Goudsche Courant, donderdag 25 september 1890

kuual langg dien oerei looTeel te reidiepen dat geladen schepen dien oever steeds tot op tenminste 1 60 M kunnen naderen Het dit vonnis gevoelde de veroordeelde zich bezwaard en hij voorzag zich daartegen in cassatie Zgn beroep werd gisteren namens hem bg het Hof toegelicht door mr O A P Bax die betoogde dat in het vonnis aan art 12 van het bgzonder reglement van politie op de kanalisatie van den Hollandschen IJsel van 22 Maart 1882 eene verkeerde uitlegging was gegeven Het was te doen om af te komen van eene aan den requirant onbillgk opgelegde verplichting tot onderhoud van bovenbedoelden oever welke door anderen was beschadigd Nu was hij het algemeen reglement van politie op de rykskanoleu van 5 Febr 1876 als algemeen beginsel aangenomen dat hij die schade aanricht die ook moet herstellen In casu waren de verzakkingen van den oever en de ondiepte in de rivier niet door requiraut s laden en lossen ontstaan Pleiter achtte daarom meergemeld art 12 benevens eenige andere wetsartikelen geschonden omdat niet was onderzocht naar de oorzaak der verzakkingen en verontdiepingen Adv gen mr Patijn zal den 6en October in deze zaak couctusie nemen Blijkens eene uitvoerige correspondentie in de laaUt aangekomen nummers der Javabode is er in de operatie op Florea nog maar zeer weinig voortgang gekomen Wel zijn nu onze mani o een station verder dan de kampong Do noordop gemarcheerd en dus dichter bij de hoofdversterkingen J5ko Feto en Wolowio aangekomen maar die versterkingen liggen nog altijd onaangetast binnen hun gezichtseinder Het invloedrijkste hoofd der Bokka s Anggo Molo heeft zich zoo als men weet op genade of ongenade overgegeven maar daarmee is betrekkelijk nog weinig gewonnen De verbooren die men dezen grijzen hoofdman deed ondergaan hadden tot uu toe weinig resultaat Hij beeft o a wel de hoofden van hit verzet opgenoemd en daarby ook zijn eigen zoons niet gespaard doch men schijnt alle redenen te hebben om den sluwen vijfenzestiger maar weinig te vertrouwen Als voorwaarden van onderwerping zijn hem thans door den resident de volgende eischen gesteld 1 de teruggave der geroofde goederen 2 het opruimen der gestelde randjoes 3 het afbreken der versterking 4 uitlevering der schuldigen en 5 en wel het voornaamste het leveren van 10 stuks tin in den vorm van schuitjes Met de bevolking van Eko Feto en Wolowio die inmiddels al weer verder uootdop naar andere kamponga schijnt afgetrokken te zijn wordt ook onderhandeld door bemiddelmg van het hoofd der bevriende kampong Bolonga doch deze tnsschenpersoon schijnt ook al niet te best te vertrouwen en met die onderhandelingen vlot het al heel slecht De resident ondervindt daarbij de grootste moeilijkheden en bet is hoogst waarschijnlijk dat ze tot geen resultaat zullen leiden van de geroofde goederen wordt niets teruggebracht evenmin komt iets van het uitleveren der hoofdaanleggers vin den aanval op de expeditie van Schelle Hierdoor en door het gemis van aanraking met de bavolking die grootendeels is uitgeweken en ons vreeselijk wantrouwt wordt het onderzoek naar tin geheel onmogelijk en is bet zeer vaarschgnlijk dat wij bij een verder doordringen hoofd buigende Maar toch moest zij het niet vroeger of later weten En waarom Misschien is het niets en heefthet vaartuig het niet op ons gemunt Meent gij dat Mgn hort voorspelt mg iet geheel anders Messer Gentile ik smeek u vervolgde Macham geheel buiten zich zelven gij zulttoch t hart niet hebben ons over te leverep in dehanden van hen die De toom die in mijne oogen flikkerde deed hem in t midden van den zin afbreken Vergiffenis mijn vriend hernam hg terstond aeh vergeef dat wantrouwen aan een hart datbittere smarten lijdt I Met welk recht ook kan iko vragen om uw eigen leven en dat der uwen inde waagschaal