Goudsche Courant, maandag 22 september 1890

ling omdat men hem in spiagelniiten niet mede end heeft van 80 aan A Oudemans iraar te Amsterdam 41 iuward n kamer vmn r den heer mr A r beroep behandeld 1 jaren tleeschhouweri beginselen ran het wetaontwerp zeemaoht landmacht Terplichtingen van niet tot de zee of landmacht behoorende personen laadstorm de penoonlijlce Terralling ran den dienstplicht Trijslellingen ontheffing uitsluiting en uitstel ran dienst Terrroegde dienstvervulling dienstplicht van buitenslands wonende Nederlanders en van vreemdelingentegeling der beslissing van geschillen 60 kosten van de voorgestelde regeling en onderdeelen 7o opvoeding der jeugd in verband mat s hmds verdediging 80 de opheffing der sohutter en als gemeentelqke instellingen en de veranderde taak van het leger ten opzichte Tan de handhaving der inwendige orde en rust invloed hiervan op het aandeel van bet departement van Binneniatidsche Zaken in de uitvoering der wet en 9o wenscbelqkheid van de heffing van een krqgsbelasting Wanneer een gemeentebestuur streng vasthoudt aan het beginsel dat het particulier belang voor het algemeen belang moet wqken dan is het zeker dat der stad Sotterdam Thans week de Raad echter bq hooge zeldzaamheid van het beginsel af door er in toe te stemmen dat aan de heoren Hintzen c s een deel van het 100 belangrgke handelsterrein aan de Boompjes zou verhuurd worden tot het bouwen van een wachtlokaal met uitbetalingskantoor voor bootwerkers Hen liet dan ook niet na in de discussie duide ülc te doen uitkomen dat de Baad niet dan noode daartoe overging Toch moet men zich er in verheugen dat de Baad zgn toestemming in deze gegeven heeft omdat het bepaald noodig was in den tegenwoordigen toestand verandering te brengen waar de personen die zich belasten met laden en lossen der schepen tot nu toe als t ware gedwongen worden de kroeg te bezoeken en misbruik van sterken drank te maken teneinde werk tot uitbetaling te bekomen Dit euvel wordt thans weggenomen en in dit oplicht wordt dus indirect het algemeen belang er wel degelgk mede gebaat De heeren Hermann Stursberg Co te New York vestigden voor eenige juen te Rotterdam in vereeniging met de heeren Horstmann k Co de eerste en grootste tankinrichting in Nederland voor Amerikaansche petroleum Deze inrichting verkeert in bloeienden toestand en Rotterdam is daardoor het uitgangspunt geworden van belangrqke petroleumvertendiugen naar ons binnenland en de Rijnprovinciën Eene eigen lijn van tanksteamers onderhoudt een geregeld verkeer tusschen Amenka en Rotterdam en zorgt voor de voeding der zes groote tanks aldaar die ongeveer 100 000 vaten petroleum kunnen bevatten De firma vestigde tevens te Mannheim eene tankinrichting en een tankstaamer onderhoudt ook de vaart tnsMÏhen Rotterdam en Mannheim Eene verdere uitbreiding hier te lande schijnt thans ontworpen te zgn Het Ml verneemt dat de heeren Stursberg begonnen zijn aan de Korte Pnnsongracht by de Brouwersgracht te Amsterdam een kantoor te vestigen om van daaruit onder leiding van hunnen agent den heer Gutzlaff die tot nog toe slechts de verzending van kisten olie te verzenden Twee keer is de groote tanksteamer de Astrai die 18 700 vat petroleum laadt voor rekening der heeren Stursberg te Amsterdam aangekomen en heeft in de nieuwe petroleumhaven