Goudsche Courant, dinsdag 23 september 1890

kèqk Ebitcm weg it loodit de dondar ook kort T n duur zal i n io ontataat daarbij bet geluid in eene dichtere laoht dan wanneer de bliksem lioh ia hoogere luchtlagen tuaschen de wolken beweegt loodat de donder krachtiger kan z n So gaubiedt het inslaan zooals de photographieén van den blikaem geleerd hebben gewoonlyk door het te getgkertqd overgaan Tan veneheidene ronken loalat ook hierdoor de donder sterker kan tijn ïlen kortdurende krachtige donderslag kan dus met eenige waarschijnlqkheid als eene aaawqiing van het inslaan des blikems beschouwd worden Dit geldt natuurlijk alleen an het inslaan op voorwerpen is onze nabyheid Is de afstand tusschen den waarnemer en het voorwerp groot dan heeft men geen kenmerk in den aard van den donder Een der medewerkers aan den Korti China herald geeft in eene Natuurlgke historie van het Chinoesche meisje enkele merkwaardige bgzonderheden ten beste betreffende het gebrek aan opvoeding der Chineesche vrouwen Zoodra het kind niover opgegroeid ia dat menhaar bier een schoolmeisje zou noemen beginnen hare betrekkingen zeer ongerust over haar te worden Dit heeft echter niete te maken met hare geestelijke natuur die wat verkregen vorming en ontwikkeling betreft evengoed niet had kunnen bestaan Een Chineesche vader zal tenzy hjj toevallig schoolmeester is en thuis niets Ie doen heeft er nooit aan denkenzqne dochter te leeren lezen dat zou bespottel kzqn want zegt bij dat is evengoed alsof ik eensanders akker ging meden of een gouden ketting deedom den nek van Vns anders hond dien bij iederoogenblik kan afstrijken en waar blijft dan de gouden ketting Eene aangenomen denkwijze in de Chineesche samenleving is dat de ouders verantwoordelijk zqn alleen voor het lichaam van bet meisje en geenszins voor hare ziel By lederen Chinees schijnt het iets te zqn dat vanzelf spreekt dat tijd moeite en wat moer zegt geld te besteden aan de opvoeding van eens anders schoondochter louter verspillen ia Zegt men tot een Chinees maar zij is toch uwe dochter dan antwoordt hij Als zij getrouwd is niet meer laten zij haar dan maar opvoeding geven als zij dat wenschen Waarom zou ik haar lezen schrijven en rekenen leeren als het mqzelven nimmer eenig not geven zal Volgens dit egoïstisch beginsel is de opvoeding van het meerendeel der Chineesche meisjes sinds duizend jsren uit de gedachten der Chineesche vaders verbannen De aard der bezorgdheid welke zij omtrent hunne dochters gaan gevoelen zoodra die een zekeren wasdom hebben bereikt blijkt meer uit de vragen die gedaan worden zoodra een meisje van dien leeftijd ergens ter sprake komt Die vragen betreffen noch haar karakter noch hare huiselijke deugden veel minder bare verstandelijke gaven die zij ook eigenlek zoogoed als niet bezit maar lossen zich alle op in de enkele woorden Is zij gezegd wat dan zooveel beteekent als verloofd Hoet het antwoord daarop ontkennend zijn dan wordt dit op dezelfde wijze aangehoord aU iemand in Europa zou doen wanneer hij vernam dat zekere ouders door ongehoorde nalatigheid bun kind 16 jaren oud hadden laten worden zonder dat het iets hoegenaamd uit boekeu geleerd had Migunstig is voor eene galei voorzien van twee latqnsche zeilen die vóór elkander staan en dus soms geheel nutteloos worden Om beter vooruii te komen Set ik het groote zeil en het fokkezeil rechts en links wenden Zoo stak beneden aan beide zijdon van het schip ééne fokkeroede uit en de beide nokken van de sprieten die zich daarboven verhieven vingen zooveel wind op als slechts mogelijk was En de galei gehoorzaam aan die vermeerderde kracht van den wind trilde en dompelde vroolijk den voorsteven in de golven Als naar gewoonte was Lanzerotto bij mij gekomen Daar mijne ziel met haar vervuld was en ik mg met niets kon bezig houden wat haar niet betrof begon ik hem de bizonderheden te vragen van t gebeurde aan de Elzenbocht Wij zijn er nog in de schemering