Goudsche Courant, maandag 29 september 1890

ONTVANGEN groote keuze DAxMlES en I INDER NAJAARS en REGENMANTELS alsmede STOFFEN en FLANELLEIV voor OOSTTj Kd E3S EIT I=E3ia lsrOIK S enz Bekende voordeelige PRIJZEN Aanbevelend G HOUTMAN MEUBLEMENT over te nemen APBESTELD wegens Sterfgeval 8 Italiaanache Noten STOELEN Lonis XVI overtrokken met roode tryp Ie kwaliteit overbekleede CANAPÉ met franje en kwasten idem 2 FAUTEUILS CEAPAÜDS TAFEL en BONHEÜR DO JOUR koopsom ƒ 375 ook met andere FAUTEUILS afzonderlek te koop Te bezichtigen bij PI EB BE F B DUIN GH Stoffeerder Schiedamsche Dgk 70 Rotterdam Het Brusaelsclie blad geeft eenige staaltjes om te doen tien boe hoog te Osteode is gespeeld Er waren vreemdelingen die 100 000 fr verloren en anderen die 80 000 fr hebben gewonnen Geen wonder dus dal de Nation tegen deze wetsontduiking protesteert De Nedeilandsche consul generaal te Fargs de heer M J H van Lier schrijft in ïqn verslag over 1889 het volgende over het toezicht van rijkswege in Frankrijk uitgeoSend wordende op levensvenieke ringsmaatschappyen De misbruiken die aan het einde der vorige eeuwen in het begin dezer eeuw plaats vonden haddenreeds iu 1809 geleid tot een advies van den Raad van State waarbij het beginsel werd vastgesteld dat geene tontines of onderlinge assurantie mDatschappijen mochten worden opgericht zonder bepaalde machtiging der regeermg j Eene ordonnantie van 12 Juni 1812 bepaalde zel een toezicht dat aan eene commissie van vijf leden toegerust met de meest uitgebreide macht wera opgedragen Langzamerhand echter zijn de tontines verdwenen terwyl de onderlin re levensverzekering die in Frankrijk niet zeer gewild is Alleen door twee maatschappyon wordt uitgeoefend eene te Parijs en de andere te Rouaan Deze laatste is zelfs de eenige die nog bestaat daar die te Parijs slechts zeer kort in werking is kunnen blijven Deze wordt ingevolge een ministerieel besluit van 12 November 1883 alsnog door eene ofticieele commissie gecontroleerd die ter plaatse de operntien moet nagaan Wat echter betreft de maatschappijen van levensverzekering met vaste premie hierop bestaat geen toezicht al hoewel artikel 66 van de wei van 24 Mei 1867 voorschrijft dat de levensverzekeringmaatschappijen hetzij onderling hetzij met vaste premie onderworpen blijven aan de machtiging en aan het toezicht der regeering Dit toezicht bepaalt zich alleen tot den vrij onvoldoenden vorm van eene jaarlijksche overlegging van siluatiestaten Tijdens de aanneming der wet van 24 Juli 1867 waren de verzekeringsoperatien in Frankrijk zeer weinig bekend van daar dat de wetgever de noodzakelijkheid met inzag om dit toezicht nader te omschrijven en daaraan een bepaalden vorm te geven Eerst in 1875 toen de speculatie zich m die zaken mengde en de legeering tal van aanvragen kreeg ter bekomiug van machtiging tot oprichting van soortgelijke maatschappijen begon zij te vreezen voor de verantwoordelijkheid die op baar zou rusten zoodra die nieuwe maatschappijen die allen hoog opgaven van het wettelijk toezicht der regeering vrn en zonder eenige controle zouden handelen De minister van koophandel trachtte daaraan tegemoet te komen door een toezicht in het leven te roepen geschoeid opdat waaraan vroeger de tontines onderworpen waren en dit op te dragen aan de in 1842 benoemde commissie De Raad van State weigerde echter een daartoe betrekkelijk besluit goed te keuren Een gewoon ministerieel besluit van 15 Mei 1877 legde daarop aan de maatschappgen de dubbele verplichting op om staten in te leveren volgens een voorgeschreven model en de boeken te doen nazien door commissarissen Doch ook