Goudsche Courant, woensdag 24 september 1890

De heer H van Wijngaarden alhier behaalde op den dezer dagen te Rotterdam gehouden huishoudelijkey schietw dstrijd der Soherpsohuttersvereeniging Sott üeiH lim 18n prijs met 62 punten op de personeele baan Op de vr je baan behaalde hy oen 6n prijs met 58 punten Genoemde heer heeft bij den sohietwotstryd ter gelegenheid van het 2B jarig koaingsehap van den Belgischen Koning Leopold II te Vntworpen in Augustus gehouden door de Societé Soyal do Tir den 1 prijs der Nederlanders behaald met 46 punten hoogste aantal punten 60 met reglementair wapen en Comblaingeweer In eene Zondagavond alhier gehouden samenkomst van het locomotievenpersoneel der Ned Rijnspoormaatsohappij zijnde de opzichters machinisten machinisten of huone vertegenwoordigers is besloten op geen andere voorwaarden in dienst der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegeu over te gaan dan op die bedoeld in art 6 der door de wet bekrachtigde overeenkomst met de spoorwegmaatschappijen vrelk artikel den betrokken ambtenaar of beambte waarborgt zijn traktement of loon met alle bijkomende emolumenten Naar men tevens mededeelt zal op enkele uitzonderingen na het personeel dor ambtenaren van de Rijnspoormaatschappij hetzelfde standpunt innemen tegenover de aanbiedmgen om in dienst der eiploiteerende Maatschappij over te gaan wel is waar tegen geoot van hoogere bezoldiging doch roet afstand van de bijkomende emolumenten en ondersteuningen en dit te meer nu het personeel te Rotterdam door de HoU spoorwegmaatschappij is overgenomen met verzekering van het voortdurend geoot der eenmaal in den vroegeren dienst toegekende voorrechten Met den guldenstrein zijn heden morgen 98 personen naar Amsterdam vertrokken Gisteren middag is aan de Aardappelenmarkt te water geraakt de 8 jange zoon van C Schipper den Hertog hoewel niet kunnende zwemmen sprong te water doch moest zelf evenals de jongen door de omstanders gered worden Gisteren had in de Hervormde kerk te Hillegersberg eene zeker groote zeldzaamheid plaats De doop werd namelijk toegediend aan vijf kinderen uit ééa gezin waarvan het oudste ongeveer 10 jaar en het jongste nog geen jaar was vier kinderen uit één gezin waarvan het oudste ongeveer 6 jaar en het jongste nog geen jaar was drie kinderen uit één gezin waarvan het oodste S f jaar en het jongste nog geen jaar twee kinderen uit één gezin als een van S j jaar en een beneden het jaar een kind boven het jaar uit een ander gezin Zaterdagmiddag had te Boelofsarcndsveen een droevig ongeluk plaats De directeur van het telegniafkantoor ziende dat een zijner kinderen te water was gevallen spoedde zich naar buiten om het te redden wat hem gelakte In de haast viel hij chter en brak zijn been op twee plaatsen Terwijl man hem binnenbracht viel oen ander kind eveneena te water in dezelfde sloot dat niet kon gered worden en dus verdronk terwijl een derde kind op hetzelfde oogenbbk toen de moeder bij het boven doeningen van hare edelmoedige ziel een gedeelteTan haar eigen bestaan Wij waren op den vooriteven gjromen Zij scheen treurig ik werd doorïorg gekweld Zij keek naar de verdwijnende kustTan Comwalli ik achteruit naai het kanaal Termï de zon langzaam aan den horizont verrees hadJ in het oosten reeds vóór dat de matroos die dnden mast de wacht had het aankondigde een zeilontdekt En terwijl Anna met Macham sprak konik de oogen niet afhouden van dat zeil dat steedsnooter werd en ons dichterbij scheen te komen Ikwade niet dat zij mijne ongerustheid zouden bemerken en gebruik makende van de komst van den kenkenmeester die kwam zeggen dat het ontbijtgereed stond leidde ik hen terug naar de tent opliet achterdek Hoe nu