Goudsche Courant, maandag 15 september 1890

1890 Maandag 15 Se tetBber N 43S4 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D0 insendlng van advertestito kan geschieden tot Ö6n nor des namiddags van den dag der uitgave lagen ui dus rermoedolp in het Landithmg vertegenwoordigd worden door vier conservatieven zeven sociaaldemoomten en een liberaal In het vorige LandithtKf werd de rechterzijde door zeven leden vertegenwoordigd Voor zoover de uitslag dor eerste verkiezingen in de provinciën reeds bekend is is het reeds duidelijk dat de oonsorvatieven in de Éérste Kamer niet veel zullen verliezen Oodanks het verlies van enkele zetels sal de verhouding tusschen de regeeringspartij en de oppositie in de Eerste Kamer door deze verkiozin gen geen ingrijpende wijziging ondergaan De bekende M c Kinlwwet is nu ook door den Amcrikaanschen Senaat aangenomen Teneinde het eens te worden over esnige invoerrechten die door den Se aat zyn verlaagd is het ontwerp verzonden naar een commissie bestaande uit senatoren en afgevaardigden Zonder twijfel zal deze overeenstemming spoedig worden verkregen Dan behoeft de president nog slechts do wet te teekenen en do slagboom waardoor de Europeesche producten van de Amerikaansche markt worden gewoerd ia gevallen Da vraag is echter wanneer de wel in werking lal treden De Senaat heeft dezen termijn vastgesteld op 1 October maar de protectionisten zgn daarover alles behalve tevreden Indien de invoer tot 1 October nog op de oude voorwaarden kan geschieden kunnen buitenlandsche handelaars nog een groote hoeveelheid goederen van allo kanten invoeren en dit vindon de Amerikaansche protectionisten natuurlijk niet wenschelijk Van verschUlende zgden worden daarom pogingen aangewend om te verkrijgen dat de wet terstond in werking wordt gesteld Of deze poging zal gelukken is zeer onzeker De uitvoerhandelaars te New York ten minste vertrouwen dat de termijn van 1 October zal gehandhaafd worden Wat de toepassing der wet betreft deze zal worden opgedragen aan een permanente commissie van vijf leden die zelf geen bolang bij lie zaak mogen hebben en wier hoofdkantoor te Washington is gevestigd PETROLKUM NOTKERIiXGE van de Makelaars CaDtzlaar Sehalkwijk te KoUerdam De markt was heden onveranderd Loco TankfuBt ƒ 7 90 Oeimporteerd fust 7 96 Septemberlevering ƒ 7 80 a 7 85 October Novemberen December levering ƒ 8 Bargerliike StandHoordreotat GEBOBEN TheiuiorE NicoIhi Jozef asden D da kaejrt en 11 A GencDgclds Cornells ooderi G v d aer Wcrif m Blom Utniel ouden G de Kalkker eo C e WiDter AD vertenti ën i Er wordt een goede I SlGUlË IIIAIiËR GEVRAAGD vormwerk bjj de Wed P J van GENT Nieuwe Haven Door dubbele zaken fi KÖOP eeneZaakin Aardappelen en Pruit welke minstens ƒ 1000 winst per jaar geeft met volledig ODderricht Adres L C ue LANGE Gondscheweg 101 Rotterdam B O JD B Eene jaren gevestigde BEGRAFENISFONDS Traagt een flink PERSOON die lust en geBohiktheid bez t tot het aanbrengen van nieuwe Ledeu Adres onder No 2038 san bet Bureau dezer Courant Men vraagt PRIJSOPGAAF voor geregelde leverantie van VER8CHEN VLEESCHAFVAL van SLAGERIJEN Adres onder No 2039 aan het Burtan van dit Blad GENERAL STBAI NAVIGATION COfflFANr HOLLANDSCHE Stoomboot Maatschappij AMSTEEDAMHLONDEN De ligplaats van alle Stoomschepen voor LONDEN is te AMSTERDAM aan de Handelskade over de Kattenbnrgerbrug De Schepen vertrekken van AnUterdam en van Londen viermaal per week van AMSTERDAM Handelskade lederen Dinsdag Woensdag Zaterdag en Zondag van LONDEN Tbeems nabU den Tower lederen Woensdag Donderdag Zaterdag en Zondag Goederen aangenomen door de Agenten der beide Maatschappyen zullen voorzoover de ruimte dit toelaat per eerstvertrekkende Boot worden verscheept De schepen laden steeds den aan het vertrek vooraigaanden dag Het groote aantal zenuwkwalen van ïenuwhoofdpyn af tot de