Goudsche Courant, dinsdag 7 oktober 1890

ders uit den weg te niimtn dtt an point de vue des moeurs les éoarts sont moiu nombreux qu aülours et les accidents dont los jeunes lilies sont viotimes rares dat men ten onzent minder dronkaards ziet dan in België en Frankryk dat de Nederlandsohe werkman onbetwistbaar beter gehuisvst beter ingericht en in alle opzichten gelukkiger is dan zgn geljjken b j andere volken dat het leven van den Hollaudschen arbeider goedkoop is en de groote meerderheid eeu zekere mate van welvaart geniet wat de schryver misschien minder stellig zou hebben neergeschreven als hy eenige arbeidersbudgetten had gehad niet oordeelde naar hetgeen hy van hooren zeggen had en ook had geweten op welke wijze en vooral met welke voeding de werkman met een loon van 8 a 12 gulden rondkomt maar deze en dergelijke minstens voor tegenspraak vaatbare stellingen bevestigen alleen de waarheid dat de vermogenden zich over t algemeen geen duidelijk begrip vormen van den toestand der arbeidende klasse Doch al doen zij wel eanigsiins afbreuk aan de waarden van de lofzang waarmede de heer d Anethau zijn artikel besluit en al mist het artikel dus de waarde van oen wetenscbappelyke studie over t algemeen IS er toch zooveel uist in dat het ons genoegen doet op dfze wyze bekendheid te geien aan hetgeen ten onzent in de arbeiders quaestie wordt en werd gedaan Laten de lezers der Kéforme sociale ons maar voor wat beter aanzien dan we zyn dat hindert zoo erg niet UaagKht Courant In sommige gedeelten van Engelsch Indic is het nog zoo slecht niet tandarts te zijn voornamelyk in Hyderabad niet Ben heer van dat vak was bij den Nizam geroepen en voor het uittrekken van oen paar van Zijner Hoogheids kiezeu kreeg de man een douceurtje van 8000 ropyen ruim 9000 gulden De Nezam betaalt werkelyk vorstelyk Men schrijft uit Leeuwarden aan het Dagblad va Nederland Men weet dat een der concessies die bier en daar den Arbeiders wordt gedaan hierin bestaat dat men den aannemer van uit te voeren werken verplicht do werklieden die hij het werk laat uitvoeren tegen ongelukkeu en invaliditeit te verzekeren Ook de gemeenteraad van Leeuwarden meende dezen zomer dit pad te moeten bewandelen en dientengevolge kan men in de bestekken van werken voor de gejneente uit te voeren het volgende artikel lezen jyDe aannemer is verplicht al de onderbazen opzichters werklieden enz niemand uitgezonderd welke op het werk hetzy middellijk of onmiddellyk iu zyne dienst weikzMm zijn gedurende den geheelen duur ven het werk d w z tot den dag waarop de termyn van Ie aflevering plaats vindt tegen ongelukken te verzekeren by een solide verzekeringmaattchappij ten genoege van burgemeester en wethouders Deze verzekering moet zoodanig zijn dat ingeval den onderbaas opzichter of werkman een zoodanig ongeluk treft dat den dood ten gevolge heeft aan de naaste betrekkingen ƒ 1000 in eens wordt uHtotaald ingevdrl et ongeluk tijdelijke onbekwaamheid tot werken ten gevolge heeft den werkman ééa gulden voor eiken werkdag dat werken hem onmogelijk is wordt uitbetaald ingeval het ongeluk levenslange invaliditeit tenge terug te stroomen en rich eindelyk in breede golven in de vallei te storten Daarop wees zij my midden in den stroom eene kleine drijvende masaa en eene kleine plant die steeds door het afkomende water heen en weder geslingerd hare breede en schitterende bladeren trillend bewoog Ziet gij die arme plant die elk oogenblikdreigt te bezwyken SraKi aU voegde zij er optreurigon toon by even sla ons schip te middender golven Maar God zeide ik heeft ons ichip gered en zal ook die plant redden Ja dat zegt gy wèl hernam zij waaromzou hij baar anders daar geplaatst hebben tusschendie beide woestaards die elkander steeds bestrijden en haar zwakken stengel in gevaar brengen jjbuigt zich onder eiken schok daarin ligt harekracht En