Goudsche Courant, dinsdag 30 september 1890

hetr nog diploma s en insignes voor scherpsohuttei uitgereikt dezen zomer behaald waarna man nog eenigen tijd gezellig b aenbleef De schipperaknecht die voor een dag of 14 tasschen een sleepboot en een schip bekneld geraakt is en wiens arm tot dan elleboog is afgezet geworden is Zaterdagavond in het gasthuis overleden Het Kotterdamsche sanatorium is dezer dogen geopend Het ruime hooge huis ontvangt van twee kanten licht en lucht aan den voorkant van den Westersingel en aan den achterkant van eene tot tuin ingerichte open ruimte Het sousterrain levert voldoende ruimte op voor keuken provisiekamer kelder enz alsmede voor de wonipg der huismeesteres Beneden gelijk met den beganen grond bevindt zich behalve eene ruime receptieen consultatiekamer en de woning voor den portier eene tweede klasse minuenkamer met vier bedden Op de Ie verdieping eene eerste klasse kamer voor tien patiënten en eene tweede klasse vrouwenkamer met 4 bedden Voorts eene badkamer eene raime uitstekende operatiekamer met eene iaoleerkamer voor zwaar geopereerden Op de tweede verdieping eene eerate kamer voor één patient en eene derdeklasse kamer voor vrouwen met vier bedden Op de derde verdieping eene derde klasse mannenkamer met 4 bedden zolder enz Al de kamers zijn behangen met papier sanitaire loodat het afgewasschen en met desinfecteereude vloeistof behandeld kan worden De inrichting van de operatiekamer met hare vlakke witte muren en afgeronde hoeken biedt voortdurend dezelfde gelegenheid tot ontametting aan Uit het reglement dat bij deze gelegenheid verkrqgbaar was blijkt dat in dit Sanatorium gelegenheid bestaat tot het opnemen en verplegen van patiënten van alle gezindten en beide geslachten met uitzondering van lijders of lijderessen aan besmettelijke ziekten of krankzinnigheid De zieken worden beliandeld door den arts hunner keuze mits aan de reglementaire voorwaarden van den geneeakaadigen dienst worde voldaan Aan hem betalen iq hunne behandeling zoodat deze afrekening geheel buiten de bemoeiing van het Sanatorium blijft Geestelijken van alle gezindten hebben op aanvrage der verpleegden recht tot beizoek Naar men aan de Haarl CouraHt mededeelt heeft neh te Utrecht een plotseling sterfgeval voorgedaan veroorzaakt door bloe rergiftiging met inkt welke vloeistof ongslukkigerwqze door eene onbeduidende wbnd bij dien persoon met het bloed was in aanraking gekomen Te Hannover houdt zich thans het negerhoofd Uvaaeio Farra op die door dr Veters uit OostAfrika is medegebracht Het Is een man van dertigjarigen leeftijd wiens gelaat zeer voordeelig tegen dat van de gewone negertypo afsteekt Hij spreekt tamelijk vlug Eogelsch Voor zijne diensten aan de Doitsche Eminpacba6ipeditie bewezen heeft hij 1800 ark ontvangen Voor dat geld heeft hij in zijne geboortestad Aden twee rijtuigje gekocht waarmede bij thans als verhuurder vrij goede zaken doet Een bedrag van 20 dollars hetwelk hem uit dien aankoop was overgebleven heeft hij besteed om voor door wel den mast maar niet het zeil een tweede en heviger windvlaag scheurde en vernielde het gebeeli en de flarden vlogen fluitend door de lucht En nu begon eene worsteling der ontboeide elementen vreeselijker dan ik ooit aanschouwd had gedurende de tien jaren die ik op zee rondgezworven had De wind blies woedend niet lang uit éénen hoek maar uit alle punten van den horizont gelijk zulks gewoonlijk het geval ii bij hetgeen men wervelwinden noemt Door die tegenstrijdige krachten kookte de zee tot in haren diepsten afgrond en golveu stapelden zich op golven Tot overmaat van TStap vereenigde de toorn des hemels zich met de woede der golven en eene stortbui ontlastte zich boven ons Regen en geweldige hagelsteenen vielen neder de blikMm scheurde de donkere wolken van een kronkelde bij t geratel van den donder rondom ons schip en verlichtte