Goudsche Courant, maandag 29 september 1890

Imttml Corcelit SMriraUs Mdars 8 Ju S ul sa Ktt Apokinis Mitkildt oadm I da H eg U StalwuJc Liviou osderi A Fardijk au 0 Sltnlavpi Moordjreebt GKBORKNt Mans Utkeriu endwi M da Biaia sa vaa der H o t fmt oadwa M ao Kraaastarg ia I Bottttr OVERLEDEN T V t de Kaegt 1 d ONDERTROUWD L tea Tlitt te Zsffahaiaca 46 j en T Hemdank 44 j ZeTenhabsen GEBOREN Adriaen Joku oidere F Kaiinr ea 8 Bos Geierdui Willem ondert W Peul en D W Rapka ONDERTROUWD D Tenia en J J C van Krieken N 4336 Maandag 29 September iSÖO m mm iourant Nieuws en Admrïèntièhïëd véor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN 0e insending van advertentiAn lun geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der nltgave BoTsllen tui een Zoon J C HIJDELAARKrahisi Oormehem 25 Sept 1890 BLEEEEESKITECET Wordt gerroagd een flinke BLEEKERSKNECBT goede stoker z n rak goed Terstaande met Stoom en Enipwerk ToUedig op de hoogte en Tan goede getuigen Toorzien tegen een loon Tan 12 per week Men venroege zich aan de Nederlandsche StoomWaschinrichting Tan J C ROOS Zn te t Rage Loosdnineche Weg 581 Door Tertrek Tan Rotterdam naar Gouda biedt zich aan een R K DIENSTBODE liefst in een klein gezin als MEID ALLEEN in staat een goede bnrgerpot te koken en zindelflk werken Tan zeer goede getuigen voorzien Brieven franco onder No 2045 aan het Bureau dezer Courant 60 pCt korting wordt Terleend op de nog voorhanden Muziekstukken Uitgave van F KOKSMA te Franeker l 5j A BUIirKMAlT LANGE TIENDEWEG 1 9lt Toomonens om oot d bvUngan dar Tarmoorda Daitachera in de bres te springen INOEZONOEN Uijnittr dt Sedacteurl H t te hopen dat de Directie der Stoombootonderneming IJsel II iok niet ui laten Torlokken door het ingeionden atukje in het vorig ur uwer eounnt om extra reiien te doen naar en Tan Rot tndam tot bgironing van de publieke vermakelgkheden aldaar Ik vrees dat zy geheel bedrogen zou nitkooea Sen SOtal minuten in een Irein te titten na afloop eener opera voorstalling is nog te doen looals vroeger dan ooic met snooes geschiedde maar om dee nachts om 18 uur nog een bootreisja Ie doen dat uit den aard der laak veel langer dan SO minuten duurt wie zal daar genoegen in hebben De reiskosCen bg gelegenheid van het opera bezoek zoosis wg dat eenige jaren achtereen het voorrecht hadden te kunnen doen waren volstrekt geen woekerprqten zooals T O meent maar integendeel zeer laag ƒ 0 8S retour Ie kl 0 66 retour 2e kl Hq dunkt minder kan het al niet Zoo n nachtelijke bootreis heeft voor onie stadgenooten niets aanlokkelqks en het id van T O zal naar ik hoop een idéa bigren en niet worden uitgevoerd P M Je BedacUiur Schrgver van het ingezonden stuk geteekand Z in uw courant van 26 September ji is een pertinente lengansar en ik raad hem in het vervolg aan eer hij iets aan het publiek bekend maakt zich beter op de hoogte der zaak te stellen De Waaokkisteb 334 Staats loteriJ 6e Klasse Trekking van Vrgdag 26 Sept IS80 No 68 ƒ 1000 No S5S1 10540 15870 400 No 2650 4197 IIOOO 16960 18288 200 No 170 4588 5879 8S17 8964 1161 16112 17011 17757 19956 20009 20874 20965 100 Prijzen van ƒ 70 44 2612 4332 6742 9649 12028 16204 18675 136 2644 4400 6810 9664 12136 16381 18701 237 2674 4493 6847 9748 12222 15496 18799 267 2692 4646 6905 9917 12232 16602 18810 273 2750 4661 6910 10113 12236 16617 18962 275 3019 4678 7110 10216 12493 16686 19046 328 3231 4817 7161 10333 12628 16824 19362 605 3236 4829 7223 10414 12756 16216 19396 636 3260 4968 7268 10499 12850 16267 19424 703 3262 4986 7461 10520 13920 16427 19540 760 3273 5164 7691 10688 12942 16604 19803 817 3294 5276 7714 10667 12998 16646 19840 826 3388 5290 7790 10723 13100 16648 19886 1263 