Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1890

Zoowe F als zgne vrouw waren oude bekenden der justitie en hadden onderscheidene straffen ondergaan het aatst uf jaar gevangenisstraf ter zake van diefstal met geweldplegin g in v ereeniging gepleegd Wij lezen het volgende in Se Heraut Mr Spin die lange jaren tusschen de anti revolutionairen en sociaal democraten op en neer Hen en blijkens zyn schrijven iu SeM mor AOm thans op de ree der socialisten zijn anker heeft laten vallen schijnt zich tot taak te hebben gesteld om den minister van binnenlandsche zaken het leven onaangenaam te maken Thans echter De bijeenkomst was niet talrjgk genoeg om tot da aangekondigde commissie verkiezingen over te gaan Eo zoo ging men weer naar huia nadat de heeren Van der Schrieok en Beelaerts korte speecbjes hadden afeestoken en de heer Godin zijn stuk had gelezen Ue heer Beelaerts vermeed elke te doorzichtige politieke toespeling maar vond in t algemeen dat de Vertegenwoordiging nogal goed werk afleverde en dat de critiek beter deed eens vergelykingen raet andere landen te maken dan met onbereikbare idealen t Werk was tegenwoordig toch al moeilijker dan ooit vooral om de internationale verhoudingen die op eiken maatregel van invloed zija en van eiken maatregel den terugslag ondervinden Bij de aanbieding der Staatsbegrooting voor 1891 beeft do minister van financiën het gebruikelijke overzicht gegeven van den toestand der rijks geldmiddelen Ia hoofdzaak blijkt daaruit het volgende De dienst van 1888 heeft een tekort van 2 689 000 zijnde 6 millioen mulder dan oorspronkelijk was geraamd en terwyl onder de uitgaven 4 millioen is begrepen voor Merwedekanaal en spoorwegaanleg De dienst van 1889 sldit met oen balij saldo vaa f 204 828 iu plaats van een geraamd tekort van 3 millioen en terwijl 4 4 millioen voorgenoemde werken onder de uitgaven zijn begrepen De dienst van 1890 zal vooral wegens de spoorwegrogeling en de afschaffing der Noordzeekanaalgelden f 177 376000 eischen waarvan ƒ 48 608 000 buitengewoon Merwede kanaal spoorwegen Amst Kanaalmaatschappij enz zoodat de gewone uitgaven op ƒ 122 767 880 worden geraamd De ontvangsten raamt de Minister op ƒ 143 607 000 waarby 20 millioen buitengewoon wegens de spoorwegregaling en de afkoopsom men Noordzeekanaal dus 123 600 000 gewone ontvangsten Voor 1891 wordt 943 500 meer aangevraagd dan voor 1890 is toegestaan waarbij echter 16 ton meer voor Merwedekanaal en spoorwegaanleg De gewone uitgaven zijn ruim 3 millioen hDoger gesteld waarvan 802 350 voor hot Ugeromlerwys 760 000 wegens de pensioenwetten en l s millioen wegens meer rente en aflossing zoodat voor alle andere uitgaven ruim 600 000 minder wordt gevraagd Tegenover de 27 millioen meer staat een hooger bedrag van inkomsten uit de spoorwegen ponsioenbijdragen examengelden enz ad 2Vi millioen waarby nog de rente komt van sommen uit de pensioeafondseu ad ongeveer 3 ton zoodat vermeerdering en vermindering ongeveer tegen elkander opwegen De Minister berekent dat na aftrek van de buitengewone uitgaven waarvoor jieleend zal worden en van besparingen de dienst van 1891 vermoedelijk een voordeelig slot van ten minste 2 millioen zal opleveren Met de tekorten van 1886 87 te zamen groot bijna 10 millioen en na aftrek van het saldo over 1889 en van de leening van 1894 zal in het eind van 1890 een ongedekt tekort van ruim 36 millioen aanwezig zijn Daarentegen krygt de Staat da beschikking over kapitalen van het pensioenfonds on de spoorwegen te zamen ongeveer 8 7 millioen Over die kapitalen en de te sluiten leening zullen wetsvoordrachten worden ingediend