Goudsche Courant, maandag 15 september 1890

Bewaarscho waartoe eerlang door B en W een voorstel zal worden ingediend 5000 tot demping en rioleering van de 1 tusschen de Vrouwensteeg en do Nieuwe Haven 276 tot vernieuwing van den vloer van de vestibule van hetBaadhuia ƒ 100 voor kleeden onder de tafels in de Raadszaal ƒ 1730 tot verlegging en gedeeltelijke vernieuwing van den Bleekerssingel over eene lengte van 480 M 630 voor vernieuwing van de brug aan bet einde van de Derde Kade met herstellingen aan de vleugels 850 tot vernieuwing van de toogbrug achter de St Janskerk b de Koaterswoning ƒ 700 tot vernieuwing van de brug in de Lage Gouwe over het water Achter de Visohmarkt ƒ 800 tot inrichting van het benedenhuis wyk F No 13 voor woning van den Binnenvader en de Binnenmoeder van het Weeshuis ƒ 366 tot vernieuwing van de vloeren van do eetzaal eu de moiqes verblijfkamer in het Weeshuis De post Kosten van verlichting en verwarming en van het schoonhouden der schooUokalen is 260 hooger geraamd dan vorige jaren daar het wonschelijk wordt geacht aan de hoofden der scholen toelagen te verleenen voor bet doen aanmaken der kachels en vullen der steenkolenbakken met welke werkzaamheden vroeger de kweekelingen belast waren Het voornemen bestaat het aantal gesalarieerde kweekelingen te beperken Voorts staat op de Begrooting een Uemorv fott tot verbouwing der voormalige GastUuiskerk Binnon kort zal nl door B en W een voorstel worden ingediend tot inrichting van genoemd gebouw tot bewaarplaats voor het Oud Arohief en de Librye Verder bestaat bg B en W het voornemen eerlang een voorstel in te dienen betreffende eene verbouwing of verandering der lokalen van de 2e Burgerschool voor meisjes Daar het echter nog niet vaststaat in welken geest die verandering tal moeten laats hebben kon eene raming der vermoedehjke osten nog niet worden opgemaakt Op de liegrooting der Moiiutm is het bedras der plaatselijkiJ irecte belasting uitgetrokken op 46000 De heffing dezer belasting tot een maximum van 35000 is goedgdCeurd bij Kqn besluit van 21 Dec 1874 No 17 m 16 Dec 1889 No 19 Verbooging daarvan woHit echter noodig geacht zoodat eerlang een voorstel tot wqziging van bovengenoemd maximum aanhangiy itnl worden gemaakt VRAAG CHOCOLM fDAATrC FaMek te Westzaan UUvVIlilJ Opgericht 1828 Mey s boorden manchetten en voorhemdjes sijn uit een sterk perkamentachfig papier vervaardigd en met een weefstof overtrokken dat hun wat het uiterlijk aangaat verrassende overeenkomst met linnengoed geeft Ieder boord kan bgna eene geheele week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd een uieuw boord Mey s boorden overtreffen echter do linnenboorden door hunne buigzaamheid waarmede zg zich om den hals zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrijven wat bij te weinig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Mey S boordon eeno eigenschap dio zich in het dragen als voortreffelgk bewgst üe knoopsgaten zgn zóó sterk dat hunne duurzaamheid bg juist uitgezocht halswijdte niets te wenschen overlaat Mey s boorden manchetten en voorhemdjes zgn wat passen en zitten aangaat éénig in hunne soort en zijn afgezien van hunne elegantie eu gemak welke zij ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zg kosten nauwelijks meer als het wasohloon voor linnengoed Een dozijn heerenbOOrden is toereikend voor lO a 12 weken Voor jongens die zoo beel zindolgk niet met hunne zaken plegen om te gaan is Mey s Faplerlinnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozijn zal inzien Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan zijn Mey S boorden manchetten en voorhemdjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut Minder als ééa dozijn van een formaat en eene wgdte wordt niet verkocht Mey s fabrikaat is verkrijgbaar in het magazijn van den Heo ® 1 ® S B EIlfftlEf Tiendeweg D 17 Wanneer het een of ander aldaar niet voorradig zoude zijn zoo kan men Mey s fabrikaat ook direct bg de Firma Mey Edliob VersandOescbaft IielpzigPIagwitz bestellen die op verlangen gratis en pOrtO vrIj een njk geiUustreerden prgs couraot toezendt over Moy S boOrdCn manchetten en voorhemdjes Dinsdagmiddag At al de leerlingen der openbare school te HaMO eclit onthaald geworden door den Zeer Ëerwaardov lieer M Nolet priester aldaar De kleinen smaaktm een genolvollen middag en maakten goed gebruik van de talr jke versnaperingen die hun in mime mate aangeboden werden Uit Reeuwgk schrift men aan de SeioonA Ct Woensdagavond werd de jonge P leerling aan de burgeravondschool te Gouda maar hier woonachtig op den straatweg aangegrepen ec om geld gevraagd door een verdacht persoon Hg wist zich spoedig los te rukken Op het verzoek van den raad der gemeente Vlist om vrijstelling van de verplichte schoolgeldheffing is eene afwgzende beschikking ontvangea Elf der gevangenen die deelnamen aan de ongeI regeldhedon in het huis van bewaring op den Hei zijn kind en verzocht nog Sehs om de grootste stilte daar hij zich nu geheel in zgn arbeid wilde verdiepen Met een glans van vergenoegen zet hg zich weer aan de schrijftafel Waar was hij ook weer Op dat tydstip valt een gebeurtenis voor die op het tegenstrgdige karakter des keizers Er werd aan de deur geklapt Met verlof professor zeide het dienstmeisje tegenstrijdige karakter dea keizers De professor beeft gelast Do professor verwachtte gewichtig nieuws Berthoid Emmelius keek met een van vreugde stralend gelaat op Geef hier zeide hij haastig Hg vergat intusschen dat hg den hing verwachten brief Van zijn beroemden collega Silcher te Straatsburg reeds gisteren ontvangen had Professor Silcher schreef dat hg helaas zelf niet komen kon maar zich zou laten vertegenwoordigen door een rijkbegaafd privaatdocent De jonge geleerde was juist op weg naar Berlijn geheel ingewgd in de beschouwingen van professor Silcher en zou daarom Berthoid evengoed als Silcher zelf de verlangde inlichtingen kunnen geven De professor wierp nog even een blik op twee plaatsen in Plutarchus opende haastig het briefje en las een circulaire van een rgwiolfabrikant Driftig verfrommelde hg het papier en wierp het in den pruUenmand De inkt was in de pen gedroogd Wat een poedige liBhandeling desnoods behoort hy daarroor n portUeDille op te o£Fereu In dien geest sch nt hij reeds zyn invloed te hebben doen gevoelen want volgens de laatste gerechten zouden de katholieken besloten hebben zidi niet tegen behandeling in het aanstaande zittingjaar te verzetten Hoe ook de nitslag wezen tal van de overleggingen inden boezem der regeeringspartjj de liberalen zullen stellig door hun steun de schaal doen overslaan £ en deel er van de anti militairisten hebben zeker niet veel sympathie voor de nieuwe wet doch de grootste helft en daaronder ook deskondigen van naam als de heeren Roozeboom en Seyffardt zullen stellig hun medewerking niet weigeren om het vraagstuk aan een geiet onderzoek te onderwerpen Op bet oogenblik valt dus uog niet te voorspellen of de wet in het volgend zittingjaar ter hand zal worden genomen