riet gy Mesaer Oentile zelfs te middenvan al die beproevingen heeft zy nog gelnk zij heefteen knop gezet Wilt gij dien hebben P id ik ojiepringend Neen neen o God gij maakt my bang riep zy terwyl zy my tegenhield Ga lieverginder daar onder die rota waarvan die troaaenwitte bloemen afhangen en haal mg die Dat ilook niet gemakkalyk voegde zij er bij om er my mede te verzoenen De bloemen die Anna verlangde wiien immortellen Zy groeien aan etniikea en zijn stervormig Het is ean goed terschijnsel dat de diplomaten rich tegenwoordig niet zelden bezighouden met het Taraamelen van gegevens omtrent maatschnppelyke toestanden in de landen waar zij vertoeven en daarorer rapporten opstellen Op die wijza kunnen z j nuttig werkzaam zijn en hun vaderland door het Toorbeeld van andere volken aansporen tot verbeteringen Aan dergelpe stukken mag men echter omdat er allicht meer waarde aan wordt gehecht dan aan beschouwingen van particulieren den eisch stellen dat z dan ook met groote nauwkeurigheid worden opgemaakt op grond van ernstige studie on met buitengewone voorzichtigheid bij hot trekken van conclusies die do vreemdeling objectiever maar ook moeielijker juisi kan vormen Met veel belangstelling namen wy in dezen gedachtengang kennis van een artikel over den toestand der arbeidende klassen in Nederland door baron Jules D Anethan zoon van den Belgischen gezant alhier geschreven voor het tydschrift la B formo Sociale Het getuigt dat die diplomaat van zijn verblijf hier te lande gebruik hoeft gemaakt om zich een degelijk begrip te verschaffen van de HoUandsche arbeidstoestanden en met genoegen zagen wij dit beknopte meerondoels juiste overzicht op deze wijze ter kennis komen van hen die onze taal niet verstaan Doch vooral in igne doorgaaus zeer optimistisch gestelde gevolgtrekkingen 13 de heer D Anethan dunkt ons wel wat verder gegaan dan wenschel jk ware Hg die zelf uitvoerig van onze vermaarde Enquêteverslagen melding maakt had b v voor ichtig gedaan indien hij minder stellig had verzekerd dat ie vaderlijke bezorgdheid der patroons en de door hen genomen beschermende maatregelen een wet tot de bescherming van de arbeiders onnoodig maakten Dat een vreemdeling b v de vaderlijlce bezorgdheid der Regouls voor de arbeiders iu de biscuitoreos en die der Amsterdamsche waskaarsenfabriek Toor de vrouwen die op een zachte plank moesteu slapen niet kent is hem niet kwalijk te nemen maar hij moest dan liever niet over die rSoUicitude toute patemelle spreken Verzekert hij in zijne mededeelingen omtrent de poorwegbeambten dat b v bij de EipIoitatie M j die raste regel is dat elke conducteur om de vyf dagen een geheelen dag vrij heeft behoudens enkele buitengewone omstandigheden dan komt het ons wel wat twijfelachtig voor of do schrijver voldoende op de hoogte is of van den vasten regel of van den omvang van zijn nsauf Wanneer hij mededeelt dat men algemeen in 1886 de noodzakelijkheid aannam van een normalen arbeidsdag dan glimlacht de HoUandsche lezer enigszins en vraagt hij zich af of de overige feiten in dit rapport evenveel geloof verdienen Gelukkig echter maakte de heer D Anethan zich slechts aan enkele van zulke dwalingen schuldig Toon melgk in zijne appreciaties Dat het socialisme al sinds een 40 tal jaren hier te lande eenigermate ingang heeft gevonden en dergelijke kleine onnauwkeurigheden buiten aanmerking gelaten komen ons de feitelijke mededeelingen meerendeels nauwkeurig voor Wel zouden w j wenschen dat dit ook het geval ware met zijie verzekering dat de fabrikanten rich hebben verstaan om door soheidsgerechten op minnelijke wijze geschillen met hunne arbei omdat ik die ééne niet dooden wilde welke zich onlangs op uwen schouder plaatste Zoo praatten wij voort terwijl wij achter het laurierboschje den heuvel bestegen Toen wij den top bereikt hadden vertoonde zich de waterval in al