Goudsche Courant, donderdag 18 september 1890

stond dat steeds gepaard gaat door lichtverschijnselen en knallen sterker al naarmate de electrische stroomen sterker zgn Op zichzelf is zulk een contact nog geen gevaar het zou eerst gevaarlijk warden indien de electriciteit bleef dooratroomen Hiertegen waaict echter een veiligheidstoestel in de machinekamer in den vorm van een stuk looden geleiddraad dat smelt zoodra de hoeveelheid electriciteit te groot wordt Ook Maandag avond geschiedde dit Nauwlijks was er eene verbinding tusschen de beide kabels ontstaan of de looden veiligheidskabel smolt wat tot gevolg had dat de machine ophield te werken en alle lichten uitgingen Brandgevaar was er dus volstrekt niet eu de brandweer kon dan ook dadelijk weer aftrekkon Maar het blqkt toch hier weer hoe ondoelmatig bovengrondsche geleidingen zijn Want daarbij kan men au eenmaal niet buiten de isolatoren eu deze springen in ods klimaat zeer gemakkelijk Ondergrondache geleidingen alleen voorkomen dergelijke ongevallen Ilbl Iets over de eigenaardige tochten van paling Tot heden ia er nog niemand ii geslaagd te ontdekken waar wanneer of hoe de voortplant g van de paling geschied niemand heeft ooit een palingei gezien of een vrouwelijke paling die kuit schoot opgemerkt ja niemand zelfs heeft eên werkelijk volwassen volkomen ontwikkeld mannelijk of vrouwelijk dier gezien Al de palingen die ooit in het water gevangen zijn waren onrijpe en onontwikkelde dieren Maar zeker ia het dat ze hier of daar in de diepe zee zich voortplanten Elk jaar in den loop van den zomer trekken zwermen van jong goed de rivieren in gelijk eeu groot leger ónder een zeer groot aantal aanvoerders Bij elke zijrivier of ander water hoe het ook heeteu mag gaat een gedeelte van het hoofdleger af om waarnemingen op eigen terrein te doen terwijl de kern den stroom opzwemt niet lettend op moeilijkheden van allerlei aard maar onvermoeid den tocht voortzet Zelfs loodrechte hinderpalen worden al klimmende overwonnen alsof de wet der zwaartekracht door welker ontdekking Newton zich zoo beroemd gemaakt heeft voor hen niet bestond Niets houdt hen tegen waar water is daar komen de palingen en ofschoon er millioenen bij de soms hopelooze pogingen bezwijken blijven er nog meer millioenen over die het uiterste doel bereiken Ze schijnen zelfs op een geheimzinnige wijze het bestaan vau vijvers of meren te ruiken en weten stoutmoedig dwars over het land heen den weg naar wateren te vinden die afgesneden zijn van de rivier die hun de route tot dusver aangegeven had Als de vijvers waarin ze leven in den zomer uitdrogen gaan ze langs den kortsten vtQ naar het dichtsbij gelegen water Richting en afstand schijnen ze door een aangeboren of ing even aardrijkskundige kennis nauwkeurig te kennen Op hun weg over het land versmaden ze volstrekt niet een vette rat die ze na haar gevangen te hebben met smaak geheel verorberen Om hun kieuwen gedurende hun uitstapjes vochtig te houden hebben do palingen het voornemen om de huid aan elke zijde van don nek juist onder den kop uit te zetten Op deze mauier vormen z j aldaar een soort van zak Dien zak vullen zij met water om vocht genoeg te hebben op de reis rtaar een nieuwe verblijfplaats Het is ook die zak die hen in het leven houdt onder omstandigheden waarin andere viaachen reeds lang zouden bezweken zgn alsook hun het twijfelachtige voorrecht verschaft levend de gewaarwordingen te ondervinden als men hen van de huids ontdoet Baitenlandscb Overzicht let Huis van Afgevaardigden te Washington heeft besloten de wijzigingen door den Senaat in de tariefwet Mc Kinley gebracht niet aan te nemen