In afwachting daarvan wordt machtiging gevraagd vlottende schuld uit te geven tot een bedrag van 9 4 millioen het onwaarschijnlijk is dat de verklaring van het bezwaar zoude worden afgelegd ook door die personen bij wie werkelijk geen ernstige bezwaren bestaan De geneeskundigen die den gang van zaken op het stak der vaccinatie gedurende jaren hebben gevolgd zijn overtuigd dat deze beweringen met hoeveel beslistheid ook voorgedragen in de praktijk zullen blijken onhoudbaar te zijn Allerlei uitvluchten zullen de plaats van werkelijk ernstige bezwaren innemen Baitealandsch Overzlcbt moet speciaal de hoogleeraar der Vrjje Universiteit het ontgelden en wel byzonderlijk naar aanleiding van hetgeen in 1886 mot en om en in en by do Nieuwe Kerk te Amsterdam plaats greep Nu is hieraan ongetwijfeld een droeve kant Het doet toch pijnlyk aan wanneer men den heer Spin die professie doet van de Cbristelijko religie op die wys en in zulk een blad togen een medebelyder fan den Christus ziet optreden En niet minder grieft het als men een man van Chnsteiyko professie op zulk een tergende en boenende wijze in het openbaar een van s Konings ministers hoort toespreken Maar toch is er aan heel deze zaak ook een goede zijdo Er bestaat nu namelijk kans dat heel hst classicaal verzinsel van een overrompeling der Nieuwe Kerk door de heeren Lohmac c s eens voor goed de wereld uitraakt Hoe de melkhandal ia Denemarken bloeit en vooruitgaat blijkt uit een verslag van den Britschen consul te Kopenhagen In 1883 bedroeg de uitvoer van boter uit Denemarken 19 000 000 pond in 1885 26 000 000 en thans bijna 60 000 000 pond Het schijnt dat deze vooruitgang voor een groot deel aan de invoering van den meohanischen roomafscheider te danken is waardoor uit een gegeven hoeveelheid melk 10 pet meer boter veel sneller kan worden gemaakt dan vroeger De leden der afgezette regeering te Belliuzona begaven zich gisteren naar het llegeeringspaleis en wilden het bestuur weder aanvaarden doch de bondscommissans verzette zich hiertegen en zeide dat hij naar Bern zou seinen om inlichting te vragen Do genoemde leden protesteerden Met uitzondering van eenige op zichzelf staande kleine ongeregeldheden is overigens alles kalm Graaf d Oultremont die zich naar Kamerijk heeft begeven om president Carnot uit naam van dea kouing der Belgen te begroeten is door den president ontvangen Graaf d Oultremont zeide dat hem was opgedragen de verzekering over te brengen dat zün vorst de beste wenschen uit voor het geluk en den voofspoed van Frankrijk President Carnot antwoordde dat hy zeer getroffen was door deze verzekerine Hy verzocht den graaf de botuiging zijner erkente lykheid aan deu koning der Belgen over te brengen Op bet feestmaal bracht president Carnot een toost uit op het leger welks lof hij verkondigde Het leger zeide hy vertegenwoordigt de herboren natie hot is steeds bereid de eer en de veilio heid te verdedigen van het vaderland waaraan het de weldaden en de vruchtbaarheid van den arbeid verzekert De minister De Freycinet betuigde uit naam van het leger dank voor deze woorden Bij gelegenheid der groote manoeuvres is de Nederlandsche kolonel Cool door Nederland ter biiwoninir afgevaardigd tot officier van het Legioen van Eer benoemd Gelijk reeds met een enkel woord gemeld is bespreekt ook het Jmrnal des Dg ah de jongste besluiten der Congo regeering die naar men weet de uitvoerrechten aanmerkelijk verhoogde en nieiwe belastingen op de hankelskantoren invoerde Tot dusver ia de Beriynscho Congo akte het eeniiM diplomatieke stuk dat den handel en de scheepvaart iu het Cougo gebied