Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1890

ê Zaterdag 20 September N 432Ö 1890 GOUÊSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De nitgAre dezer Coarant geschi dagelgks met uitzondering van Zon en fiiestdageni De pügs er Irie maanden ii 1 85 nuicO per post l M fii M j I Si Aizon der e N en VUF dÜTlBN T I IM insliiatng Van adM tlptifin ka tjfMcmieden tot ödn uur des nanüddi s van den dag der nltgave van goede getuigen voorzien Karnemelksloot516 RIJ i WIJNEN x EDICINALË tegen concurreerende prezen verkrögbaar bü l ed G van OI JE Kleiweg No 2 te GOUDA TE KOOP gevraagd in de nabflheid van Leiden Haarlem of Gouda eene BUITENPLAATS geschikt voor zomer en winterverbiyf Franco brieven met opgave van ligging grootte en prjjs onder No 2041 aan het Bureau dezer Courant Blooker sCacao t j MARKTBERICHTEN QOUda 18 September 1890 De aaDToer taimde heden tot vast vorige prijzen vlug op AUeen haver S6 et lager Tarwe Jarige Zeeuwsohe 9 40 a ƒ 9 80 Nieuwe dito JiAO k f 8 75 Mindere dito ƒ 7 BO ƒ 8 Afwijkende ƒ 6 75 a ƒ 7 Eogge Nieuwe Zeeuwsche ƒ 6 ü ƒ 6 85 dito Polder 5 B ƒ B 40 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ B 40 a B 60 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 75 a ƒ 6 25 dito Zomer ƒ 4 40 a ƒ 4 80 Chevalier ƒ 5 75 a ƒ 6 50 Haver per Heet 3 10 a ƒ 4 per 100 kilo ƒ 7 a ƒ 7 75 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Buitenlandsch ƒ 5 75 6 Kanariezaad ƒ 8 a ƒ 8 60 Koolzaad ƒ 9 a ƒ 9 60 Mais per 100 kilo Bonte Amenkaansche ƒ 6 25 a ƒ 6 40 Cinquantihe ƒ 6 26 a ƒ 6 75 Veemarkt Melkvee redel ke aanvoer handel en pr zen minder Vette varkens redelijke aanvoer handel vlag 23 a 26 et per half Kti Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel gewoon 19 a 21 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon ƒ 0 90 a ƒ 1 40 per week Vette aeba pen redelyke aanvoer handel gewoon 24 a ƒ 30 Weilammeren redelijke aanvoer handel gewoon 14 a ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug Graskalveren zeer groote aanvoer handel zeer vlug 30 a ƒ 75 Aangevoerd 84 partgen kaaa Handel vlug late qualiteit ƒ 27 a ƒ 29 2de qualiteit ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere hoogor in prijs Noord Hollandsche 24 ƒ 26 Boter redelijke aanvoer Handel vlag Goeboter ƒ 1 35 a ƒ 1 45 Weiboter ƒ 1 15 a 1 25 BnrKorliJke Stand GEBOREN 16 Sept Sijbiina ouden S ven Eyk en R TkD LeeaweD Jen oaders J Hoogendooro en K BoedeeteÏD Aatoaie Lodoviee osderi C J ven Dam eo A L Beeh OVERLEDEN 16 Sept J Uiltenbro ek SI j 17 C Grtvenatijii 18 m P Kromme 8 d J UeiMlion wed G teo der Linden 97 j 10 m T Woel w GEHUWD 17 Sept G ü E Terhonl en 1 C Zutioort M D van Dijk en A van Vliet 3 H Goika en II J de 3oüg ADVERTENTIÊN Heden avond overleed zacht en kalm onze geliefde Moeder Behnwd en Grootmoeder Wed G VAN DBS LINDEN geb Hussblson in den gezegenden onderdom van 97 jaar en 10 maanden Namens hare Kinderen Behawden Kleinkinderen G VA DïE LINDEN Gouda 17 September 1890 Het BDB6ERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den l OCTOBER 1890 de levering en nitdeeling van p m 100 000 stuks goede Baggerturf voor den aanstaanden winter De nitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen van af MAANDAG 22 tot en met ZATERDAG 27 SEPTEMBER e k dagelgks in de Armkamei ter lezing GoLDA Snelpersdrok van A Bbinkman Zook Men wenscht een HONDJE weg te doen aan iemand die voor goede verzorging in staat Informatiën aan bet Bnrean van dit blad NEB nsFoomp Guldenstrein van ROTTERDAM I IEIJWËRESËRK den HAAG VOORBURG en GOUDA naar AMSTERDAM en terug op DIirSDAG 23 SEPTElim a s f Zie AANPLAK en STROOIBIUETTEN Jlederi Kaenoiiet en lloolzunr llaatsehappll systeem BEINS PaWek ITASSAUSTIIAAT EOTTEEDAM Telephoonnumtner 748 1 BEINS Chemisch zuiVer ÏLOMIiMR KOOIlZUl io cylinders inhoudende 10 kilo am Deze Cylinders zijn g estempeld met den naam van denHeer BIBÜTS die als Chemicus aan onze Fabriekverbonden is i AGENTEN GEVRAAGD ff De Wed ZUIDWIJK biedt zich aan als STENÖGRAPHIE Vanwege de Nederl Stenogr Vereen WILLEM STOLZXT zal den 1 OOÏ a in Gouda een Cargns 24 Leasen geopend worden 2 Lessen per week Prfls 18 Lessen aan hnis 36 Brochures