Goudsche Courant, donderdag 2 oktober 1890

Donderdag 2 October 1890 1 4339 goudscHeTourant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentiön kan gescbieden tot 66n uur des namiddags van den dag der uitgave Op het Atelier van D S A Al S O UI kunnen direct bekwame COSTCJAIE l ERKSTËRS eplaatst worden benev ens eenig e LEERLII GEN LOTEN in de VERLOTIIVG BIJ GELEGENHEID DER TTrije E= a ard ezaL3 DQ ax3irt ZIJN TB BEKOMEN BIJ A BRII IK I1AM Lan e Tiendewe wacht zeer onstuimig zittingen van de Vertegenwoordiging wanneer de Tessino aohandalen daar aan de orde komen Onder de middelen welke aan de band worden gedaan om een eind te maken aan den inderdaad onhoudbaren toestand behoort het kanton in twee deelen te splitsen en wel zoo dat de clericalen en liberalen gescheld worden in twee ongeveer geljjke halften Zulk een splitsing is met meer kantons geschied zoo heeft men o a Bazel stad on Bazel land welke te tarnen ééa kanton vormen maar een afeonderlyke regeering hebben Men zou dan verkrqgen Teasino boven en beneden den berg Cenere Deze verdeeling heeft dit voor dat het industrieele deel van het kanton hoofdzakelgk bewoond door liberalen lou worden gescheiden van hot deel dat bgna uitsluitend door olericale boeren is bevolkt De zuivere clericalen zgn echter in Zwitserland precies als overal zg willen geen schikking vdor zij hun zin hebben In de afdoeling der AMoeiatioH Ubérak te BrUsel voor de gemeentelyke verkiezingen Vrijdag avond bgeengekomen ter gedachtenwisseliog over de caudidaturen voor de periodieke verkiezing van den gemeenteraad is het daaraan niet toe gekomen n heftig debat van 8 tot 11 uur heeft er plaats gehad over de mislukte poging tot samenwerking met de werkliedrnpartq welke afgestuit is op de onmogelijkheid voor deze laatste om van hare candidaten instemming te vorderen met een gemeenschappelgk programma met de candidaten der UffW liberale met welke gelgk bekend is de Auocialion libéralt zich over de verdeeling der 19 gemeenteratdzetels verstaan heeft Een deel der aanwezigen maakte er het bestuur eena grief van dat het niet al het mogelijke gedaan had om met de werkliedenpartij tot een vergeIgk te komen in weerwil dat het bestuur verzekerde dat het niets verzuimd had om tot dit doel te geraken maar de oorzaak lag bg de werkliedenpartg welke zich niet binden wilde het verlangde daarom een votum vau ertronwen tegen welk verlangen de oppositie zich verzette omdat zg onmiddellijk TÓór de verkiezingen het bestuur niet wilde noch mocht noodzaken heen te gaan Het bestuur echter bg monde van den voorzitter dr Crocq volhardde in zjjn wensch waarop wel is waar het votum van rertrouwen eenstemmig gegeven werd maar onmiddellgk daarna over het voorstel waartegen het bestuur zich verzet had om de beraadslagingen met de wffkliedenpartli te hervatten de stemmen staakten Hierin zag het bestuur een bewijs van wantrouwen en het trad collectief af Gisteren Maandag is er weder eene vergadering belegd waarvoor dezelfde agenda nog geldt als voor die der vorige evflnwel vermeerderd roet de verkiezing van een nieuw bestuur De vrghandelaars in Zweden kunnen tevreden zgn De verkiezingen voor den Kijksdag zgn in de hoofdstad allo in hun voordeel beslist zoodat hun part daardoor met 24 leden wordt versterkt De meerderheid in de Tweede Kamer is hun dus verzekerd maar of zg michtig genoeg zullen zijn om het stelsel