Goudsche Courant, vrijdag 3 oktober 1890

tot de nieuwe I strafbaar stalt an het varkoopan bg de flesoh volstrekt geen maat toelaat P Hoe de koningin regentes van Spanje en da jonge koning te Sun Sebastian dan dag doorbrengen vertelt een oorrespondent van da Italiaansohe Corriere di Napoli Do koningin staat s morgens te 6 uur op kleedt zich en wgdt eenigen tgd aan het gebed waarna zg toeziet bg het oankleeden van den koning en van de prinsessen Vervolgens gebruikt zg mot hen het ontbijt en wijdt zich dan aan staatszaken Te 11 uur nemen allen een bad in zee Na het 2e ontbijt leest de koningin hare brieven dagbladen en tijdschriften of do uittreksels die haar secretaris daaruit maakt en daarna maakt zij een rijtoer of een boottoohtje De jonge koning staat in zijn slaapkamer onder toezicht zijner min Baimonda een stevige Spaansohe boerin Zr Ms gouvernante is oen oudere deftige dame die streng de etiquette handhaaft en daardoor don koning wol eens eon vermaning moet toedienen Zoo noemt de kleine Alfonso de grandes of andore hoeren üe dikwgls aan het hof komen steeds bij hun doop of hun achternaam zonder don titel Eh I Xiquena riep hij onlangs toen do gewezen minister voorbijging De gouvernante die wist dat de vader van don graaf oiorleden was en dat de zoon den titel geërfd had merkte op dat het do hertog van Bivona was dien Z M wilde toespreken Alfonso barstte in lachen uit on riep De hertog van Bivona I die is goed Maar ik weet heel goed dat het Xiquena is Zijt gij niet Xiquena P vroeg hg don graaf Ja sire was het antwoord Ziet ge wel ging do koning voort deze mevrouw wil den menschen altijd nieuwe namen geven BuiteolaDdscb Overzicht Keizer Wilhelm is Woensdag ochtend te 9 uur to Weeiien aan het rijkversierde station van den Noorderspoorweg aangekomen waar keizer Franz Josef in Pruisische genoraaUuniform zgnen hoogen gast opwachtte De begroeting was kort maar hartolgk de keizers omhelsden elkaar waarna de voprstelling van oenige personen volgde Keizer Wilhelm in do Oostenrgkscho huzaren uniform gekleed liep langs de galederon der eerewacht welko hem de militaire eerbowgzon bracht De keizer reden ip een met vier paarden bespannen en een voorrgder voorafgegaan open rijtuig door do met vlaggon bloomen waponborden bewimpelde masten enz rgk versierde fraterstrasse en Rirtgstrasae In deze laatste straat staan op korten afstand van elkaar twintig triomfbogen wat een inderdaad grootschen indruk maakt Overal waren do tribunes met menschen gevuld dio de keizers met geestdrift toejuichten Do muziekkorpsen speelden bg hot voorbijrgdon hot Pruisische volkslied De stoet werd geopend door het rgtuig waarin de beide keizers gezeten waren en daarachter volgden zes rijtuigen met twee paarden waarin do aartshertogen Albrecht Wilhelm Raiuer en het gevolg zaten De burgemeester rood in het stedelijke gala rijtuig De stoet reed langzaam door de versierde straten en ouder het voortdurend gejuich van het tallooze publiek naar den Jiofburg Keizer Wilhelm legdo een krans op de lijkkist van kroonprins Budolf on hij bleef goruimen tijd biddende en weonocde in do grafkapel Op de toespraak van den burgemeester aan hot station antwoordde hg veel vernomen te hebben van de toeboreidselen voor do hem bereide ontvangst waarvoor hg zgnen dank uitsprak Hg reed zonder geleide naar Sohonnbrunn waar hij het mjddagmaal zal gebruiken om daarna te vertrokken naar het torrein der jacht Er was geon militair vertoon zoodat de ontvangst die Wilhelm ten dool viel den aard had van eene volksbetooging Wilhelm zag er bleek on afgemat uit Terwgl het als zeker wordt beschouwd dat de Pruisische minister van oorlog generaal Vordy zal aftreden is weder bet gerucht in omloop gekomen