Goudsche Courant, maandag 29 september 1890

5f € i fi v f y iN 4337 1890 Dinsdag 30 September GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan gescUeden tot Mn nor des namiddags van den dag der nltgsve De MUTUAL Levensverzekering Maatscliappij van ITew York OPGERICHT in 1843 KICH ARD A MC CtJRDY P resident Uit liet JAARVERSLAG eindigende 31 DECEMBER 1889 Aantal polissen in omloop 182 310 met een verzekerd kapitaal van 1 414 874 834 80 waarran alleen in 1889 zyn uitgegeven 44 577 met een verzekerd kapitaal van 379 006 203 43 Ontvangsten ƒ 77 797 549 05 of vermeerd laatste jaar 12 257 717 75 Betalingen aan Polishouders 38 001 520 95 1 182 645 40 Waarborgfonds 34i ooit 3 o 03 88 797 038 J5 Extra Reserve 24 143 121 10 4 292 902 03 Directie voor NEDERLAND en BELGIË 73 Rue de la R ence Bnusel Generaal Agentuur voor NEDERLAND 747 Prinsengracht Amitérdam Vertegenwoordiger voor ZUID HOLLAND C P DOLK 89 Nieuwe HBTen Rotterdam ITieuwe Echte Sinter ITaaimacliiiies Fabrikaat van de Singer Maatschappij te New Tork voor Familiegpebruik en licht Confectiewerk Bijzondere Vcxjrdeelen Hoofe arm en dientengevolge flinke doorgangaruimta onder den um De naald kan hooger opgelicht norden dan bij de gewone Singer Familie NUlmuhiiMi en i Veel korter dan die van elke andere schuitje naaimachine Het gpoeltje is het eenvoudigste hetwelk er bestaat De draad behoeft niet ingestoken te worden maar is alleen onder een veertje door te halen Elk aren kan als onderdraad gebruikt worden aangezien breken van den dnad byna onmogel k is De wrUfpnnten der hoofddeelen kunnen zoo noodig bqgedraaid warden Hierdoor wordt domachine groote dnnrzaamheid verleend en belangrijke reparatiën lallen wel nooit noodig z n Het naaldbreken komt in het geheel niet voor wegens den ronden vorm van het spoeltje Elke beweg inf g positief en zeker en niet eene is van eene veer afhankelijk De oni elioord zachte gangf der machine is verkregen door toepassing van eene n t rvervanging van de kamraderen waardoor de beste garantie gegeven ia dat doe maehinee ook nogna jaren lacht zullen loopen Eenig Depot te AMSTERD A M e KALVERSTRAAT 62 Eenigr Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Mey s boorden manchetten en voorhemdjes zyn nit een sterk perkamentachtig papier vervaardigd en met een weefstof overtrokken dat bon wat het uiterlijk aangaat verrassende overeenkomst met linnengoed geeft Ieder boord kan bijna eene geheele week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd een nieuw boord Mey s boorden overtreffen echter de llnnenlKX rden door hunne buigzaamheid waarmede zq zich om den hals zelfs zouder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrijven wat bij te weinig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Mey s bOOrden eene eigenschap die zich in het dragen als voortreflFelyk bewijst De knoopsgaten zijn zóó sterk dat hunne duurzaamheid bq jnist nitgezoohta halswijdte niets te wenschen overlaat Mey s boorden mancbetten en voorhemdjes zqn wat passen en zitten aangaat é nig in hunne soort en zqu afgezien van hunne elegantie en gemak welke zij ons aanbieden bnitengewooc goedkoop Zij kosten nauwelqks meer als het waschloon voor linneogoed Ben dozijn heerenboorden is toereikend voor lO i 12 weken Voor jongens die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan is Mey s Fapierlinnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huiavroüW na het gebruik van een dozijn zal inzien Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft nit te staan zqn Mey s boorden manchetten en VOOrhemdj eS voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut Minder als één dozijn van een formaat en eene wijdte wordt niet verkocht Mey s fabrikaat is verkrijgbaar in het magazijn van den Heer Tiendevegr D 17 Wanneer het een of ander aldaar niet voorradig zoude zijn zoo kan men Mey s fabrikaat ook direct bij de Firma Mey Edlicn VersandOesch ft LeipzigFlagwltz bestellen die op verlangen gratis en porto vrij een rijk geiUustreerden prijs courant toezendt over Mey s DOOrden manchetten en voorhemdjes Als men naar AMSTERDAM gaat is het beate adres voor een lekker Diner kfh by OEBASD PINKaBN Kalverstr Restaurant oa Eabsiboom WOLLEI uitgebreide sorteeriug en zeer sterke kwaliteiten t£OZ b PUIKE OUDE f SCHIEDAMMER GEITE7EB NIGHTCAP Verkrijgbaar b M PEETER8 Jz N B A Als bew js rsn echtheid i t oachet en kurk steeds voor TTl zien van den luaoi der Vlnu