deze beschikking werd te niet gedaan door een besluit van het Contentieux van 14 Mei 1830 op verzoek van vijf maatschappijen behoudens de inlevering van situatiestaten mij Ik kan niet gelooven dat gij mij beleedigen wilt Misschien smart het u mij te moeten zeggen dat de hand van Anna aan een ander is beloofd aan dien ridder Blackstone die zich ie Frankrijk bij u moest voegen Neen neen viel Macham mi in de rede terwijl hij heihaaldelijk het hoofd schudde Maar in naam van God riep ik terwijl mijn toon den angst van mijn hart verried Ik kan u niets anders zeggen stamelde Roberto angstig uit vraag het haar Maar nu niet nu niet voegde hij er bijalBofhq berouw had wanneer wij niet meer hier zijn Niet nu niet nu riep ik geheel bultenmq zelven en gelooft gij mij zóó te bedriegen Hij sidderde en zag mij aan na eeni verbleekte hij dan weder stroomde het bloed hem met geveld naar het gelaat Duizende tegenstrijdigheden kruisten zich zeker in zijn brein ik dacht dat hg zich op mij wilde werpen en wachtte bedaard zgn aanval af Maar het was nog veel erger Welnu waarom nog langer gezwegen f riephij driftig Tweemaal heb ik n voorgelogen Anna is niet mijne zuster zij is de vrouw die iklief heb Dat was als een donderslag Wel had mijn hart het mij gezegd maar ik had het niet willen gelooven Ik stiet een kreet uit en bleef eenige oogenblikken bewusteloos afgebroken woorden verstikten mij do keel en gingen over in een afgrijselijken f De administratie kan dos op geenerlei wijze eenig toezicht uitoefenen Deze kan thana alleen door eene wet bevolen worden en alhoewel deze wet al sinds geruïmen tqd is gevraagd geworden bestaan er groote moeielijkheden om deze in het leven te roepen eerstens de keuze van een tot dat toezicht geschikt personeel en wyders de uitoefening van dat toezicht zonder de macht der maatsohappg te bekorten en zonder de verantwoordelykheaen te verplaatsen Intussoheo is men algemeen van oordeel dat de regeeriug bij de groote uitbreiding der verzokeringmoatschappljeu niet geheel buiten de zaak kan blgvou en helt men met het oog op de opgenoemde zwarigheden eenigszins over tot bet Eugelsch systeem dat bepaalt de regeering moet iet rechtstreeks toezien doch moet aan belanghebbenden de noo lige stukkeu verschaften om dat toezicht uit te oefenen In dien geest is dan ook het wetsontwerp opgemaakt dat ter regeling dier quaestie den 18den Januari 1890 bij de Kamer door den minister van justitie is ingediend Mr H N Mees vestigt in de R Cl de aandacht op de wanverhouding die blykens de ervaring bestaat tusschen hot getal muntbiljetten van y 10 en die van ƒ 60 In het geheel mag de Staat thans volgens de wet van 1884 voor 15 millioen aan muntbiljetten uitgeten en het Kon besluit van 12 Nov 1885 heeft bepaald dat er voor 10 millioen gulden biljetten van ƒ 10 on voor 5 millioen biljetten van ƒ 50 zouden zyn De laatste soort kan echter slechts in gering getal m de wandeling blgven Er bestaat blijjfbaar geen behoefte aan dit papieren geld naast de bankbiljetten van ƒ 25 ƒ 40 en ƒ 60 De stukkon van ƒ 50 komen telkens in de Staatskas terug De Ned bank rekent op hare wekelijksche balans de muntbiljetten bij de schuld die de Staat bij haar te goed heeft maar da minister van financicn tolt zij niet mee bij het laldo dat do staat by de bank bezit Vandaar oen verschil van eenige millioenen tusschen beide opgaven Men ziet daaruit dau hoe groot bedrag aan muntbiljetten steeds by de bank liggen en dus niet in omloop zyn Stellig grootendeels stukken van ƒ 50 want aan die van ƒ 10 bestaat telkens gebrek omdat gouden tientje schaars zyn en tustohen het zilverstuk van ƒ 2 50 en het