Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1890

18876 18660 18860 18768 18775 18780 18784 18866 18988 19066 19088 19258 19381 19456 19636 19738 19884 20017 20066 20898 20606 80619 80889 20968 20994 ADVERTENTIÊW t llO Kftterdag tl Septémfter K 4dM Voor de belangstelling ondervonden bfl de geboorte onzer Kinderen betuigen wg onzen dank N TAN KRIMPEN M TAN KRIMPEN Bbaat Gouda Sept 1890 GOUDSCHE COURANT ieuwê en jidverêentieMaé vo4fr Gouda en Onè trekem GEVRAAGD tegen OCTOBER en bj voorkomende gelegenheden eene bekwame Hiiis Costume ITaaister Adres Merroaw METZ te Zevenhuüen Scliool 70or Clinstelp Nationaal Onderwijs Langpe Groenendaal Het BESTUUR van bovengenoemde School herinnert Coders of Voogden dat plaatsing voor eeratbeginnenden alleen geschiedt op 1 OGTOBEa en 1 APRIL Namens bet Bestonr G TAN DER ZWALM Secr Nieuwe ETajaarsstoffen A V os Az Kleiweg E 73 en 73 De Uuendiog vaa advarteatlto kao geschieden tot é6n nor des namiddag van den dag der uitgave 60 pCt korting wordt verleend op de nog voorbanden Huziekstukken Uitgave van F KOKSMA te Franeher A ERIITOEAIT LANGE TIENDEWBG JIEUWE Smirna Vijgen P SALERBIER Zeer ITette G esteendnikte mmASTJSs worden GELEVERD door A BRIi KMA en Zn Blocker s Cacao t fijnste merk bescherming der Uuitachs rlag zal altoo in OostAfrika de slavemy roortdur n eu de elaveuhandel Teroorloofd lijn Wat irordt er onder deze omstandigheden van de achooue menschlievende taak der Duitsche koloniale politiek traarvan haar voorstanders steeds den mond Tol hadden Wat wordt er op deze wyze van het met uitbundigen lof geprezen edele werk der anti slavernüoonferentie te Brussel Wanneer de Ëuropeesche mogeudbedeu Portugal eti Daitsohland zelf beginnen in stryd met gesloten traotaten te handelen en geen acht te slaan op de proclamatie tot afschaffing van de slavernq van dan sultan van Zanzibar wat kunnen zij dan van de Arabische slareakoopers Terwachten Met volle recht verlangen dan ook de Du tsche anti koloniale dagblsden met de verklaring van den Böchttmseiger voor zich hen voortaan te verschoonen van de huichelachtige praatjes over de edele taak der koloniale politiek om het Afrikaansche werelddeel de christelijke beschaving deelachtig te maken door het bestrijden der slaverny Nu het thans een feit is dat tussohen het menschlievende motto en de treurige werkelijkheid zulk een schreeuwend contrast bestaat verlangen eu hopen do oppositie bladen dat hot voor goed uit is met het verleenen van credieten ter onderdrukking van den slavenhandel uit do schatkist van het Duitsche rijk IN GEZONDEN Idgnkeer de Redacteur f Onlangs las ik in uw blad dat ruim 600 personen ben extra tochtje naar Dordrecht maakten mot de welbekende Usel II en verleden Maandag zag ik dat bijna ZOO personen met dezelfdi Usel II een toertje naar Rotterdam hebben gemaakt Naar Rotterdam By den naderenden winter denk ik van Rotterdam sprekende het eerst aan opera tooneel concerten andere genoegelijke avonden waarvan wfl Goowensars ook zouden kunnen profiteeren als ja als wij s avonds maar weer naar buis konden Van den spoorweg is geen heil te wachten zelfs de Koekerpryzen die wy Gouwenaars betalen schijnen niet voldoende te zgn om ons een laten avondlrein te bezorgen Laat ons dus oven als onze voorou Iers do oogen op het