Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1890

m 1890 K 4334 VrUdag 26 September De ROLLAND CALIFOByiA LAND COMf AST vraagt I einde October naar Rotterdam Colony Merctd County California te vertrekken OUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekefu 25 ongehuwde Boerenarbeiders niet boven de 30 jaren oad van goede getuigschriften voorzien Werk zal han verstrekt worden tegen 25 ik 30 Dollars in de ii Mnd met vifl8 Kost en Inwoning Reiskosten 175 Zg die daarheen wenschen te gaiui moeten zich persoonlgk aanmelden op Zati a 8 27 September tnsschen 10 12 en 2 4 aan het Kantoor van C L SCHEPP ZOOU Oost Maaskade 60 Rotterdam LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER TTxlje E= aaxca e3n 3 3Q a r3ct ZIJN TE BEKOMEN BIJ C A BRIl iKMAl Lange Tiendeweg Oe insending van advertentien kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave J TiQ B te Z reahaizen X van der K te Gouda tot ƒ S pf 2 dogen hechtenis P E te Nieuwerkerk a d IJssel tot ƒ S of 8 dagen hechtenis Allen cijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij Ijjfsdwang van 1 dag P£TROLEUM NOTEËaii GËN van de Makelaars CaDtzl ar SchalkwUk te Rotterdam De matkt was heden flanw Loco Tankfust 7 90 a ƒ 7 9B Geïmporteerd fust ƒ 7 95 a ƒ 8 October levering ƒ 7 85 Novemberen December lerering ƒ 7 95 SCHOUW BURGEMEESÏ ER en WETHOUDKHS van Gouda Gelet op art 1 der Verordening op bet zuiver houden van Wate ngen Slooten en andere Wateren die aan bijzondere personen toebebooren Brengen ter kennis van de eigenaren iet alooteu gelegen achter de Crabethstraat dat op MAANDAG den 89 SEPEEMBER aanstaande over die wateren lal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlyk gezuiverd zijn van drijvend vuil en andere stoffen die de doorstrooming van het water kunden belemmeren of stank of stihadelijke uitdampmgen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te ge8chie len GOUDA den 23 September 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BBOUWEE ADVERTENTIËaW Wg betaigen onzen harteljjken dank Toor de vele bewgzen tbd deelneming in ons zoo smartelgk verlieg A VAN IJSENDIJK E TAN USEN DIJK Post Gouda 24 Sept 1890 G van den BBM Barbier en Coiffeur heeft zich gevestigd Lage Gouwe C 81 en beveelt zich belee£delgk bg de ingezetenen van Souda en omstreken aan C F BtSCH lUARKT ONTVANGEN nieuwe zending Regenmantels TRICOT TAILLES en Avonddoeken Zuivere BordeauiL Wijnen van af 60 cent per Flesch UITMUNTENDE KWALITEIT van af 0 90 per Flesch Verkrggbaar bg Wed C vao OIJE KLEIWEG STEEMKOLEIV In lossing eene LADING prima GBOVE BUHB waaruit wg gedurende de lossing leveren a 7ö Cent per H L contant z k vrg aan hois bezorgd r Bestellingen verzoeken wg s v p bg tgds te doen ten einde dezelve geregeld te kunnen uitvoeren A JONKEa ZONEN Gouda Kantoor Veai Openbare Vrijwillige Verkoopini ten overstaan van den Notaris G J SPBÜIJT resideerende te Ouderkerk aan den IJêel bg Veiling en verhooging op VRIJDAG den 3 OCTOBEB 1890 en bg Afslag en toewgzing op VBUDAG den 10 OCTOBER 1890 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van PAULUS STOPPELENBURG herbergier te Stolunjk van eene BOÏÏWMANSWOirarG met SCBOUB HOOIBERG verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD ERF WEG en WATERING benevens diverse perceelen WEI HOOI BOUVi en GRIErVDLAl D te zamen grpot 16 Hectaren 61 Aren 17 Centiaren alles staande en gelegen in de gemeente Stolwijk in Langschoonouwen breeder omschreven bg boekjes te bekomen ten kantoren van genoemden Notaris en van den Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht waar ook nadere inlichtingen worden gegeven LIEDOOMS Eeltknobbels Hoomvlies Suideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn ie veroorsuiken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Pr fs per flacon met penseel SO eta Alléén eeht bg B SCHOLTBN Coiffeur Ei ch de handteekening van A v TÜIJLL 8tBSIiS0£Ba In lossing de LADING puike GROVE Robr KACHELKOLEN welke gedurende de lossing geleverd worden tot 75 Cents per Mud k z k vrg te huis