Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1890

ïï 3 kltcht in de Herant dat van de meeste antirevolutionairen 4 onderbouw van het huis huns denkens niet deugt Ieder weet dat huidziekten ün eens kwaadaardig dan weer goedaardig optreden dat er jaren voorbijgaan zonder epidemiën waarin slechts sporadische gevallen voorkomen totdat zouder tot dusver naspenrlyke oorzaken opeens de ziekte zich verheft en moorddadig te keer gaat De bovenstaande tabellen zeggen niets omtrent de bgzondere omstandigheden die de gekozen jaartallen kenmerkten en daarmede zijn zg dan ook veroordeeld en niet het papier waard waarop ze geschreven zyn Ook wjj weten niets zekers omtrent beide genoemde jaren maar vermoeden dat 1746 te Berlijn een zeer tam pokkenjaar was als wij zien dat Friedinger opgeeft dat in de vorige eeuw te BerIjjn gemiddeld elk jaar een tiende of een twaalfde deibevolking stierf aan pokken dat daarentegen 1871 een epidemie jaar zal geweest zgn daar de Duitsche soldaten pas uit Frankrijk en Parijs teruggekeerd waren alwaar gedurende den oorlog de pokken zeer hevig gewoed en duizenden ten grave gesleept hadden Is dit ons vermoeden juist dan raken de tabellen kant noch wal doch al is het ook anders op zich zelf zooals zij daar liggen bewgzen ze niets dan de onkunde of het gebrek aan goede trouw bij de redactie Tertium non datur Wij komen thans tot de tweede proeve van statistiek De Tergouwsche zegt Vóór de vaccinatiewet stierven in Engeland in 1847 62 619 kinderen oj een bevolking van 17 927 69 In 1854 73 000 In 1867 92 827 op een bevolking van 20 066 224 En na verscherping der wetten In 1868 96 282 In 1875 106 173 op een bevolking van 22 712 266 Derhalve terwijl de bevolking in Engeland van 18 tot 23 milliocn was toegenomen was de stertte onder de kinderen aan 15 kwalen van 63 000 tot 106 000 geklommen Had de sterfte gelijken tred gehouden met de bevolking dan hadden er in 1875 in Engeland slechts 8 000 kinderen moeten sterven d w z in 1875 stierven in Engeland 26 000 kinderen die geleefd zouden hebben indien de vaccinatie niet meer in de mode was geweest als in 1847 Deze mededeeling is van dezelfde kracht als de bewuste tabellen Er stierven in 1875 naar evenredigheid 26 0 X kinderen meer dan in 1847 in dien tnsschentijd is de verplichte vaccine ingevoerd ergo de vaccine heeft een geheelen onnoozele kindermoord op haar geweten Bewonderenswaardige logica Hoe en 200 geweldig was de kracht van die veertig riemen dat het schip met een luid gekraak opsprong en begon niet te loepen maar te vliegen over het water Intuaschen begon het lijüeil dat ten opzichte van het grootzeil ver uitstak zóó te dragen dat de voorplecht der galei ondergedompeld werd en t sebuim den voorsteven bedekte Terstond beval ik dat allen zich naar den achtersteven zouden begeven en het schip nu van den al te groeten voorlast bevrijd schoot zoo snel vooruit dat Lanzerotto niet kon nalaten van in de handen te klappen waarbij de matrozen niet achterbleven Ik begaf mij toen naar het roer om nauwkeurig de bewegingen van den vijand gade te blaan Hij bemerkte nu wel degelqk dat hij in den strik was geloopen maar het was te laat om het verloren voordeel te herwinnen Wel had hij de zeilen half gegeid maar een lijzeil had hij niet of het was geen tijd meer om het met voordeel bij te zetten Ongeduldig en driftig begon hij dus uit alle macht al roeiende jacht op ons te maken Maar voor hq tot dit laatste besluit kwam en zijne zeilen waren losgemaakt en den wind hadden gevat was de Ventura reeds twee mijlen vooruit De speurhond verliest grond i bij Sint Joris welk eene zonderlinge jacht riep