water gericht houden en van dien kant hulp verwachten Zou het niet mogelijk zijn al was het TOorloojiig ittaar om de 14 doffen op Zaterdagavond een extra boot naar Rotterdam te laten vertrekken b V om 5 uur of 5V van hier en s nachts om 12 of 12 bier terug Aan de ondernemende Firma van der Garden zou ik in het bijzonder willen vragen kan dat maar kan dat dan ook dan hoop ik dat velen met mij de voorkeur zullen geven aan tooneelen operaopvoeringen te Rotterdam boven die welke hier met minder ruime hulpmiddelen halve krachten en halve koren worden gegeven U dankzeggende M do Redacteur voor de mij verleende plaatsruimte hoogachtend üw Dw dienaar T G a de Redactmr Na alles wat er in den laatsten tijd over de groote Kaasmarkten te doen is geweest verdient het openlijk vermeld en afgekeurd te worden dal de waagmeester gisteren eigendunkelijk de Waag ge loteu heeft gebonden Er waren boeren met kaas ook kaaskoopers maar de waagmeester ontbrak Verdient deze eigendunkelijke handelwijze geen bestraffing Z 334 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 25 Sept 1890 No 4855 6985 7115 17327 ƒ 1000 No 1092 1287 2852 3164 3653 19579 400 No 7108 16172 200 No 292 1104 2441 4860 5461 7015 9090 10241 10474 11623 13271 16489 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 20 3030 6169 8321 10900 13215 15803 18040 78 3101 6170 8376 10908 13223 16853 18177 Gouda Snelparsdruk yan A BaiSKiuN 8c ZooK 97 3286 6212 8433 10960 13304 15964 18207 388 393 628 870 897 986 1078 1147 1621 1761 1816 1831 8281 2289 8381 8428 2643 2591 2661 2684 2784 2794 2803 2807 2876 3002 8490 8866 8898 8918 8924 9131 9416 9698 9669 9690 9717 9809 98116 11027 11038 11057 lUll 11261 11276 11887 11443 11681 11814 11836 11860 12010 12012 12067 12096 12166 12299 12344 12684 12743 12745 18906 13036 13133 13146 18488 18748 18816 14029 14286 14246 14267 14339 14398 14428 14484 14461 14892 16U6 16211 16244 15249 15254 15388 16408 16638 15726 15743 16766 16796 16976 16106 16467 16469 16680 16534 16627 16691 16817 16884 16834 16885 16927 16996 17118 17178 17264 17338 17868 17378 17416 17670 17783 17814 17982 3876 6226 3957 6294 4809 6341 4496 6403 4617 6467 4704 6484 4747 6496 4799 6683 6163 6692 6240 6608 6300 6676 5821 7018 5350 7163 6867 722110083 6368 7363 10188 6372 7549 10208 6378 757110274 6419 7678 10301 6618 767710408 6636 7670 10601 6640 770410648 6933 7961 10669 6000 7967 10698 6093 8102 10776 6127 8168 10786 6143 8253 10800 MARB TBEBICHTBM Gouda 25 September 1890 De aanvoer van granen was heden weder vrg groot De beste kwaliteiten laten zich gemakkelijk de afwekende daarentegen moeilgk verkoopen Tarwe Jarige Zeeuwsobe 9 60 a 10 Nieuwe dito 8 60 a 9 Mindere dito 7 75 i f 8 10 Afwijkende 6 75 a 7 Rogge Nieuwe Zeeuwsohs ƒ 6 a ƒ 6 26 dito Poldi r 5 i 6 40 Buitenlandsohe per 70 kilo 5 60 8 6 70 Gerst Nieuwe Winter 4 90 a 5 60 dilo Zomer 4 76 a 5 Chevalier 5 26 a 6 25 Haver per Heet 3 1 l f 4 per 100 kilo 7 4 7 76 Heunepzaad Inlandsch 6 60 6 76 Buitenlaiidach 6 90 a 6 10 Kanariozaad 8 a 8 60 Koolzaad 9 a 9 60 Maïs per 100 kilo Bonta Amerikaansche 40 6 60 Cinquantine 6 60 a 6 80 Veemarkt Melkvee groote aanvoer handel vlug en prgshoudend Vette varkens goode aanroer handel vlug 23 a 26 et por half KG Biggen voor Kngelaud weinig aanvoer handel gewoon 19 