verstrekt gratis J L WÉRIJ Directeur Den Haag Verwacht binnen eenige dagen eene LADING pnike GROVE Rnlir KACHELKOLEIV welke gedurende de lossing worden geleverd tot 75 € ents per Mud k z k vrg te hais Aanbevelend A LAMBERT Tarfsingel OniTTV 2SrC3 EliT ITieuwe Uajaarsstoffen nste merk A V os Az Kleiweg E 73 en 73 Het hier t r mde vers lijnmidls j la de Tergoijwsche epffivoor Gc da 4 kla5i gemaal te editie van Bet Haagsche alntirevofutionaire Volksblad heeft in ziJn laitste nuïimer een hoofdartikel ov r de vacfeine dkt ee4 vermakelijk staaltje is van Haagschen betoogtrant of liever van antirevolutionaire onbeschaamdheid Het blad zegt alleen de politieke zjjde van het vraagstuk te willen behandelen doah laat aan zijn geleerd betoog voorafgaan Ons doel is thans niet om aan te toonen hoe de statistieken bet bewgs leveren dat de sterfte onder de kinderen na de invoering der gedwongen inenting op schrikbarende wijze is toegenomen hoe de vaccine verborgen ziekten opwekt reeds bestaande ziekten verergert of het lichaam zoo verzwakt dat het uitermate vatbaar ia om ziekten over te erven gedurende den tijd dat de moorddadige pokzweren de n arm versieren Het bedenkelpe van deze wijze van redeneeren schuilt nie t zoo in de behendigheid waarmede heengegledeu wordt over het hoofdpunt der quaestie de vraag namelijk of de vaccine al of niet een afdoend voorbehoedmiddel is tegen de pokziekte het onverantwoordelgke van dergeljkgeschrjfligt voornamelijk daarin dat willens en wetens dingen worden gezegd die in strijd z n met de waarheid De waarheid is dat de in bo 1 I FEVILLETODI mm BEKENTENIS Ifaar het llaltaanaci I 3 Wat W88 haar overkomen Was zg misschien ziek Of was mgne bewondering opgemerkt Want ook dat was mogelijk indien ik zoozeer buiten mij zelven was geweest dat ik niets gemerkt had van het uitgaan der kerk kon m jne verrukking ook mijne buren wei in het oog zijn gevallen en misschien was er één onder die het met jaloezie had opgemerkt En dat alles maakte mg bevreesd om naar haar te vragen Hoe dit zij ik zag haar niet weder IJdele droom I zeide ik tot mij zelven Geduld arme droomer De oceaan vraagt zijn prooi keer terug naar uwe zee keer terug naar uwe oude liefde die u ongetwijfeld te gronde za doen gaan gelgk de liefde eeoer vrouw u te gronde zou doen gaan n De Ventura was toen juist bezig met zijne lading in te nemen waarop Lanzerotto do stuurman mijner vengflfiol bestalft n ff li vikidfeA zij cimat genoemde statistieken niet datj oo er wtatistipke gegevens te tdis eer het tegendeel bewijzen ujlle redactie yan het Haagsche t statistieken die naam waare f waarpH hare beweringen zouwwden tblwezen llét zoo lang laa geni t pige inleiding voor niets anders dan een poging pm de oê gemeente een rad voor de oogen te draaien De bedoeling is enkel de eenvoudige lieden harw partjj op te zetten tegen een heilzameu regeeringsmaatregel door ze bang te maken voor de heillooze gevolgen der noodzakelflke kunstbewerking Als dat zoo in een godvruchtige courant gedrukt staat zal het wel waar zgn denkt het niet deskundig publiek de bewijzen liggen op het redactiebureau zeker voor de ban De redactie rekent blikbaar op de goedgeloovigheid van haar publiek en doet daarmede baar voordeel Wie met de zaak bekend is weet beter De statistiek leert alleen met onwrsakbare ojjfere dat vóór de uitvinding der vaccine één tiende aller sterfgevallen kwam op rekening der pokziekte en dat na de verplicbts inenting in Pruisen b v de sterfte aan pokken slechts 4 op elk millioen inwoners bedroeg en dan nog wél het meest op de grenzen alwaar de ziekte uit Oostenryk waar geen wettel ke bepalingen op dat stuk bestonden werd ingevoerd Dezelfde statistiek leert dat in Zurich zoolang de verplichte vaccinatie in de Zwitsersche kantons in zwang was slechts gemiddeld 2 personen per jaar aan de pokken galei en opzichter der galeislaven het oog hield Ik had geene andere officieren bij mij aan boord ofschoon de bouw mijner galei die zoowel tol het voeren van oorlog als het drijven van handel was ingericht mij aanleiding zou kunnen gegeven hebben om iemand tot gezelschap mede te nemon Maar ik had verkozen alleen meester op mijn vaartuig to blijven en in alles mijn eigen zin te doen Lanzerotto van zijnen kant had als bootsman het opzicht over de matrozen en de galeislaven en het bestuur over de manoeuvres van ankers en zielen maai was ook een meester in de kunst van de lading te stouwen Ik had plan gemaakt om mijne wol naar Spanje to brengen daar ik mij met verder wagen wilde in het Engelsohe kanaal waar nadat de oorlog uitgebroken was tusschen Eduard III Plantagenet en Pilips VI van Valois de vaart niet veilig was Ueeds was er tusjchen de beide vijandelijke vloten een hevige strijd ge foerd in de wateren van Vlaanderen en op eene vorige reis aangevallen door een britsch vaartuig dat den standaard van St George met eerbiedigde had ik openlgk de wapens moeten gebruiken en was het mij met Gods hulp gelukt den vijand in den grond te boren Dergelijke ontmoetingen hadden weinig aantrekkelijks voor mij daar ik niemands vijand was daarom was ik sedert twee jaren niet naar Sluis gegaan om op de markt te Brugge koopwaren ta halen of te brengen Terwijl ik mij bezig hield met de laatste bestel ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROO TE LETTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis lopgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt I stierven in 1883 werd deze verplichting ingetrokken en reeds in het volgende jaar heerschte er een pokkenepidemie die 719 personen aantastte en 129 ten grave sleepte op eene bevolking van ruim 317 000 zielen Zoo zouden wij kunnen voortgaan doch het bovenstaande is voldoende om te doen zien dat de statistiek heel wat andere dingen bewjjst dan hetgeen het Volksblad alias de Tergouwsche haar lezers tracht wjjg te maken Waar is alleen dat bfl vaccinatie schadelijke gevolgen mogelijk zijn indien de operatie niet met de vereischte kennis en zorgvuldigheid geschiedt In de eerste tijden der toepassing is in dit opzicht wel eens gezondigd doch de tegenwoordige inenting met dieriyke stof die zorgvuldig wordt gekweekt bewaard en behandeld beeft de vroegere gevaren tot een minimum herleid De thans voorkomende nadeelige gevolgen komen niet in vergelflking bij de heilzame verbetering die Jenners uitvinding gebracht heeft in den algemeenen gezondheidstoestand De inhoud van het hoofdbetoog dat de politieke zijde van het vraagstuk behandelt heeft op ons ook al niet veel indruk gemaakt Wij zijii er nog niet door overtuigd van de onrechtvaardigheid en wreedheid der bestaande bepaling dat ongevaccineerde kinderen niet op scholen worden toegelaten De staat maakt inbreuk op de persoonlijke vrijheid der burgers m het algemeen belang Proefondervindelijk 13 aangetoond dat niet ingeënte personen een gevaar zijn ook voor de gevaccineerde omdat hoe meer er worden aangetast hoe kwaadaardiger de ziekte wordt zooiht zij ook de in lingen omtrent de lading van de Ventura treurig en ongeduld g tevens bemerkte ik een jeugdii Engelschman wiens uiterlgk mgne aandacht trok meer dan de anderen die zooals gewoonlijk naar de schepen stonden te kgken ofschoon hg juist niet beter gekleed was dan zg Zijn wambuis en broek van duffel met een mantel en kap van wollen stof gaven hem het aanzien van een zeeman doch in zijn gang had hij niet dat onzekere dat het gestadig slingeren van het schip aan de zeelieden geefl ook was zijn haar langer dan de lieden van zijn stand dit gewoonlijk droegen Maar misschien was dit wel een gevolg van jeugdige ijdelheid daar deze blonde lokken de schoonheid van zyn gelaat nog verhoogden Ik merkte hem op omdat hij langer dan eenie ander nieuwsgierig wandelaar aan den oever bleef en meermalen gebeurde het dat hij voor mij stond terwgl ik op de loopplank heen en weder hen als of hij mijne aandacht zocht te trekken Zonder mn te bekommeren om wat hg van mij mocht verlansen hield ik mg met mijne zaken bozig maar den volgenden dag greep hij moed zetta deu voet op de loopplank en naderde mij geheimzinnig Messere zeide hg in zijne Saksische taal een woordje als het u belieft Zijn gelaat en zijne mameren behaagden mij en meer door een vriendelijke beweging met de hand dan door woorden noodigde ik hem uit om té spreken Gaat gij onder zeil vraagde hij toeu