Goudsche Courant, donderdag 11 september 1890

binnen woinigs jaren wwurin Noderlandschs kunstenaars werden voorbijgegaan bij benoemingen tot directeur van een der afdeelingen aangerien be taurders van die afdeelingen in het hoofdbestuur ïitting hebben en dus inlichtingen kunnen geven omtrent deze duistere zaak verwachten zg van het hoofdbestuur een antwoord op vragen die bij hen opgekomen zyn on die sy voor zich niet weten Ie beantwoorden üi zeggen o a in hun protest Indien men bij gebrek aan geschikte personen onder de Nederlandsche kunstenaars zich tot bekwame personen in het buitenland haddc gewend of indien men bnitonlandsche beroemdheden hadden uitgenoodigd om aan het hoofd te staan van het muzikaal leven in de belangrijke steden van ons land ieder zou deze handelwijs hoewel haar betreurende gebillijkt hebben Noch het een noch het ander is echter het geval Onder do Koderlandscho kunstenaars kan men mannen aanwijzen wier talent gerust op eene Ign geplaatst mag worden met dat der bekende buitenlandscho dirigenten men behoefde zich dus daarom niet te wenden tot buitenlaudscho kunstenaars En evenmin kan men zich verontschuldigen dnarmetlo dat ct n der raanneu aan wien de leiding der muzikale belangen is toevertrouwd geworden oen beroemdheid is Zelfb was het bij hunne benoeming bekend dat deze personen üf niet of slechts zoer weinig gelegenheid hadden gehad om hun talent als directeur in de praktijk te oefenen Het is daarom dat de ondorgetoekenden hebbeu gemeend ernstig protest te moeten aanveekenen tegen deze wijze van kunstbevordering Zij vragen welke redenen mogen er bestaan om in plaats van de toonkunst te bevorderen en de kunstenaars in de gelegenheid te stellen de hun geschonken talenten ten bate van hun vaderland te ontwikkelen on te gabruiken de kunst in hare ontwikkeling tegen te gaan door aan de mannen van talent de gelegenheid te ontnemen hunne gaven ten toon te spreiden en ie ten nutte der Kunst aan te wenden 00 adressanten onder wie men de namen vindt van J C Boers Frans Coenen Richard Hol W Robert Sam do Lange Dan de Lange H A Meyroos W F G Nicolai G A Heinze CL M Wirtz Henri Vink enz verzoeken ten slotte aan het hoofdbestuur bun protest met het antwoord dat bet hoofdbestuur er op meent te moeten geven op te nemen in de Geschiedenis en Handelingen der Maatschappij als bijlage achter het Algemeen Verslag en de Handelingen der laatste algemeene vergadering van de Maatschappij tot bevordering der T oonkunst Uit Rotterdam wordt gemeld Het liflger des heils blijft ook hier ter slede met groeten ijver den veldtocht voortzetten Ofschoon ree is twee eigen localen in gebruik zijn genomen voor de gewone woefen ngen en spoedig een derde locaal daaraan zal worden toegevoegd wordt er van tqd tot tijd nog eene grootere localiteit in gebruik genomen voor bijeenkomsten van buitengewonen aard die ten doel hebben de belangstelling van het publiek te prikkelen en voor het leger propaganda te maken Zoo zullen er na a st Donderdagavond door het leger groote manoeuvres worden gehouden in het Verkooplocaal waarvoor nit het buitenland een aantal beil officieren en heil raanschappen zullen overkomen Men spreekt er van dat eene leger afdeeling van niet dige verdacht werd de misdaad begaan te hebben die gij op uw geweten hebt Zoolang gij niet hebt goed gemaakt wat gij misdeed althans voor zoover dat nog mogelijk is kan God u geen vergiffenis schonken Zij liegon hevig te snikken Komaan zeide hij op geruststellenden toon begin met te bekennen wat er in dien brief stond Eatello wordt dan in haar eer hersteld voor de gan che wereld en daarna is voor u vergiffeniste bekomen Mijn God mijn God wat een lijden en dat voor de zonde van anderen Plotseling echter veranderde zij van toon wischte hare tranen weg enriep uit Maar ik ken u niet