zijne Uding gelost het roer om de manoeuvres te besturen I Nog zie ik haar zooals zy tien jaren lang was mijn te huis mqne gedachte mgne liefde myn al En Eg moest vei n Op den dag toen de liefde TOOT een sterfelgk wezen mg ontrouw maakte aan mgn schip werd het vonnis over de Ventura uitgeqiroken zq moest zonder haren meester en diens vriend te gronde gaan in den schoot der golven die zg zoo dikwgls getrotseerd hsd en als een verlaten wrak verbnjield worden op eene woeste kust Haar is dit niet het algemeene lot Alleen en beroofd van al wat ons lief is gaan wy het treurige einde te gemoet en ons allen bedekt dezelfde vloed God zg den schipbreukeling genadig Den nacht dis volgde op mgn onderhoud met den Engelschman bracht ik aan boord door daar ik reeds aÜMsheid genomen had van de Bristolache kooplieden Ik had het niet gewaagd om bq een hunner onderzoek te doen naar mqne onbekende Wat zou het ook gebaat hebben Ik vertrok en zou er misschien nooit terug komen Waartoe zou he dienen om een naam te geven aan die zoete en tevens bittere herinnering Wel viel t vertrekken my zwaar maar de rede zoo zq my al niet had knnnen troosten had mij toch de kracht gegeven die ik noodig had en sterk indien al nist kalm vsrtrok ik in stilte hij het aanbreken van den dag In een oogenblik waren de voorste ankers gelicht en op het voordek vastgemaakt maar toen het achterste anker op mqn bevel op den oever werd Frof Oudemans dia n lomar gewoonlijk te Apeldoorn doorbr Bgt plaatste de volgende annonce in de JpeU Ct Ruauichf De ondergeteekende beveelt hg zyn vertrek naar Amsterdam zyn buitenverblüf uRuauklU in het VVAtlmmapark aan in d welwillendheid van het Apeldoornsche publiek Uü vindt daartoe aanle den afgeloopen winter d rekend een schade berol ingeworpen glasruiten C A i Hoogl nnis van Ipt knntonge i egens hst kis slager ini 1 van ïOOlkilo vleeach de keiUmeesters geacht oudheid te zyn vproormet vejrb urdverkiaring vle h rapporteur de oh D J ByUma had Voor de rechtbank te strafiaken gepresideerd Wichers Hooth is een ingesteld door £ B oud te Leeuwarden van een recht aldaar waarbij hg zynen winkel hebben hani waarvan het gebruik di werd sehadeiyki voor de deeld was tot ƒ 10 l ete van het in beaUg genomei rechter mr Lflpecaat Vermi De keurmeeitet van vernomen dat ge laagde eenê koe te Hard egargp geslacht en het deesch te Leeuw rden bq nacht ingevoerd hid ra r n hy meende met g nd te mogen vermoeden itf het niet zuivel was Hij gaat éi met zijne collar s heen vindt hqna d Igeheele koe in den winket ruim 200 kilo dat was slecht vleesoh dat oj schadelijk voor de geu ndheid aMtten e ten ant tonden aan ht De ikke vleesch Op eene vraag naar de mogelijke g Volgen van het gebruik vta dat vleeach gaf geti woord dati tijj die er vap aten bloot kramp en 4 arrhee Zü hebben het vleesch eerst nog om koe had vrij wat geleden toen in het gesneden wjerd Kep er etter uit Toon heeft gedaagde gevïaagd of hij het vleesch buiten de gemeente van de hand mocht doen wat natuurlgk geweigerd werd Het vleesoh werd voorloopig naar het aachland gebracht en een paar dagen later stonk het zoo dat het begraven moest worden Gedaagde beweerde dat de koe niet lijdende was Des Zaterdags is tij gaan liggen des Zondags heeft hij haar voor 40 gekocht en voor da Masting heeft hij haar voor 70 