Goudsche Courant, woensdag 17 september 1890

S Donderdag 18 Seplenifter imo m 432T GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekefu ADVEKTENTIEN worden g plwttt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere ng i meer 10 Centen GROOTS LKTTI 9 worden berekend naar pUstsmimta worden alle Advertentien rttli omen in het ADVERTENTIEBLAD t welt des Maandags verschgnw K Oe InEOnding yan advertentifin kan gescliledeu tot Mn nur des namlddaga irao den dag dar uitgave 4 Trije Paardenmrkt te GOUDA BÜRGEMEESTEE en WETHOUDERS van GOUDA maken bekend dat aldiuuc VRIJDAG 17 OCTOBER s eene Vrije Paardenmarkt zal gehouden worden Staangeld al NJEI worden gevorderd TMMkÊÊÊ Ê Ö gelegenheid van de Paardenmarkt zal van wege de Afdeeling ifflH der HoUandache Maatschappij van Landbouw onder3 r toezicht van het Gemeentebestuur eene VEBLOXINO van op die markt aan te koopen Paarden plaats hebben Br znllen vgf duizend Loten wordenuitgegeven tegen één gulden ƒ 1 het Lot GOUDA den 15 September 1890 X t fW BURGEMEESTER en WETHOUDERS voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN j De Secretaria BROUWER billijkheid houden hunne oud lcatholieke medeWgers daartoe behulpzaam zullen z n In overweging nemende dat de zorg voor zieken weezen en hulpelooze personen tot de gewichtigste onderwerpen eener kerkelijke gemeenschap behoorh en dat de tijdsomstandigheden aan de Kerk den eisoh stellen eene bijiondere aandacht en zorg aan de sociale vraagstuKken te wijden beschouwt het congres het als zyn plicht de wegen aan te wijzen tot eece in christelgken zin werkzame mogelijke oplossing dezer vraagstukken Mitsdien werd er besloten ten krachtigste werkzaam tei jn ter opleiding van oudkatholieke ziekenverpleegsters ter oprichting van weeshuizen ter vestiging van inrichtingen voor bejaarde onbemiddelde hnlplooze oud katholiekea ter oprichting van oud katholieke vereenigingen in de grootere plaatsen ten behoeve van uit het ouderlijk huis afwezige jeugdige oad katholieken leerlingen gezellen enz Tevens werd aan een comité opgedragen dit een èn ander ter hand te nemen waartoe dit comité bijzondere commissien zal icunnen aanstellen Voorts werd onder andore nog besloten een volledigen aan de eischen der wetenschap voldoenden catalogus der oud katholieke literatunr te doen samenstellen en daarvan een voor het ontwikkeld publiek en het volk geschikt uittreksel te verspreiden Tor uitvoering daarvan werd oen e commissie benoemd bestaande uit pastoor Van Santen te Dordrecht do hoeren Schirmer te Dusseldorf en Bodenstein te Karlsruhe 334 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 16 Sept lè90 No Bi41 10418 11573 14321 en 19141 OOO No 19225 en 20568 ƒ 400 No 3136 9516 en 19358 ƒ 200 No 6885 8500 en 17309 100 Pnjzen van ƒ 70 211 1791 4422 7515 10006 13802 16244 18708 300 1805 4675 7612 10086 13878 16334 18777 323 1811 4929 7779 10224 13954 16513 18785 745 1910 6078 7793 10277 14064 16819 18855 765 1990 ÊUa 7814 10326 14078 16792 18896 790 2408 5179 7848 10861 14374 16903 19044 850 2410 5223 7862 11236 14597 16929 19289 871 2528 5247 7928 11554 14792 16981 19357 875 2801 5440 8363 11602 15l30 17061 19372 889 3031 5577 8367 11688 16168 17068 19498 977 3064 5730 8417 11712 16197 17168 19598 1057 3150 5945 8460 11727 15424 17417 19831 1161 3228 5949 8624 11994 15449 17418 19862 1222 3308 6486 8992 12167 15456 17640 19926 1274 3 846 6488 9066 12543 15548 17647 19989 1300 3365 6539 9162 126S0 15666 17966 20061 1490 4 6560 9269 13192 15887 18231 20126 1495 3559 6589 9346 13388 16057 18289 20318 1830 3570 7042 9580 13427 16078 18322 20484 1548 4004 7165 9653 13433 16091 18463 20616 1558 4097 7283 9780 13659 16162 18602 20988 1667 4221 738S 97 iB4 13761 16210 18611 20993 1726 4253 PElmLÏÜM I OTEERINGEN vaa de Makelaars Cantzlaar Sebalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 