a 21 et per half KG Magere Bi eo goede aanvoer handel gewoon 0 85 a T40 per week Vette schapen goade aanvoer handel gewoon 22 a 30 Wfilammeren goede aanvoer handel gewoon ƒ 15 a 22 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug Graskalveren zear groote aanvoer handel zeer vlug 40 a 76 Aangevoerd 84 partgen kaas Handel vlug late qualiteit 27 i 29 2de qualiteit 23 a 86 Zwaardere hoogor in prgs Noord HoUandsche 24 26 Boter gewone aanvoer Handel vlug Goeboter 1 45 a 1 60 Weiboter 1 25 a 1 40 PETROLEUMlVOTKEIilNGEN van de Makelaars CaotzUar SehalkwUk e Uoiierdain De markt was hoden onveranderd Loco Tankfust 7 90 Geimportaerdfust 7 96 Januari Pebruari en Maart levering 8 Octo berlevering 7 90 November en Decemberlove ring 7 95 Harverlijke Stand GEBOREN 22 Stpt Tryotje ouden T J Liigtbirt en J Dekker Mirtmni Heodrlko ouder J Tijbjot eu J C tan Leeuwen 28 M rgaretba ouder C de Joug eo C de Grut 24 Wilbelmiu Johuu ouden W H Koapen H Slighuij Wjllem onden W nu den Berg en A I force Gerard ouder H Blinker en C an der SUrre OVKRLEDEN 23 Sept H Wier 4 24 R vu Ryiwgk 2 j GEHUWD 24 Sept l v n der Veer eu i Blok M Boom eo V Ilenrich De uitgave decei Conmt gMohiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 fnutoo per post 1 70 üioadwrlske Nomnars VUï GUNTSJSTw BINNENLAND GOUDA 28 September 1890 Heden herdenkt de heer j D Emeis onderw zer aan de Openbare Tusaohanschool alhier jn 60 jarig8 werkzaamheid ala onderirgter Van deze 50 par is hy ruim 36 jaar in deze gemeente werktaam geweest Het vas te drnkan dat deze dag niet ouopgamerkt voorb j zou gaan en op ondubbelzinnige wyze ia den jubilaris gebleken hoe zyne verdiensten gewaardeerd worden zoowel door da school en ge meenteautoriteiten ala door zijne collega s terwyl ook van de zyde z jner leerlingen hem een bewijs van hoogachting en toegenegenheid werd geschonken In het schoolloosal dat zoo vele jaren het terrein zijner werkzaamheid was en dat heden recht fae telgk met bloemen wa versierd werden den heer Bmeis tal van hiilde blgken vereerd Da Inspecteur van het Lager Onderwijs de heer Fabius was overgekomen om hem namens de Bageering geink te wenschen met zijn feast welke tilicitatia in hartelijke bewoordingOD gekleed was Daarop voerde de Wethouder J M Noothoven van Goor tevens als Voorzitter der Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs het woord om den jubilaris namens de Gemeente een souvenir aan te bieden en oamena genoemde Commissie eveneens een huldeblqk te overhandigen Dit laatste bestond uit een fraaie pendule Voorts sprak de ArrondisaemantsSohool opziener Dr D Terpstra een hartelgk woord van waardeeriag made namens den heer Mr A M de Cook dislricts sohoolopziener die verhinderd was tegenwoordig ta zgn Eindelijk voerde nog de heer F C Schriek hoofd der Tosschenschool het woord en bood den heer Emeis namens de schoolkinderen een gemakkelijken stoel en namens het personeel een fraai bewerkt muziekkastje aan Dat de jubilaris door al deze treffende blijken Tan belangstoUing en vriendschap getroffen was laat FBVItLETOX mm BEKENTENIS Naar het Italiaansch IV Ook handen waar Maoham was er bggekomen en drukte mijne Ik viel neder en weet niet recht hoe of Wel weet ik dat zg haar gelaat over mij ig en dat voor ik mg verloor in den nacht des slanps