De financieele commissie heeft zich vereenigd met het voorstel dat do bepalingen van hot nieuwe tarief voor invoerrechten eerst den laten Febr a a van toepaaaing zullen zijn voor koopwaren welke zich nu in enjrepót bevinden Het Journal de JDéiatê bevat een uitvoerig artikel over de Bruaaelsche anti alaverng conferentie waarin de veranderingen welke door de conferentie in den handel van het Congo gebied zijn gebracht zeer worden afgekeurd Aan de Times fwiirdt uit Weenen gemeld dat de begroeting voor Bkongarije in dit jaar zonder tekort aluit De Times betoogt dat de Duitsche regeering door den slavenhandel in Afrika toe te staan inbreuk maakt op de tractaten Indien de proclamatie der Duitsche autoriteiten in Ooat Vfrika die volgena de berichten uit Zanzibar den Arabieren vergunning hebben gegeven om handel te drijven in alaven niet wordt herroepen Torlieatde overeenkomat den laten de reeds aanhangige ontwerpen het belastingwezen betreffende zullen wetsvoorstellen tot herziening van de personeele belasting en van den zoutaccgns Uwe aandacht vorderen Daaruit blijkt al dadeljjk dat een belasting op het roerend verniogen die door bevriende organen was in het vooruitzicht gesteld in den vorm van een Regelrecht niet ligt in de plannen van den minister Met de financieele maatregelen zal wel een leening bedoeld z n De verwachte millioenrede zal overigens nader licht moeten geven hoe het mogelgk zal zgn éen deel der r ksiukomsten aan de gemeenten af te staan zonder dat versterking der rijksinkomsten noodig is Waar de min althans den sch n aanneemt het personeel en den zoutaccijns onder handen te willen nemen zal hij toch zonder twgfel de laatste belasting willen verlagen en de eerste niet verhoogen Van besnoeiing van uitgaven wordt daarbij niets bespeurd eer is het tegendeel te wachten Het kan naar ons inzien niet missen of wij gaan op die manier tekorten tegemoet Ten slotte komen de koloniën aan de b artAan leger en vloot wordt welverdiende hulde gebracht maar de vreedzame oplossing der geschillen met Atjeh in Mei 1888 gehoopt schijnt nog verre van nabg nu de blokkade moet worden versterkt wegens de bntendiging van het verzet tegen het Nederl geeag Overigens is de Indische paragaaf zeer mager Noch van opium noch van dé koffie behalve de slechte oogst noch van mijn wezen noch van comptabiliteitswet of regeeringsreglemcnt wordt gesproken Verheugen wij ons dat de overschotten het tekort uit de ko£Se kunnen dekken dat eindelijk met kracht voor irrigatiewerken zal worden gezorgd eu men verdi ren spoorwegaanleg op Java door rentegarantie zal bevorderen het stilzwijgen over de groote koloniale vraagstukken is waarlijk zeer teleurstellend En Suriname wordt in het geheel niet meer de aandacht waardig gekeurd De heer Wertheim heeft dit gemis aan belangstelling d deljjk gevoeld en onmiddellgk eene interpellatie over den ondraagljjkeD toestand aldaar aangekondigd bij welke gelegenheid zeker menig hartig woordje zal gewisseld worden Zoo is dan het laatste zittingjaar vóór de verkiezingen geopend Van meer belang dan deze rede des voorzitters van den ministerraad zullen zijn de beslissingen die eerlang zullen volgen Deze moeten uitmaken of inderdaad het volk tevreden kan zgn met de resultaten van het afgeloopen vierjarig tgdperk en of weder met gerust gemoed de belangen des lands kunnen worden toevertrouwd aan de leiders der hopeloos tweeslachtige alleen door jjunst en vliegwerk uiterigk bijeengehouden f te schrijven maar het vervolg was helaas nergens te vinden Toen ik later te Milaan en te Turin kwam zocht ik vergeefs in de bibliotheken en reeds had ik alle hoop opgegeven