarsstoffen A V os Az Kleiweg E 73 en 73 GEVRAAGD tegen 1 OCTOBER een flink m El SJE tnsschen de 15 en 20 jaar Adres A LAMBERT Tnrfsingel ABSHAIJBBI S of Antl Rhumatlsche WATTEIV van A BREETVELT As Delft Verkrggbaar a 30 Cent per pakje bg T A 6 van Deth C B Vocheul Oudewater ej de Wed Bogniaa Gouda W P J den Üijl Scboonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Bo3koop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraat Bleiswijk ADVKRTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandnche Couranten worden dadelp opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen iGebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht jGebr Kauling Woerden IG v d Geur Waddiniveen HH Veehouders die nog beesten willen bektoden onder goedtoezicht vervoege zich hg L VAN LEElJWEt Bouwman in den Prins Alexanderpolder onder HiUegereberg Zeer Nette Gesteendrukte NAmMTJSS worden GELEVERD door Aa BRi KNAi en Zn 0f Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooaU het los rforilen der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch oniiangennmo reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en enezen door het dagelyks gebruik Tan het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherin Mondwater in aanmerkelijk ergroote flesschen ïoor 60 cents 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr IH PP Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPf s Tandplomheersel l r POPP s Kruidea Zeep tegen eiken huiduitslag en voortrelfehjk roor baden 1 Venus zeep en Zonnebloemen zeep POPP S Gekristalliseerde en Transparant Cilycerinezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen SV De namaaksels van Anatherin Mondwater verwoesten de tandrn binnen korten tijd Vl Dr J G POPP Weenen Depots t GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland Gouda Snelpersdrak v in A BbinkmW Zoov O TVAXGE NIEUWE ODCOS NDTES J GEUIIITSEIV Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON i de beste van alle bestaande parfumeriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansr k en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bg I A CATS en J H C HÜINCK F Hz Wie zeker zijn v de Edite Elkel CaCao te ODtvans en esai i i jesteld en na vele pra fnemingen in defi aandel gekomen oude den naam dos uitvinders Dr Michaelis vervaardipl op de beste machines in het wereldberramde 6ta bli8BemeDt van Oebrj Stollwerck te Keulen elsche Eikel Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar by de voornaamste H H Apothekers enz Vi Ko V Ko proefbusjes TIM TöM c 0 35 Oeneraalvertegenwoordiger voor Neder liinrl Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 l o Jumbo Poetspomade is de heste en goedkoopste der wereld Alom verkrijgbaar in doozen a 5 l l en 12Vj Cents Chemische Fabriek Zevenaar De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen Da prgg per drie maanden ia 1 25 franco per poat 1 70 Alioaderlflke Nonimer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 September 1890 Heden middag werd ten Baadhuize dezer Gemeente aanbesteed het maken v f een Kelder met Provisiekamer en Bergplaats by de Volksgaarkeuken in de Keilerstraat Ingeschreven werd door D Ameez voor ƒ 8240 W Bokhoven voor ƒ 2200 A Grendel Jr voor ƒ 2049 O H Wildenburg voor ƒ 1980 j P Vermeer voor ƒ 1888 J d Jong Wz voor 1830 E Sliedreoht voor ƒ 1810 W de Jong Wz voor 1740 P A Burghoat voor 1787 Allen te Gouda woonaohtig In de zitting der Rotterdamsobe Arr Bedhthank van gisteren werd veroordeeld A S sigarenmaker te Gonda bekl van verduistering van een horloge tot 3 weken gevangenisstraf Voort stond terecht de schoenmaker A v d L te Ooud Zekere bakker had van dien schoenmaker A 1 40 wegens