Goudsche Courant, dinsdag 7 oktober 1890

1890 Dinsdag 7 October N 4343 60UDSCHE COURANT JVieiiws en Advertentieblad voor Gouda en Onistreken De inzending van advertentien kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave lOU Depots IN EUROPA 50 Bodega s OVER de Wereld Onze Port Sherry Madera Tokayer en Malaga Wijnen zijn in de voornaamste llospitaien van Europa onmisbaar geworden Verkrëgbsar te Oouda bg de Firma X CMEBAS Koopt geene NaaiSiachine alvorens eene ECHTE SINGfEBi fabrikaat der SINGER MAATSCHAPPIJ te New York op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KAL VERSTRA AT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Lange Pooten 16 Eenig Depot te s HAGE Heir s boorden manchetten en voorhemdjes zijn nit een terk perluunentachtig papier vervaardigd en met een weefstof overtrokken dat hun vat het aiterlyk aangaat verrassende overeenkonut met linnengoed geeft Ieder boord kan bgns eene geheele week lang gedragen worden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd een nieuw boord Hey 8 boorden overtrefien echter de linnenboordon door hunne buigiaamfaeid waarmede zq zich om den hals zelfs zonder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrijven wat bg te weinig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Mojr B ï OOrden eene eigenschap die ach in het dragen als voortreffeligk bewgst Be knoopsgaten zijn zóó sterk dat hunne duunaamheid bq juist uitgezochte haUwijdte niets te n enschen overlaat Hoy s boorden manchetten en voorhemdjes zijn wat passen en zitten aangaat éémg in hunne soort en zijn afgezien van hunne elegantie en gnnak welke zij ons aanbieden baitengewooc goedkoop Zij kosten nauwelijks meer als het waachloon voor linnengoed Een dozijn heerenboorden is toereikend voor lO is weken Voor jongens die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan is Mey s Fapierlinnen iabrilcaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozyn zal inzien Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel heeft uit te staan zijn Mey s boorden manchetten en voorhemdjes voor alle reiidgen van onwaardeerbaar nut jf Hinder als 4éa dozijn van een formaat en eene wijdte wordt niet verkocht Mey s labrikaat is verkrijgbaar in het magazijn van den Heer ê Ml S S Sf EIIS®1S Tiendeweg D 17 Wanneer het een of ander aldaar niet voorradig zoude zijn zoo kan men Mey s brikaat ook direct bij de firma Mey Edlicb VersandvOeschaft LeipzigFlagwitz bestellen die op verlangen gratis en porto Vfij een r k geiUustreerden prijs coarant toezendt over Mey s bOOrdOn manchetten en voorhemdjes Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van ƒ 160 ƒ 0 85 en 0 45 CACAO 6B00TES C S Gtoedkoopst adres voor Heeren en Uames Parapluies A 7 OS As Kleiweg E 73 en 73 in L08SIKG Orove Ruhr KAGCHELIZOLEN 7S Cents per Heet contant bg Oonda Snelpe tcbrtüc van A B nauuit k Zoon E HEIJ Bogen umi lémm te GOIIIA AM £S die aan deze Cursas weoBohen deel te pemen worden beleefd verzocht zich aan te geijm op WOENSDAG 8 OCTOBER van 9 tot 12 aren pe Oad Leerlingen vau de Eerste Cursus verzoek ik vrieudelgk om halt twee te komen Üe Tweede Cursus om 4 uur met teekenbe hoetten Hoogachtend ten huize van Mej de Wed Van leeuwen Botermarkt TRIPLE SEC 1 Hulstkamp Terkrggbaar by M J di OBAAF Hooge Gouwe 255 ntvang eu PRIMA JilEÜWE T € REBAS MEDICINALE PORT a PORT per FleBch ƒ 1 40 2 2 60 WITTE Port a Port ¥ Ved G van DUE DIJKGEAAP en HOOGHEEMRADEN yan RUNLAND zQn voomemens op ZATERDAG 18 OCTOBER e k AAN TB BESTEDEN Het dempen van slooten en het leggen van een binnenberm ter lengte van ruim 850 M langs den Usseldijk te Oouda Bestek met teekeningen te rerkrggen tegen betaling van 25 cents op de Secretarie van Rgnland te Leiden en bg den Heer J D RUK Opzichter van Rgnland te Oouda haj men tevens verdere inlichtingen z n te bekomen alsmede bg den Ingenieur van Rgnland te Leiden des Vrjjdags en Zaterdags van elke week TRADte MARK van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda hg P OUDSHOORN Kleiweg en bg G H LAKERVELD Gouwe C 96 Schooniwven bg P FIJN va DRAAT Alblasserdam bg de Wed J du BOER Qietendam bjj Wed v d HEUVEL en Leerdam bjj A vak WIJK Asperen bg D VERMEIJ Al en bg Wed F G VERDONK en j J KOOLEN Oudêhoom bg M TOM Probeert s v p de SODCHON THBE No S 1 25 per Vi küo