ik heb niets met u tefnaken wat komt gij hier eigenlijk doen Wees zoogoed aanstonds mijn woning te verlaten Zeer goed zeide Benoist op koelen toon Ikheb getracht op minnelijke wijze de zaak tot eengewenscht einde te brengen Nu dit echter nietgaat moet de justitie er in gemengd en weldrazullen de deuren der gevangenis Dat is mij geheel onverschillig ide zij En later als gij verschijnt voorden rechterstoelGods Dit laatste maakte meer indruk Maar het was volstrekt mijne bedoeling nietom den heer De Beaurand te dooden zeide Rosalie met vnur Ik hoopte door mijn brief alleen het minder dun 1000 sub daar dien avond zal worden bijeengetrokken Ook hier wordt in den laatsten tijd de methode gevolgd om door een buitengewoon geraas te maken den duivel ait te draven Vooral bedient men zich daartoe van een groot aantal tambourins en als men de heil oldaten met deze muziekinstru mauten bezig hoort dan moet men erkennen dat het een duivel met gehoorvliezen als een olifantshuid moet wezen die hot in deze omgeving uithoudt Ongelukkigerwijze schijnt de duivel telkens weder verlokt te worden om terug te koeren want in elke bijeenkomst van het Heilsleger vangt hetzelfde oorverdoovcnd geraas op nieuw aan In de groote byeenkomst nu van Donderdagavond zal ook het tarabourinorchest buitengewoon versterkt orden met tal van buitenlandsche virtuozen die evenals hunne Nederlandsche kunstbroeders vefsierd zullen zijn met sjerpen in do nationale klewen Het belooft een goweld te worden waarbij vergeleken kanongebulder een zacht en lieflijk geluid is Sedert eenige weken tracht het leger ook in do dorpen in onze naaste omgeving vasten voet te krijgen Merkwaardig is de voldoening die het daarbij aau den dag legt tegenover den tegenstand dien bet vindt Ofschoon herhaaldelijk verdreven keert zoo n detachement heil soldaten dat op verkenning wordt uitgezonden telkens weder terug zich om smaad noch toorn bekreunende en ook niet bang voor een pak slaag Als het uit een hcrberglocaal voor een avond gchuurdj jfordreven wordt dan tracht het oen stal of eene schuur of een dorscbvloer te krijgen onverschillig wat als het maar menschen bij elkander kan krijgen onder een afdak Zoo b V is het er in geslaagd Ic Pernis na tal van hopelooze pogingen grond onder de vooten te krijgen on daar zal thans de campagne geregeld worden voortgezet Men heeft dikwijls gezegd dat het een moedig man geweest moet zijn die het eerst een oester gegeten heeft Dat worilt gezegd uit onbekendheid met do overlevering die het aan eene zeer natuurlijke oorzaak toeschryft Het verhaal luidt dat iemand die op zekeren dag eeno i ndoling deed oen van die smakelijke dieren opraapte juist terwijl hot lijno schelp opende Toen hij de gladheid van het binnenste der schelp opmerkte en or den vinger in stak om die blinkende oppervlakte te betasten loagen de kleppen eensklaps dicht wat een alles behalve aangenaam gevoel was Zijn vinger er uit te trekken was eene even natoorlijke beweging als hem aan den mond te brengen V aarom iemand altijd z ne vingers in den mond steekt als hij ze bezeert iis niet recht duidelijk maar dat iedereen het doet is zeker èn in dit geval had het een gelukkig gevolg De man die zijn vinger in de schelp had gestoken proefde voor het eerst het geurig sap De smaak was heorlyk by had eene belangrijke ontdekking gedaan dus raapte hij de oester op brak do schelp open smulde aan den inhoud en spqedig bracht hij het eten van de oesters in de mode En dat is in de mode gebleven en zal er ook wel nooit uitgaan of alle oesters moesten op zijn Z N V d D Een der blinden van het blindeninstttuut te Phi huwelijk te verhinderen en dat was mijn plicht en ik deed or goed aan dien te vervullen Dat hij zich het leven benomen heeft is niet myn schuld Dat zegt gij wei maar het is niet waar Datie een