dien reuzenstr d met een pookachtigen gloed En Anna Te midden vad den strijd der elementen had ik baar niet vergeten met levendige bittere smart dacht ik aan dien anderen strijd aan dien anderen storm in mijn gefolterd hart Zoo ik geweten had dat zij in zekerheid was zou ik tevreden geweest zijn al had ik haar nooit weer gezien al had ik moeten verzinken in den oceaan vergeten sterven Ik verlangde niet mij aan haar te vertoonen het deed mij geen leed dat ik zoo lang van haar ver z jtt leqarig toonljje eena toekomstige vrouw te koopen die nu den leeftijd van drie jaar heeft bereikt Wanneer hq na jaarlijks 20 dollars bijpast dan verkrijgt die jongeheer op zijn I6u jaar het reoht om de alsdan twaalQarige bruid tot gade te nemen Papa berekent dat het hem volstrekt niet moeilijfc zal vallen dat bedrag per jaar uit te belalen daar hij een tweejarig dochter e heeft hetwelk hq op dezelfde manier aan een ander zal verkoopen en waarvoor hij verwacht wel veel meer dan 20 dollars sjaart te zullen krijgen zoodat de zaak hem zelfs nog een voordeeltje zal opleveren Hq heeft nit Afrika een ouden gedeukten theeketel medegebracht dien bij als een waardig eereteeken bewaart Toen hq zich namelijk eens in Maasailand in een gevecht zeer dapper haul gedragen heeft dr Peters hem een onbruikbaar geworden ketel aangeboden eu hem daarbq mot een hoogst ernstig vertoon plechtig verzekerd dat zulk een geschenk als een hoog eerbewijs werd beschouwd In Duitsohland bevalt het Hussein zeer goed en vooral vindt bij het dol amusant dat de blanke mensohen er evenzeer allerlei nederig werk moeten verrichten als de zwarten in Afrika Het eenige waarover hq moppert is dat hij in Dnitschtand geen oorlog kan voeren want hq zou o zoo graag toch ook eens een paar Duilsche dorpen in braud steken gelijk hq in zijn land vqandige dorpen in vlam heeft zien zetten Hij gaat nu over veertien dagen naar zqn land terug Bqna twee jaar geleden is tegen den heer U Toe Schwartzenberg en Hohenlandaberg te Utrecht een strafvervolging gevoerd op grond van geschillen met het bestuur der Blinden Inrichting te Utrecht waarvan die heer penningmeester was geweest Die vervolging leidde tot veroordeelicg van dien heer tot vijf maanden gevangenisstraf Beeds in het W r h R van 17 jan 1S90 is in een aanteekeuing op het vonnis in twqfel getrokken of de rechtbank te Utrecht den beklaagde te recht volgens art 225 van het Wetb v Strafr valsohheid in geschrifte had schuldig verklaard Thans is ook in het rechtskundig tqdschrifi l emit die twqfel geopperd en wordt het bejammerd dat die rechtsvraag niet aan booger beroep of cassatie werd onderworpen In de stad Ottumwa hoofdplaats vao het rjjk kolendistrict Mapello in Iowa Voreenigde Statea zal binnen eenigen tqd een paleis verrqzen dat zeker wel eenig in zqn soort genoemd kan worden De bouwstoffen zullen worden geleverd door de itoenknlenmqnen van het district en bestaan dus uitsluitend uil steenkool Het paleis zal een ruimte beslaan van ÏSO voft lengte en 130 voet breedte m niettegenstaande zijn groeten omvang slechts 30 000 dollar 75 000 gulden kosten De zuilen welke dit gevaarte moeten schragen worden viin groote iUxaIcoolblokken opgetrokken en om meer stevigheid te verkrqgen in mortel gelegd Het inwendige van bet gebouw zal behalve een menigte zalen en kamers ook een schouwburgzaal bevatten Het gebouw zal omringd worden door een groot park met kunstmatige watervallen en rotswerken alles van steenkool terwijl een 150 voet hooge toren het gebouw zal bekronen Een der grootste aantrekkelijkheden van dit paleis zal een steenkoler mqntje zijn dat een aansuhouwelijke voorstelling geeft van bet mqnweikersbedrqf in zijn vollen omvang Een romanesk geval hoeft in eena villa bij Asnières bij Parijs plaats gevonden Daar woonde sedert een tiental jaren iemand nit Rusland met een ouden knecht en eene keukenmeid Onlangs is de