regelt Ofschoon in deze akte wordt gezegd dat de scheepvaart in het Congo gebie d vrygesteld zal worden van de lasten zouden da nieuwe belastingen toch desnoods volgens de letter der akte te rechtvaardigen zijn maar met den geesï zyn ze geheel in strijd Immers de handhaven den vryen handel was de grondslag bij deK slaging der confereatie Indien nu ech er de l ten r rr V lelshnizen in d Congostait hun handel moeten opgeven De eenige maatschappij die kans heeft te bliiven bestaan s een Belgische vereeniging die als Z officieele wordt beschouwd De bestuurden van d n Congoslaat ontvangen zoo door de meeTdl o brengst der belastingen aan den eenen kantTernT wat zy aan den anderen kant als handeldrüvenTè aan belastingen hebben betaald Met do She Portugeesche en Nederlandsche handelsoiMernSen IS dit naluurlyk een ander geval Hun hanZ C onmogelyk worden gemaakt door zware lasten wel de Belgische maatschappij niet deren Het orgaan van den heer Léon Say zou het zeer betreuren mdien geheel in stryd met den X tX Congo akte de Belgische maaLhappy aJl tltf voortleven op de puinhoopen van de ïandêlskantor J der vreemde handelaars Daarom dringt het blad tr op aan dat ook de Fransche rewfirinl u uVdewerke om dea vrüeu handelTr melS mae Beige met een enkel d oT Cu t de troonrede over de Bru l he conferentie SëJHet blad meent dat indien de NederUudsohe Snng me leedwezen de onvoldoende tk confereatie heeft gezien zij dit terstoad kan verhllpen door het protocol te teekenen Dit IS weer de oude quaestie Do Nederland Aregeenng heeft nimmer geweigerd het nnZ f j nti lavenb ael feren tie teTekanL Sdat waarby in sb jd mot de Coniro aktom werd verleend torlet heffen vanTvêe r h a Tï deze quaestie werd by het menroe rde S rentie met geen enkel woord gerept Ze stond 7Z wens ook met de bestrijding vanln slavenhandel het doel der conferentie in geen verband De heer Keed de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Vcreenigde Suten hëéft Se Twee schooljongens de ll jarige Oscar Lesch en de 16jarige Hans Donner hebben te Berlijn met den degen geduelleerd Op de binnenplaats van het gymnaiium in de Huskanerstrassa had het gevecht ploaU Er waren geen getuigen Donner werd in het gezicht gewond Zijn tegenstander sloeg hem den neus en de helft van zyn linkeroor af Het duel werd toen gestaakt en Donner liet zich in den diohtstbijzijnden politiepost verbinden Daar liet men de vaders der beide jongens komen en gaf de politieoommissaris den heer Lesch den raad zy n zoon een pak ransel te geven Da aanleiding tot het duel was een jonge dame wier hart Donner bad trachten te winnen ofschoon het reeds aan Lesch verpand wa Het is de vraag wi o van beiden zy het nu zal schenken den dapperen overwinnaar of den jongen ridder die zich om harentwil zoo liet toetakelen Staten generaal tweede kahek zitting van Donderdag 18 September De kamer in te kleinen getale opgekomen om zaken af te doen woonde de plechtigheid by van de installatie des voorzitters en hoorde de miUioeoenrede des ministers van financiën aan De Vekaeniging van koepokinrichtingen in Nederland heeff zich tot de Tweede Kamer der StatenOeneraal gewend met een adres waarin zij betoogt lo dat het nut en de goede werking der koepokinenting boven alle redelyke bedenkingen zijn verheven io dat schadelijke gevolgen der vaccine slechts bü zeldzame uitzondering zyn aan te wytea en deze kunnen worden voorkomen 3o dat zonder verplichte voocinatio direct of indirect pokkenepidemieén zich periodiek zullen vertoonen 4o dat de opheffing der verplichting niet kan lelden tot bevordering der vacoinatie en 6o dat dtti geen