aangekomen antwoordde de roede Lanzerotto en tot den middag hebben wij geene levende ziel gezien Wel kwamen er eenige visschers maar daar ook wij ons hielden alsof wij met viaschen bezig waren sloegenzij geen acht op ons en zoo ging de dag voorbij Tegen het ondergaan der zon kwam onze edelmanbuiten adem en haastig aan men zag dadelgk dathq door drift werd verteerd zoodat ik bijna nietwist hoe ik hém tot bodaren zon brengen Eindelijk hoorde bij den hoefslag van een paard en weinige oogenblikken later vertoonde zich de dame meth r bediende tusschen de boomen Zijt gij het Anna riep Messer Eobert ii ♦ Hst is een ins neUktig begrip b de CËIiiéézen dat een mnqe zoo vroeg mogelqk verloofd moet zijn en tevens is dit een van de rale ponten waarover Chinees en Weat Eoropeër bet ooinogelijk ooit eens kunnen worden Zoodra een Chinaesob meiqa eenmaal verloofd is komt m in geheel veranderde verhouding tot de wereld in het algemeen Haar wordt niet zooveel vrijheid meer vergund als vroeger ofschoon dat reeds niet veel geweest is Zjj kan nergens heengaan omdat dit ongepast zen zijn Zq zou dan gezien kunnen worden door een of ander lid der familie waarin zij zal trouwen en het is bijna niet mogelijk zich iets meer a ohuweiyks voor te stellen WaaromF vraagt de onbescheiden westerlingen hq wordt afgescheept met de mededeeling dat het niet net zou zqn De reden dezer onbetamelijkheid kan niemand zeggen dan alleen dat het nooit net was derhalve nu zoo niet is en het ook nooit zqn zal Het dreigend gevaar dat een meisje in een onbewaakt oogenblik inderdaad door de familie der aanstaande schoonmama zou kunnen worden gezien is zelf de oorzaak dat zoo weinig engagementen van meisjes gesloten worden in de stad waar het meisje woont eene schikking welke in zeer veel opzichten een gemak is voor alle betrokken partijen Zoiiia0Mad Mevrouw Chlotilde Belaand te Nieuw York tracht het levend toonbeeld te zijn van wat eene vrouw vermag Van 7 tot 10 uur des morgena schrijft novellen en politieke hoofdartikelen voor dagbUden Na het ontbqt is sq geneeskundige en ontvangt tot half drie hare patiënten gemiddeld 36 daags Na een half uur rust gaat zij van 3 tot 6 schilderen meest tafereelen uit de kinderwereld waarbq hare eigen lievelingen van O tot 8 jaar tot model dienen terwql zij tevens de gouvernante onderhoudt over hare wenschen omtrent kleeding lichaamsverzorging en onderwijs der kleinen Van 6 tot 7 dmeert zq om eindelijk als tooneelspeelster voor het publiek op te treden Volgens hare eigen opgaven verdient zij als schrijfster 5000 als doctores ongeveer 10 000 aü schilderes tusschen de IS en 15 000 als tooneelspeelster 5000 dollars sjaars Daar er voor haar man van den dag hoegenaamd niets overschoot heeft dit bekrompen schepsel zich een anderhalf jaar geleden van baar doen scheiden De Semame médicak bevat een belangwekkead schrijven uit Djiddab tfver de cholera onder de pelgrims van Mekka De bedevaart is nu geëindigd en het ia interressant na te gaan hoe groot de sterfte onder de pelgrims geweest is De offioieele cijfers beteekenen niets daar zü geen rekening honden met de overland karavanen en bovendien alleen die gevallen behelzen waarin vergunning tot begraven is aangevraagd terwijl men zich daartoe op reis gelijk bekend is niet de moeite geeft doch de gevallenen eenvoudig achterlaat Om het aantal sterfgevallen te bepalen heeft men dus geen ander middel als de ve elqking van bet aantal aangekomen en dat der teruggekeerde pelgrims Deze cqfers bedroegen voor de zeereizigers 43 000 en 28 000 zoodat er 15 000 in het Heilige land zouden gebleven zijn Dit cijfer wordt geslaafd door de officieels medodeeiingen volgens welke er te Mekka van 13 tot 17 Augustus 1875 zijn gestorven volgens berichten der geneesbaereu 600 per dag Voegt men Ja antwoordde zij terwijl zij door hemgeholpen van het paard steeg Heeft niemand u gezien Neen Toen wij eens buiten de poort waren hebben wij zoo