Goudsche Courant, maandag 6 oktober 1890

TRICOT ONDERGOEDEREN voor Mannen Vrouwen en Kinderen Ta g er OarLca erg oed exean voor Heeren en Dames Onovertrefbare sterke kwaliteit tegen voordeelig en concurreerende prgzen SCHEI K Zw 1 O O cm S C Eï E Waterleiding Maatschappij GEABOI i EERDEl wordt herinnerd de betaaldagfen der abonnementsgpelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER De directeur D C W van der LAAR Van welingelichte zyde verneemt bet D r Z H dat by bet onderzoek van bet wetsontwerp tot regeling van den krijgsdienst in de atdeelingen van de Tweede Kamer de leden vr j druk waren opgekomen en dat da groote meerderheid zich daarby heeft verklaard voor het beginsel van den persoonlijken dienstplicht doch dat het overigens niet aan het te berde brengen van gewichtige bezwaren ontbrak Thans wordt het verslag opgemaakt dat gelijk dit met de Onderwijswet het geval was tegelyk met het regeeritigaantwoord zal verschijnen O choon het bijna drie jaar is geMen dat de couranten melding maakten van het treurig spoorwagongeluk bij Ruinerwold 2 Januari 1888 vinden ty opnieuw aanleiding er gewag van te maken en wel door behandeling dier zaak voor de rechtbank In de zitting der rechtbank te Utrecht kamer van civiele zaken is dezer dagen opnieuw gepleit over den acbadestaat van den heer J K K een der slachtoffers van het ongeluk Be spoorweg mij had erkend tot schadevergoeding verplicht te zyn en b j vroeger gewezen vonnis der rechtbank was de vordering van den eischer toegewezen Er was echter versëhil over t bedrag dier vergoeding de eischer vroeg 25 844 70 terwgl de spoorweg mij ƒ 7262 60 aanbood Het debat over dat vergoedings verschü werd nu geroerd tusschen mrs M Rutgers v d I oeS voor eischer en jhr De Brauw voor spoorweg mij Hierbq dient nog opgemerkt dat voor twee derden i i kosten van medische hulp ajtn en vergoeding der abonnementskaart van den eischer geen verschil bestaat dit verschil bepaalt zich tot de derde rubriek vergoeding van achteruitgang in zaken door eischer Deze heeft door t langdurig verblijf te bed zijn bloeienden handel in steÉikolen en daarmee zijn middel van bestaan verloren hg vraagt daarvoor vergoeding van 25 000 Mr R v d L wees er op dat de Mij reeds vroeger de rechtmatigheid van den eisch erkend had door voor de jaren 1888 en 89 aan te bieden een bedrag gelijk staande met het gemiddeld bedrag van de winst door eischer blijkens zijne boeken jaarlijks m zyne aak behaald En dat cij dit ook voor den vervolge lal erkennen achtte spr tèeda door zijn tegenpleiter in deze aangetoond toen deze als raadsman dor poorwegmaatsch in eene zaak die mede het uitvloeisel was van t ongeval bij Bninerwold en wel in de zaak den jongen D M betreffende gezegd heeft ir Wanneer een menschelijk lichaam materieela vruchten oplevert wat het gevat zot zgn zoo bv een hnisrader door een spoorweg ongeluk werd getroffen dan zou de verplichting bestaan van vergoeding te geven voor het materieete verlies dier vrachten Spr acht den eischer zulk een huisvader en dus de Mij op gezag van haar eigen rkadsman tot geheele vergoeding verplicht De heer De Brauw deed uitkomen wat de mij tot haar aanbod gebracht beeft Eischer heeft vroeger geweigerd specificatie te geven van zijne vordbring zyoe boeken gaven niet bet noodige licht maar niettegenstaande beeft zij voor de jaren 1888 89 een gemiddeld winstcijfer van ƒ 1700 geraamd ec aangeboden Dat was echter voor de jaren