95 Geïmporteerd fust ƒ 8 Januari Februari Maart levenng ƒ 8 05 Nonember en December levenng ƒ 8 06 uargerlljke Stand GEBOREN 13 Sept Jolunnes Gerardoa oaders G Wag ing ea W firsDDi 14 Pieter oflders C Kromme ea F Paling Wilbdoivs JofaaDoes ouders B de Mmk ea N CittoD AdriaQuB Nicolaaa AatoQiua onderi A tSh Dam eo W M Beadrika Pietir JscobuB ooderi A A van den Bergrea E J 6c Reoa 16 Albertins oadera A G Snel en C H den Hertog Catharine Petroncllaèn Johannee oudera J J de Jong en S TriBt IG Sophia Mana ouder P 8 van den Itroek en J Cabout Wil faelmas onder M Sirre en G van Wezel OVERLEDEN 16 Sept H ynhoul 12 w M ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een DochterC H BREÜKEL van Gkïfen Alphen a d Rijn 14 Sept 1890 De Heer en Mevr ten BOSCH brengen by deze bonnen hartelijkén dank voor de vele bewflzen van belAngstelling ondervonden op 27 kua en 8 Sept j l Voor de vele blflken van deelneming onderbonden bg het OTerl den mgner huisvrouw betuig ik bg deze mynen hartelgken dank P G VAN VLIET Gouda 16 Sept 1890 Bg akte van het Kantongerecht te Oouda op 11 September 1890 is aan KLAAS SCHOUTEN HOOOMNDIJK gedomijjilieerd te Gouda faandlichting verleend tot het drgven hetzg alleen hetzg in vereeniging met anderen van een STEEN en PANNENFABEIEK en tot het verrichten van aUe verbiudtenissen in den uitgebreidsten zin welke daarnit kunnen voortvloeien Geschiedende deze fkondiging krachtens Artikel 486 van het B gerlgk Wetboek De Griffier bij het Kantongerecht te Gouda Mr C A CAÜ fl Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en Igfrenten bg deHoLlandiche Sociëteit van Levenaverzekeringen Ofgericht in bet jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heereu J POCK J T van BOSSE J G 8ILLEM en Jb BIEBENSdeHAAN alsCommissariswn Jhr Mr C HARTSEN Jbsz als Directeur en Mr J P POBTIELJE als Tweede Directeur zgn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te i4m eriam Reguliersdwarsstraat 12 bg HH Corregpondenteü in de voornaamste steden des Rgks en bg de Generaal Agenten de Heeren T DRAUER te i Gravenhage Billitoustraat 2 en C H HOOFT GRAAFLANO te Utrecht Kromme Nieuwegracht 382 Correspondent voor Gouda de Heer G C FORTÜUN DBOOGLEEVER Noiarü Gouda gnelpersdruk van A Brinkman Zoo Jaarlgksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar ƒ 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 AANEOlTDIGIirGf overeenkomstigf Art 31 W v K Blgkens acte 2 December 1889 voot den Notaris P M MONTIJN te Gouda verleden bestond tuaschen de Heeren PHILIP CHBI8IIAAN van de GABDM m ABIJ VBIJLANDT eene Vennootschap onder de Firma cvan de GARDE en VRIJ LANDT gevestigd te Oouda en ten onde werp hebbende het fabriceeren van Tabak Snuif en Sigaren het handel drgven in die artikelen I offie en Thee enz Blgkens acte onder de hand geteekend en te Utrecht geregistreerd 16 September 1890 Aee t eerstgenoemde Firmant de Heer PHILIP CHBISTIAAN van de OABDJE opgehouden te zgn Vennoot onder en lid van de Firma voormeld en is daardoor gtoeindigd zgn recht om voor de Vennootschap onder die Firma te handelen ea haar te verbinden 03iTT VA 3iTa DEI iq Uieuwe ITajaarsstoffen A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 Doct SALPsBAARD TINCTUüR geeft de natunrlgke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af PrUa f 1 20 per flacon Verkrggbaar bg LA CATScDJ B C Hüm FJi te Gouda Zeer ITette Gfesteendrukte mUEAA TJES worden GELEVERD door A BRIi KMAM en Zn De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per port 1 70 Alcod klgke Nommers VIJF CENTEN SE OFENINOEBE Weder is de nieuwe zitting geopend zonder den Koning Gelukkig is de toestand van Z M bevredigend maar toch zgne bekende ziekte belet hem dergelgke plichten te vervullen welke hg anders zeker niet zou nalaten De plechtigheid verliest daardoor wel iets van haar karakter