te stellen voor eene ongelukkige diegg nauwelijks sedert een paar dagen kent En toch nüt gg het doen en het zal een nieuw blijk wezenT n den adel uwer ziel Genade genade voor Annaen voor mg Maar drgf uwe grootmoedigheid tothet uiterste sta mg den eerepost op de enterbrugaf Indien iemand sterven moet dan wil dan zalil de eerste zijn Macham had deze woorden met zooveel hevigheid dat ik hem verrast en ontroerd bleef aanstaren Hg maakte gebruik van mijn stilzw gen om op zijn verzoek aan te dringen terwgl hij smeekend mijne handen greep en tusschen de zijne drukte Het is genoeg Messer Roberto I Gij vraagt mg ets onmogelijks Die plaat is de mijne maar ik naar het binnenland wel eeni ernstige moeilqkbedeu zuUen ondervinden J Volgens ingewonnen berichten moot de groote tinvlakte liggen in N O richting nabg de sterk bevolkte knmpoogs Naroe en Bobou De bevolking van deze kampongs wie door tusschenkomst van het hoofd van Bolonga was aangezegd dat onze verkenningen zich in de richting harer kampong zullen bewegen zonder eeuige vyandelgke bedoeling liet ons antwoorden dat zij niets met de Compagnie te maken wilde hebben en dut wg maar liever weg moesten blgven Zg heeft overigen part noch deel aan de zaak van Auggo Molo Het hoofd van Bolonga zelf weigerde om als gids te dienen bg onze eventueele tochten naar het binnenland uit vrees het later te kwaad te zullen krggen met de andere kampongs Al hoewel in de gegeven omstandigheden de toestand alles behalve bevredigend was werd toch den 24 Juli tot een verkenning ter sterkte van 76 bajonetten besloten terwijl de mijningenieur Van Schelle de verkenning zou mede maken om aauwg zingen te doen omtrent het te doorloopen terrem Ziehier boe het volgens den berichtgever van de Javabode op dezen verkenningstocht toeging Na ongeveer 2 palen in N O richting te hebbon gemarcheerd door hoog gras afgewisseld met alangalaug en glaga werd zonder eenige ontmoeting mot den vijand een bergtop bereikt vanwaar men een vrg uitzicht ha i op het voorliggende terrein Zoo ver het oog reikt is om met den heer VanSchelle te spreken het voorliggende terrein bgnageheel vulkanisch dus geen kans dat er tin zaliworden gevonden j Gedurende onze waarnemingen van den bergtop was op verre afstanden rondom den troep eene menigte gewapende Rokka s toegestroomd dia zeer zenuwachtig van de eene kampong naar de andere gingen en door hun woest geschreeuw aan anderen de aanwezigheid van den troep t kennen gaven Zij bleven echter op eerbiedigen atstand van ons staan het was evenwel aan dun troep verboden zonder noodzaak te schieten Aangezien de heer Van Schelle voor dien dag het terrein in genoemde richting genoeg verkend had werd besloten den terugtocht naar het bivak te aanvaarden doch nauwelijks zagen de Rokka s onze terugtrekkende beweging of van alle kanten stroomden zg de berghellingen af en kregen wij eene flink uitgeleide In minder dan een oogenblik was de achterwacht door een aantal van hen omsingeld die tot op 25 passen kruipende en sluipende door het hooge gras naderden met lansen gooiden en zelfs schoten Enkele goedgerichte schoten van de achterwacht hielden de vervolgers in bedwang doch het was een terugtocht niet van gevaren ontbloot want wegens de hooge alsng alang kon men den vgand niet zien die daardoor in de gelegenheid was on tot zeer dichtbij te naderen Intttss hen had eene groote bende Rokka s onze plaata op den bergtop ingenomen en de troep werd tierende en schreeuwende door haar uitgejouwd en met lansen en opgeheven parangs bedreigd De aanwezigheid der Kokka s op den bergtop kon van uit het bivak werden waargenomen waarom de artillerie dan ook onmiddellijk in batterij kwam en hun al spoedig eenige granaten toezond met het gevolg dat de bende uit elkander stoof of wegdook De vervolging hield daarna spoedig op sta