waarin hij eischer niets doen kon Nu wÜ zij terwyl de eischer weer iets doen maar niet werken kan als vroeger het verschil met destijds aanvullen Met eene afloopende nitkeenng in 1890 ƒ 1000 breede bladeren der bananen en de slanke stammen der laurieren die den donkeren rand vormden om de erasvlakte Langzaam kabbelde de beek en van verre mischte de waterval die schitterde in de zachte stralen der maan welke ik wel niet kon zien maar uit do helderheid van den sterrenhemel meende ik te moeten opmaken dat zij boven ons was opgegaan De duizende geheimzinnige stemmen van het wond het kraken der droge bUderen door het kruipon van eene onschadelijke hagedis het breken van takken het gonzen van bozige insecten al die verwarde geluiden stegen ten hemel tegelijk met den scherpen geur der harsachtige boomen en der dnizende bloemen Welk eene verrukkelijke kalmte hoe plechtig werd de ziel gestemd die mengeling van geluiden en geuren en licht en duisternis dompelde dan geest in eene verkvikkelijke rost Wij hadden voor Anna eene soort van matras gemaakt van geurige planten Ongemerkt had ik de veelkleurige damasten tent met franje en gouden galon omzoomd welke bij feestelijke gelegenheden het dek versierde van de galei laten balen Toen zij den matroos met dien laat onder den arm had zien aankomen had zij mij gevraagd wat het was en ik had geantwoord dat het de banier van St George was die ik op onze nieuwe woning wilde zetten Later toen zij die rijke draperie in l sede plooien over hare legerstede zaz hangen vertoonde Ja eene blijde verraasing op haar gelaat en hare in 1894 ƒ 200 ui eischer steun genieten tot hij zelf weer geheel in eigen onderhoud kan voorzien Ware hü door t ongeluk duurzaam ongeschikt geworden voor arbeid dan ware het een ander geval maar dien indruk heeft de ij niet gekregen Op grond hiervan achtte mr H v d L het noodig dat nogmaals een onderzoek van deskundigen naar eischers toest id zou worden bevolen waarmede mr De Br zich vereenigde onder bijvoeging dat de mij bereid zal gevonden worden tot nadere regeling indien blijkt dat do omstandigheden waarin eischer verkeert anders zijn dan zü zich nu voorstelt jDe rechtbank zal in deze zaak uitspraak doen flWsnsdag 29 October Het D ï Z H dringt aan op een politiewet die het een dringenden eisc itu i hot oogenblik noemt Nu do samenleving telkns door allerlei aanslagen van de zijde der socialisten wordt bedreigd nu werkstakingen met al den aailkleve van onrust wekkende verschijnselen meer en meer aan do orde komen mag niet langer worden gedraald met een duidelijke wetsomachrijviag van de burgemeesterlijke bevoegdheid Hij moet worden erkend als het wezenlijk hoofd der politie in de gemeente Alleen onder die voorwaarde kan hij steunende op de wet zgn taak ook ten aanzien der handhaving van orde en rust vervullen Op dit oogenblik heeft een burgemeester behalve met betrekking tot de naleving van de politieverordening zoo veel niet te icommandeeren zooais de volksuitdrukking luidt Dit kan of mag zoo niet blyven dunkt het D v Z H De uitvaardiging eener politiewet behoort niet langer te worden vertraagd Zulk een wet zou niets anders en meer moeten bevatten dan een omschrijving der hiërarchie op politiegebied De positie van den burgemeester moet zoo worden geregeld dat h metterdaad in zijn gemeente het hoofd der politie zij Zijn verantwoordelijkheid wordt dan wel venwaard maar hij zal zijn taak gemakkelijker kunnen