bard mogelijk gereden maar later als zij mij zoeken zullen o mqn God I Vrees niet Anna dierbare zuster spoedigzullen wü in volle zee zijn Niet waar Lanzerotto Zeker zeide ik maar eerst handelen endan praten Eindelijk waren Messer Bobert en dedame in de sloep de knecht bleef achter hij echterscheen g én knecht Wat zult gij met bet paard doen vraagdeonze edelman Ik zal bet aan den boom binden antwoorddede andere en dan laat ik een bedrijf varen datmij wel dierbaar is geweest maar mij veel leed zonkunnen berokkenen Edelmoedige William zoide de dame hem de hand van uit de sloep reikende gü zijt een trouwe vriend Wat zult ge nu doen Ik O ik ga naar Saltford on t zal een goede jachthond zijn die mij inhaalt Morgen ben ik weder de ridder Blackstone en zal u naar Frankrijk volgen maar langs een anderen weg en met een ander doel Zoo yjep de zaak af wij sloegen de riemen in het water de andere gaf zijn paard de sporen en t overige Messer Gentile weet gq even j oed als ik Dit verhaal dat mij later pas duidelijk zou wor hierbii die welke op reii of in d MèM heilige plaatsen gestorven zqn en bedenkt men daarbij dat een groot aantal aao de controle der overheid ont snapt dan Iramt men zeer gemakkelijk tot het cijfer ISOOO De karavanen uit het binnenUnd zijn aan hoegenaamd geen controle onderworpen echter komen tjj nii de bevolktste deelen van het schiereiland uit Ghammar Nedjeh Aaary Yemen en telden zeker een 10 000 personen Bü deze karavanen grootendeels uit volslagen berooiden samengesteld is zeker de sterfte niet biger geweest dan bij die over zee men kan het aantal sterfgetallen daar dus zeker stellen op 3000 Het totaal aantal overledenen bedraagt dus 18 000 tegen 4800 ü 7800 waarvan de onderling zeer versobillende offioieele opgaven spreken Daar het sohqnt vast te staan dat de cholera niet uitsluitend uit Indië ia ingevoerd maar ook in Arable zelf reeda bestond dringt de Semaina midioale aan op strenge controle op de binnenbindsohe karavanen Ook op de zeekaravanen moest de contrSIe gestrenger zijn In Indié ia zq vrq goed maar te Singapore en in de Verziacbe golf worden de pelgrims met hun bagage maar opgehoopt in de vaartuigen tot op de brug waar zij aan al de invloeden van de moesson blootstaan Deze menachenmassa s worden daardoor oatscheept in een toestand van volkomen uitputting die er eene gemakkelijke prooi van maakt voor de epidemie Eindelijk moest men de cljelils doen verdwijnen een soort makelaars zonder moraliteit die aan de pelgrims op allerlei wijze de gelegenheid verschaffen zich aan do geneeskundige contrSIe te onttrekken De heer mr A B Amtzenius behandelt in het Sociaal Wetkblad in een drietal artikelen bet crediet der armen dat zijn do banken van leening on de huizen van verkoop met recht van wederinkoop Wat het nut der banken van leening betreft zij worden gewoonlijk een noodzakelijk kwaad genoemd Bchr erkent dat tot zekere hoogte maar acht het niet noodig dat de staat optrede tegen de nadeelen van de onnadenkendheid of rohkeloosbeid die o a uit het heioenen van weekpandun blqkt Zulke onnadenkendheid straffe zou Scbr zeggen ziohzelve Evenmin behoeft do Staat zijns inziens tusaohenbeide te komen om te zorgen dat de geldzoekende niet te veel betaalt aan do banken en verkoophuiien ala bet geschoten geld dient om te drinken of feest te vieren Intusacheu er wordt ook om goede redenen gehl op onderpand gezocht Menig onbemiddehl peraoon verkrijgt op die wqze het gekl noodig om eenigeu handel te drijven in kleine zaken zooais b v in zomervrucbten Dat geld geeft vele malen omgezet behoeftigen lieden gelegenheid om den anders wellicht onmisbaren steun van het armbratuur te ontberen en het verpande eigendom weder te lossen Niet zelden wordt ook het crediet van den gevestigden kleinhandelaar die tijdelijk in geldverlegenheid zit omdat zijn debiteuren hem laten waobteo door zoodanige verpanding gered In het algemeen kan de bank van leening bij