grond bestaat tot wijziging van art 17 der wet van 1873 Dit adres gaat uit van 13 geneeskundigen allen bettuurders van of verbonden aan inrichtingen ter bavocdering van de koepokinenting hier te lande en wd uit Amsterdam Botterdam Den Haag Utrecht Groningen Leeuwarden Haarlem Dordrecht Amhem sBosch en Nijmegen Den 7en dezer zijn deze heeren te Utrecht bijeen geweest ea hebben toen het adres vastgesteld Zooals men weet wil de regeering den onders die tegen de inenting bezwaar hebben gelegenheid geven daarvan te doen blylen dooreene mondelinge en schriftelijke verklaring aan den burgemeester die daarvan dan een schriftelijk bewys afgeeft Het adres toont aan dat dit is een hinken op twee gedachten die niet samen kunnen gaan Eenerzijda toch handhaaft het ontwerp de vacoine bewijzea en erkent dus het nut der inenting maar door eene verklaring van bezwaren toe te laten spreekt het Daar is geen sprake van Zeg mij liever meesere hebt gij iemand verraderlijk vermoord of eene andere eerlooze daad verricht Neen dat zweer ik bü 8t Geoige enmijne dame Goed de Ventura is tot uwen dienst blijf r niet als passagier maar als gast Maar vervolgde hij terwijl hij zichboog om my te danken ik heb u niet alles gezegd Wat dan nog Ik zal niet alleen zijn hernam hy Zoo ik begrijp riep ik lachende dedame Ja eene dame die ik medebrengen zal maarzy is niet wat gij denkt zü is de liebte de dia boorate zuster Luister messen ging Bobectvoort fluistertnd tiiot hü vreesde door de goMslaven gehoord te worden onze geschiedenis iawel treurig Van mijne gansche familie is zij alleen overig en om niets ter wereld zou ik haar ongelukkig willen zien Eduard onze genadige koning dienGod behoede heeft met eede beloofd dat zij degade zou worden van een machtigen baron uit ditgraafschap die haar heeft geaien en van lieMe voorhaar gloeit Zij heeft een afkeer van dit huwelijk en FUntagenet wil zy n woord houden aan zijn hoveling op wiens hulp hij rekent in zyn oorlog metFrankrijk welke zooals u niet onbekend zal zyn met allen spoed en ijver zal voortgezet worden Worit vervolgd bij geënten aantast Tooral iu de centra der bevolking waar groote meuschenmassa s dicht opeen wonen Het algemeen belang eischt dus ook van den tegenstander der vaccine eene kleine opoffering ten einde daardoor den Staat gelden beid te geven op afdoende wijze de openbare gezondheid te bevorderen Is dit Tolkoraen slavernjj zooals onzesohrgver zegt Onderstel dat er enkele menschen zjjn die het dragen van wapenen zonde achten of die meenen dat ons land in geen geval ia te verdedigen zoodat alle oorlogstoerusting verloren moeite is of wel die een verblijf in de kazerne voor de gezondheid of de zedel kheid hunner kinderen verderfelijk achten Zonden deze lieden het recht hebben wraak te roepen over de dwingeland van den Staat indien deze in het algemeen belang over hun gemoedsbezwaren heenstapte en hen eenvoudig dwong hun kroost tijdelijk af te staan voor den verplichten krijgsdienst En daar is niet alleen sprake van eene kleine kunstbewerking maar van beschikking over den geheelen mensch waarbg de persoonlijke vrflheid geheel wordt weggecijferd Gij moet uw kind laten dienen al zgt gij overtuigd dat de krijgsdienit gevaarlijk is voor de gezondheid van het door 6od aan u geschonken pand En daarbj bestaat zelfs het gevaar dat in een oorlog dat kostbaar leven wordt afgesneden dat is nog geheel iets anders dan de denkbeeldige gevaren die door onkundigen aan vaccine worden toegedicht Is dat dan ook niet volkomen slavernij Indien er in ons goede land geen erger dingen komen dan de tegenwoordige regeling der vaccinatie