blp gg niet bij on vraagde Bi ziende dat ik wilde heengaan 1 Neen met uw verlof mevrouw later Ik heb DOK eenige bevelen te geven Zonder ieU meer te zeggen liep ik heen en begaf mü naar de plaat op het dek waar de stuurman rtond Hij was echter niet meer alleen Lanzerotto wa mij reed voor geweest Ha misschien kont gq mij wel zeggen wat dat zeil beduidt Ja Meesere dat bevalt mij volstrekt met en daar ik altijd denk dat de voorzichtigheid soms het oneelnk op de vlucht jaagt ben ik maar ongemerkt hilr heen gegaan om het in toog te houden gemelde tegenwoordig was een ketel met koffie over den hals trok en zioh zoodanig bezeerde dat er weinig hoop op is het in t leven te behouden Het bestuur der vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels heeft zich tot de Tweede Kamer der Staten Generaal gericht met een adres waarin het verzoekt dat onder de benaming van nieuwsbladen zal worden verstaan al ten minste éénmaal per maand verschijnende couranten en ten minste éénmaal per week Tersohyneade tijdschriften In de dellnitie vaf bijvoegsels in art l d ware het volgens adressant zeer wensohelijk ook de periodiek verzonden wordende platen kaarten titels inhoudsopgaven en registers op te nemen Voorts verzocht het bestuur aan de Kamer de aandacht van den minister van W H en N te vestigen op de wenschelijkheid om de rubrieken vermeld onder art 1 4 e te vermeerderen met eene voor akten en geschreven bescheiden Ten slotte geeft het bestuur der Kamer in ernstige overweging om aan het slot van de tweede alinea van art 20 laidende 2o Het door tuaschenkomst van een postkantoor verkrijgen van abonnementen op nieuwsbladen en tijdschriften de volgende woorden toe te voegen rin plaatsen waar geen boekverkoopor gevestigd is Door deze bijvoeging zonde aan een rechtmatige grief meermalen in de Vereeniging geuit over concurrentie die den boekhandel door de poitadministratie wordt aangedaan te gemoet gekomen worden In den Haagschen kout van de Prov Gr Ct wordt melding gemaakt van hec volgende voorval dat vermoedelijk een staartje hebben zal Ëen jong schatrijk advocaat die volmaakt gelukkig zou wezen indien hij lid van den gemeenteraad prov staten of van de Tweede Kamer worden kon bad reeds meermalen gepoogd door eene der Haagscho kiesvereenigmgen tot candidaat te worden gesteld Eindelijk was hij in aanmerking gekomen en nu had een kiezer die niet bijzonder kieskeurig schijnt op zich genomen overal stemmen voor den eerzuchtigen candidaat te winnen De kiezer ovortnigd dat kleine geschenken de vriendschap onderhouden had van den candidaat de schriftelijke belofte weten te verkrijgen dat deze hem voor al de te bewijzen tijdroorende diensten schadeloos zou tellen Intusachen liep de candidaluur op niets mit dank zij het doorzicht der Hagenaars De verkiezingsagent diende nu bij den candidaat eene declaratie van 10 000 in wegens gedane uitgaven en werkzaamheden ten behoeve van zijne candidatuur De schatrijke candidaat die deze mislukte poging wat duur betaald vindt weigert en de alles trotseerende omkooper stelt nu eene actie tegen hem in tot betaling van voormelde som Qu allait U faire dans cette galcre Eergisteren avond werd rin het lokaal van Neerland a Werkman in de Suikerbakkemteeg te Amsterdam het bekende stuk Robert en Bertram opgevoerd De zaal was stampvol en alles liep in eene groote hitte zeer goed van stapel totdat opeens midden in het 2e bedrijf het gaslicht uitging en de geheele zaal in eene dichte dutsternis was gehuld Algemeene ontsteltenis geschreeuw en gegil Onmiddellijk daarop ontstond een verschrikkelijk gedrang en een Wg bleven een poosje zwijgen en letten nauwkeurig op de bewegingen van het geheimzinnige vaartuig alleen