Goudsche Courant, zaterdag 13 september 1890

Voor de rechtbank t Haarlem werd gisteren de volgende laak behandeld Karel de Praag te Wormermeer was bodo by het Groot NoordHoUandsch begrafenisfonds te fiyp waarbij door hem als leden werden ingeschreven Krqn Venz Anna de Jongh Maartje Tenbroek en Grietje Bakker zonder dat een dier personen daarvan iets wist en zonder dat zg ooit een cent contributie betaalden Dit deed de beklaagde en wel met het oogmerk ze één voor één te laten sterven en dan de begrafenisgelden ƒ 170 voor den eerste en ƒ 42 voor ieder der drie laatsten te innen en ten eigen bate aan te wenden Om het geld van den directeur te kunnen krygen was het echter noodi een extract uit het register van overlyden over te leggen en op sluwe wijze wist beklaagde daarvan in het bezit te geraken Op 18 Februari 90 toch overleed te Koog aan de Zaan Dirk Krom en De Pr werd een extract van de overlgdeusaicte machtig waarin hij den naam Dirk Krom veranderde in dien van Kryn Venz en den datum 18 Februari in 28 Februari Op dit bewijs betaalde de directeur hem 170 uit en beklaagde legde later eene behoorlyke quitantie voor geteekend door de vrouw van Venz Op 5 April 90 stierf Betje Dekker in den ouderdom van 36 jaar en beklaagde wist ook van deze een extract uit het register van overlijden te krijgen wat hij deed dienon om Anna de Jongh oud 26 jaar te doen sterven en waarop hij de ƒ 42 begrafenisgeld ontving Zoo deed hij hetzelfde met akten van overlyden van Mida Sombroek waarvoor Maartje Tenbroek in de pUats kwam en van Anna Boert te Wormerveer waarvoor Grietje Bakker werd in de plaats gezet De quitanties had hij eveneens vervalscht en van de geld m was niets meer over Als eerste getuige kwam de directeur van het fonds de heer Harrebomée die vrg goede getuigen van beklaagde gaf maar toch niet kon ontkennen door dezen danig te zijn beetgenomen De door beklaagde dood gemelden Krijn Venz Anna do Jongh Haartje Tenbroek en Grietje Bakker kwamen ook getuigen afleggen wat tot hilariteit aanleiding gaf Beklaagde bekende volmondig en daar door het getuigenverhoor het wettig en overtuigend bewgs voldoende was geleverd eischte de officier wegens vervalaching van vier authentieke akten en valschheid in geschrifte twee jaar gevangenisstraf Z E A gaf den heer Harrebomée den raad in den vervolge alle akten die hij kreeg eerst eens tegen het licht te houden Had hij dat ook nu gedaan dan was de vervalsching dadelijk gebleken De beklaagde verklaarde tot hot misdryf te zijn gekomen door achteruitgang veroorzaakt door langdurige ziekte zoo van hom als van zijn gezin Hij verzocht de rechtbank hem eene genadige straf op te leggen Uitspraak over 14 dagen maar ter verklaring in den meest objectieven zin van de strekking werking en kenmerkende eigenschap van de voorwerpen Populair behandeld zouden zulke voordrachten inderdaad velen hebben getrokken geleerd en gewonnen die nu om niet to zeggen dat ze er niet waren geweest de tentoonstelling gingen zion maar behalve de stampende machines het schitterend eloctrisob licht de waaiende vlaggetjes en veertjes de onbrandbare asbaststoffen en de houlsnymachine hel meeste over het hoofd zagen omdat hun bet interessante niet werd duidelyk gemaakt Misschien zal het organiseeren van populaire voordrachten op het gebied van reddingswezen en hygiène de geschikte propaganda zgn om hot Veiligheidsmuseum meer en meer in herinnering te brengen on volledig te maken wisten van de vaart niets af daar hun plicht was uitkijk en roor te houden hun posten verlieten zij niet voor zij van den gezagvoerder het bevel kregen zich in de booten te begeven De verklaring van al deze getuigen kwam hierop neder dat de jMarpessa bij de aanvaring bepaald een aart van aoht a negen mgl moet bobben geloopen den die het overgenomen bericht uit de Amhemsche Courant in uw geëerd blad gelezen heeft met betrekking tot den diefstal