dan zal bet er met deslavemg vooreerst zoo n vaart niet loopen Aldieoverdrgving en die groote woorden als giftige pokzweer onbillijke krenking van rechten vrgheid roovend wetsartikel bewijzen dat de argumenten der tegenstanders van de heilzame koepokinenting b zonder zwak zgn en dat door kunstmiddelen eene agitatie moet worden in het leven geroepen in een land waar het geiend verstand der bargerg vrede heeft met Toorachriften die in de pract k doeltreffend rajn bevonden BINNENLAND GOUDA 19 September 1890 Onze gemeente leed heden een treffend verlies door den dood van een harer geachte ingezetenen wiens overiqden reeds lang werd tegemeet gezien daar hij sinds gemimen tyd aan een oaher telbare kwaal leed doch wiens verlies door velen diep zal betreurd worden JKr M C F J de Botte die ali geneesb er veler vertionwen genoot werd heden aan zqne unilie en vele vrienden ontnomen In den laatsten tqdhad hij uithoofde van zijn droeven gezondheidstoeetasd ziJn practijk moeten nederleggen die hij tal van jaren met ijver en toewqding uitoefende Niet Morgen antwoordde ik Eau oogenblik bleef hij getroffen zwijgen Hebt gij volk noodig Neen zeide ik Ik heb meer volk danvoor een vrachtschip noodig is Nauwelijks had ik dit gezegd of ik zag zulk eene diepe neerslachtigheid op het gelaat van den jongeling dat ik medelyden met hma kreeg On schijnt toy niet toe arm te zijn voegdeik er bi als om in mijae eigene oogen de onvrieudetyke weigering te verzachten Neen dat ben ik zeker niet antwoorddehü met een glinUach die mij bewijzen moest dat ikvao dien kant niets te vreezen had ik zal uvoomit tefgaa dat ik lük ben voor mijn stand natnuriyk want inderdaad indien ik ryker ware gewaeat ging hij voort terwyl de glimlach in eenrasht overging dan zou ik nu gelukkiger zijndan een gnaf Hf beviel mü steeds beter en om hem niet al te onvriendel k af te wijzen en hem tevens gelegenlund te geven om te zeggen waarin ik hem van dienst zon kunnen zijn begon ik op mijne beurt hem eenige vragen te doen üw naamf Eob Sobert du Ja Bobert maar mijne maats noemen mij Bob dat is korter Hebt gij lang gevaren alleen als geneesheer maakte Jhr de Rotte zich verdienstelqk ook als lid van den gemeenteraad was h j gedurende verscheidene jaren nuttig werkzaam tot het jaar 1883 toen hy moest aftreden en verzocht niet meer in aanmerking te komen Tot waarnemend Directeur van de IJsel Stoom tramwegMaattohapp is benoemd da heer J M Vas Visser Door den heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Uolland is op verzoek eei voT ontslag verleend met ingang van 1 Januari 1891 aan C de Wilde als veldwachter der gemeente Moordrecht na een diensttijd van ruim 46 jaren De stoomwasschery de Vlijt by Oudewater die teu gevolge van het faillissement van den rorigen eigenaar een tijd lang stilstond zal 1 October onder eene nieuwe directie weer in werking treden Op de verloting te Oudewater van wege de landbouwcommissie aldaar viel de hoofdprijs een prachtig vieijarig paard op No 4459 Zekeren J W v d B als knecht in dienst van den heer B te Arnhem werd jl Zaterdag door zyn meester de betaling eener rekening opgedragen en hem daarbij tevens een bankbiljet van ƒ 100 ter band gesteld Die rekening bleek echter weldra niet betaald te zijn terwyl sedert van v d B ook niets meer werd vernomen Dinsdag middag meldde zich echter bij de politie te Utrecht een jongmeusoh aan voorgevende de zoon van den heer B te wezen en naar Utrecht te zijn gekomen om den verdwenen knecht zijns vaders op te sporen Al spoedig bleek intusscben dat bedoeld jongmensch de knecht zelf was en dat van de ƒ 100 nog slechts