toen het toeval mjj in het Vaticaan deed vinden wat ik zocht Hoe verheugd ik was kan de lezer zich voorstellen En of het lezen mij een voldoende belooning was voor do moeite die ik had aangewend om bet te vinden Dat moge hij zelf beoordeelen incipit liber confessionum Gualberti monachi Mijne ziel is bedroefd tot in den dood Maar de ber t is reeds gekomen de natuur ontdoet zich langzaam van haren laatsten tooi en maakt zich tor ruste gereed de populieren aan den oever der beek verliezen hun loof en de bladeren door don wind weggevoerd fladderen tegen mijn venster aan als om mij te zeggen Haast u buurman het is tijd om te vertrekken Ach het uur van heengaan zal mij welkom zijn zoo God mij vergiffenis geschonken heeft Aan broeder Anselmo heb ik mijne zonden gebiecht doch niet mijne geheele ziel ontdekt Dat zal ik hier doen voor uw aangezicht o Heer Indien soms een woord nog te veel de bewegingen des vleesches verraadt o wend uw aangezicht niet van mij af Mijn warm hart was t werk van uwe hand tegenwoordige meerderheid in de Tweede Kamer BINNENLAND GOUDA 17 September 1890 In de gisterenavond gehouden bestuurarergsdering van do W erbaarheids Voreeniging BurgerpUgt is besloten dat de huishoudelijke wedstrijd zal gehouden worden dp Zondag 28 September of bij ongunstig weder eene week later Des aronds om 8 uur prysuitdeeling in het Café Vredebest Het programma bevat A Penoneele Wedstryd B Wedstrijd op Vrije baan C Vrye Vaste baan D Wedstryd met Flob Cilinder geweer £ Carton schieten Dit laatste Nr is voor Gouda iets geheel nieuws Beeds werden eenige pryzeo toegezegd In de gisteren gehouden zitting der Botterdamsche Bechtbank werd A v d L schoenmaker te Gouda bokl van mishandeling tot ƒ 10 boete veroordeeld Vervolgens stond terecht J de J touwslager te Gouda oud 52 jaar bekl van op H Juli A de Gniil zeer beleedigende woorden te hebben toegevoegd Eisch ƒ 3 boete Voorts stond terecht B D 35 jaar vroeger veldwachter te Langeruigeweide Deze beklaagde bekende op den 1 Juli jl twee bedragen ieder groot ƒ 7 50 die hem door twee verschillende personen waren ter hand gesteld om daarmede ten kantore der registratie te Woerden eene visohakte te betalen voor ieder van die personen te hebben verduisterd en ten eigen bate aangewend Huiselijke twist waardoor zijn hoofd op hol was geraakt gaf bekl voor was de oorzaak vau het gebeurde Het O M dat dit wel wilde aannemen zeide dat eene strenge straf toch in deze niet achterwege kon bl jven juist omdat dit feit was gepleegd door een ambtenaar en vorderde veroordeeling tot drie maanden gevangenisstraf Uitspraak Dinsdag a at N Gisteren nacht heeft er in den Prins Alexanderpolder weder een diefstal van eenden bij den landbouwer P plaats gehad Dr Kuyper protesteert in de Heraut tegen den titel van Hoogeerwaarde Hooggeleerde Heer dien men hem soms geeft Dat hooggeleerde kan er nog door hoewel er ook een spikkeltje van menschelijke ijdeltuitigheid in schuilt Het hoogeerwaarde behoort niet thuis onder gereformeerde broederen De Gemengde Colnmiasie benoemd ingevolge het besluit genomen op de algemeene vergadering van Volktonderioy en van de ÈaatKhappy tot hut van t Jlgeiaeen in Mei 1 1 heeft thans eene circulaire gezonden aan de Bestuutderen van de afdeelingen en aan de oorrespondenten van y olhondtmij en aan de bestuurderen van de nutadeparlementen waarin deze wordt medegedeold in welke richting genoemde gemengde commistie volgens art 2 van het reglement haar door de hoofdbesturen van liut en ik kan uwe gave niet verachten Mijne ziel die geleerd heeft zich te onderwerpen dankt u voor het leed en smeekt u om de ruste des grafs Zal ik mijn naam