bleek het elk oogenblik uit lijne gebaren en uit de beweging zijner lippen dat mijn bootsman deelde in de ongerustheid die zich van mij meester had gemaakt Zeg mij Lanzerotto eergisteren te Bristol toen wij aan het laden waren hebt gij er toen anderevaartaigen gezien die op t punt waren van zee tekiezen Neen een enkel en dat is het wat mij ongerust maakt omdat vergeef mg Meesere zoo ik onbescheiden oordeel ik al bij mij lelven gedachtheb dat wij gesmokkelde waar aan boord hebben genomen daar ginder aan de Elzenbocbt en de Engelschen schijnen mg juist geen lui die op zulkegrappen gesteld zijn Maar bij 8t Ermo wat voeren zij daar uit Ziet gü het niet f Zü hebben onze manoeuvres gezien en nagedaan en laveeren nu ook Dan i het op ons gemunt Maar waaromhebben wij dit niet vroeger bedacht Zij schgnenmy ten naastenbij vier mglen van ons verwg derd tezijn en ik wil wedden dat hunne roeiers den gan chen nacht hebben geroeid en doodaf zijn Maardes te beter indien het zoo is des te beter Deze woorden van Lanzerotto aohenen mij veel waars te bevatten Indien dit schip was afgezonden om jacht op ons te maken had het behalve de zeilen ook alle kracht van riemen bggezet om in onbesebrijtiijke paniek in het donker Ieder was op lijfsbehoud bedacht het gedrang werd zoo groot dat veler kleeren aan flarden worden gesoheurd en een aantal vrouwen het op de zenuwen kregen De brandweer die spoedig aanwezig was ontruimde en slotte do zaal Gelukkig zijn er geen ernstige ongelukken voorgevallen hoogstens liepen enkelen sohrsmmen op Naar men vertelde werd in da duisternis nog even de bulfetlade gelicht In de Psychiatrische Bladen wijdt dr Jelgersms een opstel aan de bapaliugeu der wet op het staatstoezicht over krankzinnigen die do opneming in de gestichten regelen en die hij in verscbilieiide opzichten afkeurt o a als niet geschikt om de verpleging van krankzinnigen in ons land eeuo schrede vooruit te brengen en omdat zg do wetenschappelijke beoefening der psychiatrie in den weg staan Hij noemt onze wet oene verzwakte kopie van de l ransche wet die in verschillend opzicht nog beter is Wetswijziging acht hij noodzakelyk Hij wenscht o a dat in gewone gevallen de medicus op verzoek der familie eeno onderteekende en met redenen omkleede verklaring geve dat de lijder Jcrankzinnig en dat het wenschelyk is dat hij in een gesticht verpleegd worde dat de Igder zonder formaliteiteu in een gesticht worde opgesloten maar daarvan aan den officier van justitie van de plaats waar het gesticht gelegen is kennis zal gegeven worden opdat di zich des gewenscht ten allen tijde vergezeld van geneeshoeren zal kunnen overtuigen van den geestestoestand van don lijder Hij wil voorts dat de directeur van het gesticht de geneesheer van de afdeeling waar de lijder verpleegd wordt ds geneesheer die de eerste verklaring gaf en de familie verantwoordelijk zullen zijn voor de opname in dien zin dat alleen onrechtmatige opsluiting met voorbedachten rade en niet mogelijke onwillekeurige vergissingen strafbaar zijn Dat voor de beoefening der psychiatrie zoo weinig wordt gedaan acht de schrijver zeer droevig de psychiatrische klinieken te Amsterdam en te Utrecht noemt hij zeer gebrekkig Hij wenscht dat elk medicus een examen aflegge in psychiatrie Sedert het optreden van prof Schroeder van der Kolk is er z i in ons land voor de krankzinnigenverpleging leer weinig gedaan Meerenberg was jaren lang een modelgesticbt voor Europa en werd door vale vreemdelingen bezocht Thans is dat niet meer het geval en zijn in het buitenland veel beter ingerichte gestichten gebouwd In ons land is de verpleging der krankzinnigen stil blijven staan terwijl die in bet buitenland voortdurend is