3402 6380 7864 10746 13160 16712 19941 1289 3459 6427 8013 10917 13314 16810 19960 1296 3473 6683 8067 10956 13384 16993 20042 1328 3475 5700 8283 11061 13545 17169 20093 1624 3649 6745 8303 11252 13636 17176 20120 1634 3652 6772 8421 11263 13749 17199 20183 1759 3573 6848 8616 11271 13810 17219 20205 1830 3642 5961 8706 11362 14022 17339 20265 1944 3661 6003 8883 11879 14294 17373 20409 1993 3741 6099 8901 11386 14346 17486 20647 2266 3759 6205 9078 11636 1438 17628 20612 2271 3780 6228 9177 U631 14613 17820 20658 2313 3883 6259 9201 U663 14648 17838 20703 237 3949 6355 9262 11690 14709 17922 20796 2411 3994 6377 9328 11764 14790 18010 20830 2443 4025 6476 9377 11791 14991 18180 20855 2488 4085 6504 9540 11863 16002 18369 20871 2608 4149 6626 9584 11860 16067 18444 20914 2513 4194 6639 9604 11864 16086 18647 2616 4238 6648 9614 Vonge lijst ontbreken No 16000 ƒ 70 No 8162 70 No 6000 70 moet zijn niet PETROLËUM i OTËËRINGËN Tan de Makelaars CaetzUir SebalkwUk te RoUerdam De maikt was heden vast Loco Tankfuet 7 90 Cieïmporteerdfust 7 95 Novemberen December levering 8 Uargerlijke Stand Stolwük GEBOREN sDiiigje ooderi l T Bui en Anker Conelil Jan oiid rs J Sprcijtenborg en B Voonloijs Jilles otim n Stout en O Trenre Beenwyk GEBOREN PrtDi oaderi V vso GreuningeB en k De 6ABNIZOBN8V0BDIM 8COMMISSiE te Gouda s l op WOENSDAG 15 OCTOBEB e k des middngg om 12 nor op hst Btat al Tan den Garnizoeng Commandant onder Bifen goedkeuring Tan het Depaitemeat van Ood B De lereriag van AardapiwlM ▼ oor bet tijdvak van 1 NoTember 1880 tot 15 Juni 1881 ten behoeve van de menage van bet Qamlzoen De voorwaarden liggen dagelyke ter inzage op Toomoemd bureel Voor de Garaizoena Voedingecomminit dt Seeretarü C DOORMAN Mevr DÖRTLAND VAN Vee WestbaTen tegenoTer de Molenwerf vraagt tegen NOVEMBEE eene eenrondige Dienstbode die kan koken ADVERTENTIEN in ttie Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadel k op ezonden door het AdTertentieBurean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda BOSGHVIOOLTJIS rOORTREFFBLIJK REUKWATER Men lette steeds op don naam J C BOLDOOT s BOLDOOT LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER T7 x3L3 © E=siaxd ©a3J3Q axlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ gA BRlI KMAiy Lan e Tieiidewe Stallwerck sche Borstbonbons g kbriceerd na voorscfarift van den kon Universiteits Prof Gefam Hofrad Dr Hariess Bonn hebben sedert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten faeeschheid en aandoening der ademingsorganen uttsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Dr Retau s z eifbewaring Hollandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig eumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk van A Beinkman Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zou en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN bU deze Gonrant behoort een BUvoegsel BINNENLAND GOUDA 27 September 1880 VEKGADEKING VAN DEN GMMEENTEEAAD Dinsdag den 30 September 1890 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Een voorstel tot het roeren van een rechtsgeding tegen het Hoogheemraadschap Sobieland Se begrooting der Schutterij voor het dienstjaar 1891 Het voorstel betreffende de continuatie der heffing van alttisgeld aan het Beeuirljksche Verhiat Het adres van J Kalkman om verlenging z jner pacht van het Beeuwqksohe Verlaat Biykena achterstaande advertentie is ook de heer H J van den Berg te Leiden roomemens hier ter stede een cursus te openen in stenographic waarop w de attentie van belangstellenden vestigen Woensdag 1 October zal de afdeeling Gouda van het Nederl onderwqzersgezelscbap eene vergadering houden in het lokaal Het Schaakbord De heer