Goudsche Courant, zaterdag 13 september 1890

1890 Zaterdag 13 September 1 4323 GOUDSCHE COURANTa Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De liizendlng van advertentien kan geschieden tot öfin uur des namiddags van den dag der uitgave VCIUUB £VCU CU AUUUCUIUCUICU Mn PuPr S GekrUUlUgcerde en Transparant r De Zv itsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt t 10 Jwra 4sar rrofMuorn praMUMr a MabMV i m eot bat Psfeliak Mtabvvolm aU VP u op b IJan trttCMi atoaliTMBir voart ralt oortiomeode onve teld UfbaM bmMiwabaM fcortiidm DlêZw tMnehePIII iiT aduApolbeker RIekard Bmndt wordeo om h rc Awbte voU door Troavn r ano lareaomaa en tijn to vorUosoa bo en d Kbarp werkende Zoulen BItterwnlor Oro i iol VenfaoU lai IMT Om Eleh by den aankoAp te besehennen M teiren as aBM kt prepareten vrare men In de apotheken iteeda naar de aUecn eebt ZWttaeraehe Pillen VSB d a Apotheker Rlehard Branat Pr per doo net tebrulk aanwljiloe 70 CaDl j en iette nauwkenrig er op diit hel hierhowca afgedrukt door de wet beMshermde handelsmerk of etiket bet witte krala p het reode veld en de handteekenlDB Rehd Brandt aleb op leder dooaje betinde tV Hoofddepot F E van Santen Kolff te Rstterdana WI Blooker 8 Cacao t fijnste merk Karawelow waar de aanhangen au dezen heer een faboenlyke minderheid kregen Ook te Fleirna werd een Zankowist verkozen Al de Ministers zyn verkozen eveneens Stoilow en Stranski die zich verheugden in de ondersteaning der ambtenaren op last der Begeering Over eenige dagen beginnen in Denemarken de verkiezingen voor het Lanitthing de Berste Kamer Van de 66 leden welke dit lichaam telt Horden er 12 door den koning voor hou leven benoemd en van de overige 64 tro dt om de vier jaren de helft af Dit geschiedt in dit jaar zoodat er 27 nieuwe afgevaardigden moeten gekozen worden De verkiezing geschiedt trapsgewijze l e leden der Kamer warden gekozen door gemachtigden van wie de helft door alle kiezers en de helft door de hoogstaangeslagenen wordt aangewezen In zoover is deze verkiezing van politiek belang omdat in Denemarken de strgd tusschen de liberale meerderheid in het Folkethmg nog steeds voortduurt In de Tweede Kamer bezit de oppositie nog steeds de meerderheid doch het Landathing is op de hand der regeering De liberalen en radicalen spannen hun uiterste krachten in om ook in de Eerste Kamer de verhouding tusschen de partijen te hunnen gupste te wijzigen Vermoedelijk zuUen de vrienden van den conservatieven minister president Estrup wel een paar zetels verliezen maar dat daardqor de meerderheid in de Eerste Kamer zal worden veranderd is niet waarschijnlijk PëTROLËUM IVOTEëRINGëN van de Makelaars Caatilaar SchaikwUk te Rotterdam De markt waa heden onveranderd Loco Tankfiist ƒ 7 90 Geïmporteerd fust ƒ 7 95 September levering 7 80 k f 7 8B November en Decemberlevering ƒ 8 Afloop van Openbare Verlioopingen van Onroerende Goederen VEILING 10 SEPTEMBER Te Gonda Voor afbraak de oude B K Kerk Toren Pastorie Schuur enz te Beeuwijk 3955 k C v d Berg te Boskoop Te Ouderkerk aan den IJaet Bouwmanswonmg No 59a en 19 H 42 A 64 C Wei en Hooiland in den Geerpolder te Ouderkerk aan den IJssel ƒ 28725 k P van Oosterom te Zwammerdam HAR TBERICHTBN Gouda 11 September 1890 De aanvoer van nieuwe artikelen was heden vrij groot De kooplust hieraan geevenredigd zijnde ruimde alles vlug op Tarwe Jarige Zeeuwsobe ƒ 9 25 a 9 75 Mindere dito ƒ 8 60 a ƒ 9 Nieuwe dito 8 40 a ƒ 8 75 Mindere dito ƒ 7 50 a ƒ 8 Afwijkende ƒ 6 75 a ƒ 7 Kogge Nieuwe Zeeuwsche ƒ 6 a ƒ 6 2 dito Polder ƒ 5 a 5 40 Buitenlandscheper 70 kilo ƒ 5 40 a 5 60 Gerot Nieuwe Winter ƒ 4 50 a ƒ 5 dito Zomer ƒ 4 40 i 4 80 Chevalier ƒ 5 Ï5 a 6 50 Haver per Heet ƒ 3 60 a 4 50 per 100 kilo ƒ 7 75 8 ƒ 8 50 Hennepzaad Inlandsch 40 a ƒ 6 60 