De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Akonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 October 1890 Gisterenmiddag ten ongeveer S j uur arriveerde alhier de Bisschop van Haarlem wolke in Bloemendaal nabü deze gemeente werd ingehaald door eene eerewaoht van ongeveer een 40 tal ruiters die hem naar de gemeente Eeeuwijk waar hij heden de nieuwe B C Kerk inwijdde begeleidde In de afgeloopen week werd to s Gravenhage de algemeene vergadering gehouden van de vereeniging Ifederlandsch toevluchtsoord voor noodlijdende dieren Uit het door den voorzitter medegedeelde bleek dat in de jaren 1888 en 1889 respect zqa opgenomen 894 en ÏSl honden Onder de in 1888 ingebrachte waren 163 vanwege de politie terwijl er daarenboven in dat jaar nog 772 tengevolge vanden muilkorfdwaag werden opgenomen Onder deze getallen zijn begrepen 85 en 78 honden die voor korter of langer tijd voor particulieren werden verpleegd terwyl d overige met of zonder eenige vergoeding aan een goeden meester werden geholpen of waar dit mogelijk was met chloroform werden afgemaakt Het ledental is in de hiatste jaren door overlijden bedanken enz afgenomen maar niittemiu staan de financiën niet ongunstig dank zij het aanwezige fonds hetwelk bq een voortdurend zuinig beheer nog langen tijd de instelling kan staande houden Besloten werd het publiek opmerkzaam te maken op de gelegenheid die het aayl aanbiedt om zich vai honden op geschikte wijze te ontdoen en om ongeneeslijke dieren op smartelooze wijze te doen afmaken FEVILLETOK EENE BEKENTENIS Naar het Italiaanêeh VIII 17 En ook ik haat a Roberto Macham op de gsnsche aarde bestaat er geen bitterder haat en geene machtiger liefde dan de mijne Doch hier geef ik u mijna hand en mijn woord Met deze woorden waren wü aan den voet van den boom gekomen Eene zachte stem klonk van tusschen het groen der tent Het was hare stem Gaat gij den ganschon nacht niet rusten P Ja dadelijk antwoordden wij ook wq verlangen naar rust I IX Den volgenden morgen stond ik vroegtijdig op en nam twee mannen mede om op de jacht te gaan Macham wilde my volgen maar ik verzocht hem zulks niet te doen Wie zal Anna gezelschap houden vraagde ik Deze menschen zijn goedhartig on gedienstig Met welk ongeduld in Kngoland gewacht wordt op het verstrijken der concessie van de Bell Telefone Company verneemt men uit de menigvuldige klachten der Engolsche bladen Met het einde van dit jaar verstrijkt de concessie en alsdan eerst kan de telephoon zich in Engeland vïij ontwikkelen daar de verbreiding van dit nuttig instrument dan niet moer door een monopolie verhmdord wordt Tot nu toe konden in Engeland geen telephoneu verkocht maar alleen gehuurd worden en de huur was zóó hoog dat b v in Glasgow eene stad van 760 000 inwoners slechts 2000 tolephonon in gebruik waren Hoewel op wetenschappelijk on technisch gebied bijna overal de eersten zgn de Engelschen met de telephonic bijna een menschenleeftijd ten achteren Er is m Engelëdd slechts ééno firma welke telephoneu mag maken maar zij mag deze in Engeland zelf niet verkoopen Door de coueurrentie onder de telephoonfabrikanteu worden deze in Frankrijk Duitschland en Zwitserland gestadig verb rd en zijn daar niet alleen goedkooper maar ook beter Aan in Engeland waar de concurrentie beperkt i In Engeland is geen stad zoo ver gelegen dat niet iedere andere stad met haar zou kannen spreken Beeds in 1885 verbond een Eransch ingenieur New York en Chicago een afstand van meer dan 1600 KM met elkander en in Engeland daarentegen werd er met veel ophef melding van gemaakt toen de steden Glasgow en Dundee die slechts op weinige mijlen afstand van elkaar gelegen zijn telephoniach werden verbonden Eerst door het opheffen van het monopolie der Bell Telefone Company hoopt men in Engeland aan de telephoon die vlucht te geven wolke zij op vele staten van bet vasteland reeds heeft genomen Omtrent de cholera op Massowa schrijft men aan de Semaine MeiicaU dat de Italiaanschc autoriteiten in de zaak met groote nalatigheid hebben gehandeld doch Anna kan niet zonder een van ons blijven Blijf dan Messere want ook hier in onze woning is veel te verrichten Lanzerotto hield intusschen hot opzicht over do galei Behalve hetgeen er aan het schip en vooral aan het voordek moest gedaan worden was het