schoon er één voordeel aan is verbonden lange adresdebatten blgven achterwege De openingsrede munt zooals gewoonlgk meer uit door lengte dan door belangrgken inhoud Het is maar het best indien men ze beschouwt als eene onvermgdelgke formaliteit ernstig debat behoeft er niet op te volgen De Regeering schgnt er ook zoo over te denken want telken jare belooft zg veel waaromtrent zg verder zicb het hoofd niet breekt Zoo is ni lÉklleen veel onafgedaan van hetgeen verleden jaar in de openingsrede aangekondigd werd maar veel is ook niet eens ingekomen Immers wij hebben niets nog ontdekt van de ontwerpen betreffende het faillissement en de surséance van betaling van het wetboek van militail strafrecht en van het reglement op de krijgstucht niets van de herziening der wetten op de pakketpost en de Rgkspo jtspaarbank niets van een ontwerp tot toekenning van tegemoetkoming aan werklieden wegens verminking in dienst van het Rgk niets eindelijk van de middelen om de Kolonie Suri name nit haar verval En del op te beuren B P FeVILlBTOX ËË i BËKËAiTËNIS Naar het Italiaanach 1 Op zekeren tijd was ik te Bobbio wat ik er tedoen had Vergeef mij zoo ik het u nietvertel Maar wat ik u wel zeggen kan is dat ikhet klooster van 8t Columbano heb bezocht dat zeermerkwaardig is Ik zou het u kunnen beschryven maar gij hebt demlyke beschrijvingen al zoo dikwijls gelezen dat gij bijna uw weg zoudt kunnenvinden door al die duistere gangen en donkere cellen miaachien zelfa in de onderaardsohe gewelven waarvan zooveel verschrikkelijks wordt verhaald Ik zalu ook niet vertellen van de instellingen en voorrechte ijpoh van de lotgevallen van het klooster dat vele ïfwuselingen heeft ondergaan en eertijdseene njke boekerij bezat Ik vernam dat een groot gedeelte daariTan naar de Ambroaiaanaohe bibliotlMek te Milaan gebracht was een ander gtdeelte naar het Vatikaan en het overige naar Turin Ik sprak daarover met mijn vnend den notaris Malinverni en betreurde het dat men al die oude gedenkstukken welke toch op de plaats zelve slechts naar waarde kunnen gewichtige flnancieele ontwerpen die bg elk jaarprogramma op den voorgrond stonden zgn eerst even voor de opening der nieuwe zitting ingediend Om eenige variatie in het thema te brengen is de Regeering dit jaar uiterst karig met beloften De Regeering bepaalt zich tot een verwgzing naar de zeker talr ke aanhangige ontwerpen en voegt er slecbis enkele bg van ondergeschikten aard Het zijn ontwerpc n tot goedkeuring van overeenkomsten voor verkrijging van een versnelden maildienst met Oost Endië tot VBststelUing van invoerings en overgangsbepalingen betrekkelgk de legerwet tot regeling der verveningen en tot regeling der bevoegdheid om als officier of als machinist dienst te doen aan boord van koopvaardgschepen Voorts zullen enkele ontwerpen vroeger toegezegd worden higediend aaax of het al de verleden jaar aangekondigde zullen zijn laat de rede onvermeld In elk geval worden de toen beloofde thans niet met name genoemd Het meest trok onze aandacht dut de Regeering aandringt op eene gpoedige behandeling der legerwet De vraag is wat zg met deze zinsnede bedoelt het vaste voornemen om Voor haar ontwerp pal te staan eo er desnoods het leven voor te laten of wel de bede aan de Kamer om spoedig de zaak van de baan te schuiven ten einde dit lastige struikelblok kwgt te raken Onder de mededeelingen betreffende de betrekkingen tot het buitenland vindt men melding gemaakt van Nederlands deelneming aan worden had weggevoerd Ja zeide hy het waren kostelijke stukken ik kan u een afschrift laten zien van een catalogus van het voornaamste wat de boekery bevatte onder andere il Monteaanto di Bio te Florence gedrukt in 1477 het eerate werk dat met koperplaten gedrukt werd dan het beroemde Salterio van 1467 het eerste gedrukte boek met een jaartal dat is te