geleverd brood te vorderen Hij liet na bij hem een paar pantoffels maken om zoodoende de rekening gelijk te krijgen Hij kreeg Dtt echter toen het op afrekenen aankwam noeh de pantoffels noch het bedrag van 1 40 maar wel een pak slaag Eiach 7 dagen gevangenisstraf Uitspraak Dinsdag a st De begrooting door burgemeester en wethouders van Waddinxveen den gemeenteraad aangeboden shiit in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van ƒ 26 384 20 De voornaamste posten van ontvangst zijn Vf opbrengst personeel 6 843 54 n de hoofdelijke omslag ad 7 BOO De voornaamste posten van uitgaaf zijn voor onderwijs ruim ƒ 7000 en voor het burgralijk armbestuur ƒ 2800 FEVILLETOIM Een raadselachtige Qescliiedenis m het framch XXX 39 Benoist haalde op die vraag de enveloppe te voorschijn en lag deze zonder iets te zeggen op tafel Bösalie zag hem dit doen en boog zich een weinig voorover om het papier goed te bezien NauwIgks herkende zij daarop haar eigen schrift of Is door een electrischen schok getroffen sprong zq achteruit zoover mogelijk van Benoist weg en keei toen met angjitigen blik haar geduchten bezoeker aan Gij herkent die enveloppe vroeg Benoist zelfook weinig op zijn gemak tegenover die vrouw Zij knikte bevestigend Hebt gij dat adres geschreven P Zij keek hem scherp aan maar antwoordde niet Eerst toen hij de vraag voor de tweede maal deed knikte zij opnieuw Wat stond er in dien brief vroeg hij vervolgens op gestrengen toon Zij begon over haar geheele lichaam te beven en zeide op zeer zachten toon Dat weet gij wel De heer Schaepman zal op uitnoodiging eene voordracht houden voor de leden der afd Amsterdam van den Soc Democratischen hond Uit het jaarverslag der Vereeniging voor lijkverbranding over 1889 blijkt dat het ledental in het afgeloopen jaar van 672 tot 704 steeg De ontvangsten bedroegen 974 38 tegen ƒ 972 74 in 1888 en ƒ 1013 28 in 1887 de uitgaven ƒ 779 00 tegen ƒ 754 88 in 1888 en 792 23 in 1887 Het batig saldo bedroeg dus ƒ 196 35 De 16e jaarl alg vergadering zal gehouden worden op 11 Oct te Leiden Daarvoor is o a aan de orde gesteld mededeelingen betreffende de plannen tot het houwen van een crematorium hier te lande en voorstel om het hoofdbestuur in deze diligent te verklaren Een eommissionnair in effecten te Amsterdam zekere V is Zaterdag in verzekerde bewaring gebracht beschuldigd van mevrouw de wed H wonende op de Egelantiersgracht eene som van ƒ 60 000 in effecten ontvreemd te hebben De beschuldigde was gewoon de coupons voor zijne cliënte te knippen Bij de laatste operatie schijnt hy de genoemde som uit de trommel achtergehouden te hebben Aan het mail overzicht ven Bat Handelsblad ontleenen wij het volgende De jongste uit Bantam ontvangen berichten zijn ver van gunstig in zoover daaruit blijkt dat de veepest welke daar sedert October jl woedt ook Tjeringin de eenige daarvan tot dusver gespaarde afdeeling heeft aangetast B j den schier desolaten toestand van dit telkens geteisterde gewest is deze ramp grooter dan overal elders Te meer daar de ziekte zeer hevig is en zij blijkens eene becijfering in het Bat Nbl ongehoorde vorderingen gemaakt heeft Immers het aantal aan de veepest gestorven Spreek het uit Wat stond er in dien brief Ik zeg het niet Het is reeds erg dat ik hetschreef maar uitspreken kan ik het niet Het moet zeide hij op hevelenden toon Hij naderde haar en hoe meer hij tot haar kwam hoe meer zij achteruit week Groote druppels zweet parelden op haar voorhoofd Kom hier zeide hij Zij stond stil Vertel mij wat er in dien brief stond Nooit zeide zij Luister I Gij hebt de dood van een menschop uw geweten Zij sidderde bq die woorden en verborg haar hoofd in hare handen De heer