Goudsche Courant, dinsdag 16 september 1890

wijkpIaatssD of f homes tot het onmiddellijk onder d k brengen van trerkeloozeo en aadere noodlijdenden Uit deze homes zullen da mentchea na eenigen tijd worden overgebracht naar landbouwkoloniën die hier en daikr in de proTinoiën zullen moeten gev tigd worden en ten slotte zullen deze landbouwkolaniën het aanhoudende contingent moeten leTeren voor nadeniettingen in Afrika Australië of Amerika Aan het plan is voorts eene huwelijks ageutuur verbonden en wel eene op de grootst mogelijke schaal üj beoogt namelijk het tot kander voeren van alle Eoiodanig0 trouwlustige mannen en vrouwen die langs den gewonen weg elkander niet hebben kunnen vinden De generaal verzekert dat hij voor zjjne denkbeelden reeds bijval heeft gevonden bij zoo uiteenloopende vermaardheden als kardinaal Manning Lord Eosebery Lord Wolseley Heniy George Michael Davitt en dr Clifford Zyn boek moet half October verschyueu Te Washington wordt een straatspoorweg geppend uitgedacht door den ingenieur Judson Midden tuSschen het spoor ligt oen drijfstang uit verschillende draaibaar verbonden deelen bestaande die door kleine door luchtdruk gedreven machines welke op velrschillende afstanden geplaats zyn in draaiing wordt gebracht Ondei aan den wagen die op de gewone wijs in het spoor loopt bevinden zich rollen die in paren vereeaigd zoodanig zijn geplaatst daf ze zadelvormig op de drijfstang rusten en daardod wanneer deze draait mede in beweging komen tengevolge waarvan de wagen vooruitgaat Reeds vroeger z jn met dit stelsel bevredigende uitkomsten verkregen op een spoorlengte van 60 M met krommingen van 6 1 M straal Te Washington hoopt men bij 200 omwentelingen in de minuut een snelheid van den wagen t verkrijgen van 19 KM in het uur Do kosten worden geschat op ƒ 196 800 per K M dubbel spoor machines en materiaal inbegrepen de bedrijfskosten met inbegrip van 6 pCt rente voor de kosten van aajleg op ruim 4 cent per wagenkilometer De stryd om het iMstaan Op de speelplaats van de dorpsschool pakt de meester een jongen bij de kraag aie de boterham van een anderen jongen wil wegcemon en laat hem nu het volgende verhoor ondergaan Heb je geen boterham Nee Waarom niet Moeder geef me er geen 1 Waarom niet 2e leegt dat ik nou groot genoeg ben om hem van da anderen af te nemen Bij een inwoner van Kde werden do vorige week van circa HO hennen 5S dood in bet hok gevomlen Ben da te voren waren ze allen oogenschijulijk nog gezond daar oen gedeelte de laatste dagen veel vertoefde in een berkenbosch waar nog al paddestoelen staan vermoedt men dat het éten van deze de oorzaak der sterfte zou zijn Een onderzoek door een leeraar der Rijkslandbouwschool te Wageningen ingesteld heeft dit vermoeden echter niet bevestigd In het darmkanaal van de gestorven dieren word niets bijzonders gevonden Was het oten van paddestoelen de oorzaak der sterfte geweest dan had de roode kleur daarvan voor deü dag moeten komen Bovendien komen In een bosch zelden zoovef 1 vergiftige paddestoelen voor dat een groot getal kippeli daarvan tegelijk zouden gegeten hebben Bij de 3 onderzochte kippen word een dozijiv In het bewustzijn zijoor professorale waardigheid trad Emmelius het salon binned waar een kranig student in stijve kaplaarzen en don driekleurigori sjerp ovet de borst zicli eerbiedig voor hem boog Ziadaar waaraehtig dat was het jongo mensch dat eergisteroB ingeteekend had voor hot collego yrans Kulenfann Wat verlangt gij vroeg Emmelius Ik vraag vorschooning professor zeide Kulemann glimlachend en zwaaide bevallig zijn studentenmntsje ik wilde u maar vragen of ik mijn inteekeaing nog kan terugnemen want eerlijk gesproken profeslor ik hol or ni ot up golot dat uw college juist des