tengevolge van het niet tydig voldoen eener schuldvordering Toch zal ieder weldenkend mensoh der pers dank weten voor dergelijke mededeelingen Die mededeelingon toch zullen de oogen doen opengaan van velen die nog mank gaan aan dat euvel dien kankerlinde maatschappij welke eene gezonde oplossing dir sociale quaestie alsmede in den weg staat t k de trage betaling en het op de lange baan schuiven van de uitbetaling der rekeningen door hen voor wie het betalen toch zoo gemakkelijk was Ik vermeen dat Cicero het was doch it wil er mg n hoofd niet op geven die leerde Geeft don mensch bet bewustzyn wat hij is en hij za l zijn wat hy wezen moet Daarom dank aan de redi ctien dier bladen die openbaar maken wat tot beterschap kan leiden Velen toch zullen terugkomen van een kwaad dat bijna algemeen heerscht en waarvan velen de gevolgen niet kenden noch zelfs beseften Niet voor niets vindt men in het boek der boeken Leviticus 19 13 Gij zult bij u niet doen overnachten het loon van den daglooner tot den morgen Het is genoegzaam bekend dat er wel eens faillissementen zijn voorgekomen waarvan na afwikkeling aan de crediteuren 100 pet wordt uitbetaald Die faillissementen zgn bijna zonder uitzondering het gevolg van die begunstigers waarbij er zijn die zichzelf beroepen vrij rooken te bobben van de renten hunner uitgestelde rekeningen die voorlang hadden betaald behooron te zyo Een enkel voorbeeld uit myne naaste omgeving Het betreft als te Arnhem ook een schoenmaker Een dochtertje van den man brengt een paar schoenen thuis die gerepareerd waren Hoeveel geld vraagt de juffrouw bij wie zo gebrac it waren Negentig cent juffrouw Ze zoekt in haar porte monnaie zegt geen klein geld te hebben en dus s avonds wel te zullen aanreiken Het meisje anders zoo beleefd vertrekt zopder te groeten s Avonds brengt bedoelde juffrouw nelVe het geld en draagt het af aan de moeder van het meisje tevens hare bevreemding uitend dat haar dochtertje anders zoo beleefd n vriendelijk stug en zonder te groeten aftrok D moeder een openhartige vrouw vertelt daarop Och juffronw dat moet u i iet kwalijk nemen Het kind kwam huilend thuis want ze had zich zoo bly gemaakt dat ze van middag een stukje vleesoh zou gehad hebben Mjfn raan is al eenige dagen niet fiksch en nu bad de dokter gezegd dat hij wat versterkends moest hebben Ik had hem nu van middag oen stukje vleeseh willen geven dat bij ons met do veinige verdiensten anders niet in huis kan komen en dan had zg er ook wat van gehad dat was nu weer mis Maar t is niets juffrouw wij zullen het nu maar weer voor iets noodiger gebruiken Ziedaar e n eenvoudig en op zichzelf niets beteekenond geschiedenisje Maar daar had da lelijke betaling een vroolljken dag bezorgd en den man wellicht eene opwekking verleend die hem en zijn geein ten gt ede had gekomen Als de rgken der aafde wisten wat ongeluk ze dikwijls bezorgen waar ze door spoedige betaling geluk en wjlvaart zouden verspreiden dan zouden ze zoo niet handelen Daar zijn er die twee drie en meer jaren hunne rekeningen onbetaald laten en de credietgevers durven hen niet aanmanen uit vre i voor verlies van clientèle en reoommandatfo Mocht dit schrijven bijdragen tot verbetering van dat kwaad dan zal ik mü zeer beloond achten en betuig u mijnheer de hoofdredacteur hartelijic danK voor de plaatsing In het September nummer van het maandschrift Oood Words zet Gladstone zijne verdediging van de bybelsohe tradities in een belangrijk artikel over den Pontateuoh voort Hij geeft eene beschouwing over de wetboeken van Mozes van Exodus tot Deuteronomium beoordeelt ze uit het oogpunt van hun inhoud en hunne geloofwaardigheid on komt daarbij tot een verrassende slotsom De wyzo waarop hij de verschillende critici tegenover elkaar stelt is bgzondor kenschetsend voor den grijzen staatsman Hij merkt op dat eenige critici den tgd waarin deze boeken geschreven werden in een latere