Lanzerotto Ik wil wedden dat daar ginder de opzichter druk bezig is met wat kracht in de armen van de roeiers te ranselen En wij wij vliegen vooruit en wij jammerlijk is het toch gesteld met den onderbouw van het huis des denkens bij de antirevolutionaire bestr ders der vaccinatie Zouden er soms andere redenen kunnen bestaan voor de grootere kindersterfte De toegenomen armoede b v onder de mindere standen of de groote uitbreiding van het fabriekswezen die moderne moloch die vrouwen en kinderen verslindt Neen zegt de Tergouwsche het IS de vaccine en daarmee uit want dat komt het best in mijn kraam te pas Wjj buigen het hoofd in allen ootmoed doch veroorloven oni ter illustratie ook een sluitrede en wel eene die sluit als een bus In Gouda is van alle sijeden van Nederland de kindersterfte helaas het grootst De groote sterfte onder de kinderen wordt veroorzaakt door de vaccinatie Ergo is Gouda de stad van Nederland waar het vijjtigst en bet zorgvuldigst wordt gevaccineerd Boem Aprit cela il faut tirer l échtlle VVat er verder in het artikel te lezen staat kan gerust afgemeten wdrden naar deze beide staaltjes Het zijn feiten en getallen zonder verband die niets bewijzen Wjj nemen gaaf de waarheid aan der enkele opgenoemde gevallen van nadeeligo werking der vaccinatie Mnar staan daar niet tegenover duizenden andere operatiën met goed gevolg Klein is het aantal waarnemingen van een overplauting van ziekten welke ook door de vaccinatie in vergelijking tot dat der reeds verrichte koepokinentingen betrekkelijk zoo klein dat hierbjj in aanmerking genomen dat wel bjjna altjjd het gevaar kan varmeden worden ook daarom de vaccinatie niet als onraadzaam mag beschouwd worden Hoffert stelt dienaangaande de vraag Zal men het gebruik dpr spoorwegen verbieden omdat zij in den laatsten tjjd eene gelegenheid te meer voor het plegen van zelfmoord opleverden Kunnen niet bjjna alle geneesmiddelen hetzg door toeval hetzij door nalatigheid eene vergiftige werking verkrijgen Dat gevaccineerden aangetast kunnen worden door de pokken i algemeen bekend dit behoeft de Tergouwscle ons niet teleeren Geen deskundige beweert dat de vaccine een absoluut voorbehoedmiddel is vooral niet als de geregelde revaccinatie zooals bg ons te lande nog uitzondering is Alleen beweren wjj dat Jenners vinding een zegen mag genoemd worden voor de menschheid Statistiek kan dat niet voldoende uitmaken want de noodige gegevens vooral uit vorige eeuwen ontbreken ten eeneumale Het eenige wat men doen kau is den algemeenen gezondheidstoestand te vergelijken met dien welken de geschiedenis ons heeft overgebracht uit vroegere tjjden Waar zijn de misvormden de blinden endooven de geheel of gedeeltelijk verlamden die hebben geen zweep noodig niet waar mastro Pizzica En de roeiers begonnen te lachen en de opzichter ook terwijl door de kracht der riemen die zich op de maal bewogen en den wind die de zeilen deed kraken ons vaartuig fier vooruit stoof langs het schuimende watervlak Wat mij betreft door den angst van die oogenblikken was het mij of een koortshitte mij doorgloeide terwijl het bloed mijne slapen deed kloppen üecht voor den wind riep ik den stuurman toe Later zullen wij over stag gaan als do avond gevallen is Jleeds begon het daglicht te Verminderen en ik meende gebruik te maken van de schaduwen van den nacht om hooger op naar het westen te sturen Wij zouden den steven hebben kunnen wenden naar Frankrijk of Spanje maar het was noodig ons aan de blikken van hot vijandelijk vaartuig te onttrekken dat ons zeker den volgendon dag naar de Normandische eilanden zou gejaagd hebben Tegen den avond