tijdelijk geldgebrek goede diensten bewijzen De inrichtingen waarvan hier sprake is hebben dus baar goede zijde en haar opheffing zou voor sommige gevallen te betreuren zi u Maar men dient toch niet te vergeten den had mij dikwijls een glimlach op de lippen gebracht Ik was gelukkig in miju hart zegende ik den ridder Blackstone die den broeder zoo moedig had bijgestaan zonder zijne wenschen tot de zuster uit te strekken en uit vriendschap de plannen had doen mislukken van een pretendent die door den koning van Engeland in eigen persoon werd ondersteund De morgen brak aan De lucht was koud maar ik gloeide en de koude windvlagen verfrischten mij Mijne vreugde was vermengd met verbazing en twijfel maar het was mijne eerste vreugde het was de eerste maal dat ik in waarheid gevoelde dat ik leefde O spel van het noodlot I Zoo was zij de zuster van Macbam Die hemelsohe die ik gezien bemind en verloren had in één enkelen dag waa eene ongelukkige die ik redden moest En daar in den tempel onder hetzelfde gewelf en toch aan elkander onbekend waren wij reeds aan elkander verbonden door den onziobtbren draad van het noodlot Zij scheen in gepeinzen verdiept zeker over dat gevreesde huwelijk Later was zij niet meer in de kerk verschenen maar dat begreep ik nu zeer goed zij had zich opgesloten in hare kamer om te weenen En nu was zij eindelijk in veiligheid daar dicht bij mij en heorscheresse op mijn schip De dageraad brak aan maar dat schouwspel den zeeman steeds zoo welkom trok mijne aandacht niet Ik had slechts oogen voor t geen binnen in mij om giné de dageraad was opgegaan in mqne ziel Wordt vervolgd dat als de staat zorgt voor goedkoope verstrekking van gdd hq ook noodwendig het plegen van verkeerdheden bevordert In 1B56 en 1867 zijo wetsontwerpen ingediend die bedoelden het vooropatellen der gemeentolqice banken in eigen beheer Bij de behandeling daarvan viel de aandacht vooral op de misbrniken waaraan inbrengera en bijzondere bankhoudera zich schuldig maken en er was een sterke strooming om bet b rqf dier inbrengers en bankhoudera eenvoudig te verbieden omdat men gevoelde dat een behoorlijke oontr8le tegen de misbruiken waaraan zij zich schuldig maken onmogelijk is Dit zou meent de Scbr geleid hebben tot vermeerdering van het aantal clandestine paudhulzen Het leenen op onderpand geschiedt gemakkelijk in het geheim omdat ook de pandgever gewoonlijk geheimhouding wensoht men kan ook niet zien of iemand naar een uitdrager gaat om iets te verkoopen of om het te verpanden Bedreiging van straf tegen het houden van stille pandhuizen zou naarmate het kleine aantal openbare banken meer te kort schoot om in de behoefte der lagere volksklasse te voorzien te minder baten Het uitzicht op de grove winsten dia in stilte te maken zouden zijn zou de afschrikkende werking der strafbedreiging te niet doen en de houders zouden in de wet alleen reden vinden om de vergoedingen nog te vorhoogen met oen som voor straf risico De oprichting van verkoopbuizen bracht een kwaad aan het licht dat reeds lang in het duister had beslaan Bg de behandeling van het ontwerp Fock kwam intusschen het denkbeeld meer op den voorgrond dat de Staat zich in deze onthouden moest een denkbeeld waarvoor 8ohr verschillende gronden aanvoert Wil men den Staat te hulp roepen zoo zegt hij o a dan ware mijns inziens de eenige weg om alleen openbare banken toe te laten maar dan zou men eigenlijk ontkennen dat aan banken ijan leening behoefte bestaat want het is niet aan te nemen dat het kleine getal dier banken in de behoefte zou voorzien Men zou dan het aantal van de banken van leening op kasten der gemeente belangrijk moeten vermeerderen waarvoor geen reden genoeg zal worden gevonden ala men let op het kwaad dat deze inrichtingen moeten doen En bestaat er werkelijk op vele plaateen behoefte aan banken van leening dan zal bet wettelijk verbod naar het mq voorkomt moeten leidon tot het oprichten van stille