heer des huizes met gezegden knecht naar Zwitserland gegaan De keukenmeid alleen gelaten en zich vervelende doorsnuffelde het geheele huis Zelb wist zij een kamertje open te krijgen waarin zij nog nooit een voet bad gezet en waar zq eene brandkast aantrof van een zonderlingen platten vorm Hare nieuwsgierigheid werd derwqze gaande gemaakt dat zij een smid deed komen en hem verzocht de kast open te breken aangezien daarin zeide zij voorwerpen waren welke zü haren heer moest nazenden De smid vreemd genoeg voldeed aan dezen last maar liep onmiddellijk daarop met een gil weg gevolgd door de keukenmeid In de kast lag het lijk eener vrouw in rozerood satijn Hat volgende wordt uit Meinz aau de f ou Ztg gemeld ir En Hollander de Stuers genaamd vermoedelijk een broeder van den HoUandsclien gezant te Parqa werd onder verdenking van spionage door soldaten gearresteerd en eerst naar de hoofdwacht geleid om vervolgens naar het politiebureau te worden overgebracht De aanhouding had plaats op aauwqzing van een burger die hem in de vestingwerken had gezien van den aangever was echter geen spoor meer te vinden Zqn gedrag in dezen wordt door de pers ten zeerste gelaakt De Fou Ztg merkt hierbij nog op dat dit reeds de zesde of zevende spionnen geschiedenis is die gedurende dezen zomer te Mainz voorviel De heer des huizes thans van zijne rei teruggekeerd en door de politie ter verantwoording geroepen verklaarde dat het lijk dat van zijne vrouw was te Moskou gebalsemd en hetwelk hij vergunning had ontvangen mede te nemen Zij was eenige dagen na hun huwelijk door een boer vermoord dienhij uit zijn dienst bad ontslagen Indien de wet inFrankrijk hem niet vergunde baar overschot by zichte houden verklaarde hij verder dan zou hij lieverhet land verlaten dan er van scheiden Betreffende den rampspoedigen toeht van den italiaanschen ingenieur Siuigaglia en zijn gidsen op den Matterborn worden door een italiaansch blad de volgende bijzonderbeden medegedeeld Bij de laatste trekking der loten Stad Baden is de prijs van 300 000 mark ten deel gevallen aan een 84jarige dame te Frankfort aan den Oder Deze beeft die som bij testament vermaakt aan do armen van haar woonplaats zonder onderscheid van godsdienstgezindte De drie reizigers hadden 36 uren zonder voedsel en drinkwater onder een rots een schuilplaats gezocht voor den storm die hen in het gebergte had overvallen In plaats ven te verminderen werd echter de wind steeds heviger en de koude allengs ondragelijk Bijven zou een zekere dood zijn geweest en zoo bonden de bergbeklimmers zich aan elkaar met een touw dat weldra met ijs bedekt zoo hard werd als ijzer Carrel stierf van koude en daar het onmogelijk bleek bet touw door te snijden waren SinigagUa en Gorret genoodzaakt hat lijk van hun makker achter zich te sleepen Ten laatste kwamen zij aan een rotsblok dat boven het I willen bekennen Waarheen gaan wij P riep zq ontroerd Zegmij in s hemelsnaam wat Zal er van ons worden P Madonna antwoordde ik de storm heeftons overvallen in volle zee en maar al te wel weetgij wat daarvan de oorzaak is en wiens vril ons daarheen heeft gevoerd Misschien zijn wij nu voortgedreven door den stroom voor de kust van Gasconjeof Biscaye maar nog zqn wij in volle zee en büdezen hevigen wind zullen wij de kust niet kannenbereiken Maak u echter niet al te ongerust wst I heden niet gebeuren kan zal morgen misschien mogelijk zijn zoo slechts de storm een weinig bedaart i Macham sloeg aarzelend de oogen naar mij op misschien om op mijn gelaat te lezen of Bc meende wat ik zeide I I Ja hernam ik toen ik dien twijfel bemerkte de galei is stevig gebouwd en kan wel slechter weder het hoofd bieden Ik ken die wervelvrinden I bq ondervinding en weet dat zij zelden lang duren Ik herhaal het u Madonna vrees diet ik heb geI grande hoop van u veilig af te zatten aan de eerste kust die wü bereiken hetzij in