dat de positie van graaf Waldeasee chef van den generalen staf verzwakt is Men meent dat hij al is hot niot te gelgk met generaal Verdy toch na verloop van eenigen tgd zal moeten aftreden omdat hg niet moor als vroeger zoo gunstig bg den Keizer staat aangeschreven Of het werkelijk waar is dat deze gunsteling die eenmaal op zoo in het log loopende wgza door Sen Keizer m hooge onderscheiding werd behandeld zgn vroogeren invloed hooft zien verminderen zullen wol alloeii do naast daarbij betrokken personon weten Generaal Vordy wordt beschouwd als meer naar den zin van graaf Waldersee dan naar dien van don rgkskanselior Caprivi te zgn en daar er tusschen Waldorsoo en Caprivi geeno zoor groote vriendschap schijnt te bestaan laat zich daaruit misschien het looponde gerucht verklareni Te meer daar men meent bg het vroeger gezegde dat do Keizer zijn eigen rgkskanselior vfil zgn missohipn voor het dienstjaar 1890 91 te bepalen op ƒ SOO Het volksblad Nieuw Leven riet zyn getal inteekenaren dat op het einde van 1889 re s 9000 was voortdurend klimmen Het gymnaaiumfouda eindelgk vindt nog geen genoegzamen steun Toch kwam een bedrag aan giften in van ƒ 12S9 50 9 en isereeneaom van 4SS 50 aan jaarlgksohe toezeggingen terwijl aan negen aanvragers eenige ondersteuning verleend wordt Volgens een correspondent begint de phonograaf in Amerika langzamerhand de plaats van stenograpie geheel in te nemen lu Nieuw York alleen zyn een paar honderd klanksohrijvers iu gebruik meest op kantoren voor het dioteeren van brieven Te Chicago word onlangs verslag gegeven van eene belangr ke vergadering met behulp van twee phonografen De verslaggever stond slechts enkele meters van den spreker en herhaalde het gesprokene in den klankschrijver tot een cilinder geheel vol was Daarnü werd het gesprokene door een ander op den typewriter overgebracht torwgl de verslaggever voortging de redevoering in een tweede phonograaf na te spreken De proef slaagde zóó goed dat reeds eene maatschappij is opgericht tot het geven van woordolijke verslagen door middel van de phonograaf De toepassing is volstrekt niet hinderlijk daar de verslaggever bqna fluisterend kan spreken Een telephonische verbinding met de zon is onmogel k niet voor Edison De beroemde uitvinder hoopt nl weldra in staat te zullen zijn geluiden die in de photosfeer der zon door vDloanischo uitbarstingen worden voortgebracht op aarde hoorbaar temaken Groote omwentelingen in de zonnesfeer brengen storingen in het aardmagnetisme teweeg en worden door de magnetometers vau de onderscheiden observatoria aaugeweaen Om de werking te versterken wil Edison een ader ijzeroer gelgk er zich te Ogdib in NewTersey tot onmetelijke diepte in de aardje uitstrekken met verscheidene mijlen gelgddraad oniwinden om zoodoende reusachtige inductieklos te vormen Bij elke storing in het magnetisch evenwicfalt zouden in de klos machtige electrische stroomen worden opgewekt zoodat met behulp van instrumenteel elke verandering kon worden aangetoond en door middel van de telephoon alle geluiden die op de zon worden voortgebracht hoorbaar konden worden gemaakt Men hoopt dat de proeven zullen bijdragen tot d kennis der betrekking die tusschen de warmtewgzigingen op de zon en de meteorologische verschgnselen op aarde bostaat Het Dagblad voor Nederland heeft getracht door het zenden van een correspondent naar Het Loo iels meer dan het gewone publiek te vernemen aangaande den toestand van Z M den Koning Het wedervaren van dezen correspondent wordt door het blad aldus medegedeeld Gedurende een paar dagen door hem indenabgheid van Het Loo en te Apeldoorn doorgebracht ia het hem niet gelukt iemand te ontmoeten die geloofde dat Z M compos mentis was