bankbiljet van ƒ 25 in ruime mate behoefte IS aan een betaalmiddel van ƒ 10 De heer Mee geeft derhalve den raad dat de rogeering een groot deel der niet gewilde muntbiljetten van ƒ 50 iotrekke en vgrvange door stukken van ƒ 10 die zeker gaarne zullen worden opgenomen vooral als men ar een beteren vorm aan geeft dan aan de bestaande de vorm der biljetten van ƒ 50 is veel geschikter In zijn uitvoerig verjlag van den staat der Ned zeeviascherijen over 1889 zegt het college voor de zeevisscherijen dat de haringvangst alleszins bevredigend is geweest In geen vorig jaar it naar heugenis de vangat zoo overvloedig geweest Zij klom tot 92 last per logger of 13 last meer dan in het gunstigste der vorige 25 jaren Alle loggers en bomschuiten te zamen brachten 444 000 ton pekelharing er bovendien ruim 50 millioen stuks aan om tot bokking te worden gerookt Aldus zün in 1889 ruim 376 millioen haringen door de Nederlandsohe nijverheid aan de Noordzee ontleend De prijzen waren dientengevolge laag ƒ 11 maar schaterlach Ha en de vyand die jacht op ons maakte f Was dat misschien de uitverkoren bruidegom doorden koning opgedrongen Zie op Messere Of was t misschien haar echtgenoot Zeg toch dat hetniet zoo is zeg dat er geen eed gebroken geenheilig sacrament met voeten getreden is Vernietigd door dan slag liet Maoham zich nedervallen terw l zyne lippen fluisterden het is maar al te waar Op dat oogenblik klonk de tem van Lanzerotto door den roeper Padrone de storm steekt op wat moet er gedaan worden Dat is gelukkig riep ik uit laat het vaartuigdrijven op Gods genade en met mij te gronde gaan En Auna zeide Macham met eene smeekende stam De naam ontroerde m j en trof ila diepste snaren mijner ziel en deed my tot mij zelven inkeeren ik liep naar den trap en klom naar boven Komaan zeide ik tot hem die mg volgde ga die arme vrouw troosten Ik ben beter geschiktom met den storm te wontelen Lanzerotto had i leh niet ten onrechte ongerust gemaakt Zijn geoefend oog had hem niet bedrogen omtrent het gevaar dat ons dreigde de meeste reedergen maakten toch een goede bosomming en tamelijke winst waartoe do lage pryzen van zout en vaatwerk medewerkten De bewering dat onze haringvisscherg slechts bg hooge pruien bestaan kan is daardoor weerlegd Verblydend is het ook dat terwyl de uitvoer van Sohotsche haring sedert 1884 met 85 pCt afnam die van Nederland met 60 pCt vermeerderde Nist alleen naar Midden en Zuid maar ook naar NoordDuitsohland werd veel verzonden o a het vroeger ongekende cgfer van 78 774 ton voor Hamburg bereikt Daarentegen gaan de beug on schrobnetrisscbery en de kustvisschery zeer achteruit niettegenstaande de verbazend hooge pryzon en wel omdat de vangst steeds schaarsoher wordt Evenals op de Engolsohe en Schotsohe kusten vermindert ook op de onze de productie van de edelste vischsoorten van tong en tarbot vooral op sterk in t oog looponde wijze Alleen een ongewoon groote hoeveelheid kleine schol gaf in 1389 eenige tegemoetkoming Die visoh vond prof Hoek in zeer kleinen vorm bg menigte in de Zuiderzee waar de kweekplaats er van achgnt te zijn die door de beperkingen op de vangst aldaar zeer schijnt te zyn beschermd De Zuiderzeovangst was overigens verre van schitterend Do ansjovisscherij anders de voordeeligste mislukte geheel haring bleef beneden het middelmatige behalve in het najaar In het voorjaar van 1890 bleef die verbetering aanhouden en was ook ansjovis zeldzaam talrijk zoodat 1890 vergoeding belooft te schenken Dat dit voor de haring met de beperkende maatregelen samenhangt is niet onwaarschijnlijk Bg ansjovis zijn zooals prof iolfmann heeft waargenomen