weinig was overgebleven Hy werd gisteren middag onder behoorlijk geleide naar Arnhem overgebracht en aan de politie aldaarovergeleverd U D Door de politie t Groningen is procesverbaal opgemaakt van eene overtreding van de stiitfwet die niet dikwijls voorkomt Zekere H J F was aangemonsterd als kok aan boord van het Nederlandach brikschip Begalia kapitein Oosting en was met het schip te Grantoii Harbor in Schotland binnengeloopen Het beviel hem niet aan boord en daarom zond hy een brief aan zijn vrouw wonende te Groningen waarin hij haar vena fht hem een telegram te zenden van den volgenden inhoud Vrouw doodelijk ziek kom direct over anders te laat doctor Meihuiien De vrouw schreef en vensond dit telegram en de menschUevAide soheepagezagvoerder ontsloeg na inzage van het telegram F terstond van zijo verplichtingen zoodat deze eeaigen tijd daarna weer thuis kwam Hy verheugde zich reeds den kapitein zoo mooi beet gehad te hebben doch keek raar op toen de politie zich in de zaak mengde en proces verbaal tegen hem en zijne vrouw opmaakte omdat zy een getuigschrift valschelyk opgemaakt eo daarvan opzettel k gebruik gemaakt hadden tot het opwekken van welwillendheid en hulpbetoon hetgeen in art 230 van het wetboek van strafrecht wordt bedreigd met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar Ja reeds lang op de galeien des konings Als panagier zeide ik daar ik opgemerktbad hoe fraai en bUok zyae handen waren By deze onverwachte woorden koek hy verschrikt op en zag my aan met een half verbaasden half ontevreden blik Meesere vervolgde ik in antwoord opzija vragenden blik uwe handen hebben u venadeo Hij herstelde zich greep mijne rechterhand die ik hem beleefd aangeboden bad en voorde mij naarde tent van het achterdek Zqt gy een edelmanP vraagde hij In miJn vaderland ken ik niemand wiens afkomst aanzienlijker is dan de mijne Dos zult gij mi niet verraden ging hijaarzalend voort Bewaar uw geheim meesere zoo gij dit vanmij vreest antwoordde ik droogjes als om eeneinde te maken aan het gesprek Ach vergiffenis riep hij toen op ontroerden toon uit Het is niet dat ik vrees dat ge uw woord niet honden zult maar mijn geval Wehu k zal allee zeggen ik ben een edehaan enheet Ik wil uw familienaam niet weten viel ikhem in de rede Zegt miJ waarin ik uw vandienst kan zy n dat is genoeg Ik wensch Engeland te verlaten en vraaggastvrijheid op uwe galei Yfaag voor den overtocht wat ge wilt ik zal het wtalen twijfel uit over het nut en de goede werking Zulk eene regeling belooft voor het algemeen belang geen vruchtbare uitkomsten Zij reageerd niet alleen tegen de wet van 1872 maar iapn hetgeen reeds vanjhet begin dezer eeuw hier t lande gebruik was toen de inenting van schoolgaande kinderen by provinciale of plaatselijke verordeningen was voorgeschreven Het thans levend geslacht is als het ware met deze indirect verplichte vaccinatie opgegroeid en oud geworden eo hierdoor er geheel meê vertrouwd geraakt Het adres treedt niet verder in de staatsrechterlijke zijde van het vraagstuk maar bestrijdt uitvoerig wat in do toelichting der regeering op medischhygienisch gebied wordt beweerd De regeering beweert dat over het nut en de goede werking der vaccinatie nog steeds groot verschil bestaat tusschen deskundigen van naam Het adres stelt daartegenover dat er juist over geen onderwerp onder de geheeskundigön moer eenstemmigheid bestaat dan juist hier Het getal anders oordeelenden is uiterst gering De ervaring spreekt in tal van voorbeelden ten gunste der vaccinatie Het adres herinnert dat de pokkenepidemie van 1870 1873 hier te lande 20 675 inwoners ten