iedereen toe vervolgde ik zachter zich de tweede aan mijne zijde te veroveren komaan de tijd roept I Lanzerotto wat doen de anderen De hoogte van het achterdek belette mij het vgandelijk schip te zien Mij dunkt zij halen ons tot nogtoe niet veelin hernam mgn bootsman van uit de mars enoverigeus gebruiken zij alleen de zeilen even als wg Goed laat ons dan gaan zeide ik tot Roberto wij moeten zorgen dat uwe zuster zich nietal te ongerust maakt Macham drukte mij de hand met zenuwachtigeontroering en er werden geen andere woorden tusschen ons gewisseld Wg traden het vertrek binnen waar ik Anna in een treurigen toestand vond Zijzag er bleek en ontdaan uit met los hangende harenen oogen vol tranen Zal ik mijne hardvochtigheidbekennen Het was mg een wreed genot haar zoodiep bedroefd te zien en mijne blikken verslondenhare schoonheid welke mij in t eerst had verrukt en die door bleekheid angst en tranen nog werdverhoogd Wat zgn dat voor treurige toebereidseUn zeide zij terw t zij mij te gemoet kwam enhare groote oogen op mij vestigde Niet stamelde ik Gewone voorzorgen Ach gg bedriegt mij En het is verkeerd dat gij dat doet ik verwachtte iets beters van u Welnu Madonna zeide ik ik vrees Maardat zegt nog niet dat het tot een strijd zal komen Ik voer eene kostbare vracht zeide ik heden mor Zoo ging het niet alleen op dezen maar ook on andere verkenningstochten En dan wordt verder door den correspondent van de Javabode nog een beschrijving gegeven van een voorval van den 18 den Juli dat zeker voor de onzen geen onzachte aanmaning was om tegen de bevolking op hun hoede te zgn Ziehier dit verhaal Een vgftal Timoreezen der hulptroepen die achter een vertrekkend transport naar Watoe Loko aankwamen werden ter hoogte van een terreinstrook die en voor het bivak Bo Kewoe en voor bet transport onzichtbaar was plotseling overvallen door een bende Bokka s ter sterkte van pi m 50 man Op het hooren vau epkelo geweerschoten rukte terstond van het bivak een detachement uit doch het kwam te laat ter plaatse waar het onheil gebeurd waa Het drama was reeds afgesgeeld vier zwaar verminkte Igken der Timoreezen werden in de alangalang gevonden en daarnevens een menigte lansen van bamboe die de Kokka s in hunne overhaaste vlucht hadden achtergelaten De vgand die aanvankelijk het plan had het terugkeereude tronsport van Watoe Loko aan te vallen had zich ontijdig verraden door den aanval op de Timoreezen Het uitgezonden detachement zag den vijand die iutusschen tot op pi m 300 man was aangegroeid in eene Z W richting aftrekken en zond hem nog eenige salvo s achterna In eene poging om langs den voet van het gebergte ds achtergelegen kampongs te bereiken werd hij door een ander uit het bivak gezonden detachement verijdeld Tal van goed gerichte salvo s die met succes werden afgegeven deden den vijand in alle richtingen uit elkander stuiven Ook de artillerie liet zich niet onbetuigd en wierp een zeventiental granaten op de opeengehoopte massa en in de kampongs Likowaiie en Waroesoeba waarheen de vgand zich had teruggetrokken Dat de granaten ook uitwerking zullen hebben ge had behoeft niet in twyfel te worden getrokken want wg konden die duidelgk waarnemen De afstanden waarop door de artillerie was geschoten waren 8000 tot 1200 M De oanvallers op de Timoreezen behoorden grootendeels tot Wolowio en tot straf hunner vorraderlijke handelwijze werd denzelfden middag de geheele kampong in de asch gelegd Een uur na het gebeurde hierboven vermeld kwam een Rokkaneesch hoofd op een prachtig paard gezeten en met twee lange lansen gewapend tot op 100 M van de postenlinie en nam een uiulagende houding aan Niettegenstaande enkele tirailleurBchoten op hem waren afgegeven en alhoewel zjn vurig ros reeds op 2 plaatsen was gewond en hij zelf later in ziju rechterknie waardoor hem de