vooruitgegaan De Indische begrooting voor 1891 is verschenen De uitgaven zgn geraamd op 136 840 646 de middelen op 116 414 315 zoodat het tekort bedra4gt 20 426 331 De verkoop van koffie in Nederland ia geraamd op lyo ODO pikols tegen 620 000 in 1S90 Daaronder behooren 60 000 pikols gereserveerd van 1890 Dientengevolge zijn de ontvangsten wegens verkoop van koffie ruim ƒ 15i millioen lager geraamd De inkomsten uit opium zijn ƒ 1 021 000 en die uit de suikercultuur ƒ 687 030 lager geraamd en 770 000 lager wegens uitkeeringen en uitgaven in belang van de inlandsche bevolking excadent hoofdgeld en heerendienstplichtigen De inen uitvoerrechten de tin het patentrechten ons vaarwater te komen en nu zij ons op he q oor waren en de roeiers te zeer waren uitgeput van vermoeienis om langer te roeien trachtten zij hun voordeel te doen met het nadoen van onze manoeuvres En inderdaad als ik wel zag scheen het schip niet zooveel op ons te winnen als in het begin bewijs genoeg dat zijne vaart verminderde Toch vond ik het verstandig om mg tegen eiken kwaden kans te wapenen en ik gaf bevel dat alles zou gereed gemaakt worden De gansche bemanning was aan t werk De hangmatten en dekens van de roeiers werden boven gebracht en daarmede al wat buiten boord stak zooveel mogelijk bedekt zoodat onze galei beveiligd scheen tegen alle vijandelijke werptuigen en wapens Terwijl dit geschiedde hield ik de galei die oqt volgde nanwlettend in het oog Wel waren wij haar drie of vier mijlen vóór zooals Lanzerotto gezegd had maar zeker zoodra de galeislaven uitgerust waren zou zij hare vaart versnellen en dien antand spoedig doen inkrimpen Mijne ziel was hevig ontroerd Het was wel ni4t de eei te maal dat ik mij tot den strijd gereed maakte in meer dan ééne ontmoeting had de Ventan zich haren naam waardig getoond En mijne man schappen reeds zoo veel jaren in het vuur en het water gehard zouden zeker vol vreugde het bevel tot enteren vernemen Wordt venolgi de andere belastingen het zoutverkoop de brievenpost en de spoorwegen zijn onder de middelen hooger geraamd Voor irrigatiewerken is 3 millioen aangevraagd Voorgesteld wordt eene verlenging van den spoorweg naar de Ombilion kolenvelden die ongeveer 12 ton zal kosten Een dierentuin to St Petersburg werd dezer dagen overstroomd Een olifant brak los en vluchtte in de eetzaal Het afgerichte dier dat flesschen kon ontkurken beproefde zijn kunst oan dio met sterken drank on dronk er een paar dozijn ledig Natuurlijk werd liij dronken en vernielde nagenoeg al wat breekboar was in de zoal Slechts met groote moeite kon raen den dikhuid die met flesschen sloeg naar wio hem te na kwam naar zgn hok terugbrengen Het tolephoonbnrenu te Yersey City is door den bliksem in de asch gelegd Het was oen hoog gebouw toch konden alle beambten mot uitzondering van 15 meisjes ontvluclitteo Deze hadden alle bezinning verloren en riepen radeloos uit de vensters om hulp Enkelen wilder zelfs naar benedon springen wat oen zekere dood zou geweest zijn De menigte riep hun toe dal ze souden wachten want dat hulp kwam Nu kwam een wakkere brandweerman wiens naam niet gemold wordt heesch zich aan een lijn omhoog en redde allen De menigte juichte den redder toe Da schade wordt op ƒ 300 000 geschat Brand onder den grond bracht dezer dagen nabij Clerkenwellgreon te Londen eenige ontsteltenis te weeg De brand ontstond in een bergplaats van naphta en andere ontvlambare stoffen van den derffrouiulapoorKeg Een nachtwacht die kwam kijken of alles in orde was wilde zich bijlichten naar liet daarbij een brandondeo lucifer vallen In een oogenblik stond de geheele schuur in brand en slechts met groote moeite voorkwam men dat de vlam zich aan een