Goudsche Courant, woensdag 1 oktober 1890

Vertrek van GOUDA ♦ 5 30 6 25 9 35 12 30 4 10 8 10 HAASTRECHT 6 7 10 10 1 5 4 40 8 45 1 HEKENDORP 6 12 7 12 10 22 1 15 4 52 8 57 Aankomst te OÜDEWATBR 6 25 7 25 10 35 1 30 5 7 9 10 Vertrek van ODDE WATER ♦ 6 35 7 35 11 1 55 6 9 15 HEKENDORP 6 60 7 50 11 15 2 10 6 15 9 30 HAASTRECHT 7 8 11 25 2 20 6 26 9 40 Aankomst te GOUDA 7 25 8 25 12 2 55 1 10 15 N 4338 Woeosdftg 1 October 1890 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inmnding van advertentlfln kan geschieden tot 66n nor des namiddags van den dag der uitgave De beeie en halve wljuflesschen waarlnr BOLDOOT s Eau de Cologne verkocht wordt zfln steeds vepxegeld met cachet J C BOLDOOTs IJSEL STOOUTmWËQ mTmFFIJ Lijn G OUDA OUDE WATEa WlDlerdlcnstregeling aanvangende den 4 OCTOBER 1890 Alleen des DONDERDAGS LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ X BRII KJIIA Lange Tiendewegf rechteizqde zich b j de opening der Kamer open k bg de gematigde Kepabliek lal aansluiten Dit bericht komt echter niet van royaliitisohe iqde maar het wordt medegedeeld door de Ektafette het orgaan van den heer Jqles Ferry Wellicht is het daarom meer een vrome wensch dan een vastgesteld besluit Ken feit is het echter dat onder do royalisten groote ontevredenheid heersoht over de houding van het boefd banner iart j en zelft in monarchistisohe kringen wordt het manifest beschouwd als de politieke dood van de4 graaf van Pargs In het bjlang van de monarchie Wordt het daarom raadiaam geacht dat de graaf van Pargs afstand doet van c JD aanspraken op den Franschen troon ten behoeve van den hertog van Orleans Ook reeds vroeger ia dit plan ter sprake gebracht maar uatuurlgk zal de pretendent zich niet zoo gemakkelijk tot een dergelyken atap laten overhalen Langzamerhand begint er van de finanoieele plannen van deo nieuwen Pruisischen Minister van Financiën Miquel iets meer uit te lekken De Minister zal beginnen met de indiening van twee wetsontwerpen tot Iwijziging van de bedryf eu van de inkomstenbelasting De bedoeling van deze wijzigingen zal zijn niet die belastingen meer te doen opbrengen dobh de lagere klasse te ontheffen trieelen enz meer dan 1 pCt van de Zoo zullen kleine i winkeliers en bazen geheel vrgworden vaq bedrgfsbelasting groote indusmoeten betalen doch niet meer opbrengst van hun bedrgf De wijdging der inkodisteobelaating zal tweeledig zgn Drie pCt blgft de hoogste percentage maar deze zal eerst beginnen bij do inkomsten van 9000 M in plaats van gelijk nu by die van 4200 M Van 9000 M af naar h neden gaande zal de percentage der heffing in toenemende degressie zijn tot deinkomens van 900 M toe die gelijk tot dusver vrij blgvcn De tweede wijziging schijnt te zullen bestaan in de wijze van aanslag die vermoedelijk geschieden zal door commissien onder presidium van een districtsiospecteur met dien verstande dat de belastingschuldigen hun recht v n reclame verliezen indien zq aan die commissien niet do verlangde inlichtingen geven over de bronnin van hun inkomen De procureur genetaal van den Zwitserschen Bond heeft drie personen doen gevangen nemen die verklaard hadden door de liberalen in Tessino te zqn betaald om op II September oproer te maken Zij ontvingen daarvoor 6 frs per dag Geen hoog dagloon voor zulk ed l bedrijf INQ ZONDEN U de RtdacMrl Goed lezen schgnt voor sommigen altgd nog eej Aioeielqke zaak te zijn In mijn stukje in het nr van 26 September jl Wh heb ik geen woord gerept van den prijs der vroegere operatreinen maar alleen beweerd dat de woekerprgzen wie weet een anderen naam voor de spoorwegprijzen van Qouda naar Rotterdam of naar Den Haag nog niet voldoende schijnen te zijn om Ions de weelde van een laten acmuUrewi geen operajrein mijnheer P te gunnen Ik ben het gehoel piet den heer P eens als hij zegt dat onze stad enooten niets aanlokkelijks zullen vinden in een i nachtelijke boot reis Maar eilieve wie verlangt dkn ook een aanlokkelijk bootreisje Neen