lansen ontvielen week hg geen tap terug en trachtte door zijn gedrag een paar zijner volgelingen aan t sporen de postenlinie door te breken Het mocht hem echter niet gelukken zgn plan ten uitvoer te brengen F en goed gericht schot deed hem van zgn paard tuimelen en den laatslen adem uitbUzen Het edele dier ofschoon reeds door 3 kogels getroifen week niet van de zgde zijns meesters Het Igk van den dapperen ruiter werd binnen het bivak gebracht en herkend als te zijn dat van Nawasina het moedige en onverschrokken hoofd van Naroe die volgens getuigenis der aanwezige Rokka s in de binnenlandsche onlusten meer dan eens blgken heeft geleverd van buitengewone dapperheid gen en ik zweer dat ik die in veiligheid brengen zal Hij die voor u moet waken gevoelt zich sterker dan het noodlot Zij keek mij verschrikt aan als iemand die te midden van zijn lijden plotseling een nieuwe bron van smart ontdekt Het was slechts één oogenblik andere gedachten andere plichten namen de overhand Ach gij zult geen slag leveren I riep zg opsmeekenden toon Madonna hernam ik ik zal mgn plichtdoen Maar t is niet mogelgk maar gg lult deuitdaging niet aannemen I Maar wat dan Ik vraag het aan u zelve Ik weet het niet ik ben eene arme vrouw eene onnoozele vrouw Ik wat zal ik u zeggen u raden Maar gij zult uw leven niet wagon ommijnentwil gg zult den toom van God niet verzoeken Niet woarP ging zg voort met eenevleiende stem niet waar gij zult den strgd vermgden gij zult den vijand ontvluohtenP Den vijand ontvluchten ik Maar weet gg wat gg vraagt madonna Gentile Vivaldi heeft nooitiemand aangevallen maar is ook nooit voor iemandop de vlucht gegaan Ik tam af van vrije lieden Op de zee die sedert tien jaren mgn vaderland is heb ik menigmaal eene vijandelijke vlag ontmoet maar nooit iemand den weg betwist Wordt vervolgd Enkele hoofden en lijdera van den vijand zagen wn te paard en men kan zeggen dat het stoute ruiters zijn want de moeilijke bergpaden en het geaooidenteerde terrein worden door hen in vliegende vaart afgelegd Staten generaal Tweede Kamer Zitting van Dinsdag 23 September De vergadering die jl Donderdag geen voortgang kon hebben omdat er geen leden genoeg aanwezig waren zou gisteren zonder verdere stoorois ten einde kunnen worden gefcoht Er ging een uurtje mede heen alvorens raededeeling was gedaan van al de ingekomen stukken de leden van een paar coramissien waren herkozen en op voorstel van den president eene kleine wijziging in de samenstelling der nfdeeliugen was gebracht De heeren Soliimmelpenninck Den Haag en Veegens werden herbenoemd tot leden van de huishoudelijke commissie de eerste ovenwei volstrekt niet met algemeene stemmen do heer Kolkman had 26 de heer Borret nog 2 stemmen van de 68 op zich voreenigd Waar gewoonlijk de ledon van dergelijke commission zonder strijd worden herbenoemd blgkt uit den tegenstand dien de herkiezing van den Haagschen graaf ondervond dat de sympathie die deze in de Kamer ondervindt verre van algemeen is Nu do commissie van voorbereiding voor het wetsontwerp betreffende den dienstplicht uit zeven leden bestaat kon iedere afdeeling hiervan geen gelijke portie krijgen Het lot had bij do trekking der afdeelingen aan vier sootien één lid toebedeeld terwijl de vierde afdeeling het voorrecht zou hebbon drie ledon der commissie van voorbereiding in haar midden te zien Dit nu scheen al te weelderig Een lid kon daar althans worden gemist en daarom is op voorstel van den president de heer Seyffardt uit de vierde afdeeling voor het onderzoek van het militaire ontwerp ingedeeld bg de derde afdeeling waar het andere lid der commissie de heer Huber president is Nu een en ander zoo tot ieders genoegen geregeld was deelde de president mede dat de centrale afdeeling besloten had gisteren in de afdeelingen te doen onderzoeken do ontwerpen