groote gasbuis in de buurt mededeelde Hot verkeer op den spoorweg was geruimen tijd gestremd De Staatêcourani bevat een lijst van de verleende ingetrokken en vervallen vergunningen over hetjaar 1889 met opgaaf van de opbrengst der vergunningsrechten voor elke gemeente in het rgk en voor elke provincie afzonderlijk Telt men die cijfers bijeen dan vindt men dat in het vorig jaar 2391 vergunningen voor den verkoop van sterken drank in t klein zgn verleend Daaronder zijn begrepen 84 nieuwe vergunningen die boven vastgesteld maximum meestal tijdelijk verleend zijn en 44 nieuwe binnen de grenzen van het maximum Er zgn dus 2263 vergunningen verleend voor localiteiten waar reeds vroeger sterke drank mocht worden verkocht Ingetrokken zijn 119 meestal wegens wetsovertreding en 273 zijn vervallen wegens wanbetaling van het recht In t eind van 1889 waren nog 26 388 vergunningen van kracht waarvoor in t geheel ƒ 849 127 aan recht was te betalen Sedert 1886 toen nog 27 946 verguBningen van kracht waren is het getal dus met 1557 of ruim 5 pet verminderd Tevens is de opbrengst der vergunningsrechten met ruim 26 000 achteruitgegaan De opbrengst van den accijns op het gedistilleerd is in die vier jaren met ruim 3 ton of ruim 1 pet vermeerderd maar de bevolking i met ongeveer r 170 000 inwoners of 4 pet toegenomen Het aantal vergunningen is nog het grootst in NoordBrabant 8 4 op de 1000 inwoners dan volgen de provincie Groningen met 8 Limburg met 6 8 Zeeland met 5 8 Utrecht en Overijsel met 6 3 eindelijk de beide Holland met 4 7 In twee gemeenten des lauds bestaat geen enkele vergunning nl Heerewaarden GeMerland en Sohiebroek Zuid Holland Het Hbl betitelt zijne bespreking van de belastingplannen irvan kwaad tot erger Het herinnert eerst aan de beloften die de minister Godin da Beaufort bij zgn optreden deed en die tot dusver nog niet vervuld Warden Als grond van verdediging voor het uitstel wees de minister op het verband met de grondbelasting dat het Hbl evenwel ontkent Booze tongen beweerden daarom dat het den conservatieven minister slechts te doen was om tijd te winnen en den moeilgk te bewaren vrede tusschen de beide daeim der rechterzijde niet door financieele oneenigheden in gevaar te brengen Bij SlL echter van het tgdstip der algemeene iM MBngon moest hg eindelijk wel uit zgn rust wKfrMta om niet met ledige handen bü de stembus te verschijnen Anderen zien in den nieuwen minister van binnenlandsche zaken die als Kameriid een enkele maal zijn ongeduld niet had kannen bedwingen de drijfkracht waardoor de heer Godin de Beaufort ten slotte tot indiening van eenige belastingontwerpen overging Tot do bespreking der ingediende ontwerpen overgaande wijst het Hb op het verband dat de Minister legt tusschen de aanhangige ontwerpen en de voorgenomen herziening van het personeel De Tweede kamer zal ongetwijfeld huiverig zijn met die volgorde genoegen te nemen Zij zal wel zoo onbescheiden zijn te gelgker tijd kennis te willen nemen van de voorgenomen herziening van het personeel Te meer omdat de Regoering aan de gemeenten ue bevoegdheid wil geven een belasting te heffen naar den uitorlijken staat welke veel overeenkomst zal hebben met de rijks personeele belasting De Regeering gaat uit van het juiste standpunt dat het belastinggebied dor gemeenten moet worden verruimd In dien geest vergunt zij de helling van een gemeentelijke peraoneele belasting van een bednjfabelasting en van debietrechten op den verkoop van tabak en dranken Maar t vens versterkt zij den band tusschen rijks en gemeentelijke heflingen door hoogere opcenten op de grondbelasting wat zeker een onafwijsbare behoefte is door opcenten op het personeel een vrij ingewikkelde