noemen ik die niets nuttigs deed ik die geene enkele belofte van mijne jeugd heb vervuld mijn naam dien ik der vergetelheid wijdde aan de poort van hel klopster Tot boete voor mijne afdwalingen zal ik dien noemen Gentile Vivaldi dal was mijn naam onder de menschen Mijne foorouders behoorden tot aMtezienlijken stand en bekleedden in hun gÊ ÊÊ mÊi t welk ik eendracht en wisheid aSflet yWt g aan zijne grootheid en zijn bloei hoogo ambten msehoon de meesten zich t liefst bezig hielden met gewaagde ondernemingen on de zee verkozen boven het land De adelaar der Vivaldi s verheugde zich bij t gezicht der golven en werd er beengetrokken door eene onzichtbare macht gelijk de kompasnaald naar het Noorden heengetrokken wordt door de poolster Het waren mijne voorouders die omstreeks zestig jaren geleden de kolommen van Hercules voorbyzeilden en de Kraaien eilanden ontdekten benepens dat andere eiland dat zooveel tranen en zooveel feed zou kosten aan hun ongelnkkigen naneef Hiermede niet tevreden voeren zij verder zuidwaarts ontdekten de Gelukkige eilanden der ouden zeilden kaap Gosola om maar verder werd in Ifet vaderland niets meer van heu vernomen Hunne namen waren Ugolino en Vadino de Vivaldi de schepen welke vroeger het eigendom waren geweest van Tedezio Doria die en Foliiondencyi aangeboden wenscht werkzaam te zijn De gemengde oommissie doet hij deze circulaire reeds een beroep op de medewerking van genoemde afdeelingen departementen en cotreapondenten wat betreft het ondersteunen van ouders die hun kinderen naar de openbare school zouden undeu indien dit voor hen niet meer bezwarend zoude iixL dan hen de bijzondere school te doen bezoeken en het steunen en bevorderen van het volksonderwjjj Wat de andere geijoemde onderwerpen betreft ig commissie is van oordeel dat het inwinnen van tietrouwbare inlichtingen over het geheele land omtxnt de deugdelijkheid van het bijzonder onderwijs dat van rykswege gesubsidieerd wordt eerst kan geschieden nadat bekend zal zijn welke bijzondere scholen een subidie van rgkswege genieten terwyi zij later zal komen met de vraag wat plaatselyk kan gedaig worden om de commissie behulpzaam te z n in hel toezien op de werking der wet van 1889 en het nemen of steunen van alle maatregelen die in t belang van deugdelijk openbaar onderwiJB worden gevorderd en door particuliere krachten kunnen genomen worden Bij de heeren J H en G van Heeteren te Amsterdam is verschenen het eerste nummer vao het Maandblad voor ziekenverpleging onder redactievan de dames J de Eosch Kemper G B Cort vander Linden W O L Mock en J P Keynvaan terwijl de heeren prof W M Gunning en J na Deventer Szn als adviseerende leden der redactiezullen optreden In een woord ter inleiding schetstprof Gunning den werkkring dien het blad zichvoorstelt De ziekenverpleging heeft in de laatste 25 jaren een geheel ander karakter aangenomen èadoor de vorderingen der wetenschappelijke en practische eischeit die aan de verpleegsters worden gesteld en door het streven naar secularisatie derverpleging Daardoor is het noodig geworden overde verschillende meeningen die deskundigen voorstaan een grondige d i onbevooroordeelde eaernstige gedachtenwisseling te voeren en als orgsas daarvoor moet dit blad dienen Het eerste nummer ia met zeer veel zorg baani gesteld het bevat opstellen over de eischen eea goede krankzinnigeoverpleging door J van Deventv Szn Practische wenken Binnen en Buitgnlandsek berichten een vers Aan do Verpleegsters d6 Maria Ë Beets Correspondentie en Varia Wij twijfelen er niet aan of een tijdschrift dit zoo in een lang gevoelde behoefte voorziet als dit zal zich mogen