Aanbevelend A tAMBERT Turfsingel Ook worden bestellingen aangenomen bg A VAN LEEST Boelekade R 74 P F VISSER Barbier Dubbele Buurt Wed MOLE VELD Genzenstraat L 40 C ZUIDAM Korte Qroeneudaal I 196 J C V LEEUWEN Vrouwevestesteeg Openbare Verkooping VAS eenen INBOEDEL op VRUDAG 26 SEPTEMBER 1890 dea morgens te 9 aren aan het Lokaal Wgk K No 252 aan de Peperstraat te Gouda bestaande in Mahonie boaten en andere Meubelen waaronder een fraai cilinder SCHRIJFBÜREAU PENDULES SPIEGELS en GLASWERK HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED LINNEN en TAFELGOED waaronder een Damast stel voorstellende het Lgden dei Heeren goed onderhouden MANSKLEEDEBEN eenig GOUD en ZILVER enz En een partgtje WUN als Niersteiner Witte Wgn Bergerac Madera en Malaga Daags te voren op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTUIJN DBOOGLEEVEB te Gouda Mevrouw CAÜ Wachtelstraat vraagt eene flinke en Gouda Snelpersdruk vin A Bbinkkan ZooM De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN cDe Tergouwsche geeft in haar nummer van gisteren een antwoord op ons hoofdartikel van 11 Zaterdag Onze lezers herinneren zich dat wij onze afkeuring te kennen gaven over haar minder edele wgze van strgdvoeren tegen de vaccine en haar uitnoodigden de iiaar teu dienste staande statistieken te noemen waaruit haar beweringen kouden worden waar gemaakt Volgens dat blad stond het blgkens statistieke gegevens vast 1 dat de sterfte onder de kinderen na d i blgkens de bedoeling ten gevolge van de invoering der gedwongen inenting op schrikbarende wgze is toegenomen 2 dat de vaccine verborgen ziekten opwekt reeds bestaande verergert of het lichaam zoo verzwakt dat het uitermate vatbaar is om ziekten over te erven gedurende den t jd dat de moorddadige pokzwereu den arm versieren De redactie van het Volksblad heeft ons thans door middel van baar Gondsche editie haar djfers voorgelegd Het zou inderdaad jammer zgn indien wg onzen lezers deze verpletterende cijfers onthielden Wg zullen dus de hoofdzaken letterlgk overnemen Oin nu het hflilzame der vaccinatie te zien zu lan wg ons allereerst bepalen tot Berlgn in 1746 en in 1871 In 1746 bestond er nog geen gedwongen vaccinatie in 1871 wel Pokken zonder inenting Berlgn 1746 FEVtLLETOX EENE BEKENTENIS A oar het lialiaamch IV 8 De zee behoort allen en moest voor allen de vrije kampplaats zijn van den edelsten strijd Maar ik ontviuoht nooit het gevaar en den handsohoen die mij toegeworpen wordt raap ik op al was de koning van Engeland zelf mgn tegenstander Indien ik het u smeekte Indien ik aan uwevoeten knielde en n smeekte dit offer te brengen tu smeekte in naam uwer moeder in naam dervrouw die rij liefhebt P Heilige God I riep ik nit terwijl ik mijzocht los te maken om haar op te beuren daar zijsich voor my op de knieën had geworpen spreekmesaor Soberto zeg gij haar dat ik haar niet kangehoorzamen De jongeling was neergevallen op een bankje met gebogen hoofd en weende terwijl hij zijn gelaat in zijne handen verborg Gij ook i Macham Gij ook Ja mijn vriend zeide hij met eene door Ouderdom Inwoners Sterfgev Sterfgev p 1000 0 1 jaar 2 000 41 20 5 1 5 6 560 129 19 5 5 10 7 120 15 2 1 10 20 13 360 1 0 1 boven 20 50 990 0 0 80 000 186 2 3 Pokken met inenting Berlgn 1871 Ouderdom Inwoners Sterfgev Sterfgev p 1000 0 1 jaar 18 917 1 038 54 6 1 2 69 176 1 189 17 2 5 10 71 011 243 3 4 10 20 144 422 172 1 2 boven 20 519 043 2 443 5 7 822 569 i 5 085 6 2 Wg verzoeken de Goufflrehe Conrant om uit deze tabellen het voordeel af te leiden van gedwongen vaccinatie In de eerste plaats was het aantal sterfgevallen per 1000 in het gevaccineerde Berlijn van 1871 driemaal grooter dan in het ongevacoineerde Berlgn in 1746 en terwijl in 1745 geen enkel volwassen persoon aan de pokken overleed stierven er in 1871 2 443 bijna de helft van het sterftecijfer Ziedaar de vrucht van vaccinatie en revacoinatie Er is niets zonderlinge in deze tabellen of omtrent Berlijn De feiten die zg aantoonen zijn gewone feiten die zich overal elders voordoen snikken