periode willen stellen tot in den tijd van Samuel van David bij de scheiding der kouinkrgken ja tot tijdens de Babylonische gevangenschap en vraagt of het mogelijk kan zijn dat eon historisch werk itat in zeker opzicht gedurende duizende jaren do charla van het Hebreeuwscbe volk is geweest in een tyd van nationaal verval kan zijn ontslaan Gladstone sluit zich daarom aan bij de nieuwere critici die toegeven dat Mozes moet hebben meegewerkt aan de wetboeken en van meening zijn dat vele wetten doel noch zin zouden hebben als men niet aanneemt dat zij in den Mozaischen tijd zijn ontstaan Hij komt daarom tot de conclusio De kern en do hoofdzaak van bet wetssysteem dat ons in den Pentateuch is overgeleverd is biatoriach betrouwbaar Uit Wageiiingon meldt men Alhier he ft zioh hot volgend geval van oplichterij voorgedaan Zekere D v 8 uit IJsalstein bracht een bezoek aan B alhier met wien hij in 1882 als soldaat gediend had Hij vertelde predikant te zijn en Zondag jl in eene doleerende kerk te Utrecht te hebben gepreekt Den volgenden Zondag zou hij zulks te Wa oningen doen waarvoor hem ƒ 14 wa 8 toegezegd Na 3 nachten en dagen bij B gelogeerd te hebben en godsdienstige byeonkomsten te hebben geleid gaf hij voor naar Ronkum te gaan omdat bij dacht daar ƒ 26 te zullen krggen wanneer hg er een Zondag preekte Hg nam van B de Zondagsche broek en eene nieuwe parapluie mede zgne oude verrieten broek achterlatende In plaats van s avonds terug te keeren is hg spoorloos verdwenen Uit IJselstein is thans bericht ontvangen dat hg zich ook daar aan zulke practijkon had schuldig gemaakt Het is een persoon van middelmatige lengte hy draagt een knoveltje en een bril heeft pantoffels aan met zwarte kousen en loopt met kromme beenen De commissaris van politie te Wageningen verzoekt bij ontdekking aanhouding en richt Door den minister van waterstaat was aan don Baad van Tocht op de koopvaardgschepen gelast een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de ramp aan het stoomschip jPcijwFrederji 26 Juni overkomen Die raad hield te Amsterdam zitting en werd gepresideerd door jhr mr C H Backer president der Kechtbank aldaar en was verder samengesteld uit de leden J van den Burg Ie luit ter zee C W R Scholten Jr uit Rotterdam J Vos van Marken oudscbeepsgezagvoerder G Krys kolonel ter see te den Haag P A de Boer P A C Hugenholtz Rotterdam Nog was hot plaatsvervangend lid M C Braat inspecteur der West Indische mail bij de zitting tegenwoordig Vis toehoorders woonden de zitting bij de heeren Graadt van Roggen oud gezagvoerder bij de maatschappg Nederiand Als getuigen waren gedagvaard K Visman gezagvoerder W H J Zeelt Ie officier P J Bakker 3e officier b d wacht 0 A Metselaar hoofdmachinist C J Pot machinist b d wacht H Ihns bootsman P Kroeb kwartiermeester J Davidson rojrganger E Niclson matroos op den uitkgkj W F Wijund magazijnmeester allen behoord hebbende tot de bemanning van den gezonken stoomer Prins Frederik Nadat de secretaris van den raad van tucht mr Th Heemskerk de scheepsverklaring had voorgelezen door genoemde getuigen voor den Nederlandschen vicoconsul te Falmouth afgelegd en door hen onderteekend werden achtereenvolgens de getuigen gehoord en wel in de eerate plaats de gezagvoerder Visman Deze verklaarde dat in den avond van 26 Juni jl s middags tuaschen Vt en 6 uur zulk een dikke mist kwam opzetten dat het noodig was de vaart te vermindereu Véor dien tijd liep men 11 £ ll t mgl die verminderd werden tot zeven mgl De uitkgk op den bak werd waargenomen door een matroos getuige Nielson die op de onderbrug door getuige Kroeb met bulpuitkgk op jden bak getuige Ihns De kapitein bleef op de bovenbrug tot het schip zonk hij was er anderhalf uur voor de aanvaring slechts even af geweest om zich te kleeden voor den nacht de wacht toen overlatende aan den Ie officier Zeelt en den 3e officier Bakker Om het schip dat men boorde