stak de wind op en dat deed mq genoegen daar de roeiers zeiden dat zij moede waren en ik wenschte dat zy ten minste een paar uren rust zouden nemen om hunne uitgeputte krachten behoorlijk te herstellen i Maar ik gaf het bevel daartoe niet voordat ik I de vijandelijke galei nog eens nauwkeurig had opgeI nomen zij vertoonde zich nog slechts als een zwarte I stip in de nevelen van den avond Toen slechts I herademde ik en stelde mij levendig de toornige uitroepen voor van hem die ofts den ganschen dag vroeger in niet gering getal in elk land van Europa hun geheele leven door de noodlottige gevolgen vertoonden van de vreeseijjfce pokziekte die meer slnchtolfers maakte dan pest en oorlog te zaraen Z y zijn er niet meer waar de vaccine de pokziekte voldoende bestreden heeft Deze heeft de menigvuldigheid en vooral den aard der ziekte gew zigd en is daardoor proefondervindelijk een weldaid gebleken BimpNLMDf GOUDA 26 September 189o Op don Bleekersiingel sloeg heden morgen ten omstreeks 8 uur het paard bespannen voor oen wagen van den bouwman J V te Boskoop op hol tengevolge het losrukken van het lemoon Op den Fluweclen Singel is het dier tot staan gebracht Ds bouwman J V die van den wagon is gevallen heeft zich een weinig bezeerd terwijl de wagen oot eenigszins is bescliadigd Hedenmorgen omstreeks 8 uur geraakten een paar kalveren te water in de llavon Met behulp der reddingsbooten aldaar aanwezig werden deze dieren weder op het drooge gebracht In Amerika hebben zioh verscheidene spoorwegmaatschappijen vereenigd om do Hudson te overbruggen die tot nu toe slechts door middel van overzetveeren kan worden gepasseerd De geheelel aanzienlijke breedte der rivier 2800 a 3000 voet zal wegens het buitengewoon drukke scheepvaartverkeer door ééa enkelen boog worden overspannen Bq de Forthbrug bedraagt do groote spanning slechts 1700 voet In het geheel zal de nieuwe Hudson brug die de Staten New York en New Jersoy moet verbinden eene lengte van meer dan 2 j kilometer verkrijgen terwijl de Forthbrug slecht l j K M lang is Het werk zal volgens bet stelsel van hangbruggen uitge voerd worden Twee krachtige slanke pijlertoiens van meer dan 600 voot hoogte boven den waterspiegel dienen tot opening van de draagkabels die eene doorsnede van 4 voet bezitten De gezamenlijks bouwkosten zullen I9i millioen golden bedragen Naar het P r Z H meldt vieren de drielmg broeden Willem Froderik oud officier van adm 1 kl K N Marine Willem Frederik George Lodewijk notaris en Willem Frederik Karel Gouwe po tdireo teur allen to te Alkmaar genoemd naar leden van het Oranje Vorstenhuis hun 60 veijaardag in het bezit van vrouw e i kinderen De minister van binnenlandsche zaken in Frankryk heeft oen onderzoek bevolen naar eene epidemie van typieuse koorUea op de badplaats Troiimile waarvan o a de lieftallige jonge tooueelspeelster Samary het slachtoffer is geweest In Engelscho bladen schijnt reeds eene maand geleden daarop de aandacht ta zijn gevestigd maar er is niets aan gedaan tot dit geruchtmakend storfgeval de overheid wakker maakte Dr Daremborg zegt in de Débati dat de regeering wel zou doen met ook in andere zeeplaatsen orde op do zaken te stellen aangezien bijna overal de rioleering en bet drinkwater ellendig zijn vervolgd had in de zekero hoop van ons in te halen Eene entering al was zg ongelukkig voor hem uitgevallen zou hem toch minder spijt hebben veroorzaakt dan die verwoede en nuttelooze jacht Do speurhond is het spoor bijster zeideLanzerotto En na meester wilt giJ niet gaanrusten Ja maar denk er aan Ik wil van nacht hetzuidwesten insturen die daar ginder moet ons morgen geheel