namiddags van vijf tot zes uur plaats hoeft onroiddelïijk na enige vakcolleges Ij £ zou mij niet gaarne overwerken indien het dus nog mogelijk ware Zeker zeker antwoordde de professor op voornamen en koelen toon Ik zou tot geen prijs willen dat gij u overwerkt Zeer verplicht Vnders indien hot moeilijkheden veroorzaakt dan natuuriijk Neen neon volstrekt niet U is wel zeer beloofd Vergeef mij dat ik ugestoord heb Volstrekt njet Als professor is het plicht pijn kostbaren tijd aan de Studeeronde jongelingschap te wijden De student veiwijderdo zich en spoedde zich naar de krop ethter styf opgevuld met mutkorials bevonden Dit feit ia meermalen waargenomen bij kippen die plotseling dood bleven Het oordeel van den onderzoeker ia dat de dieren te veel maïs in eenmaal hebben gegeten en dat deze in den krop gezwollen do ademhaling door de daarnaast liggende luchtpijp heeft belet In tegenwoordigheid van politie dieaareu en eenige geneeskundigen werd Vrijdag namiddag op het kerkhof te Willemstad het lijk opgegraven vap een militair die vóór eenige dagen plotseling te Numansdorp gestorven was Bg eene benzine ontploffing ten huize van den drogist Sehlbrede te Minden in Wéatfalen is het geheole huis uit elkaar geslagen De heer Sehlbrede is door de te hulp gekomen militairen uit de puinhoopen opgedolven en met eenige kwetsuren er af gekomen Van zijne beide leerlingen is de een dood uit het puin opgehaald en was bg de afzending van dit bericht de ander nog niet gevonden De inwonende broeder eu diens vrouw waren juist op reis gegaan en gelukkig was er tijdens ds ontploffing niemand in don winkel terwijl er andera op dat uur gewoonlijk veel vertier is Wanneer zal de bevolking der aarde zoozeer zijn toegenomen dat er geen voldoende levensmiddelen voor al de bewoners zijn In de afdeeling Aardrijks en Staathuishoudkunde vun het Britsch Genootschap antwoordde daarop onlangs een hoor Kaveustein dat de aarde thans 1468 millioen bewoners bevat maar naar den thans geldenden maatstaf levensonderhoud voor 5994 millioen niousohen kan opleveren doch hij berekende daarbij met het oog op de sterk toenemende bevolking dat die monschenmassa reeds in t jaar 2072 precies uitgerekend aanwezig zal zgn Gelukkig voor onze achter achter kleinkinderen echter worden deze voorapelliugen onzinnig gonoemd door oen ander geleerde prof Alfred Marcball die verklaart dat het niet mogelyk is de toename der bevolking of van de voedingakrachten der aard vooruit te berekenen Geluklig kunnen wg ons voorloopig nog van de 4 uaestie afmaken met een wiü dan leeft wie dan zorgt en met de gedachte dat de vermenigvuldigingstheorie voor de bevolking toch waarschijnlijk als zij juist ware al honderdon eeuwen zou hebben gewerkt en we dus al ver over do 5994 millioen zouden zijn Ook in llusland worden kunsteieren vervaardigd Wegens da groole vraag vooral voor het buitonland heeft mou in ecu stad van Zuid Kusland een fabriek opgericht wimrin op de volgende wijze eieren vervaardigd wo den Men mengt door een gele vloeistof wat stijfsel of meel en olie en maakt daar een deeg van waarvan kogels worden gerold tor grootte van een eierdooier die dan in albomine worden gelogd waarna or van gips oen schaal om wordt gevormd Van doze eieren zijn ia do laatste maanden tal van schoopsladin n over Odessa naar de havens van den Beneden Dosau on de MiddelUodsche Zeo verzonden Judor de mail tijdingen werd dezer dagen opgenomen een boricht uit de l eli Ct meldende dat de beer Barre en nog eeta ËuropoaaS vermoord Gloiberg waar te twaalf uur een tweegofecht zou geliomleu worden Met een glimlach van biltose ironie begaf Emmelius zich naar zijn studeerkamer Pauliue riep hij met een toonlooze stom je laat niemand wie het ook zij binnen al ware