Frankrijk of in 1 Spanje Ik loog toen ik zoo sprak en om den lengen een schijn van waarheid te gaven deed ik mijn best L om te glimlachen Geena hoop leefde meer in mijn 1 hart l JfCordt vervolt i I wqderd bleef Stom en onbewogen beschouwde ik deu storm zonder te vreezen dat hq ons noodlottig zou worden zonder te bidden dat het gevaar van ons werd af1 gewend Tegen den nacht werd ik geroepen en ik ging naar haar toe De arme vrouw leed wel doch meer naar den geest dan naar het lichaam zij lag uitgestrekt op hare legerstede doodsbleek met losI gestrengelde haren en starende o en Ik haatte haar ik vervloekte den dag dat ik haar gezien 1 had en toch zou ik mqne ziel hebben willen geven I om een btoe en een glimlach terug te brengen op 1 haar gelaat Macham zat naast haar maar zonder dat hij 1 moeite deed om haar te troosten zwijgend met ge1 fronste wenkbrauwen somber als een beeld van steen 1 Hij was moedeloos die schitterende edelman zqne 1 kwijnende oogen zqne liefkozingen konden geen vrede 1 en geen leven hergeven aan de bekoorlqlÉe vrouw misschien was hq en wist hq dat hq het was de schuldige oorzaak van zooveel onuitsprekelqken angst 3 en gevoelde hq die haar met zooveel list aan de 1 armen van een echtgenoot ontscheurd had zieh on machtig om haar te beschermen tegen den toom 1 des hemels 1 Xanwelqks zag zq mq of zij strekte vol angst de I armen naar mij uit De ernst van het oogenblik deed elke trotsche tenighouding elke afgemetenheid t vergeten tussohen de aanzienlqke vrouw en den man die weinige oogenblikken te voren zijne liefde had ijs uitstak waardoor Gorret in staat was met zijn bql het st fbevroren touw op dat blok door te hakken waarna beiden hun weg vervolgden na een laatste afscheid van het stoffelijk overschot van hun vriend Dat de beide overlevenden terechtkwamen mag een wonder heeten en was alleen te danken aan net ijzersterke gestel en den onverschrokken moed van den krachtigen gids Gorret Beiden zullen dien tocht van ontbering en ongemak niet licht vergeten De heer Sinigaglia bekwam zeer pqnlijke wonden on ook Gorret heeft veel geleden met hem gaat het echter reeds veel beter Een briefkaart geadresseerd aan Mijne lieve moeder in deu Hemel werd dezer dagen aan het postkantoor te Cin nnoti onder de brieven gevonden en aan den postdirecteur overhandigd De inhoud der kaart luidt To hui Lieve mama Ik ben zoo eenzaam sedert gij naar den Hemel zijt gegaan en ik wil bij u komen Do tijd schijnt mij zoo lang toe Gij hebt mij immers gezegd dat ik bij u kan komen Mevrouw Clark is vriendelijk jegens mij maar zij is niet zooals gij Vertoon dit den lieven God en stuur om mij daar mijn arm mij erg zeer doel en gq mij gezegd hebt dat ik in den Hemel geen smart meer zal hebben Ik zend u een kus Uwe Dorn De postdirecteur Riley was door het lezen van deze door een ongelukkig en waarschijnlijk ziekelijk weesje geschreven briefkaart ten diepste bewogen en zal beproeven de kleine schrijfster op to sporen Mocht hem dit gelukken dan zal men ook het middel weten te vinden om voor het arme schaap iets te doen De eerste jaarlijksche algemeene vergadering van den AntiOpium bond hnd Zaterdag in het Gebouw voor K en W te s Hage onder voorzitterschap van jhr mr T H F Z van Sivindoron lid der Eerste Kamer plaats De opkomst der leden was niet talrijk onder de aanwezigen werd de grijze staatsman jhr mr P J Elout van Soeterwoude oud lid der beide Kamers opgemerkt De secretaris penningmeester de heer W Elout van Soeterwoude wees in zijn jaarverslag op de treurige oorzaken van t ontzettend kwaad dat den bond deed ontstaan Hq constateerde dot in Nederland 446 leden in Indie tal van begunstigers waren toegetreden na de 29 000 ex hier te lande en met 5000 In Indië verspreide uitaoodiging Daarbij was gebleken dat vele ambtenaren in Indie hoezeer ook vervuld van sympathie voor den bond terugdeinsden voor toetreding