grave sleepte maar dat toen met 1873 de wet van 1872 was ingevoerd de sterfte zeer is afgenomen en in 1888 slechts één polderlijder overleed Te Rotterdam is in het Geref Burgerweeshuis waar de inenting geregeld is toegepast op eene bevolking van 350 kinderen oppassers enz in veertig jaar bijna geen enkel geval van pokken voorgekomen ook niet tijdens de epidemie van 1870 73 die in Botterdam 1764 slachtoffers maakte Slechts cén oppasser werd aangetast die zich niet aan inenting had onderworpen maar allo anderen bleven verschoond De vrees voor schadelyke gevolgen is volkomen ongegrond bij gebruik van animale stof en wanneer zooals veelal reeds geschiedt het kalf wordt geslacht en geschouwd vóór de afgenomen stof gebruikt wordt De bewering der memorie van toelichting dat de niet ingeënte enkel gevaarlijk is voor anderen die niet ingeënt zijn wordt mede tegengesproken op grond der ervaring dat ook ingeente personen gevaar loopen in eene omgeving van vele niet gevacoineerden Het put dor vaccinatie blykt o a uit eene duidelijke graphische voorstelling die bij het adres is gevoegd Door lynen wordt daar aangetoond hoe in Pruisen vóór de wet van 1874 die verplichte inenting voorschrijft van 1868 74 gemiddeld 86 personen op de 100 000 jaarlijks aan pokken stierven maar na 1876 het sterftecijfer in geen enkel jaar tot 4 steeg en meestal veel minder hedroeg Ia Oostenrijk daarentegeu waar geen verpliohte vaccinatie bestaat was de sterfte aan pokken van 1868 1874 116 op de 100 000 inwoners en wisselde na dat jaar af van 40 tot 95 Nederland met verplichte schoolvac oinatie had van 1866 tot 1872 gemiddeld nog 90 sterfgevallen sjaars aan pokken op 100 000 inwoners maar van 1873 1888 was het hoogste oyfer 1883 slechts 16 waartoe Oud Beierland waar de vaccinatie jaren lang in strijd met de wet was verwaarloosd het meest bijdroeg maar in de meeste jaren was de sterfte benedon 2 In Zwitserland daarentegen zyn na opheffing der verplichte inenting de pokkenepidemieën opnieuw opgetreden Omtrent de verklaring dat er bezwaar bestaat die de regeering wil toelaten zegt het belangnjk adres ten slotte nog het volgende Bezwaren van hygiënischen of religieusen aard tegen de koepokinenting werden gedurende de jongste 10 jaren na invoering der animale vaccinatie zelden vernomen Gewoonlijk is traagheid welke zich zoo dikwyls in hooge mate van den mensch meester maakt de oorzaak van het verzuim Terloops wyzen wy op de woorden werkelyk ernstige bezwaren van de memorie van toelichting omdat deze in bet ontwerp worden gemist Zooals dit luidt verieent eene vericlaring vanbezwaar aan den burgemeester zelfs mondeling gedaan zonder opgaaf van redenen ontheffing vanhet verbod Van dereelijk voorsohria is wel niet andets te verwachten dan dat de vacoinatie meer en meer zal worden verwaarloosd iu de eerste plaats door allen die het nut van het onschatbaar voorbehoedmiddel van Jenner niet kennen of niet inzien maar tevens ook door hen die hoewel bekend met het nut der kunstbewerking deze om de eene of andere reden uitstellen of geheel verzuimen Immers op het gebied van hvgiënische maatregelen wordt over bet algemeen dikwerfeene zorgeloosheid en onverschilligheid zonder weerga waargenomen zoolang do vijand niet van nabij dreigt Staat deze echter voor de deur dan worden in het bijzonder wat aingaat de pokziekte de geneeskundigen en vaccinatioburean s bestormd getuige de ervaring van 1881 maar dan helaas dikwijls te laat Adressanten moeten daarom ten ernstigste protesteeren tegen de bewering dat het ontworpen artikel ontzeilt aau de klip van zorgeloosheid enz en dat ppSii P PHi