uitkeering van het s dier belasting en opcenten op het patent dio van 28 tot 30 vermeerderd door het Rgk aan de gemeenten worden afgestaan De band tusschen Rijksen gemeentebelastingen wordt derhalve nog versterkt ia plaats van losser gemaakt Zulk een band moet zeker altijd bestaan in dien zin dat beider heffingen te zamen een goed geheel vormen en de burgers niet in ongelijke mate drukken Er heerscbt in de voordrachten een stelselloosheid waarover men reden heeft zich te verbazen nadat er zooveel tijd aan bare voorbereiding is besteed Een andere gewichtige fout is gelegen in de regeling der grondbelasting De regeering knutselt een weinig met de percentage bij gebouwd en ongebouwd en met de opcenten welke de gemeenten mogen heffen Maar een hoofdgebrek laat zij geheel ter zïfde den zwaren druk dien de evenredige overdrachtsrechten op den landbouw leggen Het verband met de mutatierechtea miskennende klampt zg zich vast aan een verband van veel minder beteekenis want reeds veel vroeger vóór de uitkomsten der herschattingen waren afgeloopen had zij do opcenten op het ongebouwd aan da gemeenten kunnen afstaan Daarmede waren vele gemeenten geholpen geweest en man had de handen vrij gekregen om het geheele belasting vraagstuk in zgn vollen omvang te overzien en allengs tot eene betore regeling te komen Wordt de nu voorgedragen herziening ongewijzigd en onaangevuld ingevoerd dafi zal er ook wel verademing voor vele gemeenten komen maar ten koste van andere belangen Een redelgke verdeeling van do heffingen tusschen rijk en gemeenten wordt immers door de stelselloosheid van het eene ontwerp meer dan ooit verijdeld En aan een afschaffing der mutatierechten en dar patentbelasting en aan een vorberering der personeele belasting valt minder dan te denken De onveranderde aanneming der beide ontwerpen zal ons daarom van kwaad tot erger brengen Butteolandscb Overzicht Gisteren is de zitting van den Zwitserschen Bondsraad door den heer Muhieim conservatief voorzitter van den Raad van State geopend met een rede waarin hij zich tegen elke gewaldadiga handeling verklaarde en de hoop uitte dat de constitutioneele orde spoedig mocht worden hersteld dank zij der vaderlandsliefde van beide partijen De ministerieele crisis in Portugal is nog niet ten einde De heer Ferrao de gezant bij het Vaticaan aan wien koning Lodewijk de samenstelling van een kabinet opdroeg heeft deze zaak aanvaard maar is tot dusver nog niet geslaagd Waarschijnlijk zal de heer Eerrao zelf het departement van buitenlandsche zaken op zich nemen ten einde opnieuw onderhandelingen met Engeland aan te knoopen Dat het doel is een verzoeningsministerie te vormen blijkt wel uit het aanbieden van de portefeuille van oorlog aan generaal Betreffende het ontstaan der crisis deelt de Lhsabonsche coraespondent van de Time nog mede dat de minister van buitenlandsche zaken de heer Ribeiro zelf volstrekt niet bevreesd was dat de Cortez het tractaafj met Engeland zou verwerpen De overige ministers begonnen eohter te twijfelen nu de organen der oppositie het traetaat zoo hevig aanvielen en in vele plaatsen zoo ernstige volksbewegingen tot stand wisten te brengen De meerderheid m ministerraad besloot daarom de zitting der Cortez te verdagen en opnieuw onderhandelingen mot Engeland aan te knoopen De heer Ribeiro vertte zich tevergeefs tegen dit besluit en nam toen het werd aangenomen zijn ontslag hetgeen het werd aangenomen zijn ontslag hetgeen het aftreden van het geheele kabinet ten gevolge had Van do Engelsche regeering is niet veel inschikkelijkheid te verwachten ten minste niet indien de regeering er eveneena overdenkt ala de Daily Telegraph dia zioh reeds over een twiat met