pandhuizen en in bet duister zal geschieden wat het daglicht niet mag zien Om deze redenen is naar het Scbr voorkomt taatsbemoeiing ten deze zeer bedenkelijk Maar daarom ontkent hij niet dat de vrijheid groote gevaren met zich brengt Zij zal de bijzondere inrichtingen in getal zeer doen vermeerderen en de gelegenheid zal het aantal beleeningen zonder eonigen twijfel doen stijgen ook daar waar het geld moet strekken voor minder goede doeleinden De misbruiken en afzetterijen zullen gewis niet ontbreken De vergoedingen zullen hooger zqn dan noodig ware indien het bedrijf niet door vele kleine ondernemers gedreven werd om winst te behalen en daarvan te leven Hiertegenover staat dat de vrijheid aan het licht zal brengen hoe groot het kwaad eigenlijk is Dan zal de vrqe mededinging wier macht zoo groot is omdat zij berust op het welbegrepen eigenbelang denkelijk op den duur niet zonder goede uitwerking blijven waar alles in bet openbaar mag en tor wille der reclame ook lal geschieden WK zijn als het ware ongemerkt gekomen tot het ttelM van vrijheid en zullen nu wel moeten afwachten welke uitkomsten dat stelsel oplevert Maar Schr zon wenschen het besef op te wekken dst al zwijgt de wet de maatschappij zich vau bemoeiing niet behoeft te onthouden Integendeel ik zou wenschen zegt hq dat do maaUcbappq deed wat de staat minder goed kan doen Het is in het stelsel vau vrijheid niet moeilijk te vernemen hoeveel de bijzondere inrichtingen vorderen men kan waar zij te veel vragen ze in bet openbaar aan de kaak stellen en de volkaklaise door de dagbladen bekend maken met de miabruiken en de afzetterijen De bestnren der openbare banken van leening zouden in de eerste plaats aangewezen zqn om in deze richting werkzaam te wezen Men kan ook beproeven de bestnren van instellingen an weldadigheid op te wekken zich met deze zaken te bemoeien en ongelukkigen die onder den druk er van staan uit den nood te helpen Men kan op de armenscholen de kinderen doen wijzen op bet dwaze der beleening van Zondags kleedoren op bet gevaar waaraan men zich bloototolt door naar de verkoopbuizen in plaats van naar de bank van leening te gaan met een waanchuwiug natuurlijk om buiten nood liever geen van beide inrichtingen te bezoeken Men kan ten lotte en niet het minst evengoed als volkigaaritenkens bijzondere beleenbanken of verkoopbuizen oprichten waarvan het doel niet is winst te maken f welke op de goedkoopst mogelijke voorwaarden geld schieten aan personen welke het inderdaad noodig hebben Er zal wel meer te doen blqken als I degenen die door het besturen eener bank van leening of door het lidmaatschap van armbesturen metde behoeften en levensgewoonten der lagere volksklasse bekend zqn geworden zich met de zaak willen bezighonden Ten slotte merkt Schr nog op dat al laat men particuliere inrichtingen vrij men nog geenszins hetzelfde behoeft te doen ten aanzien van gemeentelijke banken Begeuringsloezicht op hetgeen de gemeenten verkrijgen uit instellingen van openbaar nut is met de inrichting van ons gemeentewezenzeker niet strijdig Jaren geleden woonde er te Purmerend zekere Ida Ploeger wiens vrouw zeer gefortuneerd was Toen zij stiorf werd voor de successie opgegeven dat zij 150 duizend gulden had nagelaten Dat was in 1872 en 12 jaar later overleed Ploeger al dien tijd had hij zeer eonvèudig bqna als een arbeider geleefd Hij was wat wantrouwend on belegde daarom zijn geld niet maar hield het bij zich als bankpapier on contanten Men zegt dat Ploeger bij de aangifte voor de successie een halve ton had achter gehouden De nalatenschap van zijn vrouw zou dus 2 ton bedragen hebbon Na ploegers dood lieten de erfgenamen alles verzegelen en later weer ontzegden in tegenwoordigheid van 37 personen Geen hunner protesteerde tegen de wijze waarop die ontzegeling geschiedde Evenmin werd later bij de boedelbeschrijving die bijgewoond werd door 28 personen een enkel bezwaar gemaakt Onder de