De verhalen die omtrent den geestestoestand van gUzen Konins te Apeldoorn de rondo doen schijnen Iggio te zijn maar zij hebben allen dezelfde strekking Q sommige daarvan deden uitkomen dat de toestand eerste ontdekkers het gaven Het waren uwe roemruchtige voorouders Mesaere zeide Lanzerotto die zijn best deed omengelsch te spreken om door haar verstaan te worden Het waren Ugolino en Vadino Vivaldi welke diteiland ontdekten en ook de anderen die het omringen Welke stoutmoedige mannen Zij kwamen om toenzg om hunne ontdekkingen voort te zetten daar zaidelgk langs de Afrikaansche kust voeren evenalszeventien jaren geleden uw edele vader Messer Benedetto omgekomen is Hoe treurig riep zg sidderend uit Kom Latizerotto zoide ik om een einde temaken aan het gesprek Vrede zij met de zielender afgestorvenen die gelukkiger dan wij het eindebereikt hebbon van hun lijden Zorg dat do ankersin gereedheid gebracht worden want binnen een halfuur zullen wij die kunnen uitwerpen Lanzerotte ging heen om dit bevel uit te voeren en wg bleven met ons beidon over de verschansing leunen daar Maoham zich verwijderd had en op eenigen afstand stond met de oogen op de kust gericht Hoe treurig I herhaalde zij modelijdend Maar gg Messer Gentile gij zult in uw vaderlandterugkeoren en gelukkig met de uwen leven Neen Madonna ik heb niemand op aarde dieer iets om geeft of ik leef of niet om wiens wil hetleven mij dierbaar is En mijn hart is dood daarmg t geluk is ontzegd dat ik hoopte op enkele tijdstippea van het jaar dua periodiek ernatiger moest genoemd worden Nu en dan leed de Koning hevige pjjn zoo ook in de laatste dagen en dat in zulk een mate dat hem da smartelijkste kreten werden ontlokt Bezoeken ontving Z M niet taozy van den dokter ook de ministers versohenen zelden of nooit ten paleize en zelfs de erfprios van Bentheim a Koniogs zwager die met zgn familie aan de achtereyde van Hot Loo word ontvangen en per huurrijtuig arriveerde vertrok na slechts een paar uur daar te hebben vertoefd zonder tot den Koning te zyn toegelaten Het bezoek door den reporter aan C H F graaf Du Monceau particulier secretaris en adjudant des Koaings gebracht gaf hem gelegenheid de vriendelgkheid van don graaf te waardeeren doch venchafte weinig licht De particuliere seoretari des Konings kende het manifest van den heer Tindal maar wist nog niet dat de couranten dat stuk beoordeeld hadden en op de vraag van onzen verslaggever of hij hem iets kou mededeelen omtrent den physieken en intellootueolen toestand dos Konings luidde zgn antwoord Mgnheer ik kan uw komst zeer goed begrijpen en uw bezoek zou ook de weg zijn om ieta ta vernemen Tot mijn ipgt moet ik u echter zeggen dat mgn plicht mij gebiedt niets volkomen niets omtrent den toestand des Konings mede te doelen Ik heb mij voorgenomen bet stilzwggen te bewaren De graaf verzekerde daarop nogmaals dat hot hem speet geen inlichtingen te kunnen geven maar zeide tevens dat zoodra zijn plicht hem niet langer het zwijgen oplegde hg volgaarne bereid zou zijn die mededeelingen aan ons blad te zenden welke verstrekt konden worden Inderdaad jammer dat de heer Du Monceau zwijgeü moet Zwaar dunkt ons moet de plicht drukken wanneer deze verbiedt een enkel woord te spreken nopens een zaak waarover thans geheel de natie het heeft de vraag of Z M nog de regeering kan waarnemen toch blijkt uit bet antwoord van s Koniogs adjudant dat hij wel opheldering lovde hmneii geren indien hij zich zelf het zwggen niet had opgelegd Wg waren hg erkende het rondborstig bij hem aan het juiste adres Welnu zooveel ia zeker dat te Apeldoorn de personen die wel spreken ook bigkeus de N Jpeld Ci oUtH het er over eens zijn dat Z M niet in staat is de regeering