uit het oog verloren hebben Opperbest wij zullen de ruimte kiezen en deoceaan zal ons geheim bewaren Op dat oogenblik greep eene hand de mijne Wees gedankt messer Gentile fluisterde eene liefelijke stem Ik keerde mij om zij was het zij zag mij aan zoo liefdevol dat het my was of de poorten van het paradijs mij geopend werden en bijna viel ik in zwijm Toen eerst bemerkte ik dat ik den ganschen dag niets gegeten had Zij en Roberto ondersteunden mij vol teedorheid en geleidden mij naar hun vertrek waar ik mij met een teugje wijn verkwikte Ik was moede en uitgeput en de kracht die mij had staande gehouden was verdwenen met het gevaar Heb dank stamelde zg met hare hemelsohestom Wat zou er van ons geworden zijn zonderuwen bijstand o messere 1 Wordt venolgi Eenige personen te Dronwen die de wacht hielden bij een kudde schapen welke des nachts builen lag om het land van den herder aldaar te bemesten werden in het nachtelijk uur gekweld door een boozen lust naraeliik om van de appelen van een nabijgelegen boomgaard te snoepen Vol moed begaf het vijftal zich op weg de rustig liggende aohapenkuddo aan haar lot overlatende Twee waren spoedig in een der beste boomen geklommenj terwijl drie daaronder plaats namen om de vallepde appels op te zoeken Vol hoop op oen goeden buit richte zij hun blikken naar omhoog zoodra de beweging in de takken bogon doch wat kwam er van dien boom Een zworm bijen in plaats van appelen Daar zich een bijenzwerra aan een der takken had gehangen kwam deze door het schudden der takken naar benoden en terecht op de hoofden van het wachtende drietal Doordat do bijen hen zelfs bij de kleederen indrongen knn men begrijpen hoe aij door het geprifc der diertjes gekweld werden De beide schudkers in do stellige raeoning verkeerende dat de eigenaar van den boomgaard in aantocht was lieten zich ijlings in het gras neervalion en kwamen eveneens in den bijen zwerm terecht De ontvangers der iudireoto belastingen in hetdopartemont l Hurault zijn tot do ontdekking gekomen dat sedert 1 Januari 1890 1 1 807 heotolitors alcohol te Marseille op slinksche wijze aan de betaling dor belasting zijn onttrokken De smokkelarij heeft reeds 8 maanden geduurd en komt der Franscho schatkist te staan op een verlies van 2 313 714 fr Voor de rechtbank te Brentford diende Zaterdag oen merkwaardige zaok Do heer Metcalfe eiohte van den heer Burham Plegg kostschoolhouder te Twickenham schadevergoeding voor breuk van overeenkomst en voor geneeskundige behandeling noodzakelijk geworden tengevolge van do slechto behandeling die do noüfjos van den eischer op de kostschool ondervonden hadden van waar zij half verhongerd en geheel verwaarloosd teruggekomen ivoren Do hoor Henry Tindal heeft onderstaanden brief gepubliceerd aan bet Nederlandscho volk Landgenooten Dp Staatsbegrooting voor hot jaar 1891 is ingediend Meer dan Dertig Millioen worden voor s Ijands defensie aangevraagd Wordt deze begrooting aangenomen dan zijn ongeveer Honderd Millioen Gulden toegostaan voor de verdediging des vaderlands nadat in hot openbaar is bewezen dat wij om zoo te zeggen weerloos zijn Na de uitgave van die Honderd Millioen Gulden zullen wij weerloos blijven tenzij mou besluite moor ingrijpende hervormingen in te voeren en dit ongeacht of de nieuwe legerwet al of niet wordt aangenomen Thans mogen wij aannemen dat het der Begeering aan den wil ontbreekt het bestaande te veranderen Jaren lang toch berustte zij in den huldigen toestand hoewel duidelijk is aangetoond dat do onafhankelijkheid des volks hierbij elk oogenblik kan gevaar loepen Hoe menigmaal heb ik o a voorgesteld aan te geven hoe