vreezende der regeering minder welgevallig te zijn De secretaris deed echter uitkomen dat al mocht zich de bond waar noodig gepaste critiek op regeeringadaden en toestanden veroorloven het doel geenszins vijandig oan de regeering was allerminst tegenover een ministerie dat den heer Groeneveld naar Coohinchina zond om een onderzoek in te stellen nopens het stelsel van regie en dat daarmede zelfs een proef za doen nemen Voor het overige constateert het verslag dat de statuten van den bond 10 Mei jl zijn goedgekeurd en dat nu weldra eene brochure den stand der opiumquaestie uiteenzettende en het doel van den bond toelichtende ter perse aal gaan en goedkoop verkrijgbaar zal worden gesteld De heer Elout uitte daarbij deu wansch dat van tijd tot tqd meerdere kleine geschriften zouden verschijnen en dat ov rif ens door lezingen gelijk er reeds te Utrecht een plaats had de sympathie voor het streven van den bond moge worden opgewekt Ook deed do secretaris een beroep op correspondenten en andere belangstellenden in Indié om aan t bestuur voortdurend belangrijke feiten op dit gobied mede te deelen feiten geiyk die in t vorige jaar weder te over waren voorgekomen ten bewijze dat de aangebrachte verbetering in het pachtroglement niet baten kon en dat alleen door krachtige maatregeleji tegen den smokkelhandel het kwaad zal zijn te keeren Op voorstel van het bestuur werden vervolgens ter vervanging van da heeren Spruyt die naar Indië vertrok en Van Doorn die bedankte en tevens ter aanvulling vau bel ledental van 31 tot 36 vier nieuwe bestuursleden gekozen Bij acclamatie werden da heeren H Muller Sz lid dar Eerste Kamer J L Zeagers oud zendeling op Indramiqoe en schrijver van het onlangs verschenen werk over de opium quaestie H D Breijer uitgever te Arnhem en C E Van Kesteren directeur voor da Ind Gids te Brussel als zoodanig door het bestuur aangawezen gekozen Daarna werd de rooster van aftreding der be stuursleden van 1891 af treden jaariijks 7 leden af bij loting opgemaakt Eindelijk werden drie voorstellen vnn het bestuur na eenige toelichting eu bespreking aangenomen en vel 1 om een som van ƒ 260 beschikbaar te stel len tot ondetrsteuning vao de uitgaaf door het Nederl Zendingsgenootschap van het meergenoemde werk van den heer Zeegers 2 om in den nanstaauden winter hier en dear in voorname plaatsen vanwege den Bond sprekers in t belang der goede zaak te doen optreden o a de heeren Zeegers en dr Schaepman die zich daartoe bereid hebben verklaard 3 om op onbepaalde tijden naar gelang er stof aanwezig is een klein geschrift vanwege den Bond te doen verschijnen en verspreiden De inlandfche bevolking van het eiland Java bedraagt volgens het jongste Koloniaal Verslag ongeveer 23 inillioen zielen zegge drie en twintig jnillioen Di zijn cijfers eu 4ie verdienen dat wü Nedorlandscb heersobers ze eens een paar oogenblikken met aandacht bekijken Want het eerbiedwaardig getal wordt eerbiedwaardiger üU we het in eene vergelijking opnemen Eene vergelijking met Nederland natuurlijk Ons eigen plekje Noordzeekust met eene oppervlakte an 600 vierk geografische mijlen komt tegenwoordig met een ïielental vau 4 000 000 op do statistisotie tabellen voor dat is ruim B509 por vierk mijl Java dat in oppervlakte viermaal Nederland bevut en thans drie entwintig millioen inlanders Javanen Soedaneezen en Madoereezen voeden moet onderhoudt niet veel minder dan 10 000 menschen pdr vierk geografische mijl d w z hut is ongeveer l j maal zoo bevolkt als het moederland indienl nl deze naam voor ons Nederland ten opzichte zijnor bezittingen in Indie gooorloofd is in betrekfcelijken en bijna zesmaal iastelligen zin Nogmaals zij het gezegd dat dit eerbiedwaardige getallen zijd Ook omdat ze het eigenaardige hebben in eene reeks voort te loopen telken jaro met onafwijsbare Zekerheid zooveel en zooveel honderd duizend menscljen