mijnheer P ik wennchte alleen voor hen die opera toon l of concert in Botterdam willen bijwonen een gelegenheid om s avonds nog thuis te kunnen komen ik wenschte alleen dat wij dan niet gedwongen werden in Rotterdam te moeten overnachten hetgeen ik voor mij nog minder aanlokkelijk en daareabov€ n veel duurder vind dan een nachtelijk bootreisje fUochten er velen van onze stadgenooten zoo over denken dan hoop ik dat de firma Van der Gardek zich ten minste zal laten verlokken om eens de proef te n men althans indien een dergelgke proef haar niet al te duur te taa n komt Lukt he niet welnu dan bluft alles bg het oude en kunneni onze stadgenooten als van ouds thuis blgven of als zij toch eens naar Rotterdam willen in een hotel gaan logeeren Is t beter zou men vragen U ook thans weer bedankende voor de mij ver leende gastvrijheid Uw dw dienaar T G PETROIEUMJNOTEERIIVGEN van da Makelaars Cantzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden jflauw Loco Tankfuet ƒ 1 9f Geimporteerdfust 7 95 Januari Februari e Maart levenng ƒ 8 Octoberleveriog 7 85 November en Decemberbvering ƒ 8 GorDA Snelpersdmk van A Bbinkm4n Zoon ADVERTENTIËN Heden overleed onze jongste lieveling FREDERIK WILLEM byna 13 maanden oud F W STOTE T K J STOTB SoHiiNK Oouda 28 September 1890 Te Huur gevraagd een PAKBÖIS of WERKPLAATS in het midden der stad Adres onder No 2047 uan het Bureau dezer Courant BLEEZEESHilTECHT Wordt gevraagd een flinke BLEEKERSENECBT goede stoker zgn vak goed verstaande met Stoom en Enipwerk volledig op de hoogte en van goede getuigen voorzien tegen een loon van 12 per week Men rervoege zich aan de Nederlandsche Stoom Wsschinrichting van J C ROOS Zn te ê jBage Lo ldnin8che Weg 581 De GARNIZOBNSVOEDIiNGSCOMMISSIE te Gouda zal op WOENSDAG 15 OCTOBER e k des middags om 12 uur op het Bureel van den Qarnizoens Commandant onder nadere goedkeuring van het Departement van Oorlog AANBESTEDEN De levering van Aardappelen voor het tijdvak van 1 November 1880 tot 15 Juni 1881 ten behoeve van de menage van het Garnizoen De voorwaarden liggen dagelgks ter inzage op voornoemd burtel Voor de Guaizoens Voedingecommissie de Secretaris C DOORMAN T Nieuwe fioskoopscbe BUJiE MEN BLAUWE umms 55 Cent per Pond Weder ontvangen INMAAK DITJES COCOSNOTEIW J GERRITSEN OPNIEUW ONTVANGEN de oerste qualiteit ZwltBOrSChe Horlogei alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af loZilveren Heeren 10 Gouden Dames u u 11 Gouden Heeren 26 Ëene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vgf jaar Passage No 12 B J A VAN DUE ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Cour ranten worden dadel k opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring dk directie Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet hei lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bfl het Verlags Magazin te Leipig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 Aizonderl ke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA So September 1890 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door IS leden werd bijgeiroond afirezig waren de heeren Ond k en Ussel de Schepper de eerste wegens afwezigheid uit de gemeente beiden met kennisgeving kwam een voorstel in van Borg en Weth waarby medegedeeld werd dat Bykgraaf en Hoogheemraden van Schieland de gememite Oouda nu deze niet bereid is desom v8n 7611 i S besteed voor de verzwaring van den Uoogen Zeedijk terug te geven tegen den 6n October a st voorde ArroodissementsBechtbank te Botterdam hebben gedagvaard zoodat Burg en Welh dan Baad roorstelden zich in reehten te verdedigen en die verdediging op te dragen aan Mr Vlielander Hein Advocaat bq den Hoogen Baad te s Grarenhage Zonder hooMelgke stemming werd dat voorstel aangenomen zoodat de goedkeuring van Gedeputeerde Stalen tot hot voeren van een proces tegen het Hoogheemraadsohap Schieland zal warden aangevraagd Voorts kwamen nog bq den Baad in 1 Eene aanbeveling van B en W ter benoeming