alles veranderd ksn worden en hoe onze onafhankelijkheid kan worden verzekerd zonder dat dit tot meerdere uitgaven zou leiden Nooit werd van mijn aanbod gebruik gemaakt Op verzoek van een dor leden van de Begecring diende ik nu ruim een jaar geleden eene memorie in waarin ik verschillende noodzakelijke verbeteringen aangaf doch ook dit hielp niet alles bleef ongeveer bij het oude Ik wacht zelfs nog op het bericht dat men mijne memorie ontvangen hoeft Even als de Eegeering nam ook de meerderheid dor volksvertegenwoordiging genoegen met het bestaande Zij weigerde aan te dringen op verbetering in den toestand onzer weerraiddelen en wilde dit zelfs geen punt van ernstige bespreking doen uitmaken Beeds meermalen besprak ik met eenige van de kundigste officieren de veranderingen die ik zou wenschen aangebracht te zien en zooals ik ook in een van mijne roquesten aan de Tweede Kamer zeide die deskundigen zijn overtuigd van de juistheid van mijne zienswijze Maar hoe den toestand te veranderen P Sleshts één weg bleef open In overeenstemming met hen besloot ik een beroep te doeil op Z M den Koning en Hem in kennis te stellen met het gevaar dat onze onafhankelijkheid dreigt Ik begaf mij naar bet Loo om eene audiëntie te vragen Ik zou den Koning zelf overtuigen van het gevaarvolle van onzen toestand en het zou mij mogelijk zijn tegenover den Koning nog heel wat andere argumenten te gebruiken dan ik in het openbaar heb kunnen of mogen bezigen Daarenboven wilde ik duidelijk aangeven hoe alles veranderd kan worden en zou hiertoe een zeer gedetailleerd plan hebben overgelegd Op hot Loo werd ik ontvangen door den Adjudant van dienst don Kapitein der Artillerie baron Sirtema van Grovestins In zijne hoedanigheid van Adjudant van dienst deelde deze heer mij mede dat de gezondheidstoestand van Z M den Koning van dien aard is dat hij weigeren moest zelfs mijn verzoek om audiëntie aan den Koning over te brongen Na eenigen tijd met den heer Sirtema van Grovestins hierover gesproken te hebben verliet ik hot Loo nadat mij beloofd was dat mocht er eenige wijziging ten goede komen in den gezondheidstoestand des Konings men Z M met mijn verzoek zou in kennis stellen De treurige indruk dien dit bezoek op het Loo op mij maakte is begrijpelijk De gezondheidstoestand van den rogeerenden Vorst bleek van dien aard te zijn dat men zelfs moest weigeren een verzoek om audiëntie over to brengen vnn iemand die don Koning wensohte ta spreken over zaken do hoogsto belangen van den Staat rakende Met den gezondheidstoestand des Konings den Opperbevelhebber van Zee en Landmacht die volgons de Grondwet verdragen sluit en bekrachtigt met vreemde Mogendheden van welker inhoud alleen wordt kennis gegevgn aan de beide Kamers dor Staten Generaal zoodra Hij oordeelt dat het belang van den Staat dit toelaat die beslist over oorlog en vrede enz was het zóó treurig gesteld en de Natio word hiervan onkundig gehouden Ik besloot alios nauwkeung to onderzoeken daar ik meende hierin alweder eo ie verklaring gevonden te hebbon van het feit dai ons onafhankelijk volksbestaan gevaar blijft loepen niettogonstaande de groote offers dio de natie zich voor het behoud van haro onafhankelijkheid getroost Wat dit onderzoek mij leerde is schier ongeloofelijk Ik had niet gedacht dat toestanden zooals ik zo vond op het einde dor negoiilieude eeuw mogelijk zouden zijn Hot komt mij werkelijk onvorantwoordelijk voor dat het volk niet met de gehoele waarheid wordt bekend gemaakt Daar dit echter van Begeoringswoge niet geschiedt zoo acht ik het mijn plicht mijne landgenooton in kennis te stellen mot den waren toestand