van den vrijen handel terstond weer in te voeren zal afhangen van den uitslag van de verkiezingen voor de Eerste Kamer Dit besluit moet genomen worden in een gemeenschappelgke zitting van beide Kamers en de meerderheid die d vrijhandelaars nu in de Tweede Kamer hebben veroverd kan nog niet opwegen tegen de meerderheid der protectionisten in de Eerste Kamer Evenwel is toch de overwinning bij deze verkiezingen voor de vrghandelaars natuurlijk reeds van groote waarde De Mc Kialey wet ia gereed Behoudens enkele wqzigingen is het ontwerp door de gemengde commissie uit het Huis van Afgevaardigden en den Senaat in hoofdzaak goedgekeurd gelqk het door de ontwerpers was ingediend Van de Europeesche staten is Frankrijk er nog het best afgekomen omdat ten slotte de invoerrechten op wijn en alcohol aanmerkelijk werden verlaagd Dit besluit werd genomen op aandringen van den Amerikaanschen gezant te Pargs die de verzekering gaf dat de Fransche regeering in dit geval het invoerrecht op Amerika insch varkensvleesch zon afschaffen of ten minste verlagen Beeds den 6en October komt de nieuwe tariefwet in werking Natuurlek wordt overal gebruik gemaakt van den tijd gedurende welken nog volgens het oude tarief kan worden ingevoerd en vooral uit Canada komen eiken dag nog groote troepen vee en landbouwproducten te New Tork aan Geen wonder dns dat de reusachtige hoeveelheden van allerlei soort van waren in de Amerikaansche havens liggen opgestapeld en menig koopman met het oog op de groote rijzing der pryzen welke na 6 October te wachten is goede zaken zal maken PETaOLEÜM NOTEERINGEl van de Makelaars Caotzlaar ScbalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfuat ƒ 7 90 Geïmporteerd fust ƒ 7 96 October levering ƒ 7 86 a 80 November en Deoember evering f 7 95 334 Staats loteHJ 6e Klasse Trekking van Dinsdag 30 Sept 1890 No 2766 8884 4766 17343 18679 19247 ƒ 1000 No 2823 13191 400 No 13376 18648 20084 ƒ 200 No 889 2990 4111 4616 4346 4980 18876 14897 17704 17786 19487 20750 100 Prijzen van 70 31 8728 6886 7603 9919 18604 14879 17388 370 8733 5326 7614 10042 12692 14924 176U 611 2860 6488 7676 10064 12702 14940 17661 646 3048 5568 7726 10064 12800 15021 17662 774 3079 5663 7763 10069 12892 16080 17747 864 3096 6647 7780 10073 18124 16124 17798 1016 3192 6796 7896 10166 18172 16196 17986 1086 3271 5828 8061 10175 13228 15207 18024 1106 8354 5841 8070 10645 18391 15374 18084 1247 3420 6119 8166 10672 13408 16600 18094 1270 3618 6188 8211 10663 13600 16670 18137 1839 8769 6220 8268 10807 18561 16736 18146 1381 8871 6407 8894 10928 18562 16826 18206 1426 4027 6478 8427 11376 13843 16083 18327 1586 4096 6646 8460 11671 13881 16166 18629 1542 4226 6667 8589 11610 13899 16283 18607 1622 4249 6670 8678 11640 13900 16284 18627 1688 4276 6636 8936 11646 14001 16298 18739 1732 4277 6642 8997 11765 I40S6 16656 18883 1799 4348 6692 9019 11848 14IS5 16580 19037 1884 4465 8702 9030 11861 14154 16624 19065 1979 4647 8730 9265 11865 14178 16640 19215 2009 4762 6799 9260 11889 14298 16674 19406 2119 4809 6963 9406 11968 14466 16871 19522 2252 4864 6984 9438 12168 14667 17078 196DS 2296 4916 7146 9606 12198 14683 17098 20228 4966 7180 9695 12391 14607 17192 80803 5014 7416 9828 12627 14787 17828 203522366 5017 7477 9908 IÏ580 14760 17368 20621 2492 Vorige trekking koftit nog bg deprgzenvan 70 No 1447 en 16961 BnrKarliJke Stand G8B0BEN 2 