verheugen in den steun van allen ü prijs stellen op en hart hebben voor goede weteasciiappelijke en practische ziekenverpleging De abonnementsprijs 2 60 per jaar franco per poi 2 75 is laag genoeg gesteld om velen tot hl nemen van een abonnement te bewegen Ën it samenstelling der redactie waarborgt degelgken inhon fe Staten generaal Vekeekiqde Zittino dh BEIDE KiMEBS van Dinsdag 16 Sept Nadat Zaterdag op de gewone wijze de sluiti van het zittingjaar had plaats gehad met 9 droga opsomming der behandelde en tot stand gekomaa wetten had op dezen derden Dinsdag der maanl September de plechtige opening der nieuwe zitting plaats De Minister van Koloniën die met de ovt rige Ministers als koninklijke commissie zich op di gebruikelijke statige wijze in hofkoetsen naar het deelnam aan hunne onderneming heetten sant Antonio en Allegranza In Mei 1291 hadden zq liet anker gelicht op de kust van het vaderland gal ll ik zelf gelezen heb in de gedenkschriften van nqt laud waarin zorgvuldig alles opgeteekend wordt w t het welzijn en den roem z ner zonen bevorderd hoeft Wat was hun lot Werden hunne geleien verbrijzeld op de kust van Afrika Of werden z j wedernaar het noorden gedreven en raakten zij verwardin de wierzeeen zoo gevaarlijk voor den zeemandoor hare verraderlyke kalmte Of waren zj gelukkiger en bereikten zij het eiland van Sint Brandaan dat velen zagen doch niemand ooit bereikte Wathiervan zij de zee was roemrijk on noodlottig voormijn geslacht Ook van Benedetto mijn vader diein het jaar 1826 vertrok met Angelino del Moro om nieuwe landen te ontdekaen werd niets zekenmeer vehiomen En ik Ofschoon de golven fit ellendig stoffelijk omhulsel terug gaven toch verzwolgen zij den vrede mijner ziel Ook ik werd in mijne jeugd aangelokt door het geheimzinnige geruisch der zee en om nflj vader te zoeken zoo verberet het noodlot üji wegen voer ik naar die verscnrikkelyke afgrondso waarinMe zon eiken avqnd verdwijnt 1 l M jn Mtip d t de Ventort heette leed bijo l I breuk op de Kraaleo elUnden waar echter geene kraaien does wel valken iijr die jacht maken op de lachloffers die oe zee ala aehattiog eiacbt Worit vervolgd Binnenhof begeven had ïprak de troon of liever de openingsrede uit Men zie daarover ons hoofdartikel Onmiddellijk daarna vergaderden de beide kamers elk afzonderlek Eebste Kahes Zitting van 16 Sept De door Z M nieuwbenoemde voorzitter aanvaardde het presidentschap met enkele woorden waarin h een beroep deed op de bekende welwillendheid z ner medeleden en voorts hoogeren zegen inriep over den arbeid der kamer Daarna had de gewone benoeming der oommissiën en het trekken der afdeelingen plaats De heer Wertheim vroeg toen verlof om op een nader te bepalen dag aan de Begeering twee vragen te stellen lo Wat ia der Begeering bekend omtrent de spanning die blijft heersohen in de kolonie Suriname op politiek gebied in de verhouding tusschen den Gouverneur en de Koloniale Staten op msattchappelijk gebied in de verhouding van de verschillende klassen der bevolking onderling 2o Mochten de officieuze ongunstige berichten van particulieren en dagbladen juist z n wat geschiedt door de Begeering om aan den alsdan ondraagl ken toestand een einde te maken Hy heeft deze vragen reeds aan den Minister van Koloniën kenbaar gemaakt Het gevraagde verlof werd verleend de dag der interpellatie nader te bepalen Dé Kamer ia daarna op reces gescheiden Tweede Kameb Zitting van 16 Se pt Aan de overzijde nam de heer Van der Schrieck ala oudste in jaren den voorzittersatoel in Op zijne gewone gemoedeUjke wijze aanvaardde de generaal zqn zeer tijdelijk betrekking met een vermaning om de wetten