het prins Bismarck in eigen porSooij Als ik aan mijn schrijftafel zit ben ik voor niomdud thuis versta je voor niemand Ik dacht omdat ik u dat soda water moest brengen Gekheid Breng me nu nog een Moschje on dan zoo ktil iifs in de kerk Do keukenmeid moet ook niet zoo met de lepels rammelen Pauline verdween alsof zij weggeblazen was eh Borthold Kmmelius viel op de sofa Hij ergerde zich eerst aan dezen student maar kreeg langzamerhand zijne bedaardheid tctug en hervatte zijf arbeid Nu vond hij een punt in de geschiedenis wjiarover do moeningen zeer uiteen liepen en dat hij daarom zoo gaarne met Silcher besproken had Ditmaal hield de quaoitie honi zoo bezig dat noch hot schreien van zijn kind noch een luide woordenwisseling voor zijne kamerdeur hem stoorden Maar wat was dat Het dienstmeisje stak alweer haar hoofd naar binnen Tompetschendster mompeldeEmmeliusenknarsteop de tanden terwijl hij met een blik vol ontzottingpaar de deur keek Ik kan het heusch niet helpen professor fluisterde Pauline ai sloeg u mij ook dood Hij laat zich door niets afwijzen waren door de Atjehers Thans ontving h t Vid inzage van een brief vau den vermoorde zalven die schrijft Door de couranten zult ge bericht hebben ontvangen van mijn dood Ook ik vernam dat eor gisteren Er kwamen twee oorlogschepen met dan asa ree Van Assen een dokter enz om mijenmija assistent te zoek eu te begraven Patjols en andere ingrediënten waren niet vergeten Ik dankte natuurlijk de heereu voor de my toegedachte eer Utt feit was dat de Atjehers niet van Langsar mij hadden aangevallen op een afstand vau 20 passen 6 schoten met repeteer gewaren hadden gelost terwijl wy juist met eten bozig waren De eerste verrassing over zijnde maakten we ons gereed en toen ze nog een 50 schoten op ons ol liever in de luoht hadden gedaan namen ze de vlucht Ze haddei door onze drie schoten ééa doode één zwaar gewonde en een licht gekwetste Eene nieuwe verscheidenheid vau de kostbare katoeuplant is voor eenige jaren ontdekt in de Egyptische provincie Benha waar haar goede hoedanigheden al spoedig tot eene proefneming op flinke schaal aanleiding gaven Doze plantensoort die Mitafifó wordt genoemd levert wel Is waar een product dat in sommige opzichten aan de betere soort de Ashraouui plant ondergeschikt is doch daarentegen kan er vroeger worden geoogst en is zy veel minder vatbaar voor atmosferische invloeden bovendien levert zij eene veel grootere hoeveelheid zaai katoenzaden op De gunstige resultaten der gedane proefnemingen bebhén thans doen bestuiten tot bebouwing v n veel meer velden met de nieuw ontdekte verscheidenheid loo dat deze thans in drie provinciën zoogoed als uitsluitend wordt geteeld Slechts in Aïn district Dakhaleh mislukte de oogst vermoedelijk tengevolge van het klimaat en werd met de oudere soorten voortgegaan Intusscheu is de toekomst van de Mitafifé vooral met het oog op het verkrijgen van eene grooto hoé veelheid zaaizaad geheel verzekerd en kan zij als eene goode aanwinst roor do uitbroidijpg der katoenteelt wórden beschouwd vooral itteen land als Kgyptc dal aan oieuwe hulpbronnen zooveel behoefte bMft Kene keurmeester van vleesch te i aiys heeftproeven genoman welke uitwerking tabakawalm opvleesch heeft en bevonden dat de gevolgen do elijkzijn Edn houd wie Ion verlokkelijk anooilje r undvleesch met tabakrook doortrokken word aangebodeivweigerde het met fkeer Maar toen hef vleeschfijngesneden en in brood verboigon was werd dehond bodrogou en het bekwa n hem slecht Twintigminuten na het gegeten te hebben openbaardenzich vreemde verschijnselen en stierf hij onder hevige smarten AU een jongen tien jaar oud is dan gelooft hij dat zijn vader heel wat weet op don leeftijd van vijftien jaar denkt hij