fluiten meer ruimte te geven aan stuurboord te passeeren werd twee streken zuidelgker gestuurd te meer daar veronderstdd mocht warden dat het sohip een bglegger was aangezien in dat deel van de Golf van Biscaye geen havens zgn Bg het opnieuw gaan in een dikke laag mist werd de vaart tot 2 mijl ingekort Toen de kapitein zag dat de Marpessa zijn schip zou raken kommandoerde hij volle kracht om nog voor langs te gaan de Marpetaa liep bepaald 8 a 9 mijl daar de kapitein zgn boegwater zag De Marpessa liep in achter het groot want en kwam weer uit aan den voorkant van het bezaanswant Gelgktgdig met het zien van het toplicht volgde de aanvaring Do getuige Zeelt die evenals de andere getuigen den eed aflegde die van den kapitein niet was gevergd legde een bijna gelgkluidende verklaring af De getuige Bakker verzekerde dat op de rPno Fredorik bijna elke minuut de mistfluit word getrokken De beide machinisten bevestigden de commando s die de kapitein verklaard had ten opzichte van de vaart van het schip te hebben gegeven Zij verklaarden dat het laatste commando volle kracht vooruit niet meer kon opgevolgd worden omdat voor dat oogenblik do aanvaring reeds plaats had volgens den hoofd machinist aan stuurboordzg dicht bij het waterdichte schot zoodat een groot gat ontstond van de kimverstorking tot de versterking onder het tusschendek Na de pauze getuigden de mannen van de wacht Huh verklaringen kwamen alle met elkander overeen Zg bevestigden geheel wat de kapitein ten opzichte van het sturen van het sehip had medegedeeld en Uit Londen schrijft men aan het Sbl De Times begon eenige dagen geleden een veldtocht tegen de iii iiffiu een soort advertentie die te Londen sedert de laatste maanden erg in zwang is Op de daken der winkels riet men reusachtige stellages met even reusachtige letters die in donkere tegenstelling met den hemel een zeer goede advertentie vormen De lezer die ooit te Londen was kent wel de dergelijke dakveraiering van Pears s in New Oxford Street en deze adverteerende firma schijnt de uitïindster vau een reclame te zyn die wel is waar zeer in het oogloopend is doch bet schoonheidsgevoel ten zeerste beleedigd Hndsons in Ludgate Hill bedierven nu eenigen tqd geleden het fraaie gezicht op de St Paula Kerk door een dergelyke monster advertentie en toen brak de storm der verontwaardiging los eindigende met de verklaring der firma dat zij de stellage die omstreeks £ 200 kost wil laten afbreken welk voor oeeld thans door een tweede firma wordt gevolgd Gij weet dat het spreekwoord mg hoiae U mg caiUe in Engeland rechts beginsel is en dientengevolge is de wet machteloos tegenover dergelijke handelingen Op mijne jongste reis door Wales had ik herhaaldelijk gelegenheid advertentiën op te merken die fraaie gezichten boderven Dat onze spoorwegen langs hunne geheele lengte met boschjes zijn bezet die seep cacao mosterd of leverpillen aanbevelen is misschien niet zoo erg Haar wat moet men er van zeggen wanneer er op de reede van hot lieve Llandudno een schip schommelt met 3 Beecham PiU a day op de zeilen wanneer het gezicht op Conway Castle wordt bedorven door Good morning lave you used Pear todp en wanneer op de cliffs van Ufracombe de vraag staat Hoa do you do mthout Hudsons SoapT Miss Marianne North bekend om hare kennis vanbotanie haar reizen en de menigte planten die zyop het doek bracht is op 60 jarigen leeftgd te Hastings overleden Haar vader was een EngelschParlementslid met wien zy in 1866 en 1866 Egypte Syrië en Palestina bereisde overal de natuurlgkehistorie bestudoerend en planten teekenend Na baarsvaders dood in 1869 wijdde zy zioh geheel aan deschilderkunst maar behalve landschappen schilderdezij uitsluitend planten en bloemen Zij vertoefde metdat doel voor korter of langer tgd iu Sieilië Canada de Vereenigde Staten Jamaica Brazilië Tenariffe Indié en Ceylon In 1877 vertrok zg opnieuw naar Indiê en bg