waar te nemen Ën wij mogen er bijvoegen dat van het uederlandsche volk een zeer groot gedeelte geneigd is te gelooven dat de jield Ct gelijk j heer Tmdal het bg t rechte eind heeft En natuurlgk vindt men in Du Monceau s zwijgen eer een bevestiging dan eon weerlegging van dat geloof Ëen geneeskundige die van statistiek houdt beeft uitgerekend dat de burgers der Vereenigde Staten voor 1 200 000 goud tusschen hun tanden hebbon Dit komt omdat ze ta veel ijs en ijawater gebruiken hetgeen de tanden zoodanig bederft dat de tandkuttdigeu ware goudimporteurs geworden zijn Geen wonder de speculanten een hoorn in zilver maken Onze statisticus berekent dat in drie eeuwen de kerkhoven van Tke States voor 35 000 000 pond sterling zullen bevatten enkel aan tand aan Vulsels Evenmin geruststellend is het bericht dat uit kanton 80 000 engelsche ponden menschenhaarzgu verscheept Zij bloosde bij mijne woorden sloeg de oogen neer en zweeg Ik voegde er niets bg daar ik te zeer opgewonden was Gelukkig ontrukte het schouwspel dal zich voor onze oogen ontrolde onze zielen aan die smartelijke overpeinzingen en wekte nieuwe gedachten op Hot schip was toen de noordelijke punt van het eiland omgevaren en was slecht op een paar boogschoten a tand van de kust Dat gansche gelukkige eiland van de lage kust tot don hoogsten top langs het strand en de diepeinhammen was slechts ééae bladormassa met allerleischakeeringen van groen versierd afgewisseld motkeikan bloemtrossen en guirlandes die in de verte op rozen leliën en violen geleken onbekende boomon vertoonden zich aan den oever en de takken bogenonder het gewicht der vruchten en kustten bij elkzuchtje den helderen spiegel dor zee Nergens hadik ooit zulk een woeldarigen plantengroei ontdekt En wat een nog vreemder schouwspel was zwermen vogels schoon van Vorm en schitterend van kleurstegen op en zatten zich vtoolijk neder op de touwen en op de ra s op den top van den mast op douitgespannen tent en zelfs op de riemen dor roeiers Bondom ons itm het een gegons een gefluit eengekweel van duizend zoete tonen duizend geuren oen feest vol licht en leven dat de borst verruimdeen tot vreugde stemde Het heerlijke paradijs datde schuld onzer eerste ouders voor ons deed verloren gaan was zeker niet schooner voornamelgk afkomstig van bedelaars misdadiger en doode monaohen Dit alles wordt gebruikt om nieuwe kapsels te vervaardigen Een inzender klaagt iu het Utr Dagbl er over dat men wijn koopende steeds minder ontvangt dan men besteld heeft Se prgs wordt toch in b na alle prijscouranten bepaald per anker ook onze rekeningen spreken van oen anker Het dusgenaamde anker oud Amaterdamsche wijnmaat is 38 33 liter zeg gemakshalve 88 kan en 1 maatjes Onze rekening geeft verder tusschen haakjes 46 flesscben Dat flessohen nu is zegt de klager al een even dwaas praatje als hot potje aardbeien De wgnkooper geeft ons wel geen zuigtlesschen of apothekers noch Cooman s fleschjea neen heuache w nflesschen maar wier inhoud hoogstens 7 s maatje bedraagt Zelfs al kregen wij de Kotterdamsche fleascheu van 8 maatjes dan zouden wij nog 48 flosschon dienen te ontvangen om op het anker van 38 4 L te komen En de Botterdamsche flesoh P In Musea en ouderwetsche gezinnen zgn zg nog te vinden maar wgn wordt er bg uitzondering in getapt Wg ontvangen sedert 30 jaar hoogstens 45 V 7 i dL voor ons bestelde anker dat is ruim 4 L te weinig Hoe komt men dan al sedert minstens een eeuw aan die klassieke 45 flesscben P Omdat onze voorvaderen zoo gaarne vijflallig telden en men 48 loo n vreemd getal vond Gaven de leveranciers er dan maar 60 dan was hot verschil met do werkelijkheid minder groot Hot is toch der moeite wel waard eens te bedenken dat men jaar in