leugen Liegen doe ik nooit riep Rosalie op hartstochtelijken toon uit Het is een vorfoeiijke leugen Gij zijt eenleugenaarster van de ergste soort Hij zag dat dez e beschuldiging diepen indruk op haar maakte en haar zeer deed Ik een leugenaarster Welnu weet dan doch het is mij eigenlijk ook onverschillig Wachteven En bij die woorden ging zij naar de zich in het vertrek bevindende kast nam daaruit een kistje dat zij opende met een klein sleuteltje dat zij aan een touwtje op haar boezem droeg waarop zij daaruit een geel geworden stuk papier nam dat zij meteen hartstochtelijk gebaar op de tafel wierp Benoist nam dit onmiddelijk op en bekeek het Hot was het klad van eon brief met vele doorhalingen en inktvlekken voorzien De eerste woorden luidden Den heer Raymond de Beaufand André Bolvin had het wel gezegd de brief was van zelf terecht gekomen in de enveloppe En ga nu weg zeide Rosalie laat mij nu metvrede Benoist nam zijn hoed en vertrok den brief medenemende Hij wankelde als een dronken man Hij ladelphia heeft over het droomen van blinden een belangwekkende modedeeling gedaan Hij zegt Ik gevoel me nergens gelukkiger dan in het land der droomen Nog nooit heb ik in myn droomen gemerkt Jat ik blind ben ik zie dan evengoed ids in do jaren toen ik nog niet blind was Gewoonlijk speelt het tooneel mijnor droomen in de inrichting zelve Zonderling is het dat ik de mensiihan op hot gezicht kan onderscheiden hoewol ik ze in werkelijkheid nooit gezien heb Dit verschijnsel doot zich voor by alle personen die niol blind geboren zijn Blindgeborenen droomen altijd van die dingon wolko zij slechts door middel van een der andore zintuigen kunnen waarnomen dingen on plaatsen welke zij alleen door beschrijving kennen komen nooit in hunne droomen voor Zooals gewoonlyk zijn ook thans weer op do te Dordrecht gehouden jaarvergadering van de Hollandsche landbouwmaatschappij verschillende belangrijke punten behandeld en cnkole belangrijke besluiten genomen Mot algemeene stemmen is o a aangenomen het volgend voorstel van de nfdooling Alphen Oudshoorn Aarlandorvocu Hot hoofdbestuur wende zich tot de llegeeriug om to verkrijgen ilat l y het uitbreken dra bosraettelyko varkmsziekto onmiddelijk wordo overgegaan tot onteigening en afmakiug van alle diuren ia denzelfdon stal of op hetzelfde erf in dien zin dat voor gestorven dieren geen vergoeding worde gegeven dooh voor zieke dioron do halve eu voor gezoudo de heolc waarde wurdo vergoed Tur toelichting van dit voorstel werrf door de afdeeling gewezen op de algemeene overtuiging dat de thans geldende miiotrogeleii geen dool troffen en nadooljg werken voor de boereu zóó zelfs dot verplichte aangifte diontougovolge achterwege blij In iel praeadvifs door het hoofdbestuur over dit voorstejl uitgebracht word o a go7 egd Hot ihoofdbesluur is van meeuiug dat de varkonszietcte besmettelyk is al is zij van eenigszins anderen aard dan lo longziekte bij het rundvee VVaarschijnlyk ontstaat de besmetting door bacteriën die dikwijls in de hokken dor aan vlekzickte geleden hebbende varkens zijn achtergebleven uu die zich soms m het volgcodo jaar ontwikkolen en opnieuw besmetting veroorzaken Men zou dit kunnen vergelijken met hetgeen gebeurt met zeer vele insecten b v met de luis in de erwlo bponeii enz do rups in do mosterd karwij kool enz en Is hot seizoen in den tijd waarop gewoionlijk de insecten zich ontwikkelen daarvoor ongunstig dan heeft men er minder last van zooal hot in dit jaar met bovengenoemde gewassen het geval is geweest Kan j men de kiemen dier insecten bg de gewassen onmogelyk vernietigen bij de varkens acht men dat niet onmogelijk temeer daar het schijnt dat de vatbaarheid voor het ziek worden der varkens niet algemeen voorkomt Het hoofdbestuur in aanmerking nemende dat volgons tabel 1 14 in het