zyne woeste schoonheid Het was een aangrijpend gezicht niet zoozopr door de hoeveelheid water die niet buitengewoon groot was als we door den vorm der rotsen die twee vlakken vormden geheel met scherpe punten bezet en den waterval wel tweemaal 100 groot deden scliijnen als hij was Nadat de zilveren stroom door de rotsmassa s was heengebroken die met een zacht mos begroeid waren waarop tier en daar hooge varen planten prijkten verdeelde hij zich in schitterende waterstralen die ruischend en schuimend pijlsnel nederschoten in eene diepe bedding van steen en aan den zoom gekomen van de tweede kom aan welks oever wy ons bevonden rich met geweld van eene vrij aanrienlijke hoogte stortten Het gestadig geraas van den waterval hinderde ons niet daar wij hooger stonden en het klotsen der golven die terug geworpen als in dichten legen uiteenspatten verspreidde rondom ons eene aangename frischheid Wy zetten ons neder op het groene tapyt bijna aan den oever van den stroom Anna bleef langen tyd opgetogen hel mstelooze water beschouwen dat boven bij de rota in stralen verdeeld zich spoedig als in één bundel vereenigde om een oogenblik iTUtig voort te vloeien zich dan weder te verdeelen volge heeft de som van 1000 aan den werkman zelf wordt uitbetaald bij gedeeltelyke invaliditeit naar verhouding enz Nu wilde het geval dat den 7e Aug de ververskneiht J Kok van de ladder viel en dientengevolge oveijleed Dit ongeval geschiedde aan een der gemeentewerken De aannemer van het werk de heer Jager had de werklieden verzekerd bij de Kerete Ned Vorzekoring Maatsohappy enz te Hage Men zou denken dat nu overeenkomstig de 2e al van b g irtikel uit het bestek dor weduwe Kok 1000 in e ms werd uitbetaald Dit geschiedde echter niet Den 28n Aug zonden B en W dezer gemeente haar een pohrijven waarin haar medegedeeld werd dat z j vervolgens levenslang een weekgeld ad ƒ 1 80 zou ontvangen welk bedrag zij eiken Woensdagavond kou halen aan den Stadstimmerwinkel als wanneer daar ook de betaling der weekloonen aan de stsdiarbeiders geschiedt De betrokken weduwe weigerde en V eigert nog met deze schikking genoegen te neme 1 Nu dan zal haar de ƒ 1000 worden betaald meent gy vellicht lozer P Neen dat gebeurt niet en men sohyn t zelfs m i ongeoorloofde pressie op haar t e willen uitoefenen Althans de heer Sobierbeel heeft haar in zyne hoedanigheid als diaken der Nod Herv J kerk alhier aangezegd dat zij niet valt in de bedoeling oangezien zy die 1 80 per week kan krijgen uelke h j haar raadt aan te nemen Uit een ingezonden stuk van den agent dor betrokken verz maotsch in L C blykt dat de mij aan d aannemer 1000 heeft uitbetaald Er werd nu mét de volledige en uitdrukkelyke toestemming van dl I weduwe altijd volgens het beweren van den agent een lyfrente voor haar gekocht van ƒ 93 60 en de pol daarvoor aan B en W gezonden Natuurlijk is onze goede itad in dezen in twee partyeii verdeeld Der weduwe K is geen geld tertrouwdl het zou spoedig op zyn een zoon zit op t oogenbli in de gevangenis B en W hebben gelijk zoo gehandeld te hebben in een oogenblik de 1000 verkwisten en dan armlastig worden ziedaar wat er van zov gekomen z jn Ztk de eene redeneering Ëa de andi re De weduwe is een flinke vrouw die met haar 1000 mooi een zaakje zou kunnen beginnen en dan worden ar luchtkasteelen gebouwd op de flinkheiil fermiteit enz der bewuste weduwe Ondeinsaohen is dat de quaestie niet maar dient worden uitgemaakt of B en W eener gemeente het reoht hiibben te beschikken over de uitkeeringen in een gevkl als dit In dii speciaal geval willen B en W blijkbaar do armenkai verzekeren maar niet de zelfstandige positie van den invalieden werkman of zoo hij sterft die van zyne naaste betrekkingen Aan den eenen kant wordt beweerd dat B en W daartoe ten volle gerechtigd zijn en heeft het D B dezer stad in dien geest gehandeld Heel