vooral liet weder en de warmte van het water van invloed Zonder uitzondering volgde op koud en schraal weder in April en Mei een schrale ansjovisvangst Voor de oesterteelt was de weersgesteldheid van 1889 uitnemend gunstig De prgzen waren echter minder voordeelig niet omdat de vraag minder levendig werd maar omdat vele kweekers het gunstig tydstip niet wilden of wellicht niet konden kfwachten De geheele visschersvloot telde in 1889 3937 schepen met 13653 man togen 3236 schepen en 11906 man in 1884 Ilil Uit een statistiek der misdrijven in da stad NieuwYork van 1880 tot 1889 blijkt dat het aantal po litiestrafvonnisson in de laatste tien jaren verminderd is met 928 Neemt men daarbij in aanmerking dat de bevolking met circa 400 000 personen is toegenomen en dal de landverhuizing niet de beste elementen aanvoert terwyl het politietoezicht is verscherpt dan is deze vermindering niet onbelangrijk De heer mr A D v Assendelft de Coningh die deze opgaven in de Economist bekend maakt schryft die vermindering toe vooreerst aan dat scherper politietoezicht Verder noemt hg als oorzaken het stijgen der arbeidsloonen en de toeneming van de koopkracht van hat geld Volgens de ondervinding to Nieuw York opgedaan zou vermeerdering van loon gepaard met vermindering van werkuren in zedelijk verstandalgk en maatschappelyk opzicht zeer gujstig op de arbeidende klasse hebben gewerkt Andere oorzaken der verbetering zijn volgens den sohrgver bat volksouderwgs waardoor de kinderen aan een schadelyk werkende omgeving worden ontrokken en verder de verschillende liefdadige instel Welsprekend is soms het stilzwijgen der zee wanneer de aarde voor uwe blikken verdwenen is en hare moederlgke zorg u niet meer schijnt te kunnen bereiken dan stggt eene stem op van dien effen water piegel akelig en plechtig eene stem van j ween en bedreiging en dood De natuur verkrggt eene spraak en de mensoh verstaat haar en hg wendt zgne verschrikte o en op naar den hemel en leest die spookachtige karakters welke hem de treurige toekomst voorspellen De hemel krggt een onheilspellend aanzien en vertoont geduchte voorteekens de gezichteinder die zich aan alle kanten verbergt ia het beeld van de hoop dis u ontvlucht De kring krimpt in de zee wordt eene kampplaats waarop een Godsgericbt zal gehouden worden de donkere dampen die langzaam opstijgen zgn de sombere toeechouwers die weldra de handen zullen opsteken om u te veroordeelen om la sterven de oceaan ia het wreede monster dat u met z jne duizend oogen aanstaart met opgezetten kam en met schuim bedekt naar u toe kruipt u van verre aanbmlt en met zijne afgrgseIgka stem u toeroept Elke wijkplaata is gesloten gg behoort mij Do hooge wind die ons tot hiertoe had voortgestuwd was gaan liggen de zeilen hingen slap langs de maaien ik gaÜF bevel de fok te hijschen daar het fokkezeil gemakkelijker gedurende den storm kon gebruikt worden Dus voorbereid wachtten wij af wat gebeuren zou Wordt vervolgd lingen die in Amerika op zeer uitgebreide sobaal met ruime middelen en met groote toewgding werkzaam zgn Bepaaldelgk wordt genoemd mr Brace s childrens Aid Society die duizenden kinderen redt van de straat en een ongezonde gedemoraliseerde omgeving Het ligt voor de hand dat deze beperking van het aantal jeugdige vagebonden ook beperkend werkt op de overtredingen der wet in de toekomst ADVERTENTIÈN Voorloopig bericht De ondergeteekende bericht dat zy haar Zaak met OCTOBER zal VERPLAATSEIM naar de Wijdstraat A No 174 Zich minzaam aanbevelende M L KINT VAN Dam E G HULL en DuitscheBisquits in meer dan 30 soorten T GRËBAS KRIMPVRIJE Heei en balfwollen W Flanellen