landbouwvorslag nan 1886 voorkomende in de jaren 1881 tot en met 86 g middeld in 25 gemeenten de ziekte hevig in 65 gemeenten gewoon in 2ió gemeonten gering en in 615 gemeenten in het geheel niet voorkwam meent dat de kosten die door de toepassing van hot voorstel Alfen c a zullen worden veroorzaakt voor het ryk niet te bezwarend zullen zijn liep esnigs straten door toon hij aan oen pleintje kwam met eenig plantsoen waarin een paar banifjei stonden Op een daarvan zette hij zich en las den zoo lang verlangdon brief XXXL Den Heer Raymond De Beaurand Mijnheer Ik heb in de courant gezien dat gij oerstdasg denkt te gaan trouwen maar tó moogt mejuffrouwEstelle Brunaire niet huwen Ik ben kamenier geweest bij mevrouw Brunaire gedurende veertien jaaren ik ben bekend met alles wat daar in huis gebeurd is van hot oogonblik af dat generaal DeBeaurand uw vader het hof begon te maken aaamijn ongelukkige meesteres Toon de generaal gestorven was hooft mevrouw Brunairo mij gezegd dathet haar man was die hem gedood had Gij zielWel mijnheer dat gij met mejuffrouw Estelle dn niet kunt trouwen die uwe zuster is door den val barer moeder Ik schrijf u dit omdat ik niet zwjjgen raa nu het in m n macht staat dat huwelijkte verhinderen Misschien aarzelt gij dit alles tegelooven op de enkele mededeeling van een onbekende maar het is helaasj een droevig feit Vraagaan juffrouw Estelle of zij zich Eosalie herinnert enzij zal u zeggen dat ik met de geheele familie uitstekend bekend ben en ingewijd in alle familieomsi ndigheden ff ordt vervolgd Indien het mooht plukken de vlekziekte bij do varkens uit te roeion evenals dit met de longziekte bij het rundvee door toepassing van het afmakingssystoem heeft plaats gehad dan zouden do voordeelen daaruit voortspruitende de kosten zeer zeker vele malen ovortreffon en hot zou ook zeker vooral in hot belang zijn van don kleinen boer en van den arboido rstand En gestold dat do poging mislukte dan toch zou hot geld or voor besteed niet geheel weggeworpen zijn Wat toch zou men er dan mede verkregen hebben Vorviel dan de onbillijkheid veroorzaakt doordo toepassing van do tegenwoordige wet dat deoigooaar van aan vlekziekte gestorven varkens zonder oenige vergoeding zich gotroosteu moet dat dievarkens worden verbrunil hoewel ze altijd nog bijuitsmoltmg van het vet bijna do halve waardo bezitten Zou een groot deel van het geld ten goedekomen aan do kleine booron en den afboidursstand S Zonden velen uit de verschilleiirlo klassen voor lagen prijs vleosch en spok van de verdachte vaVkens iunnen verkrygon voor zoover dio voor do oonsuioptie geschikt zijn Do hoer lan isen lid van het Instilut de France heeft onlangs op fhn Mont Blanc in do cabane dfs bosses lOO meter bouedun don top wotouschappelijko wiuirnomiugon gcd iau met den spektroskoop Do 80jarigo geleerde beklom den eersten dag deu berg tol aan de Grands Mnlots en den volgenden dag werd hij in oen sloo door twintig gidsen getrokken on geduwd naar het huisje vervoerd Daar bracht hij drie dagen door om zijn waarnomingon te doen De lurht was er zeer dun en oen buis met zuurstof wclkü man had meegenomen om dat te verhelpon was niet te gebruiken omdat de sleutel vergoten was daarbij was do sneeuwstorm zoo hevig dat oim tafol wolko een oogenblik bij een open deur was geplaatst als een stroohnlm werd woggowaaid maar 4o heer Janssen trotseerde allo bozwaren om l jn doel te l ereiken Dal dool was niet slechts om te toonen dat het mogelijk h du mannen dor wotonsohap naar do hoogsto bergtoppen in de eeuwige snoouw te vervoeron zonder dat zij to voel vermoeid worden om waarniinin gen Ie doen maar Vbornamelijk om te bewijzen dat de bnitonsto atmosfeer van de zon geen zuurstof bevat in don staat waarin do nardscho dampkring dat gas bevat Zijne spektroskopisCho waarnemingen