voorafgaande kenteekenon van apoplexie hersenberoerte toe trotseerai nog steeds alle middelen door de raoilische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe d it zy door het gebruik maken van den eeovoudigsteu weg namelijk langs de huid oeue physiologische ontdekking gedaan heeft die na honderdo proefnemingen thans over de geheele woreld verbreid is en terwijl zij in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaml blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Woissrannii te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wasschlng van bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddell k aan net zenuwgestel medegedeeld Mut deze geneeswijze werden werkelijk sehitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel ongiing dat van een door den uitvinder geschreven werkje VER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 21e druk verschenen i Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklarmgen omtrent het wezon der nieuwuro therapie on de daarmede zelfs in waahopigs gevallen verkregen uitwerking maar ook vinilt men daarin wetenscliappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zgn zooinede afschrift van til van gotuigsi hriften van hooijgepliiatste geneeskundigen onder welke P IKÓDière mod dr professor aan dö polyklioiek te Parijs rue Rougemont 10 Steingiober med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzlnnlgeu gesticht te Cüarenton SanitStsrath Dr Cohn te Stettin üroBsmann med dr arrond arts te Jöhlmgen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal ta Agen Geheimrath Dr Schering kasteel Outenfels Bad £ ms Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlyders to Parijs rue St Honoré 334 Consul ven Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele ander Aan allen wier zouuwgestel meer of minder aangedaan is of aao zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kentockcnen zijii chrouische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken dice oor beroirte getroffen werden en nog lijden aan de evolgen daarvan zooala verlammingen OU vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen en en zij die reads oniler geneeskundige behandeling geweest zijn maar door du bekend middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoom looi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij dio vreeS gevoelen VOOF beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zich aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van knebeliag in en het slapen van handen en moeten aan al deze dne rategorien van ZeUUWlijderS als ooi aan jonge melSJeS lijdende aan bleekzucbt en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIKK Co Apothekers te Parij rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van UOMAN WEISSMANN Oud Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits ordo van het Witte Kmi en verder te Amsterdam door M CLEBAS k C O Heiligeweg 42 Arnhe J de BEVER Agent der Schoepvaart Courant Rijnkade 71 Rotterdam F E van SA TE KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht LOBRY POKTO V Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmami sche geneeswijze door de medische jury met de Ziiveren Medaille bekroond Gouda Snelpersdruk vin A Bbinkmam Zoos De nitgare dezet ourant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Atoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN sy deze Conrant behoort een nyroeesel VOORUITZICHTEir De aanstaande opening van het nieuwe zittingjaar der Staten üeneraal doet vanzelf de gedachte oprgzen aan hetgeen het aanstaande parlementair jaar ons brengen zal In de laatste weken is het reeds lang aangekondigde ontwerp van den minister van financiën ingekomen waarbg de bestaande bepalingen omtrent de plaatseljjke belastingen in de gemeentewet worden gewgzigd en in verband daarmede de