De Koning wordt afgescheiden gehouden van ilo geheele wereld niemand behalve enkele personen die mot den dienst zijn belast worden lij Hom toegelaten en do personen dio toegang tot Hem hebben weten vooraf waarover zij mogen spreken en waarover zij moeten zwijgen Do verzoeken van personen die den Koning wenschen te sproken worden niet overgebracht zelfs niet al betreft dit de gowiohtigsto belangen vnn don Staat Brieven of stukkon den Koning toegezonden komen niet in zijne handen zij worden achtergehouden De Koning krügt alleen datgone te hoeren en te weten wat de regeering en Zijne omgeving goeddunkt Hoe streng dit isolement wordt toegepast kan uit het volgende blijken Gedurende de laatste jaren is door allo Dagbladen in Nederland onze defensie druk besproken Telkens kwam men er op terug deze schroef in oenen geno in anderen zin maar de zaak bleef steeds aan do orde Welnu tot op het huidige oogenblik weet Z M do Koning niet dat er eenige quaestio hieromtrent bestaat Het is Hem geheel onbekend dat ooit eenige aanmerking werd gemaakt op het beleid van den Minister van Oorlog De gevolgen van eene dergelijke afsluiting van do wereld zijn duidelijk Hoe is het voor oen Vorst mogelijk to rogeeren als men den toegang weigert aan iedereen die Hem inlichtingen zou kunnen geven wanneer geen brieven of stukken tot Hem komen zelfs niet die welke bitrekking hebben op de gewichtigste staatsbelangen wanneer Hij niet door de organen dor publieke opinie op do hoogte wonlt gehouden van wat er in de wereld en in zyn koninkrijk omgaat P Twee onderstellingen zijn in dezen slechts mogelijk of wel Z M de Koning wordt tegen zijn zin gevangen gehouden en dit komt mij niet waarschijnlijk voor of wel do Koning is werkelijk niet in staat iemand te ontvangen eu zich met hem over gewichtige zaken bezig te houden Hij is niet meer in staat brieven en stukken te lezen en te beoordeelen de staat van zijne gezondheid is van dien aard dat zelfs couranten Hem onthouden moeten worden Maar in dit geval is de Koning zeker buiten staat de regeoring waar te nemen de Ministor verzuimde dan den plicht hem door Art 38 der Grondwet opgelegd Het eerste lid van Art 38 van de Grondwet luidt als volgt Het Koninklijk gezag wordt modo aan een Regent opgedragen ingeval de Koning buiten staat geraakt de Begeering waar te nemen In Art 3 van de Wet op de verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministerioelo Departementen lezen wij Strafbaar zijn do Hoofden der Ministerioelo Departementen die nalaten uitvoering te geven of te doen geven aan de voorschriften dor Grondwet enz ƒ die ook zonder opzet de uitvoering onder litt e omschreven grovelijk verzuimen Bestaan deze weMen nog of niet loo tij beataan waarom worden zij dan niet toegepast Deze vraag moet zoo spoedig mogelijk opgelost worden niet alleen de onafhankelijkheid maar ook de eêr van het Nederlandscho volk is daarmede gemoeid Hknby Tindal Amsterdam September 1890 I I II Bulteolandscb Overzicbt Heden zal de Zwitsersoho nationale Raad hiervoor tot een buitengewone zitting hijeepgeroepen beginnen met da beraadslagingen over de pmwenteling in het kanton Vessino waarop reeds eeh uitvoering rapport door do regeering is iugediead Dit rapport begint met oen mededeeling der feilen Als hoofdoorzaak voor do steeds torugkeerende ongeregeldheden in Tossino wordt opgegeven de gebrekkige regeling van het kiesrecht alsmede hel feit dat hot kanton nooit is bestuurd door een gematigde regoering die het land in het algemeen belang en niet alleen ten bate der partij bestuurde Daarbij komt nog do verkeerde inrichting dor rechtbanken Indien beide