P HOPPB sghi l k Zn Vraag normaal ODdergoederen het beat voorba verkondbeden an tegen onToldoanda hnidnitwaaeming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk ga tempeld met nat opschrift W BengerSühne en onder de hsndt kenlng Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogenboom Cz Wgdatraat te Qimia Gtoedkoopat adrei voor HeereD eo Dames Paraplales A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 Ouden en Jongen Mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe 1 itgave aanbevolen van den Hed Baad Dr MUUer oaer Verstoorde Zenow en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Xa ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Ednardt Bendt Braunschweig UAASBimitEOONESAIff nit de fabriek van G O REYNWIT te AyTWSBPBS verkrggbaar bg M PEETERS Jz I Wgdstraat A 172 Qonwe C 13 Gouda Snelpendrak van A Bbdikium Ie Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden il 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VUF CEIJTEN BINNENLAND GOUDA 29 September 1890 Onder voorzitterschap van den ArrondissementsSchoolopziener den heer Ur Terpstra had Zaterdag jl de vergadering plaats van de Onderwijzen in het Arrondissement Gouda De heer Ouderkerk hield eene voordracht over het gymnastiekonderwijs in de lagere school Op verzoek van de leden zal deze voordracht door eene openbare les gevolgd worden en deel van de vergadering was gewijd aan dérineming in hot feest door den heer J D Kmeis den vorigen dag gevierd In hartelijke bewoordigingen bood de voorzitter den jubilaris oen cadeau als bewijs van sympathie der leden aan welk cadeau door den feestvierende werd aanvaard met en gevoelvol woord van dank en aanbeveling Van de door den Ned Bhgnapoorweg aangebeden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief van Gouda naar den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 242 personen gebruik Gisteren had aan den Botterdamschen dyk onder begunstiging van buitengewoon mooi weder het gewone jaarlijksche concours plaats van de leden der WeerbaaiheidsVereeniging Burgerplicht De uitslag was aldus A Personeele Wedstryd Ie prijs Etagère aangekocht door de Vereeniging behaald door den heer J van Esson met 63 p 2e pr Servies aangekocht door de Vereeniging behaald door den heer H van Wyngaarden met 52 p Se pr Kaarten Coupe aangeboden door den heer G H G de Lange behaald door den heer A Dortland Jr met S2 p 4e pr Cuivre Hoorr aangekocht door de Ver FEVILLETOSI mm BEKENTENIS Naar het Italiaameh VI 11 Wachten is iets treurigs vooral wanneer de gast dien men wacht de storm is De oceaan schijnt in nadenken verzonken en do zeelieden eveneens maar t eerste is het nadenken van den toom die zijne slagen berekent het andore dat van de vrees die het hart beknelt en de zenuwen ontspant in het aanzien van het gevaar De zeeman is vol zelfvertrouwen soms zelfs vroolijk en altijd vol geestdrift als hij zioh gereed maakt om te strijden boeg tegen boeg man togen man maar de woede der ontketende golven maakt hem soms voor een oogenblik tot een lafaard en dat oogenblik is hem soms noodlottig Op het dek nedervallen gewond door een pijl of een bijlslag beteekent niet veel Het bloed kookt in de aderen men ia vol moed en levenslust welnu die vurige levenslust sterft niet de ziel trilt on uit alle poriën ook uit de wonde stroomt de krachtige levende geest en stijgt hemelwaarts de vlinder ontvlucht zijne eng cel en vliegt eeniging behaald door den heer C M van Wijngaarden met 60 p 6e pr Britt Trekpot en Theedoos aangeboden door eenigo leden behaald door den heer A van Beedt Dortland met 49 p 6e pr 2 Phot Artist aangeboden door den beer A van Beedt Dortland behaald door den heer H Berlin met 49 p 7e pr s Salontafeltje aangeboden door den heer G B Lulius van Goor behaald door den heer A C Cosqn met 48 p 8e pr Portret Album aangeboden door den heer A C Geitel bobaald door den heer J Upelaar Jt met 47 p 9e pr Poroel SohilderiL aangeboden door denheer A C Cosijn behaald oor den heer C i A Kerkhof met 47 p i 10e pr Tafelbel aangepden door den heer C C J van Mierop behaald door den heer D Hoogendijk met 47 p 11e pi Sigarenkast aaMeboden door den heer A Dortland Jr behaald dodr den heer N S Polak met 46 p 12e pr Groostel aangebeden door den heer H van Wijngaarden behaald door den heer D J Starreveld met 46 p 13e pr Sigarenkoker aangeboden door den heer D Hoogendijk behaald door den heer J J vanBemmel met 44 