aangegeven Die koe had een gatwai aaa é ais anders niet Het was geen etter dat er uit liep toen in het vleesoh werd gesneden maar bloed met zenuwwater dat loopt erbij de beste koe wel uiL De keurmeester P Stam voegde aan ds varklaring van Byisma toe dat het vleeach nat en slap waa ziekelijk toen er in gesnedsn werd liep sr bloedend water uit stinkend maar geen etter hst was schadelijk voor de gezondheid Bij confrontatie dezer twee getuigen bleek dat wat Bglsma etter noemde Stam den naam gsfvanbloedwator maar beiden bedoelden hetzelfde De keurmeester J Ëerdmans beschreef het vleesch als reeds verkeereode in staat van ontbinding Gedaagde had drie getuigen a decharge waarvan een het vleesch gezien voordat de keurmeesters ar waren en deze had toen nog gezegd wat hangt daar een mooie kos gelicht voelde ik mqn hart breken Moed voorwaarts De slaven uit het ruim gehaald waren reeds allen op hunne pUuta en zaten met de riemen te wachten Riemen klaar risp ik en allen maakten ds riemen gereed om die op ds maat in beweging te brengen Het eerste daglicht ontdekte aan mqne oogen de daken en torens van Bristol ik sloeg een Uatsten blik op de abdy van St Augustinus die zich boven alles verhief en ik wankelde als iemand die plotseling door een slag getroffen wordt Riemen neer en vooruit I riep ik haastig en weldra bewoog de galei zich en wendde zich naar zee Na één uur stevig roeien was ds stad nist mssr te zien Voort knaap voort I Uwe woning is daar waar uw graf zal zqn op de lichtgroene golven van den oceaan Allen sgn slaven van het noodlot dat hen die gewillig zyn medevoert en hen die zich verzetten medësleept Met de elgke woorden zocht ik myne ziel te troosten Ook de wind die uit den goeden streek woei achesn mg een Toorteeken en ik zou er zeker gebruik van gemaakt hebben om het ruime sop te Iciezen indien ik niet tot dat de nacht inviel op de vluchtelingen bad moeten wachten Op myn hevel was Lanzerotto tussehsn licht en donker met de sloep vertrokken om niemands aandacht te trekken en was vast gaan liggen in eene kreek niet ver van Bristol achter de Szsnbocht om op ds beide passagiers te wachten Gedaagde was In appèl gogaan omdat de koe gezond was en geene medicijnen gebruikt had De president wees hem er op dat hij in dit opzicht in strijd ia met de keurmeesters Gedaagde antwoordde dat zq er geen verstand van hebben President Zq zijn aangesteld al keurmeesters en moeten dus geacht worden er wel kennis van te hebben i a zij met redenen van wetenschap omklesden w larom zü bet vleesoh afkeuren dan moet ge u iui ij neerleggen GedaaMe De heeren die zulke mannen sanstoUen als keurmeesters hebben wat op hun geweten Presided t Dan had gij B en W in kennis moeten stellen da die lieden er geen verstand van hebben Gedaagde heeft een geschrift in handen en begint het voor Ie lezen maar dit gaat voor ham met zooveel moeite gepaard dat de president hem toestaat het stuk over te leggen De subst offici r van justiti e mr Joh P v Outmpn toetst e verklaringen der getuigen t charfe welke j ü niet jontze i wd acht door die der getuigen a j hargi a i de eisohen welke de betrekkelijke arortteningen Ier gemeente Leeuwarden stelt jbn Vordert di de rechtbank den appellant veroord le tot dezelf straf als waartoede tantoarechter h m veroo dwl é en het vleesch verbeurd VerklareJ w De reeUtbank eét het onnitl v tigd zijne opwf annbeveli tige eigei te zijn Ds kofe isi niet flleen een genotsmiddel d t omi kende eïMnsctappen mitimatig gebruikt verdfentijmaar zij schjjnl ook de gewicht hap te Hezitten een onwDett ttgsniiddeH igu In ke Wete jaai f etqda M de koffie het beste midgel dot m in ziekenkaotln kan aanwenden tot reiniging der lucht en tot al tegengaan van besmetting en dat boVendien nog nU vooraeel heeft geen onaangenafaien reuk te verspreip n zooals bijv chloor of oarboUuurJ De gebraHe en gemaléa koffie ia eens der krachtigste stoffedtom dierlijke eg plantaardige uitwasemingen te vernietigen en onschadelqk te maken De Fransche geneeskundige Barbier deelt uit zijne ervaring te Aigiers het volgende mede in het Journal de médecine Op zekeren dag bevond hy ziek met de plaatselijke overheid dis hy ab deskundige moaat torzqde staan in eene dorpsherberg waar dea avond te voren een moord was gepleegd Het was bovenmatig heet als zelden in Algiers Hen werd in een gesloten vertrek gevoerd waar het iqk op den grond lag maar allen werden bq het binnentreden door een gsvoel bevangen alsof men stikken moMt zoadat zq met den arts aan het hoofd snel terugtrokken Het hoofd dsr overheid verlangde nu van den waard wdt gemalen koffie waarvan een bord vol gebracht werd die men rqkelqk op het lyk en op de wanden en den vloer strooide Terstond verdween de versrhrikkeiyke reuk dn de arts kon zonde varder bezwaar zqn onderzoek volbrengen Dr Barbier waa hoogst verwonderd over de snelle werking van het ontsmettingsmiddel en kort daarop wendde hg het met betzelfde verharende gevolg ap een kinderlqkje aan dat eene volle week in het water gelegen had Later paste hq hei meermalen toe o a bg de behandeling van kwade zweersn met hetzelfde goede gevolg Voorts bleek hém de verzachtende werkimg der koffie bq narcotische verdooving door tabak Er is geen beter tegengrift iedere rooker kan bq eigen zy waren juist op hun tgd Te middernacht wee een klein lichtje dat op het water uheen te zweven mg de sloep aan dis voor den stroom naar de galei terugvoer Weinige oogonblikken later lag zü nsost het schip en ik kon aan de dame de hand bieden om haar te helpen om den trap te bsstggsn Wess gedankt Heaasre 1 zeide de edelmantoen hg op zyne beurt aan boord gekomen was Uw naam dien ik gisteren niet durfde vragen GentUe Vavildi En de mqne is Robert Macham nw schuldenaar voor zqn gansche leven Wacht antwoordde ik hem totdat de plichten der gaatvrqheid vervuld zyn en de Ventnrau veilig op de fransche kust gebracht heeft en gq Mevrouw wees zoo goed dit schip als nw eigen huis te beschouwsA Voor de tweede maal nam ik haar by de hand Die hand beefde Ik zag haar gelaat niet dat achter een dichten sluier was verborgen Maar toen zy in mijne kajuit gekomen was die ik p me aan myne beide gaston had afgestean begon zq mg te bedanken in het fransch dat by voorkeur gesproken werd door den engelschen adel wier afkomst en taal van normandiscben oorsprong is Hoe weinig woorden zy ook met eene trillende stem sprak de toon was z 3ó zacht zóó liefelgk dat het mij tot in de ziel drong Vordt vervolgd ervaring waamemep hoe snel de narcotische slapheid door het gebruik van een kleinen kop koffiie opgeheven wordt IJ kast n nemen tengevolge vi n het bewaren van vleesch en visoh niet