Sq t iMiidert uden L nn lijk en 8 Tegnmaa 87 J lunm Petroi onden P Mal ea E R de Joo Simoa Jo dds Htris oadert A Piridoa ca C E Uimpcii Leeidert onden L Plomp en O M ven RMn 28 Jobninu Kendnkne onden C Kmyt en F de Rrnin Hirii Celheiiu onden 1 H Ittmen en P 6 Peporksmp JobeoDes onden G de Jong en A Schonten Pieteraelli Eliubeth onden L Bionendgk en N Sibbee i Jobennes onden i vsn Loon en T Priae 80 Johunei oeden D Hogeaelit en k Hirtmsn OVERLEDEN 27 iie it O C Verboom 4 m 6 1 vsn Varan wed P lan Ailon M J 28 F W Slitt 12 m 29 I I Beanaunl 1 j ADVERTENTIËN Als men naar AMSTERDAM gutt is bet beste adres voor een lekker Diner a l Gouda Snelperedruk vin A BEixtMAU ZooK bfl GSBABD PINKSES Kalver tr 23 Bestaarant cde Kabsbbooh SLIJTERIJ De ondergeteekende heeft de eer aan de geachte Clientèle van de Wed J va KRANENBURG JzN te berichten dat de SLIJTERIJ wegens regeling der zaken van af heden tot aanstaande Zaterdag zal BESLOTEN zijn M J OOSTERLING Firma J vak KRANENBURG Jzu Mevrouw CHERIEX Crabetfastraat vraagt tegen 1 NOVEMBER eene DIEIVSTBODE als MEID ALLEEN Onnoodig zich zonder goede getuigen aan te melden Loon 100 buiten wasch en verval Doet SALFs BAARD TINCTÏÏUR tt geeft de natunrlgke klear terug ff i droogt spoedig op en wascht niet jfl £ af Prifa ƒ 1 20 per flacon H Verkrggbaar bg I A ATScDJ H C BüraCKF Bz te Gouda Zeer ITette Gesteendrukte NIMAASTJSS worden GELEVERD door A BRIiNKMAIV en Zn Goedkoopst adres voor Heeren en Dames Paraplaies A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 60 pCt korting woidt verleend op de nog voorhanden Uuziekstukken Uitgave van F KOKSMA te Franeker lii A SBISEKM LANGE TIENDEWEG De nitgaf a dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlijke Nonunere VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 October 1890 Het onderioek van hot water der Waterleiding i aldus 6 Sept 10 6 Mg permanganas kalicus por 1000 cc 11 10 0 II 19 tf 6 5 f 1 II tl tl 26 6 6 u II II II Van wege de Gouie te Utrecht zullen Vr dag a 8 proeven genomen worden mot optische sein toestellen tuaichen den Utrechlschen Dom on den grooten toren alhier Daartoe zullen zich Vrydagj middag een tweetal genie officieren uit Utrecht naar Gouda begeven ten einde er een en ander to bewerkstelligen In do zitting der Botterdamsche Arr Eeohtbank van gisteren werd veroordeeld A J V B werkman te Ctouda wegens vernieling tot 46 dagen ger S de H koopman te Ondewater wegens diefstal van jassen tot 6 maanden gev H de K arbeider te Amsterstol wegens eenvoudige beleediging tot 1 boete Vervolgens stond terecht H B 47 jaar couranten renter wonende te Gouda die op den 19 Augustus jl in eene tapperij aldaar eerst een glaasje jenever daarna een glas bier vroeg en zonder beide te betalen van een oogenblik dat hij alleen was gebruik maakte om een kwartje uit de toonbanklade weg te nemen Het O M meende dat bekl voor dezen diefstal drie maanden gevangenisstraf toekwam Over 8 dagen uitspraak Aan het postkantoor to Gouda en de daaronder FEVILLETOK mm BEKENTENIS Naar hel Italiaatuci VII 18 Het is onmogelijk te zeggen welke gedachten gedurende die gevaarvolle reis de ziel ontrustten van de schoone Ëngelsche Zij was eene vrouw en de vrouw is zwak door de natuur bestemd om eene teedere gade en zorgdragende moeder te zijn en zij is niet geschikt om ontbering nog minder om angst te verduren Zg is de bloem der schepping is