zeker schijnt men echter niet te zyn althans het desbetreffende art in de bestekken is na deze geschiedenis onmiddellyk gewyzigd als volgt De woorden Solide Verzekering Maatschappij in de ie alinea ijn vervangen door Eerste Nederlandsohe Verzekering Maatschappij op het leven tegen invaliditeit en oni elukken gevestigd te s Gravenhage in de volgende alinea s zyn de woorden aan de naaste betrekkingen en den werkman door Burgemeester en VVethouders vervangen Een koddigen indruk geeft het als men bv leest dat zooal de madelieven in onze velden doch veel grooter zij duren maanden en jaren zonder te verwelken daaraan ontkenen zij haren naam Vol veriangen snelde ik heen beklom do rotsen plukte zooveeT ik slechts kon van die witte bloemen en toen ik weder by haar gekomen was begon ik die tot een krans te vl ohten terwijl ik haar vertelde boe zy heetten en welke gedachten zy opwekten in myne ziel Immortellen ja waarlijk Madonna ontloken door den zoelen adem van deze lente zullen zü langer leven dan mijn beeld uwe ziel Waarom zegt gij dat Gelooft gü dat de dankbaarheid zoo kort duurt in het hart eener vrouw PAltijd zal ik aan u denken als aan den edelstenonder hen die ooit mijne achting verdienden I Ach vervolgde ik en toch als wij diteiland verlaten hebben dat maar al te spoedig gebeuren zal dan zal de Ventura u brengen aan de Spaanscha kust en gij zult verdwynen voor altijd verdwijnen van voor mijne oogen o gy schoone verschijning die mij het leven zoo dierbaar hebt gemaakt Zij bleef een oogenblik in nadenken verzonken ik zweeg vol angstige verwachting Gü züt nog jong begon rij met eenazachte trenrige atem en de ohristenheid bezit veleedele vrouwen bloeiende van schoonheid en rijkaan bekoorlijkheden die er trotaoh op zouden lyn zoo zü n mochten toebehooren Worit venolgi ingeval het ongeluk tijdelijke onbekwaamheid tot werken tengevolge heeft aan B en W een gulden voor eiken werkdag dat werken den bedoelden werkman onmogelijk is wordt betaald De laotste flpuwo alinea luidt dan ook Ingeval eenig werkman onverhoopt eenig ongeluk overkomt blijft de bepaling van de wijze woarop het teu bato van wion der nagelaten betrekkingen de uit te keeren verzekerde som zal plaats hebben eenig en alleen aan B en W Men ziet dot men met wat goeden wil en eenig oordeel vol zoo ongeveer kan raden wat het bewuste art inhoudt Ik bon echter van oordeel dat een en ander juist niet zal dienen tot wogueming dor ellendige gevolgen van ongelukken waaraan onze werklieden steeds bloot ataon Zooals ik boven roeds zei vind ik he dringend noodig dat er worde uitgemaakt of de wet op het verzekeringswezen of welke wet dan ook de beschikking over do uitgekeerde gelden laat aaiy B en W in t algemeen aan ieder die een werk laat uitvoeren waarby hij den aannemer heeft verplicht z jne werklieden to verzekeren Gisteren woa het zestig jaren geleden dat in 1830 Koning Willem I het te wapen tegen de ZuidNederlanders deed weerklinken met de volgende proclamatie Wij Willem bij de gratie Gods Koning der Nederlanden Prins von Oranje Nassau Groothertog van Luxemburg enz enz enz Aan allen die deze zullen zien of hooren lozen ilut I Getrouw aan den eed op de grondwet gedaan en overeenkomstig de verplichtingen die wij ten aanzien onzer bondgenooten vervullen moesten hebben wij tot hiertoe vruchteloos alle middelen tot demping van den gewapenden opstand in He zuidelijke gewesten beproefd Door de zich met verbazende anelheid opgevolgde gebeurteniasen buiten staat om de getrouwe ingezetenen aldaar tegen de overmacht te beschermen gevoelen wij dat het noodzakelijk is thans uitsluitend bedacht te wezen op het welzijn van die doelen van het Ryk wier onwankelbare trouw aan Ons huis en aan de instellingen eener welgeordende maatschappij ook nu weder zoo ondubbelzinnig aan don dag is gelegd Gij ziet hoe spoedig de beginselen waardoor