jaar uit 45 flesachen ontvangt waar men er 48 te vorderen hoeft Erger is het en tegenwoordig niet zeldzaam dat men in de nieuw model flesscben ruim 32 L ontvangt dat is 16 17 pCt to weinig Hoe laten wij Hollanders die den naam hebben van op heft punt dubbel es nogal uitgeslapen te zijn ons dan zoo voortdurend en grofbeettonemenf Het getal 38 38 L behoeft geen beletsel te zgn om in den wijnhandel eene verandering ten goede te brengen Bij M invoeren van het Metriek stelsel was men evenzeer verlegen met het last van 27 Amst zakken Hiervoor 10 HL of 100 HL te nemen vond men te kras men stelde het last op 80 HL Wat bezwaar dan om het woord anker te behouden en dit te stellen op 40 L en dan to leveren bij heel half en kwart anker Kon men dan de Botterd flesschen weer bgeen zooken of nieuwe laten blazen van 8 dL welnu dan zouden de voorstanders van het vijftallig stelsel volkomen klaar zijn mot hun 50 flesscben per anker De wgnkoopers zouden met goeden wil de flacons van 7V9 d L nog in den handel kunnen laten totdat de laatste gebroken is als ze ons in afwachting van don nieuwen tgd Ss flesscben geven dan profiteeron zij L op l et anker Kunnen de heeron 537 flescb geven dan zijn de flacons misschien eer opgeruimd Hoe komt het toch dat men het verkoopon bg de oude maat toch volkomen bekend in vergelijking Ik zag dat Anna ontroerd bedwelmd was door al die wonderen Zeker was op dit oogenblik de gedachte aan al mijno verkeordheden uit hare ziel gewischt Misschien ontwaakte ook zg tot oen nieuw leven Gelgk Eva toon zij voor teerst de oogen opsloeg in het paradijs beschouwde zij alles wat haar omringde en scheen alles haar een droom Eone sneeuwwitte duif alloen met eafl zwarten ring om don hals was op een paar schreden afstand van ons op het dek neergestreken Anna strekte den arm uit om haar te vangen maar voorzichtig en aarzelend uit vrees dat hot diertje bang zou worden on wegvliegen Be duif liet zich wel niet vangen door die sohoona hand maar vloog op haren schouder terwgl Anna van verbazing en vreugde een kreet gaf Alle harten behooron u Madonna fluisterdeik schgnt het u dus zoo vreemd dat ik u nauwIgks zag of Ik wilde maar zeggen maar bedwong mg om deze vreedzame ure niet ta storen De haven lag voor ons an do Ventura liep snel voort 1 Ten einde de vaart van do galei ti matigpi gaf ik bevel om de riemen aan stuur n bakb d onbewegelijk in hot water te houden Het vaartuig dus langzaam in zijne vaart gestuit dreef nog oen goed eind voort en bleef toen stil liggen terwijl do sohuimonde golQes tegen de kiel aanklotsten TTordt verwijfd wel te kannen bgroegel ctA xga eigen ehrf van den generaion staf Gelgk bekend is was ook omstreeks den tijd van Bismarck s val do glans der keizerlijke gunst voor I graaf Waldersee een poos varSauwd en is hg toon naar het heette om redenen van gezondheid op reisgegaan Van ongeveer denzelfden tgd dagteekent het gezegde des Keizers alleen ik en mgne volksvertegenwoordiging welke woorden hg met het oog opde aftreding vau Bismarck bezigde in eene vergadering van den goneralen staf Keeds destgds geloofdemeo dat de Keizer naar omstandigheden zijne volkomen zelfstandigheid ook door eeno verwijderingtan graaf Waldersee aan den dag zou loggen Dezeherinneringen worden thans weer opgewakkord Alof niet zonder grond dit blijft voorloopig nogde vraag Do socialistenwet in Duitsohland is na een twaalfjarig bestaan opgehouden Naar men zich zal herinneren dood prins Bismarck in hot vorige jaar nog een poging om de wet in stand te houden door het ontwerp zoo te wgzigen dat uaar hg meende ook de nationaal liberale partij hare goedkeuring kon geven aan oen nieuwe verlenging dor wet voor twee jaren Dit plau mislukte echter omdat