evenveel te weten als zyn I I t Hij Wie Du voorname heer die voor de deur staat Ik heb hom gezegd dat u geheel verdfopt zitjn den arbeid maar hot helpt niet Hel en homol ben ik dan niet vrij in mijn eigen huisT Emmelius stond zoo driftig op dat hij den inktkoker over zijn manuscript wierp Met bevende vingers tilde hij de bemorste bladen op Zijn ontzette blik zocht tevergeefs naar een blad vloeipapier Help dan toch klonk het bijna onverstaanbaar Wat sta je daar nu te kijken terwijl ik bijna verdrink Gauw dan toch IJe inkt loopt over al mijne aanteekoningon De hemel woet dat dit een ongoluksdag is zooals er geen tweede komt Pauline sprong ijlings toe en redde met meerhandigheid dan men van haar verwacht had do ingevaar verkeerende papieren Ik vervolg je wegens beschadiging van mijn eigendom Ik heb uitdrukkelijk gezegd onder goonerlei voorwendsel 1 Ik kan toch den l er niet bij den arm uit de deur zetten riep de meid huilend Jtlevrouw u uit on de keukenmeid haalt kolen uit den kelder Hoe heet hij en wat wil hij Zijn naam zegt hij niet maar hij wil en moet dên professor spreken Hü komt regelrecht uit Straatoburg Slot volgt vader op twiatigjarigen leeftijd weet Vi tweemaalzooveel als zijn vader op dertigjarigen leeftijd wilhij den raad van zijn vader wel eens hooren veertigjaar oud begint hij in te zien dat zijn vader tochnog zoo dom niet was op den leeftijd van vijftigjaar begint hij vaders raad in te winnen en op zestigjarigen leeftijd als zija vader dood is komthij tot de overtuiging dat zijn vader de knapsteman was die ooit geleefd heeft Arnh Ct Omtrent den oorsprong der bedevaarle naar Kovelaar leest men het volgende in de Arnh Ct Hendrik Buschmann een koopman te Geldern bezocht omstreeks Pinksteren van het jaar 1641 in het belang van zijn handel nabijgelegen dorpen Te Wees bij Kevelaar gekomen bij een hagelkruis waarbij hy gewoon was te bidden hoorde hij een stem die hem toeriep Hier zult gij een heilig huisje bouwen Kondzirnde ontdekte hij niemand Acht dagen later op dezelfde plaats gekomen hoorde hij hetzelfde Aan zicsbegoocheling Was niet meer te denken en hij besloot den opgedragen last te volvoeren In overleg met zijne vrouw Mochtildis zonderde hy dagelijks 2 ü 3 stuivers af om 100 bijeen te krijgen Eenige dagen daarna Heer bij het hagelkruis gekomen hoorde hij de stem voor de derde maal Omstreeks drie weken voor Pascheu had zijiio vrouw een visioen In een helder licht stond een kapelletje en daarin eene afbeelding der reeds beroemde Lieve Vrouw vau Luxemburg Toen herinnerde ij zich dat oenige dagen te voren eeu paar soldaten haar twee dergelijke plaatjes hadden willen verkoopon Zij waren eigenlijk bestemd voor eeu luitenant die te Kompen gevangen zat maar uit geldgebrek wilden zij zo verkoopen De vrouw vond echter den prijs die gevraagd werd te hoog Toen Buschmann vafl zijne vrouw het nachtgezicht vernam geloofde hij haar niet doch toen zijne buren hem zeiden dat zij werkelijk zijn huis in het duistere vau den nacht verlicht hadden gezien kwam hij tot andera gedachten Hij begaf zich naar den pastoor te Kevolaar Johannes Schinck on deelde hem zij rgeheim mode Deze beloofde hem te helpen en bracht steenen en hout voor hot heiliga huisje bijeen dat Zondag voor Pinksteren volgens de beschrijving der vrouw gereed was Zij had inmiddels do prontjes weder opgespoord eu vornemeudo dat zij in het bezit waren van donin vrijhüid gosteldou otlicier verzocht zij dozen ereen van af to staan Nadat hy de reden daarvanvernomen had Hot hij or haar een uitkiezen Buschmann het te Ooldern eea plankje maken on het Jilaatje daarop vasthechten o idat het boter gezien zou kunnen worden üe man die het gemaakt had bracht het op verzoek der Karmelieten zusters in haar klooster