hare terugkomst bood zjü hare ganscheverzameling schetsen teekeningen en doeken aan hotbestuur van den Botanischen Tuin te Kew aan methet voorstel om op hare kosten eene gilerg te bouwen Dit geschenk werd dankbaar voor de natieaangenomen en de kunstenares bleld zelve toezichtbij de uitvoering van bet plan Den Ssten Juli 1382 werd de galerij voor het publiek geopend Er waren 700 schilderstukken die uit b t oogpunt van kunstvoorzeker niet onverdienstelgk zijn maar het meestbelangrijk worden geacht voor de studie der planten In 1882 ging miss Noitfa r tMf li fl Afrikaen in het begin van 1$83 werden vandaar 60 nieuwedoeken naar Kev gezonden zoodat een zaal bg degalerij werd aangebouwd In Sept van dat jaar vertrok zij van Londen naar Mabé het voornaamste der SeycbelleI eilanden Waar booitaén en planten groeien die elders onbekend zgn En verder bezocht z nogCalifornié Borneo Java Nieuw Holland en NieuwZeeland Hare laatste reis was naar ZuidAmerik maar vandaar kwini z j ziek ta huis bleef lijdenden herstelde niet weer In het U D schrijft VV K S het volgende Wie zal niet met weemoed vervuld zgn gewor Boiteiilao cii Ovèrzlclit n Tessino zün ongeregeldheden ontstaan naar aanleiding van da weigering om aan een volkèStei ming te onderwerpen de vraag of de grondwet waarvan 10 000 adressanten de herïienfegwenschen a dan niet aan die berziening zal wordeo onderworpen ue Bondsraad kwam iu buitengewone zitting bijeen om de quaestie te onderzoeken Troepen zullen waarschynlijk wojiien afge oilet r usten ya 4 IWllinUuitgebroken De opstandelingen drongen het gouvernementsgebonw binnen Dne leden der regpering zijn in hechtenis geaomèn terwSl de andérëi titvluchtten De directeur voor tinnenlandsche zaJctri werd door een revolverschot gt ood De Bond heefl het 38e mtrlU i n i Tessino te Begunstigd ótogc het hBsriSjkste weder h en in SleeswgkHolstein de keizerlijke manoeuvres piaais gehad De oefeningen van vloot en leger heijben den keizer volgens de berieden in do UuiUche dagbladen reden tot groote tevredenlieid gegeven welke hij herhaaldelijk bij gelegenheid der Men schrijft uit Amsterdam aan het Dagblad De Veiligheidstentoonstelling behoort tot de ge schiedenis Omstreeks 110 000 bezoekers misschien een bevredigend aantal droegen de overtuiging mede dat daar wellicht veel ontbrak wat de veiligheid op fabrieken en werkplaatsen had moeten oonstateeren doch dat er niettemin onder de industrieolen nog mannen van goeden wil genoeg zijn om hun werklieden te sparen en te beschermen en onder het tentoongestelde veel was van practieoh vernuft De ondernemera lelven zgn zich ten volle bewust dat zg trots alle inspanning geen volkomen zuiver beeld hebben kunnen leveren van hetgeen tot reddingswezen en hygljne behoort Zg beschouwden de tentoonstoUing als een sanvangs en uitgangspunt om tot menige verbetering op dit gebied andoren aan te zetten Misschien is het goschikste punt van aanknooping gevonden in het Veiligheidsmuseum waarvoor reeds enkele bgdragen gn verzekerd indien de prikkel krachtig genoeg is om bet industrieel vernuft te scherpen tot het vinden van veiliger en al veiliger toestellen ed werktuigen en die dan terstond in glorie met stoffelgko waardeenng bovendien belangstellenden onder het oog te brengen Tot de deugden van het congres waarmede de tenUioustelling besloot behoorde dat men niet opging in zelfverheerlijking Mon hoorde daar niet in een enkel vaag woord door bescheidenheid ingegeven maar in kloeken ernst meermalen critiek uit den mond van onverdachten een bewustzgn van het onvolmaakte op dit of dat gebied gepresteerd het tentoonstellfen zelfs van middelen die het eeno kwaad verhielpen maar het andere verwekten Eén voorbeeld de ventilatoren die zooveel verscho lucht aanvoerden dat men er de ergste verkoudheid ja weldra een langaandoening bij moest beloopen Wat met betrekking tot het karakter dezer tentoonstelling in ona oog een werk van blijvende waarde is zijn de Mededeetingen omtrent ongelukkeu bij den arbeid onder den titel Medelijden en Mede werken verzameld door den heer F W Westerouen van Meeteren Het is een zondenregister en een receptenboek tevens op verschillend gebied van ngverheid Gelgk oudtyds Cats naast den bgbel lag bet werk daar op de tentoonstelling voreenigd met de voortreffelijkste proeven van veiligheids heidseu collectieve inzending van de Vereeniging tot voorkoming van fabrieks ongelukken te Mulhausen Die modellen spanden uit een oogpunt van praktisch verzekerde veiligheid de kroon Het eene na het andere toestel is er op ingericht ongelukken te voorkomen doordien het zyn dienst weigert zoo de werkman zich niet aM een machinaal opged wongen veiligheidsmaatregel onderwerpt Prévenier mieux que guérir t Neemt met weg dal tal van inzendingen niet het minst uit ons land lolfelgk getuigden voor den zucht naar veiligheid die onze ngveren bezielt Bewgs reeds genoeg dat gedurende de tentoonstelling niet het kleinste ongelukje is gebeurd onder zooveel beweegkracht en bedrijf als daar werd ontwikkeld Immers onophoudelijk waren stangen en drgfriemen in beweging om hun werking weder mede t deden aan tal van andere toestellen welke den werkman die daar bezig was voortdurend aan gevaar zouden hebben blootgesteld indien de veiligheidsmiddelen hem niet hadden gevrijwaard Maar veel uitgebreider was het aantal voorwerpen welke men niet in werking zag en daarom althans van den leek niet die beUngstelling trokken waarop zij misschien mochten aanspraak maken Een tentoonstelling als deze was iets vreemds iets eigenaardigs Alléén fabrikanten wenschte men als bezoekers toch wel niet Ze was eigenlijk bestemd om met douce violence dezen te dwingen tot meer en steeds beter veiligheidsmaatregelen Die pressie moest uitgaan van autoriteiten kenners vakmannen maar hoofdzakelijk de zedelijke dwang van het groote leekenpubliek dat op verschillende rechtsgronden aanspraak maakt op veiligheid an gezondheid zoowel van zichzelfals die van anderen En nu is ontegenzeggelijk de Tentoonstelling door duizenden bezocht die er weinig of niets 8n begrepen of meenamen omdat zooveel voorwerpen daar werkeloos waren tentoongesteld Men kan heel lang turen op een voorwerp zonder er iets voor te gevoelen als men het niet in werking ziet of hoort verklaren waartoe het dient Men zal er weinig of niets van begrijpen als men daar stel zelfs tienmaal in den catalogus leest bij Tongbeweging model aanleg SS met verbeterde wortelrerbioding en gestampt ijzeren glljdstoeien Zulke woorden zgn voor een gewonen niet met fabriekswezen bekenden Hollander even duidelijk als Chineesch Ons dunkt dat men langs tweeërlei wegen in deze veel meer belangstelling en nut had kunnen stichten In de eerste plaats hadden de inzenders in veel grooter aantal moeten tegenwoordig zijn om hun toestel of werktuig te verklaren aan wie er belang in stelden En het Comité zou een goed werk hebben gedaan met lezingen vooMrachten over het tentoongestelde te organiseoren niet in kritisohen geest met de manoeuvres gepaard gaande fees oaaItiJdM £ onder woorden bracht Keizer Wilhelm s lileinera en grootere Trinksprucke kenmerken riek gewoonliit door iets extra s Men is nog niet de vele toostenvan hem vergeten die wegens hun eigenaardigeninhoud met verbeterden tekst later in den JReicisanieiger verschenen of met eenige officieuso toelichtingen door de dagbladen verspreid werden Onder de heildronken gedurende de manoeuvres in Siee wijkHoIstein door hem uitgebracht is voorzeker di op de provincie Sleeswijk Holstein Zondagmiddag te Gliicksburg uitgesproken het merkwaardigsf wijler door in het licht treedt een der minst alsemaao bekende trekken in het karakter van den jongenDuitschen keizer zijn ridderlijke tiouding tegenoverzijn gemalin Door graaf van Reveotlou Preetz was op hei wat zijn van den keizer