Bismafok het verbanniugareoht voor socialisten uit plaatsen waar de kleine staat van bolog is afgekondigd wilde handhaven torwij do nationaalliberalen in de eerste plaats afachalRng van dit recht dor politie verlangdeu Zoo kon voor het voorstel der regeering om de socialistenwet weer voor II twee jaren te bestendigen in den Rijksdag geenmeerderheid worden gevonden De uitslag dor verkiezingen voor deu nieuwen Eijksdag was zoo dat do kans tot verlenging van do socialistenwet nog geringer werd want de liberolen en do sociaal demooraton de hevigste tegenstanders der dwangwet keerden aanmerkelgk versterkt in don Bijksdag terug eu een schikking n ot de nationaalliboralen wior gelederen geducht gedund waren zou nu zelfs niet meer gebaat hebben Wat prins Bismarck nu in dit opzicht wilde doen is niet gebleken daar de kanselier reeds spoedig na do verkiezingen moest aftredeu eu plaats maken voor generaal Caprivi Keeds spoedig na het optreden van den nieuwen kanselier bleek bot dat de regeering de socialistenwet in alle stilte wilde begravon aor eeuvoudig bij den Bgksdag geen verzoek tot verleogiug der wet weer in te dienen Algemeen word dit besluit derregoering goedgekeurd behalve natuuriijk door de ultraoonaervatieven die met pri Bismarck nog steeds van meening bleven dat gewelddadige ondardfukking der sooiaaldemocretie nuttig en mogelgk was De ongunstige ondervinding gedurende het twaalQarig bestaan der strenge wet in Duitsohland opgedaan soboen hen alleen nog niet overtuigd te hebben Do regeering diendo bij don nieuwen Rijksdag geen verzoek tot verlenging dor wet in en zoo eindigde op SO September do socialistenwet die den 2Iston October 1878 in werking was gostold nadat Nobilingden aanslag op Wilhelm I had gepleegd Dat deze wet zoolang iu werking zou blijven had toon niemand gedacht Dit was echter alloen het werk van prins Bismarck en wie weet of de strenge wet nu wel af gesflhafl ware indien de ijzoron kanselier aan do regooring ware gebleven Nu echter is het voor goed uit met do wet die vooral ook door de streuge wijze waarop ze door don minister Von Puttkamor werd toegepast zeer veel tot uitbreiding vau do sociaaldemocraten in Duitsohland heeft bijgedragen To Borign belegden de leiders der sociaal democraten eenige feestelijke bijeenkomsten ten einde de afaohafling der socialistenwet te hordenken Deze pleohtighedon bestonden hoofdzakrlijk uit het houden van rodevoeringen Van verstoring dor orde waarvoor enkelen bevreesd waren was geen spoor waar r le nomen ea alle bijeenkomsten liepen zeo r kalm af Zoo zal het ook gaan met dt voorspelling dor conservatieve bladen die do afschafling der sooiahatenwot beschouwen als hot begin vau eeii tijdperk van regeoringloosheid in Duitschlafld Natuurlijk zijn dergelijke bespiegelingen zonder waarde want ook zonder socialistenwet is de Duitsche rogeering sterk genoeg om rust eu orde in het land te handhaven Het eerste gevolg zal 8gn dat de vardeeldheid die nu reeds onder de sociaal democraten is uitgebroken nog zal toenemen nu alle beperkingen zijn opgehaven Do sociaal democraten tot dusver door do strenge wet bgeongehouden zuUen d is zelven in do eerste plaats de nradeeligo gevolgen van de opheffing der wet ondervinden Wij kunnen olk oogenblik het boricht krggen dat de Senaat dor Vereenigde Staten het bekende tarief hoeft aangenomen Voor do stemming over het tarief in het Huis van Afgevaardigden heeft do heer Mc Kinloy nog een laatste redevoering gehouden verklarende dat bg het ontwerp geon woervergolding of diplomatioku doeleinden beoogd wOrdon ciasr dat het strekt om het Amerikwuscbe volk do noodige inkomsten voor looponde uitgaven te verschaffen Het oaleid varen de wgiigiugen in het ontwerp