het te verwonderen dat de heete middagzon de bloem doet verwelken dat do ijskoude adem van den winter haar ontbladert on slechts zefirs de teedere blaadjes doen ontplooien en de zoete geur doen opstijgen P Arme zwakke plant zij zoekt haren steun bij den man hare zwakheid is onze overwinning en onze hoogste zaligheid wij hebben haar lief niet omdat zij schoon is maar meer nog omdat zij zwak is en ons uoodig heafl Toen bot grootste gevaar voorbij was 6n de angst dien wij hadden uitgestaan scheen Anna door zielelijden verteerd neerslachtiger dan ooit De gerust ressortoerendo hulpkantoren word gedurende de maand September Ingelegd 3348 24 Terugbetaald 3136 08 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2408 Wjj vernemen dat de op ds algemeene Tentoonstelling der HoUandache Maatschappij van Landbouw te Dordrecht met de la prijzen bekroonde zaaigranen als wintortarwe wintorrogge en wintorgerst publiek zullen worden verkocht op Maandag 6 October a B des voormiddags ten elf uur op de Korenbeurs te Eolterdsm Dezen maatregel door de Maatschappij genomen om da verspreiding van best zaaizaad te bevorderen juichen wg zeer toe en vertrouwen dai vele belanghebbenden hiermede hun voordeel zullen doen Uit Apeldoorn meldt men aan het Vtr Dagbl Het consult door den hoogiceraai Bosenstein en de geneesboeren Vinkhuyzen utt sHage en Vlaanderen uit Apeldoorn gister Éi paleize gehouden omtrent don gezondhoida toeatand van Z M den Koning heeft tot een tamoiflk gunstige bevmding geleid Vooreerst werd het uiterlijk van Z M sedert het bezoek der hh Bosenstein en Vinkbuyzen ten vorige jare zeer veel verbeterd gevonden De mindere opgewekte toestand waarin Z M sedert een paar dagen verkeert schijnt hun toe in hoofdzaak voort te vloeien uit een verheffing van HD s nierlijden dat in langen tgd geen last heeft veroorzaakt maar nu weer op den voorgrond getreden is Mocht het golnkkeu dat l jden weder tot staan te brengen dan bestaat er hoop dat Z M de vroegere opgewektheid zal herkrijgen Het Philharmonisch Orkest heeft gisterenavond zyn afscheidsconcert gegeven in Scheveningen voor stellende teekenen van den hemel waren niet voldoende om haar tot kalmte te brengen want die onverwachte rust scheen haar bedriegelqk en haar angst werd grooter toen zij de wierzee bemerkte daar zij op een eiland geboren niet onbekend was met de schrikwekkende verhalen der zeelieden betreffende die gevreesde streken der geheimirtnnige zee Niet minder ontrustte het haar dat zij zoover van het einde der reis van de grenzen der bewoonde wereld verwijderd was Wat zou er van haar wat van ons allen geworden zgn zoo de storm slechti ééa enkelen dag langer had aangehouden F Zou het schip niet onberroepelgk zijn te gronde gegaan diit waJr de zon ondergaat daar waar men niet weet of God er de hel der eeuwig verdoemden of het Paradijs plaatste dat de zonde onzer eerste ouders voor ons deed verloren gaan En in die afwijkingen van het schip in die nieuwe gevaren ontdekte zg de hand van een wreekend God want het was niet mijne schuld dat wij toen wij in Cornwallis uitliepen in volle zee hadden gestuurd Neen het was mgne schuld niet en toch was niet in t diepste mijner ziel een wreede wensch ontataan om te verzinken in den afgrond van golven liever dan die vrouw onder geleide van Machara te brengen in eene veilige haven En ik was met tot andere gedachten gekomen ik had