klimmende Het is bekend dat de bevolking in Nederland met ongeveer één percent vernjeerdert per jaar en dat die landen in Europa wi ir de populatie het krachtigst toeneemt met een aarlijksohen aanwas van twee percent genoteerd staan Welnu niet alleen dat Java tot de bovolksto plekjes der oarde moet gerokend worden en in populatie por vierk geografische mijl gelijkstaat met België met Saksen met de Rijuprovinoie met de Povlakta maSr het behoort nog bovendien tot die gedeelten der bewoonde menschenwereld waar de toeneming der bevolking per jaar het hoogste cijfer haalt Het jongste Koloniaal Verslag spreekt van 1 96 percent en zegt er bij dat de gegevens omtrent de Vprstenlanden Solo on Djocja aa nauwkeurigheid e a vertrouwbaarheid nog wol iets te wenschen overlaten Let men op deze mededeeling en bedenkt men dat er op Java drie redenen zqn voor één om het bevolkingscijfer liever te laag dan te hoog op te geven dan zal men niet zoo heel verre van de waarheid zijn indien men de volksvormeerdering der inlanders op twee pet berekent waaruit dan weer volgt dit het zielental in de eerst volgende tien jaren zeker met vijf zes millioen klimmen zal en tegen het einde dezer eeuw dertig millioen kan bedragen d i zooveel als Duitschladd voor den oorlog van 70 Juist is te dezer dage de Indische pers den indruk dien de cijfers van het Koloniaal Verslag op ons gemaakt hebben komen I versterken Blijkens de Java Bode van don 3 en April hoeft nl de heer H E B Schmalhausen controleur bij het binnenlandsch bestuur eene brochure geschreven dia wel niet in den handel gebracht maar toch aan do Indische dagbladen is toegezonden en waarin aan de toeneming wn Java s bevolking de noodige aandacht wordt gewijd De heer Schmalhausen spreekt reeds van den kanker der overbevolking waaraan Java lijdende zou zijn en do kranke in de periode verkeert dat dadelijke hulp voor zijn mogelijt behoud wensohelqk is Genoemde controleur heeft berekend dat Java s bevolking die in ruim 70 jaren van 4 s millioen tot 31 millioen was geklommen telkens in den loop van 29 jaren verdubbelde Zijne becijferingen over de verschillende residentién voortzettende en de verkregen getallen per vierk kilometer aangevende vindt de beer Schmalhausen het volgende terwijl België 196 inwoners telt op de vierk kilometer heeft Nederland 186 en Java 166 welk laatste cijfer over West Oosten Niddel Java verdeeld neer komt op 98 139 en 216 ja in de districten van Soerabaie waar handel en nijverheid gedreven worden komt men tot een gemiddeld cijfer van 537 en in de Bageleen waar uitsluitend landbouw bestaat tot een van 361 in België en Nederland brengt men het in de dichtst bevolkte streken niet verder dan tot 318 en 295 menschen per vierk kilometer Er is ééne lichtzijde aan deze volksvermeerdering op het dichtst bevolkte eiland der wereld Het Nederlandsch gezag op Java kan tijdelijk en plaatselijk drukiiend geweest zijn maar indien onder een bestuur van overheerschi ra het inlandsch element in 70 jaren van 4Vj tot 21 millioen menschen opklbm dan moet er toch ook eenige reden zijn om den Roofstaat aan de Schelde goede eigenschappen toe te kennen Trouwens niemand zal kunnen ontkennen dat het Nederlandsch gezag over Java na 1330 bv eene periode van rust over het eiland heeft gebracht zooals het nooit vroeger heeft gekend gedurende de Compagnie niet en tijdens Java s onafhankelijkheid toen het geregeerd werd door zijne eigene despotische Vorsten allerminst Toen altijd eu over het gacsche eiland oorlogen in t groot moord en doodslag bloedwraak en sluipmoord plaatselqk en dagelijks nu vrede en recht en betrekkelqke veiligheid allerwegen Laat het toch erkend worden dat het Nederlandsch bestuur niet slechts een einde heeft gemaakt aan de bloedige kampstrijden van Bantaiu en Mataram van het westen des eilands met het midden en het oosten maar dat het ook veiligheid van