van een Begent voor het Hoffmsns gesticht daar Dr H Ussel de Schepper de benoeming wegens zgne vele bezigheden niet had aangenomen Daarop staan de heeren 1 Dr P H G ViN ITEBSON i Mr 1 FOBTUIJN DB006LEEVEB Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 2 Een adres van A L Lafeber F van Dameu anderen verzoekende de door hen bebouwde laanvan gemeentewege met gaa te doen verlichten dietot straat te verheffen en een naam te geren Dit adres wordt gesteld ia banden van B en W FEVtLLETOai mm BEKENTENIS Naar het Italiaantek VL 18 Het land bereiken zonder fokkezeil was bijna onmogelijk en wat vermochten de roeiers bij dien gestadigen schok en die nistelooze ongeregelde beweging der tegenstrijdige golven die van alle kanten kwamen aanrollen naarmate de grillige wind die voortzweepte Daarbij was t niet mogelijk te bepalen in welke treek wij waren de sterren wareü niet te zien de afgelegde weg was niet te berekenen Wy gingen ja maar naar onbekende streken en menschel ke voorzichtigheid bleef hierin buiten spel De Ventura dwaalde over de golven de wind draaide rechts en links en slingerde het arme schip uit alle macht met ijzingwekkende snelheid in de rondte Hoe dan hopen hoe dan verwachten dat wy eene haven zouden bereiken Maar helaas I arme vrouw I was het bedrog niet eene weldaad P De tweede dag was nog treuriger dan de eerste wat hot eerste gedeelte betreft nl het verzoek ter verlichting ter afdoening en wat hst laatste gedeelte betreft om den raad te dienen van bericht en raad Daarop was aan de orde de begrooting der schuttery voor 1891 De commissie belast met het nazien dier begrooting bestaande uit de bh Hoefharaer Lotsy en van der Post had voorgesteld daarop ƒ 800 uit te trekken om door het muziekkorps der schuttery een tiental openbare muziek uitvosringen te doen geven tusschen 1 Mei en 1 October Over dit voorstel werd een uitgebreide discussie De heer Fortuyn Droogleever verklaarde zich tegen dat voorstel omdat de administratie over de Schutterij die de begrooting had ingediend geen verhooging had aangevraagd Acl zy die niet noodig of gewenscht dan bestond n voor den Baad geen reden daartoe over te gaan De heer Noothoven van Goot ftfi de Commissie ia overweging haar v Mrt l iaf 4è likken en da wak ter sprake te brengen by de behandeling der ge meentebegrooting Immers by die begrooting behoorde bet voorstel thuis en wel by den post publieke vermakelijkheden en feesten daar het hier niet zoozeer eene oitgave gold voor de schuttery als wel ter wille van de ingezetenen om die openbare mnziekuitvoeringen te verschaffen De beer Lotsy stelde in het licht dat de bedoeling der Commissie niet uitsluitend was het publiek muziekuitvoeringen te versohaffen maar tevens de muzikanten een prikkel te geven tot ernstige oefening en dus den lust by hec aan te wakkeren tot ontwikkeling Als zoodanig behoorde het voorstel wel degelijk by deze begrooting t huis Bij de behandeling der gemeente begrooting kon dan in bijzonderh en warden getreden en nader de plaats bepaald worden waar die uitvoeringen zouden geschieden De heer van Vreumingen verklaart zich tegen het Waarhoen wij het oog ook wendden wij ontdekten niets dan de zee en de zee scheen een slagveld met lyken bezaaid nog dorstende naar bloed terwyl de zwarte wolken di door het luchtruim vlogen in bliksemschichten en donderslagen nieuwe bevelen scheen te brengen tot een voor ons noodlottigen atryd op het woelende watervlak Tooh gaven wy den stryd niet op zwygend en wanhopig verrichtten wy onzen arbeid Onze waakzaamheid kon onzen ondergang vertragen en elk uur dat wij aan den dood ontwoekerdeo kou het uur onzer redding zijn Zóó gingen drie dagen voorbij verschrikkelijke dagen van uitputting en slapeloosheid en vörtwyfeliug Macham werd somberder Ik geloof dat hij plan had om in geval van schipbreuk een einde aan zyn leven te maken om geen nog akeliger dood te sterven Soms kwam hy op het dek en vraagde my of de doodstrijd van een