nalatenschap trof men o a aan 46 200 gulden aan bankpapier in een sigarenkistje een pakje losse schuldbekentenissen tot een bedrag van 60 000 gulden en in de brandkast massa s bankpapier 8800 gulden in eene portefeuille in een beursje 1300 gulden aan goud geld en in een zwarte portefeuille 56 000 gulden aan bankpapier Men vond totaal ƒ 400 000 Natuuriijk waren er toleurgestelden sommigen die jmeer dachten te erven on anderen die in het testement gansch niet bedacht waren Onder dezen bevond zich juffrouw Lababm die niete heeft gekregen hoewel hare kinderen ƒ 16 000 ontvingen en zekere Caspers die ook ontevreden was Een jaar na Ploegers dood werd door J Honig en J J Caspers een klacht ingediend waarbij sprake was van een trommel met geld en een testament die weg zouden wezen Een onderzoek bracht aan het licht dat de geheele aanklacht berustte op praatjes Nu volgen de aanklachten elkaar op 6 Juni 1885 klacht van de bovengenoemden aan den minister Na rq p onderzoek afgowozen Toen aan den Koning Zelfde antwoord natuurlijk En in Februari 1887 werd door Labahm een aanklacht ingediend waarbij gesproken werd van diefstal met voorbedachte rade door ambtenaren in de uitoefening van huune bediening Bij de afwijzende beschikking van den minister voegde Zijne Excellentie eene waarschuwing om geene valsche beschuldigingen uit te brengen tegen ambtenaren In Dec 87 verschenen de klagers op het parket te Haarlem en zeiden dat ze nu een spoor van den vermiste trommel hadden Maar na onderzoek door den rechter commissaris bleek ook dat weder niets te zijn dan een praatje Nadat nog een adres aan den nieuwe minister mr Buys wederom was afgewezen nadat voor den zooveelsten keer de zaak was onderzocht zijn Gustaaf Labahm stukadoor te purmerend en J J Caspers oud 71 jaar eveneens aldaar er toe gekomen om twee stukkeu te zonden aan Meckt mor Allen waarin zij zich beklagen hun aangedaan onrecht en den kantonrechter mr J v Bommel te Purmerend en den notaris D van Os aldaar beschuldigen van diefstal van een trommel met bankpapier uit den boedel van Ida Ploeger en verduistering van een testament waarbq de vrouw van L en C zouden zijc bedacht Wegene deze beide beleedigende stukken stonden zij onlangs voor de rechtbank to Haarlem terecht De getuigen die op hun verzoek zijn gedagvaard leggen geen van allen eene verklaring af die hunne beweringen schraagt De officier van justitie jbr mr M J Bethaan Macaré vestigt de aandacht er op hoe herhaaldelijk deze zaak is onnerzocht hoe men nooit één enkel bewijs voor de waarheid hunner beweringen heeft kunnen vinden en hoe schandelijk het is dat zij door hunne praatjes jaren lang uitgestrooid notaris van Os belangrijk in zijne prakiqk benadeeld hebben en gepoogd den kantonrechter erdaoht te maken Onder da getuigen bevond zich de heer F Domela Nif uwenhuia als redacteur van Recht voor Allen die met het gewewone protest den eed aflegde Na een zeer uitvoerig helder on welsprekend requisitoir verzocht de offioioT van justitie de veroordeollng van Labohm en Caspers tot 6 maanden gevangenisstraf ieder waarschijnlijk geen zware eisoh wanneer men nagaat dat het mftximum 4 jaar is Labohm antwoordt nog zeer uitvoerig op het requisitoir en tracht tal van punten daaruit te weer leggen ZÜB gekesie penooa maakt d iin brvk ddt hij lijdt aan monomanie dat da gaaaohe hiatorie niets anders is dan een ideéfixe van een taleurg stelde bij eene erfenis en het ia tragi komisoh haa te hooren zeggen dat hij zich wel zal wanden tot eene andere rechtbank Ook Caspars is heftig in zijne uitdrukkingen en verklaart met de vuist op de bank slaand dat hq niet zal rosten vpór de misdaad ontmaskerd is en zijn vrouw de 4 0 000 of 14 000 gulden heeft die haar ontetolen zijn Over 14 dagen zal de rechtbank in dexe treurige zaak uitspraak doen In Noord Amerika houdt men zich thans bezig met het groote plan den Paciüespoorweg New York San Francisco door middel van tmmels door de