gebracht teneinde de Amarikaanache industrie te verdadigou en ta beschermen en het versabil op te wegen van het warkloon in Europa en dat in Aoierika dit land was er trotsch op dat iqu werklieden beter betaald werden dan ergens elders op de wereld Men rekent dat onder het nieuwe tarief jaarlijkiche vermindering van inkomaten 66 millioen dollars bedragen zal waarvan 60 millioen aan inlandsche belastingen voornamelijk op tabak Alle goederen op 1 Oct iu entrepot zullen tot 1 Fabr onder de oude rechten worden toegelaten Voor alle goederen op 6 October of later aangevoerd zullen de nieuwe rechten wontsn betaald tenzg uitdrukkelijk daarvan uitgezonderd Het artikel betreffende de suiker treedt 1 Maart in werking De tefmgn voor onderhandolingen ovor toepassing van het eerkeerigheidsbeginsel blijkt veriongd te zijn tot 1 Jan 1892 Het recht van 4 c de ton tinerts ivordt 1 Juli 1893 van kracht mat het beding dat teuzg de productie in de Amorikaansche mgnen in een der jareu vóór 1 Juli 1893 6000 ton blok of pig tin overtreft blok of pig tin vrg zal worden ingevoerd Do inlandscho tabaksbelasting wordt van 8 tot 6 dollarcents hot pond verminderd en alle vergunningsrechten daarvoor afgeschaft Na 1 Maart 1891 worden geen artikelen ten invoer toegelaten waarvoor namen namen of handelsmerken van Amorikaansche fabrikanten worden misbruikt Tor elfder ure zooals men zich herinnert is het weerkeerighoidsstolsal in de wet opgenomen het nieuwe tarief zal dus niet gelgk het daar ligt op alle landen worden toegepast maar alleen op diegenen welke weigeren binnon een bepaalden tormijn belangrijke co cessien te doen ten aanzien van do in Europa ingevoerde Amerikaansohe goederen MARBLTBBRICHTBN Gouda 2 October 1890 Bg afnemenden aanvoer zooals gewoonlgk om dezen tijd van het jaar houden prgzen zich goed staande Karwaizaad en koolzaad zoo goed ala opgeruimd Tarwe Jarige Zeeuwsche f 9 60 a 10 26 Niwwe dito 8 75 a 9 20 Mindere dito ƒ 7 90 a ƒ 8 40 Afwykende ƒ 6 75 a 7 Nieuwe Polder ƒ 7 60 a 8 Kogge Zeeuwsche ƒ 6 10 a ƒ 6 60 Polder ƒ 6 a 6 40 Buitenlandsohe per 70 kilo ƒ 5 60 a ƒ 6 70 Gerst Winter 4 80 a 5 25 Zomer ƒ 4 50 i f 4 90 Chevalier ƒ 5 26 a ƒ 6 25 Haver por Heet 3 10 i ƒ 4 perlOO kilo 7 25 ƒ 8 Hennepzaad Nieuw Inlandsch 6 80 a 6 Buitenlandsch 5 90 a ƒ 8 Maïs por 100 kilo Bonte Amorikaansche 8 40 a 6 60 Cinquantine ƒ 6 60 Veemarkt Melkvee redelijke aanvoer handel vlug eu prijshoudend Vette varkens weinig aanvoer handel gewoon 20 a 25 ot per half KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel gewoon 19 a 21 ct por half KG Magere Biggen groote aanvoer handel flauw ƒ 0 80 a ƒ 1 25 per week Vette schapen goode aanvoer handel gewoon ƒ 20 a f 30 Weilammeren redelijk aanvoer handel gogewoon 12 a ƒ 22 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug Graskalveren zoor groote aanvoer handel zeer vlug ƒ 30 ƒ 70 Aangevoerd 93 partgen kaas Handel vrg wel Isto qualiteit ƒ 27 a ƒ 29 2de qualiteit ƒ 23 ƒ 26 Zwaardere hoogor in prgs NoordHollandsohe 23 ƒ 26 Boter goede aanvoer Handel vlug Goeboter 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter 1 25 a 1 40 PETROLKUM i OTEERINGEl van da Makelaars Caotziaar SchalkwUki e Rotterdam Da markt Vas heden flauw 7 90 Loco Tankfust 7 90 Geïmporteerd fust ƒ a ƒ 7 96 October levering ƒ 7 80 Novombei Decemberlevering ƒ 7 90 SaA Staats loterij 6a Klasse Trekking van Donderdag 2 Oct 1890 No 12696 ƒ 15 000 No 8018 1000 No 2430 2690 6044 8126 17671 400 No 1871 10749 13072 200 No 2431 6437 6051 16231 16738 1911S en 19600 100 Prgzen vah ƒ 70 63 2748 4671 8133 10S13 13143 16189 18830 124 2863 4734 8175 10859 13441 16226 18 36 254 2866 60 15 8374 1Q887 13475 16488 19031 262 2936 5081 8428 11029 13495 16603 19150