moeten lttarvoor overtuigende bewijzen hebben opgeleverd Een oloctrische ilriewieler wordt door do heeren Surraay en Mouton to Parijs tentoongesteld Kon pan weken goledon hooft een proefrit plaats gehad diel uitstekend geslaagd heet daar wat tot dusver ontbrak aan alle rijwielen door stoom on electriciteit bewogen er een groote snelheid medo bereikt kan worden Do electriscbe stroom heeft oen sterkte van drie paardcukraohten en 4 i 6 personen kunnen in Ion wieier plaats nemen De snolheid kan naar wel evallen geregeld worden on een buitongowoon ster ie rem kan de machine plotseling tot staan brongen I o liev du Sport yel aan welko de Ned Sporl dit bericht ontleent meldt echter niets waaraan de gróótte der snelheid is te toetsen Voor de rechtbank te Leeuwarden heeft terechtgestaan J D S oud 24 jaar schipperskneoht to Koudum ter zake dat hij don 20 Juni zich in plaats van zijn broeder Poppo heeft laten opnemen in do gevangenis te Sntek tot het ondergaan van 6 dagen hechtenis Poppe was door den kantonrechter te Lemmer wegons twee jachtovertredingen veroordi eld tot twe geldboeten van ƒ 8 bij niet betaling iedere boete te vervangen door 3 dagen hoohtenis Hij betaalde de boete niet en begaf zich ook niet in arrest zoodat de rijksveldwachter last kroeg om hem te halen maar toen was hij onder Hichtum om modder te laden Toen kreeg de rijksveldwachter Klok te Bolsward order om hora te halen Deze kende hem niet persoonlijk en van die omstandigheid heeft beklaagde gfbruik gemaakt om zich voor Poppe uit te geven Voor de rechtbank verklaarde beklaagde dat zyn broer er zoo tegen aanzag om in de gevangenis te gaan En daarom was hij gegaan Doch daarmee had hy in hot register der gevangenis te Snoek ook voor zijn broer goteekend en is nu door de rechtbank voor die valschheid in geschrifte veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf De in 1887 opgerichte Vereeniging voor Levensverzekering waarvan deel uitmaken directeuren der voornaamste Nederiandsche levensverzekering maatschappijen geeft haar eerste Jaarboekje voor 1891 by do firma Frederik Muller 8e Co tot den prijs van ƒ 1 60 In dit jaarboekje vindt men voor de eerste maal eene samenstelling van den stand der verzekerde kapitelen eu reuten en van het vermogen bij de voornaamste Nederlandsche lévensverzekering maatschappijen welke samenstelling een officieel karakter draagt als zijnde afgedrukt met voorkennis der direotiën der daarin genoemde maatschappijeu Een in het jaarboekje opgedomen kalender vern ldt menige voor het vak der levensverzekering belangrijke gebeurtenis terwijl ond Mengelwerk verschillende opstellen van do hand van autoriteiten op het gebied dor levensverzekering voorkomen wier I lezing zeer aan te bevelen is Door dio opstellen leert men o a de botookenis kennen van de Vereeniging voor levensverzekering en van do nevens haar bestaande Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Lovensvorzekering maatsohappijon die zich beide ten doel stellen de belangstelling van het publiek in de Levensverzekering op to wekken en het elk voor zich waarborgen aan to bieden tot juiste uitoefening van het allengs meer met eeii wotenschiippolijk kleed zich tooiend le vonsverzokoringsvak Voorts treft men o a oen opstel aan over wijion don hoor D ivid J A Samot door diens dochter geleverd hetwelk de groote dionston in herinnering brengt door dezen begaafden man aan de zaak der levonsverzekoring bowezen Uit Amsterdam wordt gemold Ongeveer een jaar goledcn verzocht oen notaris uit Tholen die aan het station aldaar eene plaats voor een naburig dorp genomen had aan don majoor dor ryksveldwacht die zich mode aan het station bevond eon pakje nar zijn huis te willen afgeven met do boodschap dit in do brandkast lo bergen Toon do notaris don volgenden dag don inhoud van het pakje nazag verraiito hy eon clfect Üumiddollijk gaf hij don injijuor van zijne bevinding kennis dio zich over dozo zaak zeer verwonderd betoonde on beloofde al het mogelijke te zullen doen om indien de notaris zich omtrent den inhoud vuii het pakjo niet had vergist het vorloreuo terug to bezorgen Allo imsporingen bleven echter vrucliteloos tot vóór oenigen tijd op vorzook der justitio te Tliolen onzo recuerohe een onderzoek alhier instelde met het gevolg dat het vermiste otfect in oen wisselkanloor in do Kalverstraat word teruggevonden Do majoorvoldwachter zal zich nu over don diefstal voor don rechter hobbtfli te verantwoorden Over het aayl voor drankzuchtigen dat in hot Noorden van ons land zal worden opgericht deelt de Veeiid Cl het volgende raejio In do nabijheid van het ïifoord Willemskanaal westelijk van Glimmen ligt in de gemeente Eeldo de havezathe Oosterbrook on onmiddellijk daaraan grenzende het buitongood Hooghullen voor eonige jaren gebouwd van binnon nooit geheel afgewerkt thans door een huisbewaarder bewoond en het eigendom van de hoeren Bos on Dopheide to Groningen Do heer H Bos van Haren oud voorzitter van den Volksbond en bolangstellundo in het streven der commissie van dezen bond om oou onderzoek in te stellen aangaande de oprichting van en asyl voor draiikznchtigon stolde uit eigen bowoging een voorloopig onderzoek in omtrent do geschiktheid van Oosterbroek en Hooghullen Hy gaf van zijne bevindingen kennis aan de commissie en het gevolg hiervan was dat den 18 Juli jl oen nader onderzoek werd gedaan door de hoeren prof dr Van der Lith te Utrecht dr lluijscli te s Gravonhagi dr Van Andel te Leiden eu den hoer Bos Beter dan op andere plaatsen waar de commissie het terrein had opgenomen meende zij hier te kunnin slagen Zij trad in onderhandelingen met do heeren Bos en Dopheide en huurde Hooghullen waar eerlang de gelegenheid voor drankzuchtigen zal opengesteld worden Daar do Volksbond dezo stichting als oene proef moet beschouwen en met het fonds daarvoor bestemd fatiing moet houden zal direct geen goneesheor turecteur op Hooghullen geplaatst worden doch zal men een contract trachten te sluiten met een geneesheer in de buurt Men heeft dezer dagen te Weeneu de 200e opvoering van Wagners Lohetii rm gevierd De beroemde toondicliter zoo werd bij die gelegenheid herinnerd verkocht indertijd Loheitgrin en Tannhdtaer voor een zeer goringen prijs ieder ƒ 1000 aan de directio dor Woener Opera Deze bohaalde daarmee zeer aanzienlijke winsten maar zij weigerde het voor Wagner zoo nadeoligo contract te verbreken Wagner vond echter gelegenheid om zich te wreken Toen men hem Trts an uitd holde vroeg weigerde hij op zijne beurt als het oude contract niet verbroken werd De opera directie was toen wel tot toegeven gedwongen Later toen de toondichter naar Woenen kwam om Taimh iiiaer en nog drie andere zijner opera s te dirigeeron verlangde hij voor reis en verblijfkosten voor 4 dagen 20 000 Die som werd hem toegestaan en men betaalde zelfs nog een rekening van 800 fr welke de hotelhouder aan bood voor schade door den kleinen Siegfried veroorzaakt die met in inkt gedoopten vinger zy a oud Germaanschen naam op blauw satijnen stoelen en sofa s had geschreven BoltenlaDüscli Overzicht In oene dépêche welke Le Temp uit Marseille ontvangt worden bijzondeiheden medegedeeld omtrent den laatsten inval der Dahomeyanen op het gebied der Egbas Met eeno macht v an 1500 man trokken zy naar dat gebied op en brachten aan de bewoners groote veriiezen toe De Dahomeyanen verwijderden zich daarop doch keerden weldra terui overvielen de Egbas doodden de meestei hunner vermelden meer dan 130 dorpen vermoordden vrouwen en kinderen of liet zo lovend verbranden Zij drongen toen verder in het binnenland door maakten 2000 gevangenen en vermoorden