rotsen der Sierra Nevada heen te leiden om zoo de groote bezwaren gevaren en onkosten te vermijden of althans te verminderen wellce het spoorwegverkeer eiken winter ondervindt door de sneeuwstormen De sneeuwstoimeu waren verleden winter bqzonder sterk en van ongewoon langen duur zoodat het verkeer voor verscheidene weken was gestremd Zonder spijs of drank blootgesteld aan de vorst en het verschrikkelijke weer moesten honderden personen passagiers zoowel als treinbeambten verscheidene dagen in de treinen doorbrengen die in de sneeuw waren blijven steken Door het boren van tunnels 1000 voet onder de hoogte van het gebergte en tevens onder de sneeuwlijn hoopt men nu zoo niet in den geheelen omvang dan toch in sterke mate in de bezwaren te voorzien De tunnelbouw zou tien millioeu dollar kosten en verscheidene jaren duren daar de boringen meest door zeer harde rotsen moeten geschieden Daarentegen zal na voltooiing van het werk de stijging met duizend voet aan elke zqde van hot gebergte vervallen er daardoor eeae aanmerkelijke besparing van tq d on kosten verkregen worden de zware kostbare berglooomotieven zouden dan b v kunnen vervallen Ook zou de belangrijke schade door de sneeuwstormen aan de baan veroorzaakt voor een belangrijk gedeelte worden vermeden Zooais van zelf spreekt zou de verkorting van de reis ook voor de passagiers en de mail een grdot voordeel zijn I I j Boltenlandscb Overzicht Heeds lang is er sprake van nieuwe strenge maatregelen der Eussische regeering tegen de joden Van goed onderrichte zqde word thans gemeld dat deze maatregelen van nog ingrijpender aard zullen zijn dan aanvankelijk gemeld wehl Is deze berichtgever inderdaad goed ingelicht dan zullen twee millioeu joden in Busland Van hun haardsteden en uit hun nering verdreven worden zonder dat de wet hun het recht schenkt indien hun miserabele omstandigheden hun dit al veroorloofden zich op een nieuwe woonplaats te vestigen Integendeel worden zü naar een beperkt gebied verwezen waar reeds ruim twee millioen joden opeengehoopt hun kommerlijk bestaan voortsleepen met het vooruitzicht langzamerhand om te komen terwql de hun toch reeds krap toegemeten menschenrecbten dagelijks meer worden ingekrompen Op grond eener enquête ivelke de schadelijkheid der joden voor het algemeen moet bewqzen koestert de Eussische regeering het voornemen om 64 nieuwe strenge bepalingen uit te viardigen die den algeheolen ondergang der Israeli0ten in Busland onherroepelijk ten gevolge moet hebbes In hoofdzaak komen die bepalingen op het volgende neer Alle gouverneurs hebben zich ten gunste van de opheffing van de wet van 1866 verklaard waarbq den joodsohen handwerkslieden het verblijf in het binnenland van Busland werd toegestaan Daardoor zullen 200 000 joodsche families uit de binnenlandsche gouvernementen verdreven worden De middelen van bestaan wil men voor de joden nog meer beperken zij zullen geen handel in levensmiddelen meer mogen drijven en in het algemeem zal het getal joodsche kooplieden verminderd worden Alle in de dorpen wonende Ijoden ten getale van ongeveer 500 000 zullen dafiruit worden verjaagd Hetzelfde zal met de in de POolsche provinciën wonende joden gebeuren waardoor nog honderdduizenden familiën zonder woonplant geraken Voorta zullen uit de grootere steden een 300 000 joden die krachtens een vroeger ministerieel bestaan zich aldaar mochten ophouden worden verdreven Eindelijk worden nieuwe maatregelen beraamd met betrekking tot de militaire plichten der joden Voor hen zullen geen uitzonderingsbepalingen als vrijstelling van dienst als eenige zoon enz gelden integendeel zullen zij de plaats ié gelukkig bevoorrechten vervullen De Timet van Vrijdag bevat twee ingezonden stukken over de houding van Nederland ten opzichte der Brusselsche conferentie tot hèt tegengaan van den slavenhandel Het eerste dier stukken ongeteekend verwijt aan de Nederlandsche Begeering dat zq door hare hou f