reeds vroeger in dit blad medegedeeld en eindeigk ook het ontwerplègerwot hetwelk echter niet vóér heden in behandeling komt En daarop hebben de heeran zich naar de sectien begeven om hun parlementaire werkzaamheden voor dit rittingjaar metterdaad aan te vangen Onlangs werd in de dagbladen medegedeeld de zaak te Amsterdam behandeld van een predikont bij de Nederl gereformeerde gemeente die door het kantongerecht was veroordeeld omdat hij kerkelijk een huwelijk had ingezegend op vertoon door de partgen van een trouwbewgs jiiet geteekend door den ambtenaar van den Burg Stand en afgegeven ten atadhuize De kantonrechter achtte een authentiek uittreksel uit de registers van den B S noodig volgens art 156 fiurgerlgk Wetboek De rechtbank ontsloeg den bekl van alle rechtsvervolging op grond dat art 136 Burg Wetb alleen eischt dat partijen zullen hebben doen blijken aan den bedienaar van hunpen godsdienst dat het huwelijk ten overstaan van den ambtenaar van den Burg Stand is voltrokken zonder te omschrijvon door welke middelen dat bewijs moet worden gegeven terwgl art 155 B W alleen een bewijs in fox cwili bedoelt Daar zg het ongeteekende trouwbewgs in casu voldoende bewijs achtte ontsloeg zg van rechtsvervolging De offic van justitie te Amsterdam nu was van dit vonnis in cassatie gekomen In deze belangrgke quaestie nam eergisteren voorden Hoogen Raad ad gen mr Patgu conclusie De vraag die het hier gold was z i deze of waar art 449 Wetboek van strafrecht den bedienaar van den godsdienst verbiedt bg een kerkelijk huwelijk eenige godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk te verrichten zonder dat partijen hem hebben doen blijken dat haar huwelgk ten overstaan van den ambtenaar van den burg stand is voltrokken Voor dat doen blpen meer noodig i dan de overiegging van ecip tu waaruit do bedienaor van den godsdienst met de noodige omzichtigheid te rade gaande de overtuiging kan putten dat bet burgerlijk huwelgk is voltrokken Sedert 40 jaar herinnerde adv gen i de Hooge Raad niet gesaisisseerd van de vraag op welke wgze dit den bedienaar van den godsdienst moet blgken Toen besliste de Hooge Raad met beroep op artt 138 en 165 B W dat hel moest blgken uit de huwelijksakte In 1872 gaf een vonnis van de rechtbank te Leiden over de opvatting van bet toen geldend artikel van den Code Pénal aanleiding tot eene groote polemiek Artt 449 van het tegenwoordig strafwetboek heeft wel do redactie van het analoog art van den Code Pénal gewijzigd maar in den grond der zaak niets veranderd Ia nu art 449 strafwetboek toepasselijk eu dus de geestelijke strafbaar indien hij een huwelijk kerkelijk inzegent zonder dat hem blgke van het sluiten van het burgerlijk huwelijk ook als feitelijk vaststaat dat het huwelijk voor den ambtenaar van den burg stand ia voltrokken Mr A de Pinto beantwoordde indertijd die vraag ontkennend de rechtbank te Leiden bevestigend En als adv gen lette op do duidelijke woorden van het artikel dan sloot hij zich bij die bevestigende beantwoording aan Staat het vast dat een geestelijke inzegent voordat partijen hem bobben doen blijken van het gesloten burgerlijk huwelijk dan is hij strafbaar Vóór het kerkelijk huwelijk moet hij zich vergewisthebbon dat het burgerlijk huwelijk is gesloten De tweede vraag nu is hoe moot hij dit doen En was ndv gen hot veel meer eens met de rechtbank dan met den kantonrechter te Amsterdam Een bepaold bewijsstuk is de officier van just te Amsterdam erkent dit zelf nergens voürgeacbreven Niet ieder stuk of iedere verklaring kan echter als voldoende beschouwd worden Zij moeten van dien aard zijn dat de geestelijke zijn gezond verstand raadplegende overtuigd wordt dat het burgerlijk huwelijk inderdaad is gesloten zonder dat hij een nader onderzoek naar de echtheid van do stukken behoeft in te stellen