grondbelasting opnieuw wordt geregeld Het werd dan ook tjjd dat deze zaken die reeds in de openingsrede van 1 Mei 1888 waren vermeld ter tafel kwamen De minister zet daarmede echter slechts den eersten stap op den weg naar hervorming op dat gebied is nog zooveel te doen Wj denken in de eerste plaats aan de belasting van het kapitaal in portefenille die reeds herhaaldelijk in verschillenden vorm is beproefd Men schrift aan de Begeering bet voornemen toe met eene coupon belasting voor het voetlicht te komen ten einde aan den algemeenen aandrang die thans ook komt van de z jde der bovendrgvende partjjen te voldoen Wellicht dat uit de studie van dit onderwerp eene inkomstenbelasting groeit want het heffen van een belasting op de uit effecten voortspruitende inkomsten staat gelgk met eene erkenning van bet beginsel dst elk Staatsburger in de algemeene uitgaven behoort bjj te dragen naar zijn inkomen Hoe dit ook zij zeker schijnt FEVILLETOM Een rustigStudie uurtje Uit het Dmtich 1 Het gulden morgenlicht drong door de vensters van de eetkamer waar dokter Berthold ErameÜus professor in de oude geschiedenis in gezelschap van zijn bekoorlijk vrouwtje behagalijk zyn koffie gebruikte Een overheerlijke morgen Alma zoo stil zoo plechtig Wat zal ik flink kunnen werken Jezorgt er toch voor dat Koentje niet weer in de voorkamer ronddraaft Je weel hoeveel ik van don jongen houd maar dat getrappel hindert me in mijn werk Go zult geen reden tot klagen meer hebben beloofde Alma Dat hoop ik Ik ben thans aan een onderwerp dat al mijne krachten vereischt de geschiedenis nameliji van de offervaardige Eponina Wat was dat ook weer met die offervaardige Eponina vroeg het jonge vrouwtje Alma bon je dat al weer vergeten Eponina was de vrouw van lulins Sabinus Plutarchns noemt haar Emponn Peponila heet zij bij Diocassius Deze uitstekende vrculr heeft gelyk ieder w et het dat de financieele plannen der Regeeriug haar niet de meeste zorg zullen baren In alle kalmte wachten kai er en natie op het initiatief van den minister en niets doet vermoeden dat op dat punt da eensgezindheid der regeeringspartg gevaar loopt Evemin schijnt gevaar te schuilen aan het departement van Binnenl Zaken De splitsing der groote kiesdistricten zal wel in behandeling komen doch alle heeren an de rechterzflde zyn even gretig in het aangrgpen van die kans om hun tegenstanders nit ienige hunner bolwerken te verdreven 0o4het vaccine wetje schoon niet in den smaak nllende der meeste katholieken zal wel geei wistappel worden in het regeeringskamp zaak is niet van dat gewicht dat er het pÉitieke leven eener partij mee gemoeid zou tltnnen zjjn De overige plannen op dit g y d vwkeeren nog in staat van wording Wel spreekt men van wijzigingen in de regeling van hooger en lager onderwijs maar in welken geest die zullen zijn en of zg van ingrüpeuden aard ziJn daaromtrent weet de faam nog niets te melden Het vraagstuk dat alles op dit oogenblik beheerscht en welks oplossing van den grootsten invloed zal zgn op den loop der zaken in de toekomst is wel het ontwerp op de landsverdediging Aan den heer Bergansius komt de eer toe een ernstige poging te hebben gedaan om deze brandende quaestie tot een goed einde te brengen Zgn ontwerp wordt door deskundigen gunstig beoordeeld het moet voldoende de gelegenheid openen om in tyden van gevaar s lands onafhankelijkheid zooveel maar wat zeg ik het schijnt jon ondanks mijne uitvoerige mededeeling van laatst geheel onbekend Toch niet Zij heeft gelijk men weet met haar Julius al de ellende der ballingschap gedeeld Ja maar dat is alles nog niet Negen eindelooze jaren beeft zij met hem in een onderaardsch hol doorgebracht hem daar twee kinderen geschonken en later deze beide kinderen mede naar het paleis genomen om het ijskoude hart des keizers tot barmhartigheid te bewegen Alles tevergeefs