en de keizerin gedronken waarbij hy den wensoh uitte dat het den keizer mocht gelukken de schaduwen welke het biupenlandsche Duitscbland verduisteren te verdrijven In zijn antwoord verklaarde keizer Wühelin dat de band welke hem aan do provincie Sleesw k Holstein meor dan aan een andere provincie van zg n rük verbindt de edelsteen was die aan ijno zgijftj schitterde de keizerin aldaar geboren Zijn ge j malin prees hij als het zinnebeeld van alle deug den eener Germaansche vorstin san wie hij het te danken had wanneer hij de zware plichten vau zijn beroep met opgeruimdheid trachtte te vervullen Wat de schaduwen betreft waarop de vorigospreker gewezen had de keizer hoopte deze te verdrijven Ik kan het echter slechts dan zoogihg hij voort wanneer iedere Duitsche man voorzgn deel mij zijn hulp verleent en ik hoop en verwacht dat do leden der provincie ieder voor zichen een ieder in zijn werkkring het als zijn plichtbeschouwt er naar te streven dat de vastaaneengealoten krachten der orde tegenover de revolutionnaire elementen bewjard bleven Wèuneer ieder bu r rijn lilicfct d l dan b i ik in staat voor u te zorgen en tot ons aller heil in rust en vrede het vaderland te besturen en ik verttóuw dat gij wat ook gebeuren moge met kalmte en geduld de ontwikkeling onzer wetgeving en der binnenlanrlache toestanden tegemoet ziet en mij met uw jaren lang beproefde trouw en aanhankelijkheid zult helpen Als altijd spreekt er uit deze woorden vau keizer Wilhelm een hooge mafte van zelfvertrouwen maar wanneer zyn goede wil en de ernst zijner bedoelingen hiermede slechts gelijken tred houden kunnen de Duitschers mot een gerust hart dezen karaktertrek van hun jeugdigen souvereiu aanvaarden Niet een der minste schaduwen welke hij zichten taak moet stellen uit zijn rgk te erwydereiutis de opposhie waarop zijn sociale politiek bf zekere kringen blijft stoeten Met onvermoeidenstrijdlust zet de oude Bismarok partg haar veldtosfttegen de sociale politiek der regeering meeru iaaides keizers voort Hoe meer de Ie October Jrt het tijdstip waaróp de socialisten wet tat het vJlWteizal behooren hoe angstiger het dezen lied y lgeweld en dwang e moede wordt De oote iDuit h bladen J elen schier eiken dag bijiondèrhad jpe ti óver w plamen van cle socialisten tegen 1 Oct In hoofdzaak komt dit hierop neer dat er een verbazend groot aantal socialistische kren ten en krantjes zal verschijnen en nog meer Vergii deringen zuj worden gehouden De berichteu makfyjd i Irul2 dat i J U QéMjf hun Wren tfllen wIMIeu TammeI Q alle mogelijke wijzefl dfit zij Is t ware Yaneeo omlunrasf zich voor de roode leer laten opsehrijvea Dat Sff socialisten sterk ziJn in de propagande is bekend daaraan hebben zij voornamelijk bun succes te don ken en men kan de berichten dusqverjigeheel nieLl onjuist noerngftyjoch J i flM ti ah t sii ïnaMsriingen in de groot d n zajj jjffeté jjjfitg eJSSbfliiJnt dat zij vrroorzaalct wordt door een soort van spijt of van lennwachtigheid dat d sociatistenwet del 1 October afloopt en de sooiaHsten daa geheel fr zgo Bladen als de K jUisahs b T betreuim h f aanstaand overlijden van de socialistenwet en voa J spellen daarvan slechte gevolgen Het volk zpa redeneert men ongeveer ïtil zooniet beloften of leu anj f overvoerd worden dat hot geloof aan de socialistischj toekpmstmuziek straks algemoeii zoT worden en int mo8t er dan van worden Onlang lioop e men dat de socialisten elkander zonden vëwlinde n omdat zü zoo bo s p jWpet laA rW Tfirlitej althansiiiinl Ua ¥ fL Ie old ii gl va is hersftlUi3liokTifE £p veilAiuiiri Bl iAer uill Te i dk f l ar dlf Üeensche Eerste Kamer in den eerste i trap heeft de liberale oppositie te Kopenhagen de overwinning Twhaald in tkUe vier distrioten waar zy bij de vorig verkiezingen voor de Tweede Kamer hun candiilaten hebben verkozen De andere vier districten der hoofdstad bleven in het bezit der concervatieven Kopen