volkomen met de belangen van het volk te doen atrooken en eindigde met een op alle banken toegejuichte heilbede voor Z M Willem III Na enkele formaliteiten maakte de kamer zeer vlug de aanbevelingalijst op voor het voorzitterschap Zij is als volgt Jhr Beelaerts van Blokland 54 stemmen generaal Van der Schrieck 51 8 Mr E Cremors 68 Ala gewoonlijk dus van elk der fractien één met den oud voorzitter bovenaan en den liberaal onderaan Het trekken der afdeelingen was den liberalen niet gunstig althana van de 5 voorzitters die tevens decentrale sectie uitmaken is er slechts één liberaal Het zijn de heeren Scbimmelpenninck Keuchenius Huber Haiïmans en Van Deldon Donderdag aanbieding der Staatabégrooting Te Philadelphia heeft zoo melden letterlük de bladen een driejarig kind jongetje tegen de Trammaatsohappg een eisch van ƒ 125 000 schadevergoeding ingesteld wegens een ongeval dat ziin moeder in 1887 op een der Ig nen ia overkomen voor t kind geboren waa eu waardoer zgn rug en ruggegraat ia bezeerd Z j het al niet te Amaterdam dan is toch te Delft volgens de DelfUdte Opmeriei de volkatelling zoo goed ala mialukt De geheele bezending is uit Den Haag naar Delft teruggezonden De onervarenheid dor volkslellers die met alles tevreden waren wat men hun in de handen stopte of de kaarten ingevuld waren of niet de geestigheid vaak ook oawetendheid der getelde alles heeft er toe bygedragen om de controle der telling onmogelijk te maken Men had te s Hage berekend binnen den tijd van anderhalf jaar gereed te zullen zijn met de schifting enz der kaarten van de volkstelling maar dit tydperk zal waarschijnlijk belangrijk worden overschreden Weder heeft zekere dr William Lomax een bewijs gegeven hoe weinig de Amerikanen die zoogeweldig op geldverdienen uit zijn om het bezit ervan geven Deze geneeskundige heeft zijn geheelevermogen van 100 000 doUara aan degeneeakundigevereeniging van den ataat Indiana geachonken teneinde dit voor wetenschappelijke doeleinden te gebruiken Hy heeft daarbij voor zich en zijne vrouwalleen een levenslang inkomen van 1200 dollars beuevens het huis in de stad Mattoon waar zqwonen bedongen De bewoners van peroeelen in de Kalveratfaat te Amsterdam rond het electrisch station Bectra gelegen werden eergisteren avond te negen uur opgeschrikt door n sterk blauw licht dat gepaard ging met een knal B j onderzoek bleek dat een der isolatoren de porseleinen kelk waarmede de electrisclie kabel aan den schoorsteen van Bkctra verbbnsiên is gebroken was De positieve geleiddraad mis daardoor gevallen op de negatieve geleiddraad zoodat contact ont Juli tuaschen Engehind en Duitschland gesloten alle waarde De laatste berichten uit Bellinzona luiden wat gunstiger vertegenwoordigers van de liberalen en de olerioaleu zouden tot een schikking zijn geraakt waarvan vermoedelijk de volksstemming over herziezing der constitutie het voornaamate punt ia De Bondacommissaria heeft nu die volkatemming bepaald op 3 Oct en misschien bigft hij wel zoolang in Tessino om voor het richtig verloop der stemming te zorgen want de beide partijen vertrouwen elkander niet op dat punt En zij zullen door wel gelijk in hebben want zij weten dat zij ook geen reden hebben zichzelf te vertrouwen Het is den liberalen bij de herziening der constitutie voornamelijk te doen om wederinvoering van de vroegere kiesdistricten zij zijn van meening dat zij daarmee zoo al niet dé meerderheid zullen krijgen dan toch een meer aanzienlijke minderheid verder verlangen lij de benoeming van den Kantonnalen Raad en de rechters van eersten aaoleg door het volk De Italiaansche minister van tinancien de heer Seismit Doda heeft plotseling zyn ontslag gevraagd Voor eenige dagen hoonde de miniatef een M metier van afkomst te Udine een feestmaal bij waarbij ook irredenliaten aanwezig waren die in opgewonden toespraken hun wensohon verkondigden De ministerieele bladen keurden de e houding van den minister zoo scherp af dat de heer Seismit Doda zijn positie onhoudbaar achtte en zijn ontslag nam De ïransche Waden weteu er nog bij te vertellen dat de heer Seismit Doda een tegenstander was van het drievoudig verbond en daarom door den heer Criepi over boord werd gezet De oppositie bladen vinden de handelwijze van den heer Crispi om een minister dien hij gaarne kwijt wil wezen op deze wijze van de baan te schuiven inconstitutioneel maar de hoofdzaak schijnt weer dezelfde te zijn ala bij de vorige ministerieele crisissen Het is den heer Seismit Doda niet gelukt het evenwicht tusscheu uitgaven en inkomaten te herstellen zonder nieuwe belastingen en hiertcen bestaat in h t geheele land zoo groote tegenstand dot de heer Crispi dergelijke voorstellen niet durft indienen Daarqs wil de heer Crispi het liever woer eens met een anderen miniater beproeven Wieu nu de eer te beurt zal vallen zijn krachten aau dezo moeilijko taak te beproeven is nog onzeker Men spreekt van de heeren EUena GrimaldMrvele andere financieele specialiteiten Vermoedelijk echter zal de h er GioUite do miniater voor de schatkist tijdelijk ook de portefeuille van financiën voor zijn rekening nemen De Portugeesohe Kamer kwam gisteren bqeen om het bokende traotaat met Engeland te behandelen Op straat was het nog al kalm in de Kamer niet Do Minister Hintze Kiberio kon niet eens het traotaat vooriezen want de progrossisten floten en achreewden De oppositie tegen het fractaat ia in de laaiste dagen toegenomen en hot schijnt dat dit in verband staat met het volledig bekend worden van den tekst Het Aardrijkskundig Genootschap heeft een adrea aau deu Koning gericht aandringende op herziening en verbetering van do overeenkomst Het stuk zeer breedvoerig en in gematigde bewoordingen gesteld bevat aanmerkingen op verscheidene bepalingen in het bijzonder op die betreff ende de o renzen der streken beneden de Zambesi het bedfng van Engelands toestemming voor het eventueel afstaan van grondgebied door Portugal lodsdienatvrijheid vrije vaart doorvoerreohlen en den onverwijlden aanleg van een spoorweg In een vergadering vau het Induatrieel Genootachap te Lisfaboii werd eenatemmig besloten dat de directeuren van al i e leden vergezeld een vertoog zouden indienen bij de Vertegenwoordiging en dat ingeval van goedkeuring der overeenkomat alle fabrieken zoudon ealoten worden waarbij echter het loon aan de werklieden zou blijven uitgekeerd In een telegfem wordt gesproken vai en wijziging van het traclaat overeenkomstig den volkswenach Vermoedelijk ziet dit op de bepaling dat Portugal geen land mag afstaan zonder toeatomming kan Engeland een bepaling waarvan men inderdiad niet kan begrijpen hoe ooit een Portugees daarin heeft toegestemd Generaal Boulanger heeft gesproken In de XlXe Stede verdedigt de generaal zich tegen hetgeen hem in de Coulmes du Boulangiame wordt ten laste gelegd Het eenige wat Boulanger den monarchisten heeft Aeloofd is de opheffing der verbanningawet Van afschaffing der republiek is nooit sprake geweest Wat het geld betreft verzekert Boulanger dat hg nooit heeft geweten van waar dit is gekomen Wel wist hij dat de heeren Dillon en Wat de hertogin van Uzès over hem vertelt is niet waar maar omdat zij eene ilame ia zal Boulani er het niet tegensprekan Eenmaal zegt Boulanger zal ik terugkeeron en dan lal het volk my i i é fi