waar zij don geheelen nacht er voor baden Den volgenden dag nam Buschmann zijn eigendom mee naar zijne woning Wegens den grooten toeloop van volk stelde hij hot drie dagen ten toon in do kloosterkerk der Kaj ucijnors toon op zijn verzoek da pastoor van Kevolaar het daarheen bracht Op Zondag den In Juni 1642 werd het in hot kapellotje geplaatst Daar do groote toeloop aan den pastoor niet welgevallig was bracht hij het plaMjü naar Geldern terug waar iict drio weken in do Kapucijnerskerk bleef toen het naar hot kapelletje terugkoordo Zeer spoedig nam de vereering van O L V van Kovelaar toe Eenigen tijd geloden werd ons Land bezocht door do hoeren Georges Berry EaiUat en Cattiaux ledtm van den Parijschen Goraeeiiteraad wier hqpfddool was de middelen na to gaan welke kunnen loidcn tot vormindoring van hot liodelcn Do reis onzer gemoenleraadsloden hegft n gon dagon geduurd schrijft de I ujaro gedurende weikon tijd de algomoono secretaris der atmeuzo g te Amsterdam de hoer Tours hun verdienstelijke gids is geweest Weeshuizen werkhuizen i aciitverblijvou de heoreii heblvsn alles bezocht tot zelfs do fameuze landbouwkolonip bij Steenwijk oponstauiule voor allo armo familien zonder werk en die een dor eigenfiardigste woldadigheida inrichtingen is welke in Eoropa op privaat initiatief zijn ontstaan De iieer Georges Ber y deelt hieromtrent een menigte inlichlingen mede Het voornaamste doel der reis was het bezoeken van do inrichtingen te Veenhuizen door den Staat opgericht om hot bedelen tegen te gaan Veenhuizen is een landbouwkolonie aar personen worden opgenomen van 16 tot 70 jaar Vier duizend menschen kunnen daar worden onderhouden Als bij ons zijn deze heden bedelaars die op den publiokeh weg zyn aangehouden on naar hun ouderdom of de omstandigheden der arrestatie worden voroordeeld tot eop opzending van drio vier of vijf jaar Het blad geeft dan een korte beschrijving van de kolonie roemt het stelsel dat daar wordt toegop ast bijv hoe geen enkele discipline herinnert aan de gavangonia en vraagt dan Kan met een inrichting als te Teenhuizen ook te Parfjs geen proef worden genomen Dal is de vraag die onze raadsleden in de volgende maand hun ooUegaas op het llóUl de Vüle wenschen voor te leggen Persoonlijk acht de heer Georges Berry het noodzakelyk en gemakkelijk Men zou met weinig onkosten in de nabijheid van Parijs een kolonie voor bedelaars kunnen stichten die men voor den landbouw zou kunnen gebruiken Men heeft een terrein klaar liggen de vijf honderd dertien hectaren die bestemd waren om het groote kerkhof te worden der Parijzenaars Het ontiverp successievelijk losgelaten en weer ter hand genomen in 1868 in 74 in 81 en 83 telkens wanneer de vraag over het vergrooten onzer kerkhoven aan de orde kwam schijnt veroordeeld te zijn om nimmer te slagen De Parijzenaars willen niet leven verwijderd van hun dooden Maar zi vragen niets meer dan ontslagen te worden van de bedelaars en wanneer het terrein van Soine et Oise dienst zou kunnen doen voor deze gewenschte opruiming zouden zij den Gemeenteraad zegenen Het golf spel Lawntenuis crickuet en croquet zijn in Engeland voor t oogenblik geheel in do schaduw gesteld door een nieuw spel in de open lucht dat zooals men zegt door half Engeland wordt Golf wordt gespeeld door twee personen die elk oen kleinen kogel of bal hebbon eu een stok welke op het eindo lepelvormig uitloopt De lengte der baan kan men willekeurig bepalen tot eene halve mijl toe Op regelmatigo afstanden zïjn kleine gutou 4 6 duim in middellijn gomorkt door kleine vlaggetjes De kunst is nu om door slagen met den stok zijn bal in een der gaatjes te brengen en hij wien dit het vaakst met een slag goltikto heeft het spel gewonnen Do spelenden slaan