Nu heeft de rechtbank te Amsterdam volstrekt niet in het algemeen uitspraak gedaan ijiaar wel uitgemaakt dat in dit geval het overgelegde stuk voor den geestelijke voldoende was omdat gebleken is dat do trouwbewijzen te Amsterdam slechts worden afgegeven na voltrekking van het burgerlijk huwelgk en de buurtsecretarissen die Irouwbewgzen als authentieke stukken beschouwen De geestelijke die dit uit eigen ervaring wist handelde dus niet onbedachtzaam doof met zoodanig stuk in handen in te zegenen Op deze gronden concludeerde adv geu Patijn tot erwerping van het cassatieberoep door het O M te Amsterdam ingesteld Maandag 20 October zal de Hooge Kaad uitspraak doen in deze zaak BDltenlandscb Overzicht In den Pransohen ministerraad zou de vraag behandeld zijn of bet wenschelijk is de leiders der royalisten die zich met generaal lioulanger verbonden 00 de republiek ten vat to brengen gerechtelijk te vervolgen Volgens de bladen werd eenstemmig besloten geen gerechtelijke vervolging tegen de helpers van generaal Boulanger in te stellen In de plaats van de werkstakende zeelieden te Southampton worden door de readers aldaar manschappen te Hamburg aangeworven Da eerste troep van 46 vreemdolingen vertrok dezer dagen uit Hamburg en verdere bezendingeu staan gereed De werkslakers overwegen nu een maatregel om dezen invoer van werkkrachten te beletten Zij willen gewapende makkers naar Hamburg zenden om de verscheping te verhinderen Hot is echter de vraug of de Duitscbe politie hen zal laten begaan De Duitsohe en Oosteorijksche bladen hebben het nog steeds over de bijeenkomst der kiezers van Duitschland en Oostenrijk in Silezië Het oiücieuze Weener Fremdenblatt acht het noodig in een uitvoerig artikel nog eens te doen uitkomen dat da goede vriendschap tusschen Duitsohland on Oostenrijk den Europeeschen vrede slechts tan goede kan komen Deze vriendschap door deze bijeenkomst op nieuw bekrachtigd komt nog meer uit nu terstond een tweede bgoonkomst te Weenen volgt Den SOsten September wordt keizer Wilhelm te Weenen verwacht Keizer Frans Jozef keerde uit Silazie met graaf Kolnoky terstond terug naar Weenen waar reeds zeer omvangrijke toebereidselen worden gemaakt voor een waardige ontvangst van s keizers bondgenoot De Weener gemeenteraad heeft tot dit doel een onbeperkt krediet verleend en ook de keizer zal niets nalaten wat kan dienen om zijn gast zoo schitterend mogelijk te ontvangen Gaen wonder dus dat da verwachtingen der Weeners hooggespannen zijn bij dit tweede bezoek dat keizer Wilhelm II tijdens zijn regeering aan de Donaustad brengt Evenals de eerste maal kan da Duitsohe keizer ook nu op een hartelijke ontvangst van de zijde der burgerg rekenen Van meer belang zou het zijn indien de kiezers van Oostenrijk eu Rusland ook weer eens bijeen kwamen Sx zijn weer geruchten over een dergelijke samenkomst in omloop maar voorloopig verdienen deze geruchten nog niet veel geloof De aangelegenbeden in het kanton Tessino laten den Bondsraad te Bern nog geen rust De Bondsraad is nu gereed met het rapport over hetgeen in Tessino is voorgevallen en heeft dit bij de Kamer ingediend Do Kamer moet nu ook in de zaak worden gekend want sedert het zenden der cavalerie naar Bellinzona bedraagt de sterkte der Bondstroepen in het kanton meer dan 2000 manschappen an hier voor is de toestemming der nationale vergaderingnoodig Men verwacht in de Kamer een levendige woordenwisseling daar de clericalen zullen verlanwn dat de verdreven regeering in bet kanton ters d lal worden hersteld Da UoWaarsche ministerraad heeft besloten het verbod tot oer van Servische varkens op te heffen Do Hongaarscha en de Servische regaering zullen bijzondere afgevaardigden benoemen om het verkeer dat thans herleven zal te regelen Tienduizenden varkens wachtten zegt men sinds geruimen tijd aan