p 14e pr Inktkoker aangeboden door den heer i i van Bemmel behaald door den heer J H Gosijn met 44 p 16e pr Sigarenkast aangeboden door den heer V Bnnkman behaald door den heer J Putters met 43 p 16e pr Thermometer aangeboden door den heer F X Hardyzer behaald door dtn heer J P Mul met 43 p 17e pr Tabakapot aangeboden door don heer door t azuur des hemels en hij meent dat zijne broedereu hem weldra volgen zuljên en de banier eens de zijne schynt hem als een toeken der overwinning te wapperen te midden van het bloedige slagveld Maar te worstelen tegen de blinde krachten van den oceaan zijn pigmeen leven te verdedigen tegen de slagen van den reus die de ratsen goeselt en de afgronden doorwoelt welk een nuttelooze strijd welk eene ijdele roekeloosheid Do donkere hemel rommelt de zware lucht belemmert zyne ademhaling zijn bloed stroomt terug en verstijft in zyne aderen een gevoel van verstijving verlamt zijne ledematon alles krimpt in eindelyk zelfs zijn geest binnen in hem die geest anders zoo moedig en steeds gereed om zich bezig te houden met vroolqke droomen en blijde verwachtingen De oceaan bedwelmd door zjjne eigene woede snelt toe spuwt hem zijn ijskoud schuim in het gelaat en overstelpt het vaartuig met zijne brullende golven En zal dat liulkje van zwakke planken die kraken en steunen bij eiken golfslag weerstand kunnen bieden aan dien schok En die andore waterberg die zich als een woedende stier tot den aanval gereed maakt en het vaartuig van ter zijdo zal aangrijpen Zal hij het niet aan splinters slaan En daar beneden in den schoot des afgronds wordt het laatste tooneel gespeeld Terwjjl de ongelukkigen nog leven en al den angst al de martelingen lijden van den hittereten doodstrijd terwijl de zee boven hen loeit en de nacht hunne ocgen ADVERTENTIBN worden geplaatat van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen OROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc mgÊk J van Oije behaald door den heer W Sliedrecht met 42 p 18e pr Surprise aangeboden door N N behaald door den heer C C J van Mierop met 42 p B Wedstrijd op Vrije Baan hoogste aantal te behalen p 36 Ie prijs H van Wijngaarden met 36 p 2e I C M van Wijngaarden 34 3e n D Hoogend jk 34 r 4e A C Geitel 83 5e A O Cosgn 32 C Wedstrijd op Vrqe vaste Baan 8 schoten hoogste aantal te behalen p 72 Ie prijs H van Wijngaarden met 62 p 2e n A C Cosijn h 6 i D Wedstrijd met Flob Cilinder Ie prijs J P Mul met 49 p 2e I C C J van Mierop 47 Se J P H Herman 47 4 C J A Kerkhof n M E Garton Schieten Ie prijs 2e C M van Wüngaarden C J A Kerkhof Bozeprijs Eere prijs 2 Antieke Pullen aangeboden door den heer C J A Kerkhof behaald door den H van W ngaarden Ie prijs C M van Wijngaarden 2e A C Cosgn na loting met den heer D Hoogendijk Des avonds had in het Café Vrede Best de prijsuitdeeling plaats De hoer D Hoogendük wegena afwezigheid van den heer G H G de Lange het praesidium waarnemende reikte onder gepaste bewoordingen elk der overwinnaars hunne prijzen over Na afloop der prijsuitdeeling werden door genoemden bedekt wordt hun bestaan opgelost in t niet Toen het zeil was bijgezet kwam de bootsman bij mij Kijk eens naar ginder naar het noordoosten Messere de storm komt op t zal een booze nacht geven Inderdaad aan dien kant waar Lanzerotto heen wees werd de lucht zwarter de golven stegen hooger en vormden eene bank en het witte schuim deed de donkere kleur van het water te beter uitkomen Dit zwarte geraarte werd grooter zwol op hot een berg en kwam snel en zeker op ons af om ons in de zijde aan te vallen Terstond gaf ik den stuurman bevel om het roer te wenden ten einde aan den wind beter weerstand te kunnen bieden Dit geschiedde en niet zonder angst verbeidden wij wat komen zou Do groote waterberg naderde met luid gebrul vermengd met scherp gefluit en greep onzen achtersteven aan Hat schip werd tot eene ongeloofelijke hoogte opgelicht en de voorsteven scheen zich in den gapenden afrond te storten het andere gedeelte ran de watermassa stortte zich over ons en bracht ons de eerste groet van den storm Daarop hoorde men de masten en het want kraken alsof alles uit elkaar zou slaan Het fokkezeil dat plotseling het gansche gewicht van deu storm te verduren had klapperde Ik bemerkte dat dit arme zeil in groot gevaar was en deed de schoten vieren opdat het niet zooveel tegenstand zou bieden eu bij een nieuwen ruk vaa den wind den mast doen breken Ik redde daar