mgne oogen diep in de haren hadden geblikt En ik droomde al wat eens menschen verbeelding lieerlijks tooveren en zijn hart zaligs bogeereti kan ik droomde dat ik voor altijd die vrouw ontrukt had aan dien onbekenden mededinger dat zij mijne gade was beminnend en bemind in de heerlgkste landstreek onder den schoonsten hemel De reizigers in Afrika vertellen van een drank die in de zaligste bedwelming brengt zoodat men meent in geregelde opvolging al die genoegens te smaken welke de mensoh zicïi maar al te gaarne belooft in den ochtend des levens Zoo was t mij zich denken Zichtbaar aangedaan sprak hij een woord van dank tot allen en betuigde zgn wanne erkentelijkheid voor de ondervonden waardeering VtTg hopen dat het den heer Emeis gegeven mogezgn nog eenige jaren zgn betrekking ta kunnenblgven bekleeden die rhg reeds zoo lang tot allergenoegen waarnam De voormalige militair F C A Bugs van hat Indisch leger ridder der Militaire Willemsorde onlangs met eere te Amsterdam bg zgn terugkeer uit Indië ontvangen en wien ook hier ter stede eene ovatie werd bereid is aangesteld tot aena betrekking bg het bedienend personeel van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Met 1 October wordt de 2e Luitenant W J Prina gedetacheerd te Woerden ter vervanging van den 2e Luit Duymair van Twist De heer W A van Wingerden te Gouderak is benoemd tot adjunct commies ter Secretarie der gemeente Nieuwer Amstel Met ingang van 1 October treden gewgzigde vrachtprijzen in werking voor het reohtatreeksoh verkeer tussohen de stations van den Ned Bijnspoorweg te Utrecht Amsterdam Leiden Den Haag Scheveningen en Rotterdam on de stations van de Oosterstoomtram te Doorn Wijk bij Duurstade Learsum Amerongen en Beenen Stad Onder voorzitterschap van den vice president den heer H A M Eoelants werd Woensdag te s Hage de 13e algemeene vergadering van den Ned Uitgeversbond gehouden Na de gewone huishoudelijke werkzaamheden werd tot lid van het bestuur ter vervanging van den heer J C Nijgh die aan de beurt van aftreding was gekozen de heer dr H D Tjeenk Willink Met eenparige stemmen werd in dien nacht Mijn ontwaken was slechts eene voortzetting van dien droom dewgl Anna daar niet verre van mij nederlag en sliep Lang bleef ik in verrukking dat schoone hoofd aanstaren dat half op den schouder geleund zacht rustte tegen den wand en met begeerige blikken beschouwde ik dat blanke voorhoofd waarop de droppels parelden die ik o mijn God zou opgedronken hebben als hemelschen dauw en dien boezem zacht bewogen door haar zoeten adem die weg stierf tuéjchen hare half geopende lippen Bevende boog ik mijn gelaat naar het hare en dronk dien ademtocht en zachtjes richtte ik rag weer op ofschoon ik waggelde als iemand die door den wijn bevangen is Ook Macham sliep terwijl zijn hoofd rustte tegen da sponde van het bed Broeder en zuster hadden zeker lang mijnen slaap bewaakt totdat de vermoeienis ook hen had overmand Het gevool van mijn plicht ontrukte mg aandie betoovering aan mij was het om over ben tewaken Ik liep naar buiten en lag dat de galeisnel haren tocht vervolgde Er woei eene stevigekoelte de bewolkte hemel liet nergens land ontdekken Geen enkel zeil was op zee te zien endat verheugde mij Ik ging toen het kompas opnemen en zag dat wij steeds naar het