Portagal verheugt omdat de Engelschen dan ook de DelagoaBaai kunnen inpalmen Te Parijs is in de kerk S iint Sulpiee in togenwoordighaid van kardinaal Lavigerie eene plechtige mis gevierd ter opening an hot congres tot bestrijding der slavernij Aan dit congres nemen deel voor Frankrijk de heoren Julea Simon Georges Picot Lefèvre Pontalis Keiler markies De Vogué en baron d Avril Voorts zijn or afgevaardigden uit Groot Bnttannie Ierland Oostonrgkllonganje Duitschland België Spanje Italië en Portugal De zittingen worden gehouden in het gebouw der Aordrijkakundige Vereeniging van 22 24 dezer De te behandelen voorstellen zijn lo Openbare instemming met het algemeene protokol der Brusselsche conferentie 2o Verdeeling van den arbeid der bestrijding van den slavenhandel in verschillende zelfstandige nationale comités nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden dier comités 3o Overwoging der raag of da bedoelde comités hunne onderscheidene regeeringen geen werkzame hulp kunnen bieden in het bijzonder door korpsen gewapenden uit te rusten 4o Onderzoek naar de doelmatigste manieren om de nationale comités waarvan da oprichting in het protokol der Brusselsche onferentie voorzien wordt en aan welke de bescherming dar conferentie is toegezegd aan de noodige inkomsten te helpen De Duitache Keizer kwam Zaterdagmiddag 4 16 te Creiaau aan waar voor die gelegenheid een stationnetje was gemaakt De haele familie Moltke stond Z M op te wachten en had de eer deel te mogen nemen aan een rijtoer over het landgoed van den beroemden veldmaarschalk Do Keizer bleef bij Moltke dioeoran Gisteren bezocht de Keizer Graaf SolmaKlitschdorf waar hij eenige dagen zal jagen Heden over acht dagen vertrekt Keizer Wilhelm naar Weenen waar hij 1 Oct wordt verwacht De Ringstrasse aldaar wordt prachtig versierd Na een bezoek aan da leden der Keizerlijke familie te Weonan is het voornemen nog denzelfden dag naar Schonbrunn te gaan De democraten in het Huis van Afgavaardigden der Vareenigde Staten bleven volhouden bg bun werkstaking maar niettemin is toch de verkiezing van den afgevaardigde in Virginie goedgekeurd Donderdag kon geen besluit genomen worcfen omdat geen voldoend aantal leden aanwezig was Vrijdag waren de democraten wel in het gebouw aanwezig maar zij kwamen niet in da zaal uit vrees dat de preaident soma weer de deur mocht laten sluiten De president liet toen de leden tellen Er waren 166 afgevaardigden aanwezig maar daaronder bevonden zich nog twee democraten die aanwezig waren om namens hun partijgenooten op te treden Uit voorzorg had da president ook een raam waardoor den vorigen dag nog eenige democraten ontsnapt waren laten dichtspijkeren Het aantal was dus nog niet voldoende daar 22 republikeinen uit Washington waren vertrokken Intussohen werden nog eenige leden binnengebracht en zoo werd eindelijk bg telling uitgemaakt dat er 171 leden tegenwoordig waren De voorzitter liet toen tentond stemmen en zoo werd de republikeinsche afgevaardigde in Virginie tegens wiens verkiezing de democraten protesteerden voor gekozen verklaard De democraten bleven echter tegen de geldigheid van dit besluit protesteeren SSA Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 23 Sept 1890 No 1440 6337 7803 ƒ 1000 No 3493 8677 16280 19860 ƒ 400 No 4960 6744 13382 15464 20622 ÏOO No 6371 6664 8536 9586 9869 10757 11402 13144 13625 18788 19821 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 32 2570 5989 8510 10731 12667 16679 18272 181 2673 6061 8697 10823 12781 15689 18317 305 2653 6118 8612 10860 12831 16936 18491 395 2S46 6136 8708 10906 12907 16016 18685 417 2972 6236 8787 11020 12963 16329 18860 431 3037 6301 8824 11082 13337 16332 18876 A