sohipbreukeling lang duurde dan weder beschouwde hy de punt van oen dolk dien hij altyd in zijn gordel droeg En Anna wanneer ik mij aan haar vertoonde dankte zy my voor myne bescherming en betreurde het dat ik om harentwil in zulk een groot gevaar geraakt was Ziet gy Madonna zeide ik om haar gerust te stellen alweder een dag voorbij De Ventura ofschoon een speelbal der golven biedt weerstand aan hunne slagen en vervolgt haren weg Maar wij zouden niet spoedig het einde zien van ADVËRTENTISN worden geplMtet van 1 5 regels ik 50 Centen iedere ngtl meer 10 Centen GROOTE LETTXBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni 9Ê voorstel en wel met bet oog op den finantieelan toestand der gemeente Waar die toestand zoodanig is dat B en W bij de begrooting voor 1891 meenden te moeten voorstellen den post voor pi dir belastiag met ƒ 12000 te verhoogen daar is zuinigheid een eerste eisch en deze verbiedt volgens spr uitgaven als de voorgestelde De heer Hoef hamer constateert dat de muziek der schutterij in den laatsten tijd veel ia voomitgegaao en bet is weoschelyk dat die voorgitgang blijvend ly daartoe kan een toelage van 300 medewerken Voorts moot men niet uit hot oog varliezen dat ar hier ter stede een publiek is dat nooit anders in da gelegenheid is muziek te hooren dan als de m oorcommandant zoo goed is het muziekcorps mei ta doen gaan naar het exercitie terrein Dan blykt het duidelyk hoe gaarne dat publiek muziek hoort en nu verdient het volgens spr aanbeveling om het volk wat meer muziekaal genot te verschaffen Den majoorcommandant wordt natuurlyk de bMchikkiag gegeven over genoemd bedrag en is uitgaaf dier som niet noodig dan zal het natuurlyk in kas blyven De heer van Iterson is het met den heer van Vreumingen volkomen eens dat zuinigheid vooral ia de toekomst een eerste plicht is voor onze gemeente Op het oogenbUk zou spr over dat bedrag van 300 wel kunnen heenstappen zoo die uitgave t nuttig besteed was maar wat is het geval P Hier in de stad misschien is dat elders ook het geval gedraagt de aankomende jeugd zich overal waar volksophoopingen plaats hebben zeer onbehoorlyk Zoowel op de Markt als op de Hoogstraat zyn vaak tooneelen waar te nemen die schandalig moeten genoemd worden Eveneens is dit het geval ia de nabyheid der sociëteit Ons Genoegen alsdaarooocerten worden gegeven Spr gelooft dat de politie al het mogelyke doet omdergelykeaanatootelyketooneelen tegen te gaan maar zy zijn nu eenmaal naar het schynt niet te beletten Welnu openbare muziek onze beproevingen De storm hield aan vervolgde ons en slingerde ons voort Altyd moesten wij vreezen dat wy tegen eene onzichtbare kust zouden aangeworpen worden daar alles rondom ons in duisternis gehuld was en de bliksem niets aan onze blikken vertoonde dan wolken en nevelmassa s opaan gestapeld alsof het dreigende rotsen waren Acht dagen lang duurde die angstige toestand Soms scheen de zee eensklaps vlak ta worden maar plotseling bruischte zij weer op en op nieuw verhief zich een waterberg met schuim bedekt Des nacht schenen de golven vlammen te spuwen zoo menige vuldig waren de fosforische diertjes welke zich aan de oppervlakten vertoonden Een ganschen dag en een ganschen nacht doorploegden bliksemstralen den hemel die een onmetelijke vuuroven scheen terwyl de zonderlinge geluiden die zich paarden aan het gehuil van den wind door de zeelieden gehouden werden voor noodkreten van lotgenooten die op t punt waren verzwolgen te worden door den oceaan En gedurende al dien tyd stroomde uit den hemel niet een stortregen maar een zondvloed op ons neder zoodat myne lieden byna verdronken op het schip en velen met luider stemme den dood inriepen alsof die alleen een einde kon maken aan zooveel lijden en sooveel martelingen In een dier helsche nachten hadden wy een nieuwe reden tot onrust Het schip was niet meer omringd door den bliksem in gevaar van uiteen te slaan er heerschte eene dikke duisternis en de donder rolde