roer in zeer slechten staat en daar w j vreesden dat wij een gevaarlijk spel zonden hebbon in geval wij een nieuwen storm moesten verduren werd het op het land gesloopt om hersteld te worden of een noodroer te maken Dus werd hot strand als herschapen in eene timmerweri en geheel bedekt met balken en planken met hamers bijlen zagen duimstokken en al die gereedschappen welke gebruikt worden bq het kalefateren van een schip Do galeislaven waren ook asn land gekomen om de matrozen bij hunnen arbeid te helpen waartoe in do eerste plaats behoorde het maken van een afdak om er al het gereedschap in te bergen en des nachts te bewaren Binnen vieren twintig uren zag hot eiland er uit alsof er een nieuwe volkplanting gevestigd was Ik bleef tot na den middag uit en doorkruiste het geheele noordelijke gedeelte van het eiland Do jacht was bqzonder gelukkig en wij hadden een overvloed van wild waarvan wij het grootste gedeelte schonken aan de vlijtige werklieden op het strand Het homerische feestmaal begon toen de zon onderging en duurde tot laat in don avond waarop do matrozen en galeislaven weer naar boord gingen en nadat Lanzerotte op alles orde had gesteld keerde ADVËRTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GROOTB LBTTBEB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Niet alleen hebbeu zij van een besmet schip latoc ontschepen en aldas de ziekte doen binnenkomen maar ook hebben zij gedurende verscheidene dagen het bpstaan der ziekte verzwegen waardoor dus alle schepen die haven mochten aandoen en gevaar liepen besmet te worden Er bestaat geen vrees dat de ziekte zich naar het buitenland zal voortplanten daar Osman Digna om geheel andore dan gezondheidsredenen alle verbindingen tusschen Massowa Soeakin on het N jldal houdt afgesloten hetgeen meer waarborg geeft dan de waakzaamheid der Italiaansohe ea Egyptische autoriteiten Uit Aleppo verneemt hetzelfde blad dat de epidemie die daar op 7 September hare intree deed zich op onrustbarende wijze uitbreidt De sanitaire kordons door de Turksche autoriteiten om de besmette plaatsen getrokken waren weldra zelf aangetast De ziekte kenmerkt zich daar door een b zondergrootsterflecijfer nl 73 pet der aangetasten Het schijnt dat do ziekte in Syrië met door bedevaartgangers uit Mekka ia aangebracht Zij is nL niet het eerst te Aleppo opgetreden maar to Or i en te Makoneey en heeft dus eene richting gevolgd van noordwest Mar zuidoost Het schijnt dat de ziekte moet worden toegeschreven aan die welke in het begin van den winter in Perzie woedde waar zij sedert nooit geheel verdwenen is De toestand is ernstig do epidemie beeft reeds de kust bereikt zoodat besmetting der havens met name van Alexandrette te wachten staat Ook in Spanje maakt do cholera nog steeds talrijke slachtoffers Een rapport van den Franschen consul te Valencia noemt den toestand van die stad zeer slecht Van don 16on tot den 23on Sept kwamen 86 sterfgevallen voor op 124 aangetasten dus eene sterfte van 69 pet dat is 10 pet meer dan de Tonge weken Sedert den 23eD is de toestand nog verergerd hij terug naar de open plek waar wij ons gevestigd hadden Den volgenden dag bood Macham aan om op zijne beurt op do jacht te gaan Ik nam dit zwijgend aan Dat was een gelukkige dag voor mij en mg n hart sprong op van vreugde toen ik zag dat hij zich met de jagers verwijderde on tusschen da laurieren verdween Indien giJ het goed vindt zeido Anna toen wij alleen waren zullen wij naar gindschen waterval wandelen Zij weigerde den arm dien ik haar bood om naar boven te klimmen O neen ik ben nu niet meer zoo vermoeid als eergisteren riep zij lachend uit wij zullen zien wie van ons beiden het snelst loopen kon En waarlijk zü liep niet zij scheen over den grond te zweven als eene bosshnimf Zü had het rijkleed waarmode zij te Bristol aan boord was gekomen opgenomen en met een haak om haar middel vastgemaakt en hare vlugge voetjes lietennauwelijks een indrukaol na op het groene mostapijt dat de zachte holling bedekte Do duiven die haar reeds kenden fladderden rond ons Die lieve diertjes riep zy uit men moest die nooit dooden en met do hand lokte ly en riep hen tot zich Hebt gij het gisteren niet opgemerkt Madonna antwoordde ik Wij hebbon veel wüd geschoten maar die blanke vogels werden door ons gespaard