leven en eigendom gebracht heeft tot in de sfgelegensto dessa Dat het in in de Vorstenlanden het minst veilig is van heel Java ligt immers niet voor het geringste deel hieraan dat in Solo en Djocja ons gezag slechts betrekkelijk mag genoemd worden Nogmaals zij het gezegd dat het moeilijk in cijfers zou zijn uit te drukken boeveel menschenlevens en menscheulevens uit deze geboren behouden bleven door en tengevolge van het Nederlandsch gezag Denke men ook eens aau de gevolgen der koepokinenting en de duizenden die behouden bleven door het lancet der dokters djawa want wat pokken epidemieën beteekenen onder eene inlandsche bevolking die zonder hulp is als een stam door de ziekte wordt aangetast men kan het lezen in het kostelijke boekwerk van prof Veth Borneo s Westerafdeeling Daar vindt men hoe Je pokken slachtoffers maken en een stam decimeeren kunnen zoodat de nog onaangelaaten ten slotte geen anderen raad weten dan den kampong te verlaten waar de Iqders liggen te zieltogen Toch is overbevolking een verschrikkelijk lot En eene residentie eene nfdeeling moet overbevolkt heeten als er niets dan londbouw wordt gedreven en de bebouwbare grond reeds tot do laotste bouws in gebruik werd genomen terwijl liun oogst niet meer toereikend ia voor het aanwezige getal en dus zeker onvoldoende om de naderende vermeerdering te kunnen afwachten Neem de residentie Bageleen die in sommige gedeelten reeds 419 menschen per kilometer voeden moot dat ia immera 1 s maal zooveel ala Nederland in zijne bevolkste gedeelten ofschoon er geen nieuwe aawahs to ontginnen zijn In zulke streken staat natuurlijk do armoede voor de poort tenzij middelen te vinden zijn om nieuwe bronnen van onderhoud te vinden of do oude ruimer ta doen vloeien De inlanders in de Bageleen die wel zien dat zo individueel armer worden schrijven hunne naderende ellende aan de suikercrisis toe en gelijk weleer de mindere man in Holland aan de spoorwegen maar het zou gemakkelijker vallen hen te overtuigen van aveiechtscha logica wat hel laatste punt betreft dan de middelen te vinden die hunne nakomelingen voeden moeten Bultenlandscb Overzicbt Het manifest dat de graaf van Parijs alvorens naar Amerika te vertrekken over zijn verbond met generaal Boulanger heeft uitgevaardigd wordt algemeen ala oen ernstige politieke fout beschouwd De Standard noemt het manifest een politieken zelfmoorden zelfs de Parijache correspondent vaif de Timet de heer De Blowitz dien niemand zeker van onwelwillendheid tegen de royalislische party zal verdenken noemt defi brief van den kleinzoon van koning Lodewijk Philips aan den heer Bocber de laatste van de reeks ernstige fouten sedert het begin der Bonlangiatische beweging begaan Do royalislische Gazette de France die steeds met onverholen leedwezen het samengaan der monarcbalen met de Boulangisten gezien heeft neemt uit den brief van den graaf van Parijs aan Bocher aanleiding om deU royalisten die het avontuur meegemaakt hebben harde waarheden te doen booren Het blad zegt dat des pretendonts brief getuigenis aflegt van de oprechtheid der bedoelingen van hen die ondanks den raad en den tegenstand der monarchale comités dagbladen en bevolking de zaak en de beginselen van het royalisme verbonden hebben met hel cesariaanscb Boulangisme nadat zij die vooraf gecompromitteerd hadden in een bondgenootschap met hot Rouvieriaansche opportunisme Wel wenscht dè Gazette vervolgens den graaf van Parijs geluk dat hij in zijn brief het monarchale beginsel heeft gehandhaafd en zijnen aanhangen aanbeveelt vertronwen in hem zelven te stellen willen zij vertrouwen in hunne zaak inboezemen maar dit neemt het harde der waarheden die zij hooren laat niet weg en geiyk het Journal de Dj6att opmerkt ook de graaf van Parqa wordt er wel door getroffen De vraag is wal de royalisten nu zullen doen Nu reeds wordt gezegd dat een tachtigtal leden der