zelden een ooaan mio daarentegen ia geen bet r middel l n gemalen koffie daarmee bestrooid blijf het verscheiden dagen versch Men heeft zelfs waargenomen dat cholerabacilMn en dergelqke kiemen van beamettelqke ziekte in een aftreksel van koffie terstond ophouden te vermeecderei Met dede minder algemeen bekende eigenschap d rkoffie kan men in velerlei gevallen zqn voordeel doei 1 ook in de huishouding De gevolgtrekking ligt voor s voor de hand dat ook by inwendig gebruik van koffie deze eigenschap aan het lichaam ten goede most komen doordien menige schadelgke intloed daardoor wordt tegengegaan Alleen maar waci tte men zichvoor een overmatig gebruik Huüvrouw AdvertëntiênI Heden orerleeë in den oaderdom van 86 jaren onze geliefae Echtgenoot en Vadei Jonkheer C F ue ROTTE I jonkTr C ö lw oa BOTTE Gouda il Verzoekt vM Tsept 1890 I I rouwbeklag vereelpond te blijven Vooi de Me en bartelyke bewgzen belangswlÜDg bg de geboorte Tsn onzenin onderrondeu betaigea wg onzen opihten danki I 1 3 ZIELSTBA J ZIELSTRAWbltbe Gouda 20 8ept f l890 F I mmssk i 8 Gravenhage NOOBDSINDU 139 Alle werkdagen van 10 11 en 1 te eonsüUeeren voor ziekten van Maag en Ingewanden OpenT are Verkooping TAN Een Heerenhuis met TUIN De Notarig H GROENBNDAAL te Gouda zal op MAANDAG den 6 OCiTOBER 1890 des Toormiddags II nar in het Hotel db Zêom aan de Markt te Gouda in het openbaar VEILEN en VEBEOÜPEN Een ruim en aangenaam gelegen Tan Gaaen Waterleiding voorzien HEERENHUIS met TUIN aan de Westhaven Wgk B No 14 1 te Gouda Kadaster Sectie D No 1870 groot 4 Aren ÖO Centiaren strekkende vóór ran de straat tot achter aan het water van de Peperstraat met uitgang op de straat Het HOIS met marmeren gang en Toorzien Tan Tele geriefelgkheden beTat Beneden Groote Voorkamer Tuinkamer met Warande kleine Voorkamer met Alcove Binnenkamer Open Plaats Keuken Bgkeuken en 4 Kelders met ingang TÓÓr aan de straat Boren 2 Voorkamers 3 Achterkamers waarTan eene met AIcoto Pronstekamer en 2 Zolders met Meidenkamer j Te aanvaarden na de befatling der kooppenningen I Te bezichtieen 3 werkdagen vóór den Terkoopdag Tan dies morgens 10 tc t 4 uur en op den dag der Terkooping Tan des morgens 9 tot 11 uur Nadere informatien geeft Toornoemde Notaris QROENENDAAL te Gouda i 1 JANUARI 1891 wordt liefst in tnudden der stad een HUIS met ruime I oy tot 400 per jaar Aanbiedingen met opgaaf Tan nrng en tand Enihe Mn JAffPETEBJ Veenstraat Openlare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda zal op DINSDAG 30 SEPTEMBER 1890 en oo noodig den volgenden dag telkens des morgens 9 Va Qur aan het Huis aan de Westhaven Wgk B No 145 te Gouda in het openbaar Terkoopen I iOM CONTANT GULD Eep oed onderbonden INBOEDEL be staandeiin SALONen ËËT2AAL AMEU BLEMIÈNT BUFFET STOELEN CANAPÉ 8 TAFEÖB SPIEGELS PENDULES KASTEN KAGCHELS LAMPEN GA8KB00N diverse LEDIKANTEN BEDDEN MATRASSEN en BEDDENGOED LINNENPEBS VLOERKLEBKEN TOILETSPIEQEL en 3PEELTAF LTJES SOmiJFBOBEAÜ S 2 PIANINO S MUZIËKDOOS en KOOI met mechanieken Vogel Eené groote hocTeelheid sfeHILDEBIJEN en Japansch VERLAKT WERK VAZEN en PULLEN een Japansch KASTJE BEELDJES PLATEN en BOEKEN I Voorts 7 gouden HOROLOGIE S waarvan een mei maziek en slagwerk gouden HOBOipGIEKETTING dito ARMBAND met juweel èanaten ARMBAND gouden RINGEN zilveren THEEPOT MELKKAN en THEBKISTJBl 11 