niets ondernomen om haar te redden voordat het smeeken van Maoham mg de angst dier arme vrouw en den vreeselijkeu doodstrijd voor den AOVEUTENTISN worden geplaatet van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKS8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt eene stampvolle zaal Kapelmeester Kogel kreeg schier na elk nummer eonen krans en ten laatste eenon waaier van witte bloemen met eenen rozentak gedekt Concertmeester Bleuer werd ca zijn solo gelauwerd en driemaal teruggeroepen De kunstenaarsgroep nam onder ff ten Neêrland Bloedt tweemaal gespeeld afscheid Bezoekers en dames wuifden den artisten met hoeden en handen groeten toe Zondag werd in do Engolsche Presbyteriaansohe kerk te Botterdam ecu dankstond voor de oogst gehouden Een aantal leden dor gemeente hadden bjj deze gelegenheid altaar predikstoel kortom de geheele kerk met de schoonste voortbrengselen van den oogst als vruchten en groentersoorten versierd Later is deze voorraad ten geschenke gegeven aan het kinderziekenhuis Binnen enkele dagen wordt te Botterdam de nieuwe Tivoli Schouwburg aan den Coolsingel ingewijd Zooala mon weet zal het gebouw verrijzen op het oude oomedie terrein en uit twee gedeelten bestaan de wintertuin en de schouwburgzaal De eerste zal dienen als rook foyer tijdens de groote pauze en zoo gezellig mogelijk zijn omdat er dan muziek wordt gegeven De schouwburg zal bevatten 626 plaatsen alle genummerde stoelen De benedenverdieping is verdeeld in stalles parket parterre en baignoires terwijl daarboven een ruim balcon is ingericht Aan alle kanten zijn naar buiten openslaande deuren en de zaal staat geheel vrij Het tooueel dat xloor een ijzeren scherm van de zaal is gescheiden is zeer ruim zoodat er de grootste stukken en opera s kannen opgevoerd worden Den 25n Juni Verd de eerste paal in den grond geslagen zoodat in circa 100 dagen deze schouwburg gereed is Aannemers zgn de heeren Stelwagen en Keyzer en architect de heer IJ Bijvoets geest geroepen had Maar ook in dat oogenblik nam ik mg toon wel voor om haar aan land te brengen f Zou ik het gedaan hebben zoo do storm bedaard was en t mij mogelijk ware geweest Wel was het niet mgn werk maar de stroom voerde ons mede naar do open zee ik durfde niet hopen dat ik het einde dor wereld bereiken zou maar toch in mijne ziel bestond een verward plan en mijne voorzorgen en daden droegen het kenmerk van dien dubbelzinnigen invloed omdat terwijl mijne stem een bevel uitsprak mijn boozo demon ieta anders weuschte Hot toeval had mij geholpen de storm werd een wervelwind vóór mij stapelden zich golven op golven Hot avontuur te Bristol was zoo vreemd dat het niet kon eindigen met eene behouden aankomst oen stilzwijgend afscheid eene Vluchtige herinnering Hot was maar al te duidelijk het noodlot had de draden gesponnen het noodlot had do draden verward en ons als in een ijzeren net gevangen Zooals ik gezegd heb stuurden wij met den wind tegen oostwaarts wij roeiden uit alle macht maar vorderden weinig Eenigo uren later ging de wind zooals in die zeeën dikwijls gebeurt geheel liggen on do roeiers die daarin een gunstig voorteekOB meenden to zien begonnen mot verdubbelden ijver te roeien ik deed den steven naar het noordoosten wenden en de zeilen bijzetten De ondervinding had mij geleerd dat de wind die in den eenen hook gjat liggen soms uit den anderen begint te waaien 5