Diverse breedten SCHENK Zn STEENKOLEN Het schip nog steeds lossende waaruit wg de STEENKOLEN tot 75 cent per H L afleveren contant zonder korting vrg in huis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAN PRliXCE Cle Kantoor Trfrfmarkt H 101 Gouda 27 September Men vraagt Toor een gezin zonder kinderen gelegenheid om de WASCH geheel gereed te buis te bezorgen Adres onder No 2046 aan het Bureau dezer Courant Een Jongmensch met prima refeientien bekend met de ADMINISTRATIE zoekt eene hem passende werkkring hetzg opeen EAMTOUR of MAGAZIJN als anderzius Ook genegen om bg Heeren Winkeliers de boeken bg te honden Brieven fr lett M k No 77 Bureau van dit blad r ZWAUTEIT FRIESCIEIIOOUBOTEB per V KILO 67 CENT A den HEaTOG Gouwe C 231 Openljare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda zal op DINSDAG 30 SEPTEMBER 1890 en oo noodig den volgenden dag telkens des morgens O j uur aan het Huis aan de Westhaven Wgk B No 145 te Gouda in het openbaar verSipopen OM CONTANT GELD Een goed onderhouden INBOEDEL bestaande in SALON en EETZAAL AMEUBLEMENT BUFFET STOELEN CANAPE S TAFELS SPIEGELS PENDULES KASTEN KAGCHELS LAMPEN GA8KR00N diverse LEDIKANTEN BEDDEN MATRASSEN en BEDDENGOED LINNENPERS VLOERKLEEDEN TOILETSPIEGEL en 3PEELTAFELTJES SCHRIJF REAU S 2 PIANINO S MUZIEKDüOS en KOOI met mechanieken Vogel Bene groote hoeveelheid SCHILDERIJEij en Japansch VERLAKT WERK VAZEN en PULLEN een Japansch KASTJE BEELDJES PLATEN en BOEKEN Voorts 7 gouden HOROLOGIE S waarvan een met muziek en slagwerk gouden HOROLOGIEKETTING dito ARMBAND met juweel granaten ARMBAND gouden RINGEN zilveren THEEPOT MELKKAN en THEEKISTJE 11 paar zilveren LEPELS en VORKEN 7 dito LEPELS en VORKEN dito THEELEPELTJES SÜIKERSTROOIJERS 2 dito TABAKSDOOZEN waarvan een antiek en divers KRISTAL met Zilver Een partijtje WIJN en SIGAREN En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Orde der Verkooping DINSDAG de Nrs 1 554 WOENSDAG de Schildergen Goud en Zilver Bedden en Beddengoed en staande Meubelen Te bezichtigen daags vóór den verkoop van 9 tot 4 uur Nadere information geeft voornoemde Notaris H GROENENDAAL te Gouda Mevr DORTLAND VAN Veen Westhaven tegenover de Molenwerl vraagt tegen NOVEMBER eene eenvoudige Dienstbode die kan koken Opettlare Verkooping VAN Een Heerenhuis met TUIN De Notaris H GROENENDAAL te Gouda zal op MAANDAG den 6 OCTOBER 1890 des voormiddags 11 uur in het Hotel de Zalhx aan de Markt te Gouda m het openbaar VEILEN en VERKOüPBN Een ruim en aangenaam gelegen van Gasen Waterleiding voorzien HEERENHUIS met TUIN aan de Westhaven Wijk B No 145 te Gouda Kadaster Sectie D No 1870 groot 4 Aren 60 Centiaren strekkende vóór van de straat tot achter aan het water van de Peperstraat met uitgang op de straat Het HUIS met marmeren gang en voorzien van vele gerieielgkheden bevat Beneden Groote Voorkamer Tuinkamer met Warande kleine Voorkamer met Alcove Binnenkamer Open Plaats Keuken Bgkeuken en 4 Kelders met ingang vóór aan de straat Boven 2 Voorkamers 3 Achterkamers waarvan eene met Alcove Provisiekamer en 2 Zolders met Meidenkamer Te aanvaarden na de betaling der kooppenningen Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 10 tot 4 uur en op den dag der verkooping van des morgens 9 tot 11 uur Nadere informatien geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda SfilirS ® Tot WOENSDAG nog in lossing de LADING puike GROVE Rahr KACBËLKOLEN welke gedurende de lossing worden geleverd tot 7S Gents per Mud k z k vrg te huis Aanbevelend A LAMBERT Tnrfsjngel ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitetilandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda