Goudsche Courant, donderdag 2 oktober 1890

Vitldag 3 Octolier CS 4340 imo GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Insending van advertentldn kan gescUedein tot ééa nnr des namiddagB van den dag der nltgave LOTEN in de VERLOTIIVG BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRI KJI1AIV Lange Tiendewe tgemoedibeiKoar bleek to z jn waarom men er de tvudueke voor in de plaats heeft gesteld In aansluiting met hetgeen wy boven leiden geeft ook de Tyd blyken den toestand beter te beheersohen dan de Standaard laat de wet vrgheid laten voor de bijzondere scholen zoo legt dit blad en wij geven de verzekering dat geen ongo fVaooineerd kind op onse scholen zal woKlen toege laten Die bondgenoot in de clerioale gemeenschap komt er dus ruiterlijk voor uit de medische evenmin als de gemoedsbezwaren te deelen De groote antihygiènische trom zal toeh dien ontwikkelden volksleider niet geruischloos zgn voorbijgegaan en het doet ons goed hier te constateeren dat voor het dryven dor antivaccinisten redenen moeten bestaan die met het heil van ziel en lichaam geen verband houden Wg gelooven gaaine dat itdeTergouwsohe met zijne statistiek ter goeder trouw is maar dat door t hoofd zgner partg genoote n aan die vervaarlijke getuigenissen waartoe onze vaderlandsohe bodem zoo weinig heeft bijgedragen niet de gewenschle waarde gehecht wordt blgkt ait de woorden van de Standaard constateer ik empirisch dat op vaccinatie minder licht aantasting door pokziekte volgt dan is dit oen hoogst belangrijk feit waarvan partij kan trekken wie wil Van het gemoedsbezwaar in de pen van dien rcchizmnigen roerganger dus geen spoor meer van het medische ook alzoo weinig gevestigde overtuiging voor een leek licht verklaarbaar dat de kunstbewerking niet ontraden wordt Misschien denkt de Standaard wie te veel bewijzen wil die bewgst niets Hoogachtend Uw üienjtw Dienaar CHABLIER Nijmegen 28 September 90 SSA Staats loteriJ 6e Klasse Trokking van Woensdag 1 Oct 1890 No 15629 ƒ 5000 No 2987 12443 16090 ieder 1000 No 186 5217 6929 15375 19766 19776 19816 ieder ƒ 400 No 3847 13209 20469 20890 ieder ƒ 200 No S901 10142 11881 1646 16634 18194 18894 18833 ieder 100 Prijzen van ƒ 70 389 2944 5664 8688 11006 12902 16145 18S03 456 313 715 8748 11024 12992 16283 18485 460 3203 5717 8828 11069 13242 16365 18562 49f 3216 5965 8891 11157 13282 16456 13813 855 3260 6097 8906 1129 13398 16604 18886 924 3266 6213 9064 11344 13493 16507 18992 945 3307 6545 9068 11363 13546 16617 19082 963 3397 6678 9170 11364 13647 16693 19120 1027 3422 6775 9266 11373 13660 16696 1960S 1260 3683 7162 9264 11384 13588 r6603 19645 1286 3685 7307 9271 11757 13602 16767 196 S 1344 3717 7336 9369 11890 13721 X6875 19773 1510 3768 7458 9387 11960 13869 16896 19726 1529 4029 7 22 9437 11961 14126 16933 19793 1652 4116 7636 9450 11976 14141 16966 19824 1678 4314 7569 9665 12009 14182 17031 19946 1697 4315 7627 9715 12018 14869 17114 19982 1849 4682 7635 9750 12089 14732 17 17 20044 1868 4701 7644 9893 12146 14891 17146 20147 1890 4826 7660 10059 12202 14958 17218 20164 2194 4879 7724 10104 12253 14999 17220 20194 2215 4907 7808 10236 12261 16038 17293 20411 2264 5108 7817 10264 12427 16092 17317 20499 2335 5153 7842 10288 12439 16123 1746 20661 2357 5334 814110644 12474 15347 17493 20762 2402 6362 8266 10683 12562 16471 17817 20792 2413 5455 829310707 12643 15609 18043 20812 2640 5480 8464 10733 12646 16635 18077 20843 2659 6678 8486 10744 12675 15840 18107 20918 2838 5684 8498 10844 12693 16938 18264 20961 2851 6604 8606 10889 12736 16966 183Ó2 2099S 2923 6629 8642 10922 r2764 FOIJITDTBI Aan het Politiebureau alhier inlichtingen te bekomen omtrent eenjpuw met blok vermoedelgk van een schipper afkoimfg De Commissaris van politie te Gouda W N V GAKDEREN iiii III II iiiiiiiMBegB I III I ggess ggg Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 1 October 1890 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Het uitoefenen van het bedrijf van hardloopeo op de openbare straat zonder vergunning van don Bur ï H te s Gravènhage tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Alsvoren vier malen gepleegd J D te Alkmaar tot 4 boeten elk van ƒ 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Als reiziger niet voorzien zgn van spoorwegbiljet S J B te Sloten tot ƒ 4 of 2 dagen hechtenis Jaohtovertreding K J te Keeuwgk tot ƒ 5 of 3 dagen hechtenis j J van den B te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 6 of 3 dagen hechtenis voor elke boete i van T te Gouda tot 8 of 2 dagen hechtenis Viasohergovortreding M K te Gouda tof ƒ 6 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap M G te Gouda J D te Stolwgk N H zonder bekende woonplaats J v d H te Stolwgk P B te Niauwerkerk a d IJsel J y B te Gouda B J zonder bekende woonplaats C S ts Gouda allen tot 1 of 2 dagen hechtenis J B en H B beiden te Gouda J de B te Nieu werkerk a d IJsel C v d B zonder bekende woonplaats allen tot 2 of 2 dagen hechtenis J A en ƒ B te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Allen rijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg lijfsdwang van één dag PETROLEüM iVOTEERI GE van de Makelaars Cantzlaar k SchalkwUk te RoUerdam De markt was heden onveranderd Looo Tankfust 7 90 Geïmporteerd fust ƒ 7 90 a ƒ 7 96 September levering 7 80 Novemberen Decemberlevering ƒ 7 90 ADVERTENTIËN Faillissement Verificatie Bg vonnis van de ArrondissementsBecht bank te Rotterdam dd 27 September 1890 is J D STAM koopman en winkelier in Meubelen te Oouda verklaard te zgo in sl t van faillissement sedert dienzelfden dag met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Mr E FEITH tot Recfater Commissaris en van den ondergeteekende Advocaat en Procnrearte Rotterdam tot Curator De schnldeischers in dat faillissement wordenopgeroepen tot be bfl wonen van de eerstebgeenkomst ter verificatie van scbnldvorderingeu welke zal gebonden worden in het Gerechtsgebouw te iJo r iaOT op MAANDAG den 13 OCTOBER 1890 des voormiddags te 10 uren T Opgave der forderingen wordt vooraf ingewacht ten kantore van den ondergeteekende Leuvehaven No 33 te Rotterdam De Curator Mr J H UITEBWUK geurig en waterhoudend 75 80 en 90 Centen de 5 Ons Wed C van OIJE Klei No 2 GOÜDA Wordt GEVRAAGD een flinke WERKlUEIb Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman ZooK als MEID ALLEEN loon Mh Zonder goede getuigen onnoodig zich ma te melden Adres onder No 2048 aan het Bureau van dit blad De ondergeteekenden ARIH VSIJLASDXen B PELHIÏXIB thans handelende onder de Firma van dï GARDE en VRIJLANDT te Gouda brengen hiermede ter kennis dat zy de Zaak onder genoemde Firma gedreven van af primo October 1890 hebben overgedragen aan den Heer L E H mmim te Rotterdam die dezelve op denzelfden voet zal voortzetten echter buiten eenige aansprakeiykheid van eenen der ondergeteekenden of hnnne echtverkrëgenden Met de likwidatie der loopende zaken hebben zg genoemden Heer L R H DOBBELMANN belast Gouda 1 October 1890 A VRIJLANDT B PELETIER Ondergeteekende geeft hiermede kennis dat hg blgkens bovenstaande aankondiging eigenaar geworden zgnde der Firma van b GARDE VRIJLANDT de Zaak onder dezelfde Firma voor zgne privé rekening zul voortzetten Gouda 1 October 1890 L R H DOBBELMANN Schroef boot STAD BOÜBA WINTERDIEIVST aanvang nemende OCTOBER 1890 Vertrek van OOUDA ZONDAG V m 6 nnr DINSDAG 6 DONDERDAG n m 1 Van BOTTEBliAM MAANDAG middag 12 nnr WOENSDAG V m 7 VRIJDAG n m 2 J POT Go en SI6ARËTTE1 verkrggbaar tegen verschillende prgzen b Wed C VAN OIJE Zoet en fijn van smaak 40 Cent het Pond extra kwaliteit BLME mmmi J GERRIT8E1V ADVERTENTIEN in alle Sinnen en Buitenlandsche CoU ranten worden dadelgk opgezonden door het Advertenle Bnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda m De nitgavt dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzonderittg van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlöke Nommers VIJF CENTEN GOUDA 2 October 1890 Donderdag 9 October a st heeft de eerste abon nementstooneelvoorstelling plaats in de Sociëteit hOus Genoegen Het Botterdamsche gezelschap der hh Le Gras en Haspels zal dan opvoeion Tocpinel Zaliqi b Blijspel in 3 bedr uit het Eransch van Alex Bissau waarin o a optreden de dames Marie Vink Phil jonkers Coelingh Vorderman en Marie faassen benevens de hh Tartaud Henri de Vries n Le Graa Vooraf wordt gegeven Dx Muis blyspel in l bedr uit het Fransch van A des Soseaux waarin optreden Mej Vink en Henri de Vries Te oordeelen naar hetgeen de buiten en binnenIsndsohe pers over die stukken zegt staat ons Donderdag een prettige hoogst amusante avond te wachten Het laatstgenoemde blyspel is hier het vorige jaar in het Fiansoh opgevoerd en naar men zich herinneren zal met groot succes Wat Blsson s stuk betreft dit schqnt de meeste andere blijspelen in komische kracht te overtreffen Het feit trouwens dat in ons land drie gezelschappen het opvoeren bewqst welk een goede roep daarvan uitgaat Gisteren werd door het Burgerlijk Armdestuur alhier aanbesteed de levering en uitdeeling van p m 100 000 stuks goede Baggerturf voor den aanstaanden irinter De minste inschrijver was de heer F Kersbergen Lz verveener te Beeuw jk Gisteren trad dr A J Vitringa te Deventer af als rector van het gymnasium Het Deventer DagUai wijdt de navolgende waardeerende noorden aan den vertrekkenden rector en leeraar Na achtereenvolgens leeraar te zijn geweest aan het gymnasium te Gouda FEVILLETOX mi BEKENTENIS J Naar het Italiad VB 14 Neen naarmate wg dichter bij kwamen vertoonden de omtrekken van dit eiland zich Midelijker en scherper boven het water beschenen door de eerste stralen der zon De blauwe streep in plaats van zich van ons te verwijderen scheen ons te gemoet te komen op de zacht bewogen golven Zelfs Anna die op het gejuich der verrukte schepelingen naar buiten was gekomen vergat voor een oogenblik haar lijden bg het zien van dat betooverend schouwspel Op welk eiland zonden wij aanlanden f Zeker niet xip een der Gelukkige eilanden die zuidelijker liggen over de Afrikaansohe kust noch op de Kraaien eilanden die noordelijker liggen tegenover Portugal Ik begon nu te begrijpen waar wg ons bevonden ten opzichte van de Wierzee daar wij van richting waren veranderd Spoedig nu was mgn besluit genomen Stuur recht op het eiland aan riep ik den reetor te Enkhuizen en conrector te Gouda werd dr Vitringa in 1862 tot rector van hel Deventer gymnasium benoeftid terwijl hem in 1864 ook de betrekking van hoogleeraar aan bet Athenaeum werd opgedragen welke hg tot aan de opheffing van die inrichting van Hooger Onderwijs bekleedde Gedurende zgn rectoraat heeft dr Vitringa door zijn tact van dooeeren veel tot den bloei van ons gymnasium bijgedragen Zijne leerlingen waren er trotsch op les te hrijgen van een man die gerekend kan worden onder onze beste Latinisten zg hadden eerbied en ontzag voor hun rector want zoo getuigden zg en die getuigenis uit bun mond stelde hij hoog op prijs hg speelde niet den schoolmeester maar ging op de meest humane en vriendschappelijke wijze met hen om Hoe gezellig waren zijn lessen en hoe duidelijk wist hg de m Slijklte constructies uit te leggen Zgn leeriingeu zullen van zijnonderwijaeen aangename herinnering bewaren en niet alleen als leermeester maar ook als vaderlijken vriend zullen lij hem sleede dankbaar gei ken Aan de verslagen van het hoofdbestuur en van de commlssiën aangaande den staat en de werkzaamheden van den Nederlandsohen Protestantenbond gedurende Ifet jaar 1889 90 welke dezer dagen zijn in het licht verschenen wordt het volgende ontleend Den 27 Oct 1868 in Friesland geboren als eene vereeniging Gewetensvrijheid vooral eerst bestemd om de vrgheid der evangelieprediking in de Ned herv kerk te verdedigen werd zg den 15 Juni 1870 ia eene vergadering te Utrecht gehouden op een breederen grondslag gevestigd en ontving den tegenwoordigen naam Tegenover 148 afdeelingen 30 correapondenischappen en 68 verspreide leden met een totaal van 15 67 leden zgn er nu 163 afdeelingen 31 correspondentsohappen 58 verspreidde leden met een totaal van 16785 leden stuurman toe Waarlijk het kon niet gelukkiger treffen Kent gij het Messer GentileP vraagde Anna die de laatste woorden had verstaan welke ik omharentwil in het engelsch gezegd had Ja wg zijn hier vroeger geland antwoorddeik Het is het Houtland Welk een naam I riep zg uit Wel inderdaad niet schoon maar zoo zijn wij ruwe zeelieden zeide ik bitter daar het achoone niet voor ons is geschapen denken wij slechts aanhet nuttige Ach waarom zegt gij dat seide zij op eenzacht verwijtenden toon En toch vervolgde ik het is het schoonste eiland in deze zeeën een vriendelijke hemel lachthet steeds toe het wordt niet ontrust door de menscheu die het met hunne twisten zouden vervullen en bezoedelen met hun bloed het is rijk aan helderen frisoh water aan sappige en geurige vruchten Ziet gij Madonna ginds beginnen zich de bosschen te vertoonen waaraan het zijnen naam ontleent weldra zult gij daar hier eene eeuwige lente heersoht degeuren inademen van dit betooverd paradgs Nu zeide zij glimlachend wat gij nuzegt is weer uwer waardig want al wilt gij u ruwvoordoen toch zijt gg het niet Op deze wijze trachtte zij don indruk te verzachten dien hare eerste woorden op mg hadden gemaakt en tevens eenige zoete droppelen te doen vloeien in ADVERTENTIEN worden g Iaaiit van 1 5 regels it 50 Centen iedere regc meer 10 Centen GROOTE LETTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnc Do werkzaamheid van den bond breidt zich steeds uit Godsdienstprediking en godsdienstonderwijs treden meer en meer op den voorgrond maar ook op maauchappelijk gebied is meer dan ééat afdeeling in verschillend opzicht nuttig werk zaam Giften kwamen in van ƒ lOOQ van ƒ 50 van ƒ 2000 een legaat van f 1000 en menige afdeeling werd plaatselijk geholpen In het buitenland sloot zich Grand Hapids aan met haren voorganger den heer F W Hiigenholtz en 350 leden In de plaats van de aftredende hoofdbestuurders dr C P Tiele H P Schim van der Loeff en dr W M Gunning traden op de heeren dr J Knappert dr J W Lieflinck en J G Brouwer Nijhoff Tot voorzitter werd gekozen mr W van der Vlugt en tot vicevoorzitter dr i Knappert Daar de heer J A Duivenee sinds 1 Juli jl hoogst eervol ontslagen werd als colporteur van den bond is voorloopig als zoodanig alleen werkzaam de heer J WSuer aie vooral in hei noorden in oosten des lands met vrucht werkzaam is Er werden in het afgeloopen jaar 7713 exemplaren der geaohrifteo verkocht voor een waarde van ƒ 862 767j Nieuwe Zondagsscholen werden opgericht te Noord wolde Harderwijk Dinksperloo en Hooger en Bo venSmilde Op 41 scholen ontvangen 8076 kinderen onderwijs zgnde 3727 jongens en 4346 meisjes terwijl 406 onderwijzeressen werkzaam zgn De i commissie voor maatschappelijke belangen heeft een advies opgesteld betreffende werkstakingen en dit aan de afdeelingen toegezonden Tevens heeft zg een voorstel ingediend voor die vergadering om haar mandaat uit te breiden in dien zin dat zij ook bevoegd worde om zoowel door het geven van adviezen als door het vorleonen van zedelijken en geldelijken steun de toepassing der zodelgk godsdienstige beginselen van den Nederlandsohen Protestantenbond in en door de afdeelingen te bevorderen en haar daartoe een jaarlgksch crediet le verleenen mijne ziel Hemelsche vrouw In haar lagen schatten van liefde verborgen die toch mg n woesten en trotschen geest niet hebben verzacht Maar zoo eene gelukkige liefde den zwakken sterken kan zoo doet eene wanhopige liefde bet bloed gisten en vergiftigt de ziel Terwijl wg zoo spraken en met volle zeilen en kracht van riemen voortstevenden kwam het eiland steeds dichter bij en vertoonde van de kust tot aan den top een wond van reusachtige boomen Van ds zeelieden hadden zij die sedert lang in mijnen dienst waren en met mij de zeeën doorkruist hadden op hunne beurt het eiland herkend Het Houtland nietwaar MessereP Juist Spoedig de zeilen gereefd als wij depunt om zg n daar wg het anker zullen uitwerpenin de haven die gg kent Toen begonnen zij elkander den naam van dat beloofde land te vragen en toe te roepen Madeira nep een van hen die van Portugalwas en den naam in zijne moedertaal uitsprak Op welke hoogt 1 dal vraagde Annatoen Ik gaf Lanzerottc yi teeken die naar beneden ging en spoedig terugkaam met een boek met perkamenten kaarten waajigp al de bekende zeeën waren afgebeeld Daar kon zij geholpen door Lauzerotto Éngelnnd terugvinden de gansohe westkust van Europa den Atlantischen oceaan en ten laatste ook hel eiland dat wij naderden en den na im dien de