Buitanlandach ƒ 5 60 a 5 75 Kanariezaad ƒ 8 a 8 60 Koolzaad ƒ 9 a ƒ 9 75 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed 6 20 a ƒ 6 30 Cinquantine ƒ 6 25 a ƒ 6 75 Veemarkt Melkvee met weinig aanvoer handel vlug de prvzea hoog Vette varkens goede aanvoer handel vlug 23 a 26 et per half KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flanw 19 a 20 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon 0 85 a ƒ 1 40 per week Vette schapen goede aanvoer handel flauw 22 a ƒ 30 Wrilammeren redelijke aanvoer handel flauw f 12 a ƒ 18 Nuchtere kalveren eenige aanvoer 18 Graskalveren zeer groote aanvoer handel vlug f if l f 85 Gouda Snelpersdruk Tan A Beiniman St ZooK Aangevoerd 87 partijen kaas Handel vlug Iste qualiteit 87 a 29 2de qualiteit ƒ 24 a ƒ 26 Zwaardere hooger in prys Noord Hollandsohe f 26 Boter redelpe aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 1 30 i ƒ 1 45 Weibolar 1 10 a f 1 20 24 SEPTEMBEK Groote Kaasmarkt uargerlijlte Stand GEBOREN 8 Sepi Adriinat Mir ojdcn H Spnijt en SUIwgk Jotuaai Hcadriki oodera E W Kok ea H J Oadgk 8 Clan Jnaaitti oaden C J SparDui en H A A Lsinp OVERLEDEN i 9 Sipt N C Booo 8 m D M de Uol 6 w 10 1 H da Bsurliere 2 GEHUWD 10 S i t U J Uomiio n U H Tetpe R Rtioden eo M GelegaH atoiwijkr GEBOREN Ij d wyk Georgr oaden W UagewiKb ea A Grooteodont OVERLEDEN M Uiretii 74 j Reeuwijk GEBOREN Pieter oadiri M Oourom es A Schoaleu Riehel onden G da Boog tn P Alblee Cornelia ouden A en den Bovea ea C Nieraeijer Ooraelii oüdert G VerUiD en P Broer OVERLKUbN C laa dea Hoek 9 n ONDERTROUWD G Dijk en A Perdgk ADVERTENTIÊN Bevallen van eene Dochter Q O JONKHEIDTA OüDKNALLIl Gouda 10 September 1890 BeTBllen Tftn een Meisje en een Jongen IL T KRIMPEN Braat Oouda 11 Sept 1890 Mevrouw JONKER Cnbetfaatrsat VRAAGT tegen 1 NOVEMBER eeoe nette DIENS TBODE 17 ieuwe ITajaarsstoffen A V os Aze Kleiweg E 73 en 73 tocopaat B en Genee ftOLDr H VlFChOW B r i V Gletl MOfich t Beclam l ip Hi t V Nussbaum MOnchM Hertz Amrt itam T KorezynsU Krakau Brandt KUuwiburg bij Storingen In de bwftlMi 4 r l T r Uut van mum aam ntmtuntmm o da dobeden Kooala haofdvtjB dslsaIcbald abnk Mkn MUut u 4 Ü Men verlangt voor DADELIJK eene fatsoenlgke WERKMEID voorzien van goede getuigen en niet beneden de 25 jaren Franco brieven onder de Letter W bg de Boekhandelaren J W tanLEENHOFF Z 0 0 N te Rotterdam ADVERTENTIÊN in Me Binnen en Buitenlandsché Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda ÜT Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten looals het loa irorden der tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming warden zeker voorkomen en genezen door het dagelps gebmik van het echte K K Hof Tandarta Dr POPP s AnatberlD Mondwater in aanmorkelqk vergroote fiesachen voor 60 cenU 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktüdig aangewend met Dr POPP Tandpoeder of Tandpasta steeds de unden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheerael Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken baiduitaUg en voortreffelijk voor baden i Venng zee en Zonnebloemen zeep fUi eiycerlnezeepen z jn de nste Toilet en gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen De namaaksels van Anatherln Hondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd VS Dr J G POPP Weenen DepoU te GOUDA J C ZËLDENRIJK Drogist kar kas ra aaaabadiUJk Bayroafi daar m Dr V Frerichf B iijn m V Scanzonl woniHirg C Wltt Oop nHao Zdekauer LPaUnburg SoederttAdt Lambl WaraetMui Forster Blrmngham Onderbulks organen Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkeli van Nedtrland De nitgare dezer Coaraut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 lizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 September 1890 Uit een aangeteekenden brief op 3 September jl per post verzonden door T Goedewaagen en Zonen te Gouda nan A Harmens te Hoorn is den volgenden dag bij ontvangst vermist 1 bankbiljet groot ƒ 25 gemerkt F F 9274 De Commissaris van politie te Hoorn verzoekt opsporing en bericht Nitat wij vernemen zyn eenige heeren van plan hier ter stede eene postduivenvereeniging op te richten Binnon enkele dagen wordt eene oprooping van belanghebbenden verwacht Do directeur der Usselstoomtramwog mnatschappij te s Gravonhage heeft thans bericht dat tot den lo October a e voor de aandeelhouders de gelegenheid bestaat om hunne aaodeeleu voor een bedrag vane j pet of 16 26 per aandeel te vorkoopon tenkantore van de hebren Batgers en de iJeaufort te Amsterdam V Uit Zevenhuizen schryft men on De kermisvreugde werd hier op wreedo wijze verstpord door hot breken van den caroussel die op eens ineenzakte zoodanig krank dat aan repareeren niet gedacht kan worden en wij het dus de overige kermisdagon zonder hem zullen moeten stellen Gelukkig vallen er geen meuscbenlevcns of gebroken ledematen te betreuren Do algeraeene vergadering dor Nederl Gustaaf AJplfVereeniofing znl dit jaar gehouden worden te Assen op Donderdag 16 October a s Des avonds te vf ren wordt eene openbare samenkomst met zangkoor gehouden waarin als sprekers zullen optreden dr C H van Bhijn hoogleoraar te Groningen ds FEVILLETOM Een raadselachtige Qescliiedenis mt iet Franteh XXXIL 41 Alzoo bestaan er tusschen u beiden geen geheimen en kan ik vrijuit spreken llosalie zeide de jonge vrouw waarom hebtgij zoo laat geschreven Één dag eerder en veelsmartelijks ware voorkomen 1 Dat was mijn schuld niet Ik las het niet eerin de courant Nauwljjks wist ik er van of ik schreef het huwelijk moest tot lederen prijs voorkomen worden Daar ik niet wilde dat de heer De Beaurandzou weten waar hy mij kon vindon hij zou mij vreesde ik lastig vallen met allerlei vragen verzocht ik mijn ne ef den brief te Laval op de post tedoen Ik meende daarmede te doen wat mijn plicht mij gebood en hoopte rust te vinden bij de gedachte daaraan Eust Goede hemel ik heb daarna geenenkele dag ja geen enkele minuut rast gekend Ikwist niet dat hij reeds getrouwd was toen mijn briefhora in handen kwam Mijne bedoeling was juisthet huwelijk te voorkomen Rosalie zeide Estelle uw handelwijze is oor H Janssonius pred te Bellen en dr Herman de Ridder pred te Meppel Volgens het ondersteuningsplan is eene som van 11 496 uitgetrokken tot verschillende doeleinden waaronder f 39B0 voor Nederland Da uitslag der eindexamens aan de gymnasia in het geheele land is als volgt Voor de verschillende faculteiten haddeti zich 418 candidatec aan het ejamen ooderivorpen 838 slaagden en 67 werden afgewezen Twee krasse oude heeron da een 70 en de ander 73 jaren tellende hebben oen Seel stuk ondernomen zij vertrokken nl gisteronoohtend te voet van s Hage over Leidon naar Woerden met het plan om in vier dagen naar Kevelaar te wandelen en daarna eveneens op hun voe n terug to keeren Gisterenavond dachten zij te rarden aan te komen hedenmorgen te Kuilenburg ZÉerdag te Kranenburg o Zondag te Kevelaar Hi h Bene boerin die gisteren te Rotterdam vooreene winkelkast naar de uitstolling had staan kijken kwam ongeveer een uur later tot de ontdekking dat yij haar zilveren knip met inhoud kwijt wos Dadelijk heeft zij daarvan aangifte gedaan bij eene kaartlegster Niet minder dan 150 personen zijn deze week te s Gravenhage gesignaleerd die wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld Het dejeuner dinatoir ten Hove dat gisteren plaats hid was bijzonder opgewekt De tafel was een en al bouquet H M de Koningin was gezeten tusschen den Groothertog van Saksen Weimar en diens dochter de Hertogin van Mecklenburg Ijaatstgenoemde had aan hare linkerzijde graaf Sohim zaak geweest van Raymond s dood Ik oorzaak van zijn dood Die moet veeleer gezocht worden in het zondige gedrag van don generaal en myn ongelukkige meesteres Doch men heeft mij beschuldigd llaymondgedood te hebbon zeide Estelle Dat was zeerhard voor mij Rosalie Gedood door u O dat was eene vreeselijke beschuldiging en wat hebt gij gezegd Niets Ik heb mijn leed in stilte gedragen vurig hopende dat eenmaal de waarheid aan hetlicht zou komen doch zooals de zaken nu staan zal ik de waarheid niet openbaren maar mijn leedin stilte blijven dragen Rosalie liet bij die woorden haar hoofd op haar borst zinken en scheen in diep nadenken verzonken Plotseling liet zij zich van haar stoel glijden en viel op haar knieën voor Estelle Vergeef mij zeide zij op oen smeekenden toon schonk mij vergiffenis voor het leed dat ik u aandeed Gg zijt de eenige persoon ter wereld die mijde rust in het hart kunt terugschenken Ik wilde een misdrijf voorkomen en bracht daardoor heel wat ellende te weeg Wilt gij mij vergeven Estelle voelde hare oogon vochtig worden en zeide Rosalie ik vergeef u ook uit naam van Raymond Dank voor dat woord hartelijk dank En van dat oogenblik af was het ajsof Rosalie A D VËIITENTIBN worden geplaatit van 1 5 regels it 50 Centen iedere r l lueer 10 Centen GEOOTE LETTBBB worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt melpenninck Aan de rechterzijde van den Groothertog zat H rf K prinses Wilhelmiua aan wier linkerzijde graaf Dumonceau Tegenover de Koningin zat de deken van het corps diplomatique de gezant van Belgic baron d Anethan laast wien de voorzitter der Tweede Kamer de voorzitter der Eerste Kamer vertoeft buitenslands verder van weerszijden de ministers der departementen van algemeen bestuur Aan de zijde der tafel waaraan H M de Koningin gezeten was zaten de grootofficieren en hofdames van het Koninklijk huis en het gevolg vanden Groothertog en aan de tegenovergestelde zijde de Dnitsche zaakgelastigde de kanselier der Nederlandsche ridderorden de president en procureurgeneraal van den Hoogen Eaad de voorzitter deralgemeene rekenkamer de directetir van het kabinetdes Konings de secretaris des Konings voor de zaken vau het groot hertogdom Luxemburg de commissaris des Konings in Zuid Holland de gouverneur van deresidentie en de burgemeester van s Gravenhage Sfen schrijft uit het Westland Moge het velo hemelwater dat er in dezen zomer gevallen is voor verscheidene producten zeer nadeelig zijn de spruitkool heeft haar weertje gehad en toont dit door eer prachtig gewas In geen jaren is deze plant zoo voordeelig ontwikkeld Wanneer de prijs nu maar eenigszins goed is kan 1890 in iit opzicht een voordeelig jaar worden Ook andere koolsoorten zijn zeer bevredigend De mangelwortels of bieten hebben ook goed weer gehad doch krijgen uu van het goede wel wat veel en zijn zat vau al het water Op sommige akkers welke een weinig laag liggen staan e te veel in het water en wordt de groei gestuit zoodal ze niet de voldoende grootte bereiken ir Ct kalmer werd zij sloot de oogen on lag weldra in een diepen slaap gedompeld XXX Een half jaar later had er een huwelijksplechtigheid plaats die gekenmerkt werd door groeten eenvoud Het was het huwelijk tusschen Benoist en Estelle Mevrouw Benoist had gaarne hare toestemming güschonken en tot hare groote vreugde kwam het jongo echtpaar bij haar inwonen Behoeft het nog gezegd te worden dat het drietal een hoogst gelukkig leven leidde Voor diegenen onzer lezers die op dat punt nog in twijfel verkeeren kunnen wy met de hand op het hart verklaren dat er nergens ter wereld gelukkiger menschen werden gevonden zoodat wij met een gerust hart afscheid van hen kunnen nemen daar zij ongetwijfeld een in alle opzichten goede toekomst tegemoet gaan w