paar zilveren LEPELS en VORKEN 7 dito LEPELS en VORKEN dito THEELEPELTJES SUlKERSTROOIJBRS 2 dito TABAKSDOOZEN waarvan een antiek en divers KRISTAL met Zilver Benpartütje WIJN en SIGAREN En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags TÓór den Terkoop van 9 tot 4 uur Nadere informatien geeft voornoemde Notaris H GROENEN DAAL te Gouda Opentare Verkoopingen te GOUDA op DINSDAG 23 SEPTEMBER 1890 des morgens te 9 uren aan het Huis Wjjk H No 108 aan de Turfmarkt bewoond geweest 4oor den Heer HÜBBRS tan ASSENBAAD ToA eenen netten En op VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1890 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 in de Peperstraat van goed onderhouden Naboniebouten en aodere NeabeleD waaronder een cilind SCHRIJPBUBBAÜ voorts fijn LINNEN en TAFELGOED waaronder een Damast stel voorstellende de Lijdensgeschiedenis van Jezus eenig GOUD en ZILVER enz De Goederen zgn op de gewone uren 4aag8 róór de Tcrkoopingen te bezichtigen Nadere inlichtinfen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLyEVER te Gouda In lossing de LADING puike GROVE Robr KACHELKOLEIV welke gedurende de lossing geleverd worden tot 7 Gents per Alud k z k Trg te huis AanbsTelend A LAMBERT TurfsingeL Ook worden bestellingen aangenomen bg A TAM LEEST Boelekade R 74 P F VISSER Barbier Dubbele Buurt Wed MOLEVELD Geuzenstraat L 40 C ZUIDAM Korte Groenendaal I 196 J C T LEEUWEN Vrouwevestesteeg Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van den Notaris G J 8PBUUT resideerende te Ouderkerk aan den IJtel bg Veiling en verhooging op VRUDAG den 3 OCTOBER 1890 en bg Afslag en toewgzing op VRIJDAG iden 10 OCTOBER 1890 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van PAULUS STOPPELENBURG herbergier te Stolwijk van eene BOÏÏWMAWSWOiraTG met SCHUUR HOOIBEBO verdere GETIMMBBTEN TUIN BOOMGAARD ERF WEG en WATERING benevens diverse perceelen WEI HOOI BOUV en GRIENDLAAID te zamen groot 16 Hectaren 61 Aren 17 Centiaren alles staande en gelegen in de gemeente Stoltoijk in Langschoonouwen breeder omschreven bg boekjes te bekomen ten kantoren van genoemden Notaris en van den Notaris J P MAHLSTEDE i Éergambaekt waar ook nadere inlichtingen worden gegeven Als men naar AMSTERDAM gaat is het beste adres voor een lekker Diner a l bg GEBABD PINKSEN Kalverstr 23 Restaurant cde Kabsbboom Machinale Brei Inricliting De ondergeteekenden maken hunne geachten Stadgenooten bekend de ontvangst van een welingerichte S £ e 1 32G a c 13 Inn e waardoor zg in de gelegenheid zgn in den kortst mogelgken tgd goederen te vervaardigen naar alle gewenschte grooten Alsmede Heeren en Dames Pantalons Hemdrokken Borstrokken Onder Tailles van zeer sterke blauwe wol Kousen sokken Hanshoppen enz enz enz Voor bovengenoemde Goederen zgn wg in de gelegenheid de Dames een prachtige sorteering WOL aan te bieden waarin vooral de Jaegerkleur uitmunt door gelgkheid van draad en sterkte De Goederen worden tegen zeer billgke prgzen gebreid spoedig en net a ewerkt Eenig goedkoopst adres Gez WAGEJVAAR Gouwe C 233 STEEMKOLEIV In lossing eene LADING prima GROVE RUHR waaruit wg gedurende de lossing leveren a 7ö Cent per H L contant z k vrg aan huis bezorgd Bestellingen verzoeken wg s v p bg tgds te doen ten einde dezelve geregeld te kunnen uitvoeren A JONKER ZONEJV Gouda Kantoor Vest