de verwarring is nog te groot zoowel onder de fractiën der regeeringspartij als in den boezem der liberale oppositie Zeker is het echter dat de legerwet een lastig geval is voor de verbonden ministerieelen in geen geval zal de eensgezindheid onder de broeders er door verbeteren Men kan er echter vast op rekenen di t de leiders ter rechterz de alle mogelgke moeite anllen doen om een breuk te voorkomen Dr Bronsveld meent zelfs dat het bondgenootschap tot eiken prijs zal worden gehandhaafd Hy gelooft niet dat het verschil van gevoelen over den persooniykeu dienstplicht dat verhinderen zal Naar bij vermoedt znllen de anti revolutionairen wel blijven zeggen voorstanders van de afschaffing der plaatsvervanging te z n maar er op aandringen dat eerst het leven in de kazerne dient te worden verbeterd Dit beschouwt dr B als het begin van het leggen eener bmg over de klove die de bondgenooten scheidt Hg acht dat eene droevige manoeuvre en eeue onoprechte uitvlucht temeer omdat juist door de invoering van den persoonlijken dienstplicht het leven in de kazerne fan zelf een anderen toon krggen zou Wg halen deze meening van Dr Bronsveld aan om te doen zien hoe iemand die de antirevolutionairen en hun aanvoerder kennen kan denkt over de beginselvastheid dier partjj Of hij gelijk heeft zal in de nieuwe zitting spoedig blijken BINNENLAND GOUDA 13 September 1890 De beprooling van de gemeente Gouda voor den dienst van 1891 bedraagt aan inkomsten en uitgaven ƒ 865 457 34 Op de begrooting der nt arenkomen o a de volgende posten voor 4500 voor eene vergrooting der 2e j Wat i dat toch voor een lawaai vroeg hij knorrig aan het kamermeisje Alma die jnist uit de tegenoverliggende kamer tnd antwoordde voor Panliua ket is immers Zaterdag vandaag Je weet toch wel dat de familie van don majoor dan de kleeden laat kloppen Daar heb ik toch vroeger nooit iets van gemerkt Dat komt omdat iq het toen achter ia den tweeden tuin deden Dat kan vandaag niet omdat de haisheer daar ójn wasch droogt Met een half nnrtje is het gedaan mevrouw Yon Stoinitz heeft ongelukkig nu ook met dit droge weder den beddenboel naar beneden laten brengen Maar weet je wat Ik kom hier een beetje praten je vertelt mg van Eome van Augustas van het verval der BepuUisk en de tgd zal ons omvliegen Goed zoolang zij daar beneden met dat geklop bezig zqn kan ik toch niet werken Dan haal ik even rnljn haakwerk zeide het vrouwtje Een oogenblik later zat zij in den schommalstoel en wist door hare vragen den professor in zulk een levendig gesprek te wikkelen dat het geraas reeds lang had opgehouden eer de geleerde aan het einde van zyn betoog was Mevrouw de jongen is wakker geworden zeide Pauline Mama mama klonk de stem van bet ven e door de gang BerthoM ging met Alma naar de slaapkamer kaste ligenweg te Amsterdam zgn naar de cellulaire gevangenis aldaar overgebracht De belhamel een gewezen militair is naar de strafgevangenis te Haarlem gezonden Volgens de Ochtmdbode heeft een handelsagent te NieuwerAmstel bet rgk een bankroelje bezorgd door het vervalscheu van postwissels Hg schreef met auilineinkt b v een wissel van twee gulden en veranderde dit bedrag in twaalf gulden Op dergel ke wgze bedreef hij honderden vervalschmgen Kiet alleen het hoofdkantoor was de dupe van dit bedrijf maar ook alle bijkantoren hoewel in mindere mate De stempels tot en bedrag van ƒ 12 50 zijn voor alle kantoren gelgk Men schrgft aan de Arnh Ct Tegenwoordig betaalt men een stuiver port voor brieven wegende van 1 tot 15 gram