De Beaura nd heeft zich van het levenberoofd nadat hij uw brief gelezen had Derhalve gij hebt zijn dood op nw geweten Zij sidderde van het hoofd tot de voeten En mevrouw Montclar is dezer dagen uit verdriet overleden eveneens door uw schuld Kendet gij haar Zij schudde haar hoofd ontkennend Zij was de tante van den heer De Beaurand Z beminde hem als een zoon Kendet gij denheer De BeaurandP Opnieuw maakte zy een ontkennende beweging Waarom hebt gij hem dan dien brief geschreven Zij kneep hare lippen vast opeen als om zich geen ADVEBTENTIEN worden geplaaM van 1 5 regels ii 50 Centen iedere ragal meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaattnruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjni karbouwen en runderen dat den 27en Januari jl pl m 8000 bedroeg is sedert dus in een half jaar geklommen tot 23 000 stuks Ziedaar eene niet geringe bedreiging voor den rijatbouw in het Bantamsche welke zonder karbouwen zoo goed als onmogelijk is Beeds nu staan er dan ook profeten op die voorspellen dat in het volgende jaar de rijstoogst in het Bantamsche zoo niet geheel mislukken dan toch een aanzienlijk tekort opleveren zal Er bestaat inderdaad alle reden om zulks te vreezen en tevens dat hierdoor opnieuw eene volksarmoê zal ontstaan alleszins geschikt tot eene nieuwe opwekking van het daar steeds sluimerende fanatisme Opmerkelijk is dat de kolossale toeneming en de verspreiding der veeziekte plaats hebben gehad ondanks de vermeerdering van het veterinair personeel en de strikte toepassing der van regeeringswege omhelsde doorziekingsmethode Dat pleit niet voor deze laatste en begrijpelijkerwijze dringen de deskundigen dan ook aan op een spoedigen terugkeer tot het afmakings makingsen onteigonings systeem zij het wat dit laatste betreft in gewijzigden vorm oodanig dat de eigenaar van karbouwen of runderen geen belang heeft bij eene hem winst bezorgende onteigening Met het oog hierop heeft de veearts Fischer volgens het Bat Nbl voorgesteld bij tgdige aangifte van den pas zieken karbouw onteigening tegen SO en van het kalf tegen 15 en slechts tegen de helft dier bedragen wanneer het beest reeds smetstof van zich afgeeft en dus gevaarlijk is voor de omgeving Een protest van ruim tachtig toonkunstenaars allen leden van de Maatschappij i b d Toonkunst is gezonden aan het hoofdbestuur van dio Maatschappij ter zake van de benoeming van een buitenlander tot directeur der afdeeling Rotterdam Zij weten wel dat het hoofdbestuur zich niet mengt in de huishoudelijke aangelegenheden der afdeelingen maar aangezien dit de derde maal is woord te laten ontsnappen Antwoord zeide hij op een toon van gezag of gij maakt onmiddelijk kennis met de justitie Toen opende zij hare lippen en zeide De menschelijke gerechtigheid vrees ik niet alleen de goddelijke gerechtigheid ducht ik Benoist kon slechts met moeite een kreet van woede binnen houden Zou hij haar dan niet tot spreken kunnen dwingen Weet gij wat de gevolgen zg n geweest vandien brief Niet alleen dat de heer De Beaurandzich daarom het leven benam maar een onschuldigewordt verdacht hem gedood te hebbes eu welzijn jonge vrouw zelf Wat Estelle Ja Estelle die daardoor diep ongelukkig is Arm kind I zeide zij zacht Ook haar ongeluk is uw schuld Om haar onschuld te bewijzen moet gij onmiddelijk verklarenwat er in dien brief stond Dat is onmogelijk zeide zij Ik kan het nietuitspreken Het geldt hier de eer van Estelle Voor dendood van den heer De Beaurand en voor de smartvan Estelle zijt gij verantwoordelijk voor God en domenschen Voor de menschen vrees ik niet en wat Godaangaat ik heb m jn zonde gebiecht en absolutieontvangen Hij die u die gaf wist niet dat een onschul