partijen daarin vertegenwoordigd waren zouden zij bij de rechtspraak een tegenwicht tegen elkaar kunnen vormen Voorts blijkt voldoende uit het rapport dat da Bondsrogeeriug besloten is voor goed aan bet geharrewar een einde lo maken Het kanton Tessino zegt de regoering is zonder twijfel een onafhankelijk kanton evenals de andere kantons maar het moet loeren zich zelf te regeoreu en heeft geen recht om telkens ook de rust in Zwitserland in gevaar te brengen Xu is do gelegenheid gegeven om het kanton een betere toekomst to verzekeren en het ware een fout als de Bondsregeering daarvan geen gebruik maakte Ten oiuilo dit doel te bereiken verzoekt do regeering machtiging om voorloopig het bewind over Tessino te blijven voeren Dan zal de Bondsregeering zorgen dat de wettige toestand hersteld wordt en maatregelen worden genomen om het bestuur van het kanton op beteren grondslag te vestigen Dat deze machtiging zal worden verleend wordt als zeker beschouwd maar toch zal dit besluit niet worden genomen zonder heftig verzot van de conservatieve partij die verlangt dat de verdreven clericalo regeering m het kanton Tessino al worden hersteld De werkstaking der democraten in het Huis va Afgevaardigden der Vereenigdo Staten duurt voort Er zijn nog niet genoeg republikeinsche afgevaardigden te Washington om een voldoend aantal ledon alleen uit deze partij bijeen te kunnen brengoo Het hoogste aantal republikeinen dat Maandag bijeengebracht kon worden was Ifil benevens de twee democraten die steeds als woordvoerders hunner partij aanwezig zijn De overigo democraten honden zich op in de andere voltrekken van het gebouw maar zij wagen zich niet meer in do vergaderzaal uit vrees voor opsluiting Intusscheri zet de gemengde commissie uit het Huis van Afgevaardigdon en don Senaat ijverig de beraadslaging ove de tariefwet voort De leden vergaderen den geheelen dag door maar van don uitslag der beraadslagingen wordt niets medegedeeld Alleen wordt gemeld dat do beide commissies het nog niet eens konden worden over do suikorquaestie Men meende dat do commissio Woensdag zoover zou komen dat het ontwerp l ij den Senaat zal knunen ingediend worden Hoe oprecht sommige mogendheden het met hun belangelooze humane koloniale politiek en hun hooggeroemd christelijk streven tot afschaffing der slavernij in Afrika meenen brengen enkele feiten bij tijd en wijlen aan het licht Men weet hoe nog dezer dagen een Porlugeesch schip met slaven aan boord do haven van Kaapstad binnenliep En wat doet het Duilsche rijk Het is waar dat de Duitsche rijkscoinmissaris in Oost Afrika do alarmkreten der Engelsche bladen over een proclamatie betrekkelijk slavenverkoopingon in Bagamoyo onder de bescherming der Duitsche autoriteiten pertinent heeft tegengesproken maar tegelijkertijd Ijovatte de Retchsanleigereea artikel over de waro opvatting van do Duitsche regeering in zako do slavernij vaarnit blijkt dat de Duitsche regeering niet alloen de slavernij op haar Afrikaansoh gebied duldt maar ook don koop verkoop het bij erfenis nalaten het verhuren en verpanden dor slaven veroorlooft De Beichsanzeiger verklaart dat slechts de handel in slaven als zelfstandig bedrijf niet echter de handel in slaven zonder tusschenkomst van een slavenhandelaar van beroep verboden is Volgons de officieele verklaring dus van de Duitsche rijksregeering is het in Dnitsch Oost Afrika niet slechts den inlanders maar ook den Duitschen kolonisten veroorloofd voort te gaan met slaven te houden te koopen en te verkoopen te verpanden en te verhuren wanneer slechts de slavenhandelaar van beroep als bemiddelaar gemeden wordt Onder do