zeggen na de Bulla di Niolo V die van 1454 zyn Men zegt dat de zeldzaamste uitgaven van Aldi Giunti © ioliti en anderen zich hier bevinden En dan de manuscripten welk een rykdomi Hier vindt men op perkament het handschrift van de Carmen Paaohale van Celio Sedulio dien sierlijken dichter uit de vijfde eeuw om van anderen niet te sprelfen Maar dat alles wordt evenals zoovele van onze schatten te Bome Milaan en Turin zorgvuldig achter slot gehouden Maar toch goddank is hier nog genoeg te vinden om den grondslag te kunnen worden van eene stadsbibliotheek Kom maar mede Gy zijt een liefhebber van bestoven papieren en wormstekige boeken Kl4ieber waarvoor een rassische prins gaarne tienmaal hun gewicht in goud zou willen betalen eu die u wel zullen doen besluiten om nog eenige dagen bij ons te blyven hetgeen ons da r wij nu toch aan het vermenigvuldigen zijn nog tienmaal tienmaal aangenamer zou wezen Ik wilde zeggen dat er geene oude handschriften oodig waren om mij te Bobbio te houden maar ik fii er geen tijd toe daar de notans een zilveren i de Ajt i ernij conferentie te Brussel De RegeetM betuigt haar groote belangstelling in irerfc der beschaving en betreurt hst ten peeret © dat die samenkomst iiot dusverre niet gM d heeft tot het beoogde mensohlievende doelif Over doereden dier teleurstelling zwggt ZIJ echter ofschoon 7g die natuurlgk zelve bet best weet daar van Nederlandscbe zgde bezwaar is gemaakt tegen de wgziging van het Berlgnsche tractaat betreffende de invoerrechten Ons land dat in dit opzicht voor de handelsbelangen is opgetreden zonder het doel der conferentie te willen vergdelen heeft zich over het verzet waarlgk niet te schamen De paragrafen die over den toestand des lands handelen zgn ditmaal van belang omdat op eenige verbetering in den toestand van handel en ngverheid wordt gewezen en het landboQwverslag en de i rbeidsenquête en in verband met de laatste een onderzoek naar de behoefte aan arbeidskamers en scheidsgerecbten en ter sprake komen Van de tentoonstelling en het congres wordt met veel waardeering melding gemaakt De minister van financiën heeft nog een afzonderlijk paragraafje in beslag genomen Voorts zullen weldra aan Uwe goedkeuring worden onderworpen eenige flnancieele maatregelen in verband staande met verschillende in het afgeloopen zittingjaar tot stand gekomen wetten De toestand van s Rgks geldmiddelen laat toe de gemeenten te hulp te komen zonder de Rijksinkomsten te versterken Nevens lampje met vier lichten ook al een overblqfsel van de kunst uit de zestiende eeuw opnam en my in zyne bibliotheek bracht Indien ik u wilde vertellen welke schatten ik er vond zou ik te veel van uw geduld vergen Eindelijk wees Malinv i mg een handschrift zie 4at eens in zeide hy Indien het volledig was zou het een van de merkwaardigste boeken wezen die ooit geschreven zijn Komaan dat wonder moet ik zien riep ik lachende Het handschrift bevatte slechts een vijftigtal bladen van perkament De omslag was van zwart leder vol wormgaten de koperen sloten hielden niet meer dis rug was verscheurd de bladen waren geel en verschrompeld Het was geschreven ia wat men ten onrechte Gothisch schnlt noemt en dat in Europa in gebruik was van de I2de tot de 15de eeuw En als men nauwkeurig keek zag men hier en daar overblyfeolen van nog ouder schrift doorscbemeren Blijkbaar wa8 het geschreven door een boeteling Op den omslag stond Incipit liber confessionum Gualberti monaohi 1 eenvoudige woorden die toch zooveel beloofden I ien dag en den volgenden hield ik mg met de ontcyfering van het handschrift bezig maar aan bet einde gekomen bemerkte ik at bet boek niet volledig was daar het verhaal afbrak juist daar waar de verwachting bet hoogste gespannen was Ik kreeg van mijn vriendelijken gastheer vergunning om bet 1 Dit bcTit de bekcnteauKn yn broeder Gulberto V