G D Heü zal alsdan inleiden Het zangonderwqs in de lagere school Het Utrechttch Dagblad bevat het volgendeHet bericht in ons nommer van Dinsdag opgenomen over eene te Gouda gehouden vergadering van het locomotieven personeel van de Ned Bhijnspoorwegmaatschappij waarin besluiten zouden zyD genomen omtrent den overgang in dienst van de M t E v FEVMLLETOX mm BEKENTENIS Jfaar iet Italiaaiud V 10 Nooit had ik lief gehad vervolgde ik Ik was dertig jaar het zal u vreemd schijnen misschien is het zoo Ik leefde voor de zee en voor mijn schip wel niet onbekend met den hevigen hartstocht die den mensch volkomen gelukkig of grenzeloos ellendig maakt maar toch nooit daardoor bewogen Maar die ure slaat voor iedereen tz gevreesd of gewenscht geen sterfel k wezen kan zich aan zijn noodlot onttrekken En nauwelijks zag ik die vrouw of ik gevoelde dat ik haar liefhad onherroepelijk voor altqd Bij ons kinderen der zee bij ons Italianen groeit zulk een hartstocht met reuzensnelheid aan Ik had haar zoo innig lief alsof ik haar reeds sedert lang gezien en begeerd had zulk een langen weg had myne liefde afgelegd in den tijd van één enkel uur Ik vroeg haar naam niet ik volgde haar niet op atraat en mijne liefde werd niot uitgedoofd omdat ik haar niet wederzag Ik had haar lief en ofschoon besloten om te vertrekken toch behoorde 8 S kunnen w i op grond van nadere inlichtingen als onjuist tegenspreken Enkele opzichters machinisten hebben eene onderlinge bespreking gehouden over hunne toekomstige positie maar zij hadden geen mandaat om namens ander personeel der tractie mschinisten stokers enz te handelen Van eene eigenlijke vergadering was dus geen sprake veelmin van t nemen van de aanwezigen en anderen bindende besluiten Woensdagavond viel te Haastrecht by den broodbakker D in den winkel de lamp naar beneden De daarin aanwezige petroleum verspreidde zich dadelijk over den vloer en veroorzaakte een geweldige vlam Dadelqk werden de man en de knecht die reeds te bed waren geroepen ec de laatste had het geluk met eene groote hoeveelheid melk den brand te blusschen In de volgende maand zal het 15 jaar geleden zijn dat Ds G Van dar Pot O Win z jne betrekking als predikant bij de Bemonslrantsche gemeente te Waddingsveen aanvaardde De hofprediker ds Van Koetsveld zal in de avondgodsdienst oefening van Zondag e k in de Groote Kerk te s Hage gedachtenis vieren vanzgn 60 jarige Evangeliebediening waarvan 41 jaren aldaar Uit Botterdam wordt aan het Hbl gemeld Omtrent de verplaatsing van de Deutsche Ost AfrikaLinie van Bolteidam naar Amsterdam kunnen nog de volgende bijzonderheden worden meegedeeld De directie dezer l n heeft er by het Gemeentebestuur naar men zegt op aangedrongen haar een vermindering op bet havengeld too te staan zoodat zij slechts een derde gedeelte van de vastgestelde som zon hebben te betalen Het Dagelgksch aan haar mijne ziel haar beeld zou mij volgen op de verre zeeën Wat zijn tijd en ruimte in taanïien der liefde der onsterfelijke liefde welke God op aarde liet als het onderpand van zijn verbond met de menschen als het symbool zijner heilige beloften Zóó moet men liefhebben en niet anders I riep Boberto in gedachteq uit r Ja en juist omdat ik zoo liefhad besloot ik te vertrekken Misschien zeide ik tot mijzelven is zy de vrouw van een ander Het is onmogelijk dat zooveel schoonheid alleen en vergeten bloeit dat zij niet bemind wordt en uiemand bemint En ik vluchtte maar vdór ik de zeilen ontplooide gij weet het toen kwam een edelman en verzocht gastvrijheid aan boord van mijn schip Wel mocht h j zich terstond aan mü hebben ontdekt Dat is waar ik heb u bedrogen vielMachammij in de rede terwijl zijn hoofd op zijne borst zonk Ik zeide dit niet om er u een verwijt van temaken haastte ik mü te zeggen maar om u tetoonen dat gij mij niet genoeg hebt gekend on datik u mijne diensten zou aangeboden hebben zonder iets meer te verwachten Maar zooals gij wenschtet ontving ik den vluchteling Bij al de bitterheid vanmijn vertrek was hij mij toch een troost dat ik iemand nuttig kon zijn Eo nu oordeel over mijne ontroering die vrouw die ik liefhad en ontvluchtte was dezelfde die op mijn schip eene wijkplaatszocht om eene gehate verbindtenis te ontgaan het ADVERTENTIEN worden geplartrt Tan 1 5 regels 50 Centen iedere r g l meer 10 Centen 6R00TE LETTKSB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni Bestuur heeft dit echter beslist geweigerd op grond dat wanneer men aan de eene concessies ging Viarleenen men dit op den langen duur aan velen zou moeten doen Dat er dus sprake zou zijn van ongenoegen met de vertegenwoordigers te Botterdam is onjuist Dit wordt dan ook tegengesproken door een telegram uit Hamburg hier heden ontvangen hetwelk men ons liet inzien In ditzelfde telegram wordt ook gezinspeeld op het geringes Entgegenkommen der rotterdammer Behörden Blikbaar slaande op bovengenoemde weigering van Burgemoester en Wethouders Wordt uit versohillende streken des lands over schaarsohte in het jachtveld geklaagd op Tesselschijnt zich dit jaar nogal wat wild op te houden Er worden meer hazen in het jachtveld aangetroffendan verleden jaar Ook aan waterwild ia geengebrek doch dit houdt zich vooral nabij de eendenkooien in het kooirecht op Konijnen zijn er echterweinig in de duinen VerrewoR het meeste wildwordt naar elders verscheept Hazen gelden van ƒ 1 50 tot 2 wilde eenden van 50 et tot 70 et en konqnen van 65 tot 65 et per stuk De Bmsselsche Nation deelt eenige bijzonderheden mede over het spelen te Ostende Ofschoon het spelen door de wet is verboden is toch in de Kurzaal een besloten kring waar onverholen gespeeld wordt Het eenige verschil met Monte Carlo is dat de hoogste inzet te Ostende 6000 fr terwjjl den te Monte Cario 18 000 fr bedraagt Het stadsbestuur van Ostende verpachtte deie speelbank voor dit seizoen aan twee Franschen tegen 80 000 fr Nu het seizoen geëindigd ia hebbeo beide heereu last ontvangen van den minister van justitie binnen 14 dagen België te verlaten Dit zullen zij dan ook wel gauw doen want de zaken zqn afgeloopen en er is 350 000 fr verdiend was de zuster van Macham Boberto ofschoon door den ernst van mijne woorden en den loop van mijn verhaal hierop voorbereid kon zich toch niet bedwingen hij sprong op Zwijgend bleef hij eene korts poos in dezelfde houding staan beet zich op de lippen keek nu naar den grond en dan weer naar mij als iemand die door tegenstrijdige gedachten wordt geslingerd eindelijk scheen de storm in zyne ziel te bedaren en hij nam zijne vorige plaats weder in Ga voort Messere zeide hy op een bedaarden toon Wat ziet gij daarin hernam ik Ziet gijdaarin niet even als ik de hand van het noodlot Welnu daar dit een tecken is Messere zoo vraag iku de hand uwer zuster niet in naam van den dienst dien ik u bewezen heb niet om alles wat ik gereedben voor u te doen maar om de vurige liefde dieik haar in mijn hart toedraag Op die openhartige vraag antwoordde hjj geen woord hij fronste de wenkbrauwen en scheen zich nog meer in zich xelven terug te trekken Wat beteekent dat beloedigt u mijn voorstel Heb ik in plaats van Boberto Macham een Ëngelsch edelman gelyk ik een edel Italiaansch burger ben misschien een ridder van koninklijk geslacht voor mü Gij bedriegt u zeide hij eind Aijk ikben in waarheid wat ik u gezegd heb Zeg miJ dan Messer Roberto waarom mqnverzoek u mishaagt Komaau wees openhartig met