de grens op het oogenblik dat ze het rgk van keizer Frans Jozef mochten binnenkomen In den Siicle worden onder het opschrift De Europeosohe tolunie de indrukken medegedeeld welke een Pransch diplomaat in Duitsohland bijeangegaard heeft over de aldaar haerschaude stamming en over de middelen tot afweer van de offensieve politiek der Vereenigda staten tegen Europa in de Mac Kinley J neergelegd Duitsohland zoo verklaart de diplomaat wordt door de iill niet minder zwaar getroffen dan Frank rijk Vertegenwoordigers van den Duitschen handelsstand hadden hem gevraagd waarom Europa niet een bond tegen Amerika sluit on da Amerikaanscha producten met zulk een hoog invoerrecht belast dat do uitvoerhandel dar Vereonigde Staten ver iietigd wordt Maar hoe zal man tot zulk een overeenstemming van alle mogendheden en vooral van Duitschland en Frankrijk gerakao zoo vraagt hij dan Ik moet u bekennen dat mij iets in Duitsohland is opgevallen sedert het verdwijnaa van don heer Bismarck nl zijn de gemoadaran ten opzichte van den heer Bismarck nl zijn do gemoederen ten opzichte van de Franschen volkomen gekalmeerd Do tegenwoordige keizer dat is de overtuiging van de Duitschers waarmode ik mg onderhield verwacht zijn roem alleen van den vrede Hij wenscht oprent een toenadering tot Frankrijk Ean kleine vingerwijzing van Frankrijk ten teeken dat het genegen is zich met Duitschland te verstaan ten opzichte van een soort continentaalstelsel tegen Amerika zou voldoende ziju om Duitschland voor het plan te winnen Het is overbodig hierbij te voegen dat Engeland Oostenrijk Zweden België in óen woord geheel het overige Europa zich bij Frankrijk zouden aansluiten Rusland blyft buiten quaestie wijl zijn belangen op zich zelf staan Door deze beweging ten gunste van een Europeasoh verbond tegen een gemeausohappelijk gevaar zal in den socialen kampstrijd een soort wapenstilstand intreden Tien jaren was ik niet in Duitschland en de vriendelijke geznidheid welke ik allerwegen ten opzichte van do F nnschen opmerkte bewegen mij het plan van een Fraasch Duitschen bond ten doel bobbend de Jpor do Vereenigda Staten tegen Europa ondernomen economische aanvallen te weerstaan in ernstig beraad te nemen Het denkbeeld van zulk een economischon oorlog is voorzeker stout I Kantongerecht te Gouda Zitting van 24 September 1890 Veroordeeld door het kantongerecht te Gouda wegens Visscherijovertreding A V te Hekendorp C den H te Zevenhuizen ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J K te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis H K ta Gouda tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis L H A H te Waddinxveon J L te Gouda ieder tot ƒ 6 of 4 dagen hechtenis Zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van muziekant op de openbare straat te Gouda A K zonder bekende woonplaats tot 2 geldboeten van ƒ 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Rijden met een kar bespannen met honden niet voorzien van muilkorf A V d W te Waddinxveen en H v L te Gouda ieder tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bg 3e herhaling C V te Gouda tot hechtenis van 2 weken en plaatsing in een Rijkswerkinrichting gedurende 3 maanden Openbare dronkenschap gepleegd bij 4e herhaling T N R te Gouda tot eene hechtenis van 1 week Openbare dronkenschap gapTeegd bij 5a herhaling E V d H te Gouda tot eene hechtenis van 2 weken en plaatsing in een Rijkswerkinrichting gedurende 6 maanden Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd P de J te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete C B te Haariem tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap M J G A M B zonder bekende woonplaats K yan W D F to Gouda A S te Oudewater J de B te Nieuwerkerk a d IJssel J V te Rotterdam ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis ♦