terwijl met een port van tien centen belast worden brieven vaa 16 tot 100 gram Ik vind in een dergelgke opklimming iets onbillgks wgl bet eigenlgk geen opklimming is het verschil tusschon 1 tot 16 ea 16 tot 100 gram is daarvoor te groot Nu is het een feit dat een gewone brief vaa 80 of 90 gram tot de zoMzaamheden behoort daar entegen is dit niet het geval met brieven van 1 17 en 20 gram die volgens het thans geldend tarief alzoo met 5 cent meer belast worden jjl zij met een kleinigheid het gewone maximum ovffip schrijden Ik acht het een vaststaand feit dat de post ten bate van het publiek is ingericht en als ik dan zie dat de postergen jaarlijks een bate van ongeveer ééa millioen gulden in de schatkist brengen dan is het geloof ik geen onbillgke eisch te vragen dat de post nog iets beter hare roeping vervullen Dit zal zij doen wanneer het maximum voor het stuiversport verhoogd wordt lu plaats van op 15 stellen men dit op 25 gram Misschien verliest de post iets daarop doch het publiek zal er door gebaat worden De kans dat een brief dien men dacht nog voor een stuiver te kunnen verzenden belast worilt met een hooger port ten koste van den geadresseerde zal er zeer door verminderen en de dames die vooral uitmunten in zes of achtzgdige epistels zullen dankbaar zijn dat tg er minder beangst voor behoeven te wezen oen extra velletje te gebruiken en niet haar toevlucht moeten nemen tot kruiselings geschreven brieven Niet bepaald prettig is het bericht dat uit Kanton 80 000 Eng ponden menschenhaar verscheept t n voornamelijk afkomstig van bedelaars misdadigers en Igken bestemd om nieuwe kapsels te vervaardigen De achteruitgang van de haringvangst der Schotscbo visschers voornamelgk van de Shetlanders wordt door de Scottnum toegeschreven aan de groote menigte zeehonden die langs de geheele kust der Britsche eilanden worden aangetroffen Het zijn de ergste vijanden dei visschers want ze brongen aan netten en viachlijnen groote schade toe Een der veelvuldigst voorkomende is de gevlekte zeehond Scyllium amicula die omstreeks 3 i voet Ung is In sommige jaren vertoonen deze dieren lich in groote seholen en de plompe dieren vernielen elk net dat zich in hun weg bevindt Verleden jaar akelige inkt I Hg wordt dadelgk dik Ja rust ik dan roest ik Op dat tgdstip valt eene gebeurtenis voor die op het tegenstrijdige karakter des keizers Daar krimpt de professor ineen Vlak boren zgn hoofd worden drie krachtige accoorden aangeslagen en het Andante Maestoso van Mendelssohn wordt met tal van fouten en vele herhalingen op de piano gespeeld De professor stormde de deur uit Alma Alma riep hg met eene ontroerde stem Het vrouwtje zette haar Koen e op bed en vroeg doodelijk verschrikt wat er gebeurd was Berthoid wees met een wanhopig gebaar naar de zoldering Daarbg zal iemand nu den levensloop eens Bomein chen keizers beschrijven Erger nog ontbrekende schakels vinden Wie hakkelt daac toch zoo Dat zal Lili het dochtertje van den majoor zgn zij heeft juist pianoles maar mevrouw heeft mij gisteren verzdcerd dat de piano zoodra de kamer geschilderd is weer op haar oude plaat wordt gezet dan hoor je het niet meer Allerliefst jammer maar dat dit n j den vermoorden scheppingsgeest niet teruggeef Ik zeg je Lili leert van haar leven geen piano spelen mg heeft zij heden letterkundig vernietigd Och kom Luister er dan niet naar Of weet je wat ga wat met Koen e spelen Wordt vervolgd moest de baringvisscherg ten gevolge van hst verichgnen der zeehonden geruimen tgd stilstaan