beurtolings Men zou niet gelooven dat dit oogonschijnlijk zoo eenvoudige spol veel ambitie kon opwekken en toch is dit het goval sommigen ontwikkelen oeno bijzonder groote vaardigheid in hot berekenen van de richting en do sterkte van den slag en het opmerken van toevallige hindernissen Bij voorkeur worden de banen aangelegd waar hot terrein vele zwarigheden te overwinnen geeft Golf word in do 16do oeuw in Schotland reeds gespoeld en door de Stuarts naar Engeland overgebracht Jacobus do eerste benoomdo hof stok en hof balmakors die hot hof met do noodige apparaten voor het golfspel moesten voorzien Op het eindo der vorige eeuw werd het met hartstocht in Engeland gespoeld later verflauwde de belangstelling maar nu ia men in Engeland en Schotlaad beide weer gulfgalo Ook in Indie wordt het voel gespeeld Onlangs heeft oou lid ooner golf club eene gouden medaille laten slaan waarom men eerstdaags spelen zal Elko maand zullen er chafnpion s bowijzon uitgereikt worden aan hom dio tot dato de moeste slagen heeft gowonnoi en hij iKo bij het eindo van het jaar overwinnaar was godurende het gohoele seizoen ontvangt do medaille Het spel heeft in Engeland oeno gehoelo lifteratuur in t loveu goroepon Die er meor van wetenwil kan zich het 4de deol uit de verzameling Badminton Library aanschali eu waarin eeu reeks vanartikoleu over hot spel en zijne geschiedenis voorkomen versierd door goede illustratie s Een gestolen brug Zoo iets komt alleen voor in Kuslaud Eu dat het daar werkelijk gebeurd is daarvan kan inon zeker zijn want het vorha d van dezen zondorlingen diefstal wordt medogedoeld door do Kiewljanin een blad dat onder voorafgaande oonstiur staat Zou man hot kunnen gelooven schrijft de correspondent van gonoomd blad uit Whiitzi gouvernoment Podolie dat in onzen tijd aan dec grooten straatweg welkedagelijks door drie tot vierhonderd vrachtwagons borodou wordl een brug gestolen kan Worden zonder dat men er iets van bemerkt üogeiischijulijkis zoo iets onmogelijk En nochtans heeft zich dit hier voorgedaan tot de iHterste verbazing en algemoeiio ontsteltenis van bewonoi a en vrachtrijders uit andere plaatsen Op den grooten tevens eenigen doorvooren postweg tusschen do steden Lipowatz en Winitzi Iwvond zich nabij het landgoed van deu heer Inuiselïski een nieuwe brug pas in den vorigen herfst op kosten van grondbezitters uit don omtrek gebouwd Dozo brug van massieve eikenhouton planken leidde over een poel welke zónder haar niet kon worden overgestoken In de lente van dit jaar verdween het eikenhout der brug dat door half verrotte dennenplauken was vervangen Dèzo bralfon onder den last van den eersten vrachtS agen den boston die er zich over waagde zooilat do poel niet meer kon worden overgetrokkea eu de gemeenschap tusschen de beide steden w s verbroken De grondeigenaar Inniseffski aan wiens landgoed do brug grensdo deed nu het voorstel dat men Jen poel zou omtrekken en door zijne bezitting over een zwevende door hem gebouwde brug waarvan het eikenhout veel overeenkomst vertoonde met dat der geatolene zija weg vervolgen waarvoor zooaU van zelf aprek hij van eiken vrachtwagen een behoorlijk tolgeld zou vorderen Ea deze pleizierige toestand houdt tot duwer aan men pruttelt en betaalt en niemand komt op het idee de overeenkomst tussohen de tegenwoordige en de verdwenen brug vast te stellen en diensvolgens op den heer Inniaeffski de uitspraak van toepassing te verklaren fecit qui prodest Zelfs Je plaatselijke besturen zwijgen of neen zij zwijgen niet zij handelen maar hun handelwijze is nog meer onverklaarbaar dan de diefstal der brug zelf Ter plaatse waar de op zoo raadselachtige manier verdwenen brug zich bevond komeu de grenzen samen van drie gemoenten Winitzi Brozleff