afgebroken stem Ik heb het vooruit gezegd Indien gij den steven wendt om te strijden geef mij den eerepost laat mij de eerste zijn die sterft Maar zoo het nog mogelijk is die noodlottige ontmoeting te vermijden zoo doe het ik smeek er u om met gevouwen handen doe het niet voor mij maar voor haar Als in een droom keek ik hen aan en bleef eenige oogenblikken als buiten mij zelven verloren in een stroom van twijfelingen die al te bitter zouden geweest zijn zoo zij lang hadden geduurd Maar ik vermande mij zelven door ik weet niet welke innerlijke kracht of goddelijken hjjstand en snelde t vertrek uit naar mijn post Hoe ver van de anderen vraagde ik aanLanzerotte die nog in de mars zat Drie mijlen misschien Gebruiken zg de riemen Neen Goed let allen op weest voorzichtig Een diep stilzwijgen heerschte van den voor tot den achtersteven angstig wachtten allen tot ik een teeken gaf Zij meenden dat zij den boeg zouden moeten wenden om op den vijand in te loopen Klaar om do fokkers te strijken riep ik Strijk de fokfcera vrijwilligers Het bevel werdstipt uitgevoerd Ik wendde mij tot de rooiers Kiemen klaar vooruit Toen de fokkers gestreken was en het zeil gereefd werd de gang van het schip trager daar het nu ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Tot zoo ver de Tergouwsche Ona antwoord hierop kan kort zgn Eilieve wat bewgzen deze tabellen Voor ons zgn zg alleen een bewijs dat de anti revolutionaire redactie van het Volksblad geen flauw begrip heeft van statistiek of wel hetgeen erger zon zgn dat zij zich in ernstige bewijsvoeringen bedient van de hocus pocus methode van Bamberg of Basch Als men statistieke opgaven met elkander wil vergelijken en daaruit een gevolgtrekking wil maken dient men eerst te zorgen dat men geen ongelijksoortige grootheden met elkander vergelgkt Wat is hier het geval Vergeleken wordt het Berlgn van 1746 een gemüthlich koninklgk residentiestadje van 80 000 inwoners enkel bewoond door hofbeambten jonkers en hun aanhang en het Berlgn van 1871 een weltstadt in wording met duizendej in bekrompen woningen opeengepakte arbeiders en proletariërs wier maatschappelijke toestand hen schier zonder uitzondering drijft in de armen der sociaaldemocratie Maar deze fout is nog gering bg de tweede Werden de jaren 1746 en 1871 beide gekenmerkt door pokkenepidemieën of niet Zoo ja was de hevigheid waarmede de besmetting optrad in beide gevallen geijjk Van de beantwoording dier vragen hangt Jlea af Het is maar niet voldoende twee willekeurige jaartallen naast elkander te plaatsen en dah triomfantelgk daaruit een bewgs te trekken voor een a priori vaststaande meening Dat de Tergouwsche dit niet gevoeld heeft pleit zeer voor de juistheid van Dr Knijpers slechts het grootzeil op had De vaart werd echter versneld door het roeien Ik deed hot lijzeit bgzetten dat slechts gebruikt wordt in geval de wind slap is maar dat ons sneller zou doen loopen daar een stevigekoelte van uit het kanaal opstak Deze verandering was t werk van een klein half uur maar deed ons geen tijd verliezen daar de roeiers hun best deden Ook de anderen wonnen geen tijd door deze manoeuvre die ook hen in de war bracht Terwijl bet lijzeil gehesohen werd riep Lanzerotto die steeds de wacht hield dat de vijandelijke galei de zeilen geide Ha zij zijn in den strik geloopen nep hij ons van boven toe ZiJ hebben gedacht dat wjj de zeilen geiden om hun genoegen te doen Het zijn toch slimme lui Alsof wij plan zouden hebben om hen aan boord te klampen met wind en stroom tegen Ik begreep wat mijn bootsman bedoelde met die woorden welke hy zeer luide uitsprak en was er in mijn hart dankbaar voor Mijne manoeuvre moest dienen om mij uit de voeten te maken en dat verwachtten de matrozen niet na al die toebereidselen tot den strijd Boven in zijn mast iad Lanzerotto begrepen hoe de zaak stond en goedhartig gaf hij t voorkomen van eene weldoordachte krijgsliat aan eene vlucht die slechts dienen moest om de angst van eene arme vrouw te doen bedaren Roeien uit alle macht riep ik do roeiers toe