zuid westen stuurden Lanzerotto was intusschon bij mij gekomen Welnu zeide ik wat nieuws Een beste nacht antwoordde hij maar ADVEBTBNTIBN worden geplMM van 1 5 regels ik 50 Centen iedere rag l meer 1 Centen aBOOTB LUTTIBS worden berekend naar plsatsmimiie BoTeffldien worden alle Advertentien gratiui opgenomen in het ADYEBTENTISBLiH t welk des Maandags rerschgnt besloten aan de Tweede Kamer dar Staten Generaal oen adres te richten waarbg de bezwaren van den Bond tegen het aanhangig wetsontwerp op de brievenpoatarg zullen worden kenbaar gemaakt De Standaard verwerpt met verontwaardiging de hem toegedichte i vellmteit dat hg het Kazameleven als reddingsplank zou hebben aangegrepen ten einde de katholieke oppositie tegen de afschaffing van de plaatsvervanging in bet gevlei te kunnen komen Waar de antirevolutionaire partij in haar program krachtens haar beginsel voor afschaffing van het remplaceerstelsel strgdt en in 1888 dit in haar program van actie nogmaals herhaalde zou het felonie zou het beginselverzaking en politieke ontrouw zijn om een Kabinet dat maS steunende op deze wetenschap een wetsontwerp tot afschaffing van de plaatsvervanging indient in den steek te laten ea uit egoïstische berekening mee te gaan met een appositie die haar als prgs voor deze ontrouw stenn bg de stembus van 1891 beloofde Dit neemt echter niet weg dat de Stand op verbotering van het kazerneleven zal blgven aandringen Het blad wenscht dat in het ontwerp bepalingen worden opgenomen die de rechtspositie van den soldaat tot op zekere hoogte waarborgen opdat tg die met gezag bekleed zgn den ondergeschikten niet met onzedelijkheid spottamg en gevloek kunnen krenken We zijn gaan militair volk zegt het blad maar volk van vrije burgers en als onze zonen in dienst treden dan staan we hen volvaardig voor de beveiliging van het vaderland af maar weigeren ie over te leveren aan de nukken an grillen van een soldateske Hot civiele het burgeriijke element behoort daarom in deze legerwet beter tot zgn recht te komen van morgen dreigt het slecht weer te worden kgk eens Messere hoe grauw de zee daar ginder ziet Ik vrees dat wij storm krggen en zoo wg noordelijker kondan sturen Dat doet er niet toe Lanzerotto beter een storm in t ruime sop dan eene ontmoeting met dia vervloekte galei Mg wel dus altgd naar t zuidwesten Ja zeker en als er iets gebeurt zoo doe hetmij terstond weten Toen keerde ik naar t vertrek van Anna terug zij was wakker geworden en na de eerste begroeting bracht ik haar het bigde bericht dat het vijandelijk schip niet meer te zien was Zij verzocht mij haar naar buiten te vergezellen en ik haastte mij haar naar het dek te brengen waar zij zich met eigen oogen overtuigen kon van de waarheid mgner woorden Zij was gerust gesteld toen zij zag dat al die oorlogstuigen dio het dek den vorigen avond versperden nu ware weggeruimd en vol taederheid wendde zg zich tot mg om mg te danken dat ik mijn trots had opgeofferd aan hare vreesachtigheid Ik ben er zoo trotscb op als op de schoonste overwinning zeide ik Het is voor mg een grootgeluk dat ik iets heb kunnen doen dat u aangenaam is Zgt gij niet de schoonste herinnering dieik mot mij neem vac den britschen grond Wat gij mede neemt uit mgn vaderland heeftdan al zeer weinig waarde zeide zy nederig 1