en Berditschert En nu zijn sedert den vorigen heifst de politiehoofden dezer drie plaatsen met elkander in een levondigen strijd gewikkeld over da vraag wie van hen zich den diefstal der brug in het bijzonder heeft aan te trekken Und da keiner wollto leiden dasz der andere für ihn zahle zahlte keinor von den beiden Zoo wordt er niets gedaan en da haar Inniseffski int dagelijks honderden roebels en lacht in zijn vuistje BuUenianiisch Overzicbt Do Zwitserscho commissaris kolonel Kiinzli die door Bondsregoering tot herstel dor orde naar Tessino is gezonden is met zijn troepen to Bellinzona aaagekomen Do aanhangers der nieuwe regeering dachten er niét aan zich togen Je Boiidstroepen te verzetten Integendeel zij lieten in de gohoele stad de vlaggen uitsteken on haalden de soldaten met muziek in Do ordo zal nu zeker spoedig hersteld zijn Kolonel Kiinzli heeft iu last het voorloopig bowind te ontbinden do gevangen genomen elericala regenten in vrijheid to stellen de partijgangers te ontwapenen en alle naatregeleu dor nieuwe regeorini te vernietigen Tevens zal de commissaris een proclamatie richten tot de inwoners van het kanton waarin hun de verzekering wordt gegeven dat de liondsregeering voor do handhaving van allo rechten hun door da grondwet toegestaan zal waken Kolonel Künzli lal onmiddellijk oen onderzoekinstellen on daarover rapport uitbrengen aan doregeering te Bern Indien het blijkt dat de liboraloirecht hebben om een volksstemming to eischen overdo vraag of de grond vet al dan niet herzien moetworjen zal do Boiidsregeoriug voor de uitvoerin van dit besluit zorg dragen Het voorloopig bewindhad do volksstemming reeds op Zoud ig bepaald maarhet is niet zeker of de rogoering reeds zoo spoedi met haar onderzoek gereed zal wezen Dat do verdreven clericalo regeering h i iteld zal worden is niet waarschijnlijk Vermoedelijk zal do Bondsregeoring het geschil oplossen door een beroep to dooii op do kiezers en onder haar toezicht een volksstemming to houden Do vico president vau den clericalen staatsraad heeft zich gericht tot de regoeringen der kantons Uri n I uzern ten einde voor de clericalen in Tessino don steun ilezor beide kautons te verwerven De regeeriiigon dezer beide kantons zullen zich echter wel buiton den tivisi houden en hot aan do Bond srogeering over laten den toestand zoo IB regelen dat ook w uu boi eii worden gegeven voor de handhaving van de recht on der minderheid üe veel beruchte Amerikaansoho tariifivet doorden enaat aangenomen is nog niet in het Huis van Vfgeiaardigden ingediend omdat de democraten niet waren opgekomen zoodat geen voldeend aantal afi ovaardigden in het Huis bijeen was De presidentR ed een der ijverigste voorstanders der beschermende politiek sloot terstond do vergaJerino enzond bericht naar do afwezige republikeinseho ledenom hen tot een betrro opkomst aan to poren Dezitting word toen uitgesteld tot Vrijdag i le hoopd it dan do republikeinen iu Voldoenden getale zouden opkomen om over do gewijzigde artikelen tebeslissen De aanneming van het ontwerp in denSenaat was zeker en daarom was do belangslcllingbij de oindstemming niet zeer groot Van de 84 benatoren waren ar 66 aanwezig van wie 10 lóóron 26 tegen da wet stemden De tribunes warenooK slecht bezet Siet meor dan een vijftigtal belangstellenden haddon zich do moeite getroo t om deoindstemming over het veelbesproken ontwerp tegaan bijwonen Volgens do New York Herald is nog een ernstfge strijd te wachten over de regoHng van do suikerquaestie maar toch wordt het als zeker beschouwd dal ook de ropublikeiosche meerilerheid in het Huis van Afgevaardigden zich ten slotte mot de voorstollen van den Senaat zal Veroenigou Do republikeinen wenschen echter do afdoening der wet