volbrengen Het D y Z H beveelt deze urgente a k in de aandacht aan van onzen tegenwoordigen minister van justitie dia zeker in de zienswijze zal deelen dat een politiewet noodiger ou onmisbaarder moet heeten dan bijvoorbeeld nieuwe arbeidswetten Door de zoogenaamde sociale quaestie treedt het politievraagstuk onwillekeurig meer op den voorgrond Onder de arbeiders doen zich bij herhaling allerlei bewegingen voor welke ernstig toezicht van de zgde der overheid rordaren De socialisten mengen zich in de meeste bewegingen welke onder werknemers ontstaan en daardoor erlangen die manifestaties zeer dikwerf eeu den burgervrede bedreigend karakter Op den burgemeester nist in dergelijke gevallen een dure verplichting en geduchte verantwoordelijkheid De wetgever stelle spoedig de middelen te zijner beschikking om met klem en nadruk ook preventief te kunnen optreden Omtrent het beursstaudje te Amsterdam meldt het NieutctUad voor Nederlaml het volgende Een beursbezoeker de heer L wordt sedert eenigen tijd lastig getallen door een niet beursbeaioeker den heer G die pretendeert eene schuldvordering te hebben te hebben van zeer oudeu datum reeds op eerstgenoemde Deze schuldvordering oorspronkelijk woorden bewezen mij hare dankbaarheid Toen ik haar dien avond tot aan den ingang van hare vriendelijke slaapplaats geleid en goeden nacht gewenscht had ging ik naar buiten om aan den oever der beek na te denken Vyelk eene afwisseling van gebeurtenissen in den loop van ééae enkele maand Bristol de ontmoeting in de kerk de eerste liefde het hopelooze vertrek de onverwschte verschijning van de onbekende de geheimzinnigheid die haar omringde de hoop en de teleurstelling de storm op zee en de jalouzij in mijne fiel hare redding doch niet door mij dat alles doorkruiste mijn breio en ontroerde mijnen geest En nu waren wij hier te zamen op dit eenzame eiland te midden van den oceaan onder het oog van God En zou God die mij naar die gastvrije kust gevoerd had aan de zijde van de vrouw die ik aanbad een wonder voor mij hebben willen verrichten Waarmede had ik dat verdiend Ik wist het niet ik I durfde het mij niet voorstellen maar ik hoopte en de hoop is zoo zoet I Terwijl ik zoo peinsde gleed eene schaduw zachtjes Ijiader Het was Macham Ik ontroerde geweldig I omdat ik meende dat hij in mijne riel zou kunnen lezen en de gednchten doorgronden die in mijn brein woelden Welk een heldere nacht zeide hij fluisterend Ja antwoordde ik onuitsprekelijk schoon groot ciroa 20 000 is door rente op rente in ongeveer dertig jaren opgeloopen tot ƒ 68 000 Eene bijkomende omstandigheid schijnt de gerechtelijke invord fcg van het bedrag in don weg te staan Sedert Maandag nu beproefde de heer G op zeer bijzondere wijze den beer L tot afbetaling te bewegen Hij bezoekt de Beurs en blijft voor den heer L heen en weer wandelen wat natuurlijk spoedig de opmerkzaamheid en ook de spotzucht wekte Esnige personen maakten er Vrydag aone aardigheid van namen den heer G in hun midden en wilden hem van de Beurs dringen Ten slotte geraakte do heer 6 in de afdeeling der schippers te recht Inmiddels had een der bezoekers een einde willende maken aan het storend rumoer de politie te hulp geroepen en twee agenten verschenen dan ook op het door hen slechts zelden betreden terrein Die vorschijning van de gewapende macht was echter t en den zin ran andere bezoekers en nu keerde men zich tegen de polietie die ondanks haar krachtigen