helaas Eponina is heljlpook in het huis van Vespasianus eene schandelijke episode die ik met historische gestrengheid in bet volle licht wil plaatsen Nu echter vaarwel Ik moet naar boven Neen dank u niet meer Een volle maag gij kent immers het oude spreekwoord Emmelius kuste de jonge vrouw hartelijk op do beide wangen en stormde naar boven alsof hij zijn genie niet langer aan balden kon leggen Op den drempel van zijn smaakvol studeervertrek bleef hij even staan om alles met een van vreugde stralend gelaat te overzien daarna trad hij naar het venster en keek naar buiten Het huis lag in een der voorsteden De weg was niet bestraal men hoorde er geen gerammel van wagens of rijtuigen geen geschreeuw van kooplioden slechts nu en dan den voetstap van een eenzamen voorbijganger Daar ginds over de daken had men het gezicht op den Katharinaberg die zich in de voile pracht van zijn bladarondos togen den AOVEBTENTIEN vorden geplaatit van 1 5 regels i 50 Centen iedere regti meer 10 Centen aBOOTE LETTSB8 worden berekend na r plsatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni mogelgk te waarborgen terwgl aan den anderen kant de lasten niet te hoog zgn opgevoerd Oe voorbereiding heeft veel voeten in de aarde gehad doch het resultaat is alleszins bevredigend Een onzer dagbladen meent dan ook den minister te mogen vergelgken met Fabins Cunctator uit de Bomeinsche geschiedenis die lang draalde maar toch ten slotte de man bleek te zgn waaraan het vaderland behoefte had De indiening van dit ontwerp was van de zgde van generaal Bergansius een daad van moed want hij wist dat hij door zgn voorstel tot afschaffing van de plaatsvervanging de gunst verbeurde zgner katholieke geloofsgenooten die hun hart gezet hebben op behoud van het bestaande stelsel Maar daarin ligt nu ook het gevaar voor de regeeringspartij Indien de wet in behandeling komt dreigt de meerderheid uiteen te spatten De woede der katholieken is te groot geweest om zich op sleeptouw te laten nemen door het meerendeel der antij evolutionairen welke onder aanvoering hunner specialiteiten in de Kamer gunstig gestemd zijn voor persoonlijken dienstplicht Aan den anderen kant kunnen deze moeilgk hun weloverwogen meening prijsgeven ten einde hun boudgenooten genoegen te doen In dit dilemma schijnt men een tijdlang voornemens geweest te zgn de behandeling deze hachelijke quaestie nit te stellen tot na de verkiezingen van 1891 doch het is niet denkbaar dat de heer Bergansius die zich tot dusver een man van karakter getoond heeft zoo met zich zou laten sollen Aan zijn goeden naam is hjj verplicht aan te dringen op hemel afteekende Als ik wil nadenken staar ik maar droomend in het liudegroen Dat verfrischt don goost placht dr Emmelius te zeggen De professor keek eens op de klok Kwart over zeven In dezen heiligen morgenstond gaat het werk als vanzelf Hij nam met eene zekere deftigheid plaats aan de schrijftafel waar links de uittreksels en rechts de voltooide gedeelten van het manuscript lagen De inktkoker glom alsof hij nieuw was de ganzenpennen wenkten uit den bronzen standaard hem toe als willeen zij zeggen Wij zijn slagvaardig Emmelius was in de opgewektste stemming en begon 0p dat tijdstip valt eene gebeurtenis voor Ontzet bleef hg steken Ben regelmatig gestamp deod het huis dreunen De professor behield zyne bedaardheid Hy kon wel een oogenblik wachten en liet intusschen zijn bilk op de beide schilderijen rusten die den wand versierden Het Romeinsche Fornm was m overeenstemming mot zijn onderworp Over dezen lavavloer is zij er binnon gegaan dacht Emmelius Ginds kwam zij terug daarop sloeg zg links af Een heldhaftige vrouw Die Eponina Het dreunen werd al luider en luider Het was of men op een harden deel koren stond to dorschon Dat was niet om uit te houden De professor stond op en drukte op de electrische schel