meer dan 1000 vrouwen Twintigduizend zwarten waren genoodzaakt het land te verlaten Generaal Boulanger heeft gesproken In een brief aan den Boulangist Paul Méry te Parijs bestemd om openbaar gemaakt te worilon protesteert do generaal tegen don veldtocht welke tegen hom begonnen is De brief is gesteld iu denzelfden trant als de bekende manifesten uit den gooden tijd van het Boulangisme en munt mo or uit door hüvi rl eid van toon dan door zwaarwichtige argumenten Boulangor uoomt do gewezen leden van liet Bouiaunstiscli comité schavuiten die toen Let stof van znne laar eu likten maar ilio hem nu bobistoren ten einde hom het vertrouwen dor republikeinen te doen verliezen Hun doel is geld te krijgen van do Orloaniaten on zich aangenaam te makon bij do opportunisten maar zij zullen zich bedriegen in hun verwachtingen daar de smet dien zij hom willen aanwrijven op hun oigen hoofd zal terechtkomen Dit is alles wat Boulanger tegen de onthulIin envan den heer Hermcix heeft in te brengen Vanmeer belang is hetgoon do heer Arthur fo or daarover weet mede to doelen Naar men weet behoordedo hoofdrodncteur van do OrieanistiscLo Ganlois dio op het oogenblik to Vovey vertoeft tot de warmstevoorstanders van een verbond der ürleauisteu motgeneraal Houlangor De heer Meyer wilde nietsiireken voordat do hertogin van Uzes haar toostemming verleende Er werd dus een telegram gezondennaar Parijs en het antwoord der hertogin luiddedat de heer Moyer vrijheid ontving oin te zei i enwat hij noodig achtte Do heer Meyer begon met er op te wijzon datde Orleaniston geen keus hadden want zij moestenóf zich onthouden of Boulanger bestrijden of zichbij hem aansluiten Het eerste was natuuriijk onmogelijk het tweede werd beproefd maar door debestrijding der rechterzijde vermeerderde Boulan erspopulariteit Derhalve moesten de Orleaniston zichwel bij de bowogmg aansluiten daar anders do Bonapartisten hen wellicht voorkwamen Vandaar dat degraaf van Parijs wien zijn partijgonooten volgensde heer Meyor ten onrechte van to groote zuinio heid bij het verbreiden zijner beginselen beschuldigen besloot Boulanger voor zich te winnen endit gelukte volkomen Gevaar was niet bij dit verbond want de Orieanisten hadden als geldschieters den generaal in hun macht Dit bleek o a toen de republikeinsche vrienden van den generaal hem tot oen staatsgreep trachtten aan te zetten Do leiders der rovalisten wilden geen coup d état en door hun toedoen hoofdzakelijk werd het streven der hoeren Xaquet en Déroulède verijdeld Boulanger was niet gevaariijk Hij was een goed soldaat maar had niet het minste begrip van politiek Diepe gedachten ot plannen zei de heer Meijer heb ik nooit bü hem ontdekt maar zijn oenig dool was een betere positie in de wereld to verkrijgen dan commandant van eéu legerkorps Ware hij een ernstig man geweest dan zou hij gevaariijk geweest zijn maar nu hij slechts naar levensgenot streefde was er geen reden tot bezorgdheid Daarbij had Boulanger gezond verstand en luisterde naar goeden raad zoodat zijne positie niet beter kon worden aangeduid dan geschiedde door den heer Thiébaud die Boulanger een goeden sous lieutenant noemde Indien Boulanger het gewonnen had zou zijn meerderheid in de Kamer voor twee derden uit monarchisten en Bonarpartisten bestaan hebben Boulanger kon de Orieanisten dus niet verraden De rechterzijde daarentegen kon den heer Boulanger met dwingen een anti republikoinsch ministerie te benoemen de commandanten der legerkorpsen zouden dan vervangen worden door royalisten en FrankrHk was weer in de macht der monarchie Nu is dit plan wel volkomen mislukt maar toch achtte de heer Meyer het zeker dat de rechterzijde in de Kamer nu niet zoo talrijk vertegenwoordigd zou wezen als zij niet op deze wijze van de Boulangistische beweging partij l sd getrokken