tegenstand waarbij zij zelfs don wapenstok trok ran de Beurs gedrongen werd De agitatie duurde den ganschen middag voort De erfgenamen van Benjamin Franklin betwisten nu in rechten en geldigheid on verzetten zich tegen do verdere uitvoering van het testament van den beroemden man Franklin vermaakte aan de steden Boston en Philadelphia i6 lor ƒ 12 000 om tegen 5 percent rente uit te leenen aan jonggehuwde werktuigkundigen Na verloop van twee eeuwen moesten de raillioenen waartoe dan het fonds naar zijne berekening zou zijn aangegroeid besteed worden tot doeleinden van algemeen belang Thans na verloop van de eerste hon rd jaren bedraagt het fonds van Boston 400 000 dollars en dat van Philadelphia slechts 160 000 dollars De erfgenamen vinden daarin aanleiding om nietigverklaring van het testament wegens wanbeheer en verdeeling van het geld te eischei Albert Bache ambtenaar bij dMWne een achterkleinzoon van Franklin s dochter treedt als eischer op ten behoeve van ruim vijftig erfgenamen Bij nader onderzoek naar het uit de Umrl Courant ontleende bericht als zou een persoon door aanraking van inkt met een onbeduidead wondje in het bloed vergiftigd zijn en büna plotseling gestorven kunnen wij mededeelen dat er van aanraking met inkt niets bekend is en dat de lijder acht dagen zwaar ziek is geweest Do ziekte ontstond nit een furunkel of kwaardaardige ziekte aan den neus waarvan de oorzaak niet nader is op te geven Spoedig daarna volgde hersenontsteking met hevige koorts en vervolgens de dood De zieke had te voren dikwijls geklaagd over verschrikkelijke pijn in het hoofd IM Centrum ADVERTENTIËN Mgn n hartelgken dank aan allen die mg bg de viering ran mgn 50 JABIG JDBILÉ all ünderwgzer bewgzen van hnnne belang atelliair gaven J D BMEIS Alles is vrede Toen legde hij zijne hand op mijnen arm en hief het hoofd op zoodat ik de uitdrukking van zijn gelaat nauwkeurig kon gadeslaan en sprak pp pleohtigen toon Eu vrede moet er ook zijn tusschen ons dat is de wil van het noodlot dat sterker is dan wij Wat zal ik zeggen Messera f zoo is het In vrede dan wij hebben elkander verstaan Zoo zij het maar zeg mij Er komt eene gedachte in mü op die ik u niet verzwijgen mag Het staat vaat wij zullen als broedera leven niet zoozeer om onzentwil voegde ik er bij als wel om die vrouw daar ginder Onze gedachten zullen WÜ tot haar opheffen maar zullen onze wenschen het heiligdom niet ontwijden waar zij rust Als wij weder vrij zijn in onze handelingen en daden en het einde van onze reis hebben bereikt dan zullen wij ons nog gebonden blijven achten door onzen wederzijd chen eed niet waar Zweert gij mij dat bg aifes wat u heilig is bg de vrouw die gij lief hebt Macham wierp mij een doorborenden blik toe de mijne was niet minder dreigend Luister zeide hij terwijl hij de hand tegenzijne borat drukte ik haat u maar ik heb u deredding van Anna te danken en daarom wil ik dien eed doen ifordt venolgd De ond get opent half Oct te Gouda een Cursus in de Stenographie of Snelachrijfkunet Met deze Sten leert men het gesproken woord getrouw teniggeven Prgs 30 Voor deelneming of nadere inl adres Leiden Vrouwensteeg 8 Verschenen by BLANKENBERG en C te Leiden en overal verkrijgbaar € De Sten voor alg en bijz gebruik met op en aanm over stelsels Prgs ƒ 0 50 door H J van den BEKG Attentie s i pi Ondergeteekende bericht hare geachte Begunstigers dat zg 9 OCTOBER hare MODEZAAK zal in de Wijdstraat A Uo 174 Zich