en was de opbrengst 62 000 ton minder dan in bet voorgaande jaar Het verschil met het gemiddelde der vorige 5 jaren bedroeg niet minder dan 170 0ilO ton Voor Shetland alleen beteekent dit een jaarIgksch verlies van 160 000 p st ADVERTENTIËN Heden overleed te Amsterdam voorzien van de laatste HH Sacramenten onze geliefde Vader Behuwden Grootvader de Heer JOANNES MATHEUS STEUNEN in den ouderdom van 76 jaren Namens de Familie G J F STEUNEN Gouda 12 Sept 1890 Eenige en algemeene kennisgeving Ondergeteekeiide bericht bjj deze dat zjj zich alhier heeft gevestigd als MODISTE en tevens een WINKEL heeft geopend van MODE AETIEELEU en verder alles wat tot het vak behoort Hopende door nette en soliede bediening het vertrouwen waardig te maken Onder minzame aanbeveling Mej G C Vos VAN Zalinge Vraag iG normaal ondergoederen w beste voorbe hoedmiddel tegen 1 verkoudheden en tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarboigmerk ge1 stempeld met het opschrift W BengerSöhne hsndteckenliig Tegen namaak wordt dringend gewaanchuwd Depot by 5 floogeiiboom Cz Wgdatraat te Gouda on onder de OOSTHAVEN B 16 OpenTjare Verkoopingen te GOUDA op DINSDAG 23 SEPTEMBER 1890 des morgens te 9 uren aan het Huis Wp H No 108 aan de Turfmarkt bewoond geweest door den Heer HOBEBS tan ASSENRAAD VAn eenan netten En op VBUDAG 26 SEPTEMBER 1890 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wyk K No 255 in de Pej sit t t 4 goed onderbonden UoQieboOteo en andere lUeobcleo WMondw MQ caiadar 8CHRIJFBÜBBAÜ voorts fijn LINNEN en TAPELGOED waaronder een Damaat itel voorstellende de Lgdensgefniedenis van Jerna eenig GODD en ZILVER enz O Qoeieiea agn op de gewone nren daags voór de verkoopingen te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTüIJN DROOGLEEVER te Gouda M Door deze heb ik de eer U te berichten dat ik myn Zaak in Hout Bouwmaterialen en STEENKOLEN heb OVERGEDAAN aan den Heer JAN Z WAST JP welke genoemde Zaak voor zgue rekening zal voortzetten U dankende voor het genoten vertrouwen beveel ik m n opvolger in UEd gnnst aan J x ULDER M refereerende aan bovenstaande ben ik zoo vry mg beleefd aan te bevelen als HOUT BOUWMATERIALEN en STEENKOLENHANDELAAR terwgl ik niets zal nalaten om aan de strengst gestelde eischen te voldoen De Heer J MULDER biyft in de Zaak assisteeren zoodat ook met hem alle commissien knonen worden behandeld Mg voor Uwe geëerde orders aanbevelende verb ve Achtend UEdi Dw Dienaar JAN ZWART Pz Gouda 12 September 1890 Uej OOSTBBLINQ Htx ptitMtt VFMBtmet NOVEMBER een flinke R C DIENSTBOD JE van goede getuigen voorzien Onovertroffen KWALITEIT Gegparandeerd zuiver LET OP DEN NAAM Qoudsche Zangvereeniging De gewone REPETITIËN znllen worden hervat op MAANDAG 15 SEPTEMBER des avonds acht uur in het Lokaal NUT bn VERMAAK Oosthaven Heeren gangers die bereid zgn tot de nitvoering van werken voor gemengd koor Lobgesang van Mendelssohn Adnie van Brahms hnnne welwillende medewerking te verleenen worden beleefdelgk uitgenoodigd hiervan te doen blgken door de bgwoning eener bgeenkomst op bovengenoemde plaats des avonds negen uur Namens het Bestnor Dr H DB SCHEPPER President Openlsare Verkooping op WOENSDAG den 24 SEPTEMBER 1890 des voormiddags ten elf ure in het Koffiehuis bewoond door Mejuffrouw de Weduwe D HUURMAN aan de Mallegatslnis te Gouda vaneen OVERDEKT TJALKSCHIP groot 20 ton met completen INVENTARIS thans li ende aan den Kattensingel ie Gouda Nttdax inliohtiag te bekomen ten kanton van de Denrwaarders B H van de WERVE te Gouda m