minzaam aanbevelende M L KIl T VAN Dam Openljare Terkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G O PORTÜIJN DKOOGLEEVER op WOENSDAG 8 OCTOBER 1890 des mor gens te elf uren in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt van No 1 Een aangenaam gelegen ERF en PLAATSJE aan de Gouwe te Goiida Wgk C No 38 Terstond te aanvaarden Het Huis be at beneden Voorkamer en Suite Achterkamer Keuken met Zolder en Kelder en boven Voorkamer en Alkoof 2 Vertrekken en 2 Zolders en het is van Waterleiding en velerlei gemak voorzien No 2 Een aangenaam gelegen WOONHUIS ERF en PLAATSJE aan de Gouwe te Gouda Wgk C No 36 Terstond te aanvaarden No 3 Een goed onderhouden SMEDERIJ WOONHUIS PAKHUIS en ERF aan de Spieriugstraat te Gouda Wgk F No 42 Het Huis van vele gemakken en van Waterleiding voorzien is te aanvaarden 15 October a s de Bovenvoorkamer is bg de week verhuurd voor ƒ 1 10 No 4 Een onlangs vernieuwd WIITKELHIJIS WOONHUIS met tpime Bovenwoning ERF en PLAATSJE in den Rozendaal te Gouda Wgk M No 13 Te aanvaarden 1 November a s En No 5 Een HUIS en ERF op het Jonkerserf aan den Raam te Gouda Wgk O No 441 Terstond te aanvaarden De perceelen zgn te bezichtigen Maandag 6 en Dinsdag 7 October van des mpigens 10 tot des namiddags 5 uren en op den dag der verkooping des morgens van 9 tot H uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUTJN DROOGLEEVBR voorgenoemd OpenlDare Verkooping VAN Een Heerenhuis met TtJIN De Notaris H GROENBNDAAL te Gouda zal op MAANDAG den 6 OCTOBER 1890 des voormiddaga 11 nar i et Hotel oe Zalh aan de Markt te Gou J in het openbaar VEILEN en VBRKOObSI Een ruim en aangenaam gipgen van Gasen Waterleiding voorzien HEIÏRENHÜIS met TÜIN aan de Westhaven JVgk B No 145 te Gouda Kadaster Sectie Dt No 1870 groot 4 Aren 00 Centiaren strekkende vóór van de straat tot achter aan het v ater van de Peperstraat met uitgang op de straat Het HUIS met marmeren gang en voorzien van vele gerieielgkheden bevat Beneden Groote Voorkamer Tninkamer met Warande kleine Voorkamer met Alcove Binnenkamer Open Plaats Keuken Bgkeuken en 4 Kelders met ingang vóór aan de straat Boven 2 Voorkamers 3 Achterkamers waarvan eene met Alcove Provisiekamer en 2 Zolders met Meidenkamer Te aanvaarden na de betaling der kooppenningen Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 10 tot 4 uur en op den dag der verkooping van des morgens 9 tot 11 uur Nadere informatien geeft voornoemde Notaris GROEN ENDAAL te Gouda HOLLANDSGHE TDRF Drooge HARDE TORF uit de veendergente SbApwijk in verschillende prgzen verkrggbaar bg P HOOFTMAN Jz KLEIWEG E 100 HOFF MAgSSTIC HTIlTS Te beginnen met MAANDAG a s den 6 dezer zal in de VOLKSGAARKEUKEN weder EüWTENSOEP te bekomen zgn DE COMMISSIE Steenkolen Bepöt Ehijnspoor HIBERNIA en SHAMROCK STEENKOLEN en COKES branden schoon weg en geven zeer weinig walm Bekroond met de Eere Diploma Hoogste onderscheiding Prgzen der Steenkolen en Cokes gedurende de maand OCTOBER 1890 Vrg thuis i contant Prima Kachelkolen zeer grof per HL ƒ 0 80 Mach Kolen id id 0 80 Stukken 1 10 Nootjes 1 10 Dubbel geklopte en gezeefde Gascokes id id 0 65 Gebroken Patent Cokes voor Seres en Vul kachela id id 0 65 Bg groote hoeveelheden tegen verminderde prgs Contracten voor winterlevering worden afgesloten De zaak wordt steeds op den zelfden voet voortgezet Beleefd aanbevelend S D BOOIV Oct 1890 Stationchef HCJLSTK ltlIP s OUDE GENEVER verkrggbaar bg M J BE GHAAF HOOGB GOUWE 255