een beklagenswaardige menigte in beweging is gebracht tot de vreeselijkste jammeren hebben gevoerd Uwe bedachtzaamheid uw plichtsgevoel uw opgeklaarde zin voor waarheid on recht bovenal het geloof aan God die de wreker der ongerechtigheid is behoede n om door den stroom te worden medegesleept De handhaving van die vrijheid welke in de Vereenigde Nederlanden eeuwen lang heeft gebloeid zou alsdan wellicht voor altijd onmogelyk en uw verderf onvermydelyk zijn Uwe krachten bewoners dier trouwe geweaten worden in deze oogenblikken tot bescherming van uwen geboortegrond vereischt De toestand van dit ryk vordert dat eene algemeene wapening te dien einde spoedig tot stand gebracht zij en dat dezelfde veerkracht die elders tot vernieling aangewend wordt hier tot behoud van al wat u dierbaar en heilig is in het werk worde gesteld De grondwet schrijft in oraatandigheden golyk die waarin wy thans zijn geplaatst het dragen der wapenen voor als een der eerste plichten van alle ingezetenen van het rijk Dit voorachrift komt met uwe wensohen overeen Welaan I te wapen op de dringende bede van uwen volst Te wapen voor de zaak van orde on van reoht Te wapen onder ootmoedig en biddend opzien tot den Almaohtigen God die Nederland en Oranje zoo dikwerf uit de grootste gevaren heeft gered Wij gelasten de hoofden der stedelijke en plaataelyke besturen onmiddellijk de maatregelen te nemen door welke deze vrywillige wapening naar gelang van de onderscheiden gesteldheid der localiteiten met den moesten spoed en op de meest doeltreffende wijze plaats hebben kan Zy zullen tot regeling derzelve onzentwege spoedig de noodige voorschriften ontvangen Voor de aanvankelijke maatregelen worden geen bijzondere bepalingen vereischt vermits hetgeen te dogn valt door t aderlandsliefde wordt aangewezen En zal deze alomme worden afgekondigd en aanpepkkt waar znlks te doen gebruikelyk is en voorts in het Staatsblad worden geplaatst Gegeven te s Gravenhage den 6 October des jaars 1880 van Onze regewing het zeventiende get WILLEM Van wege den Koning get J G DB MEIJ VAN STREEFKERK De opmerking van den Haagschen oorr der Zutf Ct dat de kansen der legerwot zouden klimmen als de mioister van oorlog kon besluiten de num merverWisseling te behouden wordt door de Tijd niet als gegrond erkend Dit zou meent het blad eenvoudig boerenbedrog zyn Wil nummervorwisseling ruiling van nummer tusschen de ingeschevenen eener zelfde lichting ieta beteekenen dan ia allereerst noodig dat een zeker getal miliciens vrijloten en dus voor anderen in de plaata kunnen treden Zooals reeda vroeger uitvoerig werd aangetoond zal dit bij aanneming von het tegenwoordige wetaontwerp geen plaats hebben Het getal van hen die voor den dienst geschikt zljade jaarlijka vrijloten zal niet meer bedragen dan ongeveer driehonderd en nog worden deze niet absoluut vrijgelaten maar oangewozen om in ooriogstijd te worden ingelijfd by een aanvoUingareserve In hel stelsel der aanhangige legerwet ware dus nummervorwisseling eenvoudig een wassen neus Hoe geestdrift voor het Boulangismo werd opgewekt Iedereen weet dat de Parijzer camelota of dagblad venters van de fiue Montmartre een belangrylc aandeel hebben in het verwekken van geestdrift voor het Boulangiame Waar de generaal ook heenging overal werd hij omringd en toegejuicht door dezo heesohe omroepera Dezer dagei heeft een der jongens van dit slag die bij de Boulangia on als Paulus Ie petit bekend waa een reporter oenige ontbuliingeu gedaan Paulus Ie petit ontving ala hoofd der bende twintig franes van graaf Dillon de gewone schreeuwers twee en de onderofficieren van het leger 4 franca Bij de voorstülling van Michel Strogoff in een der schouwburgen werd het publiolc plotseling opgeschrikt door het patriotisme van den kleinen Paulus en zijne manschappen die uit al hun macht schreeuwden Five la Jlussie Fme JSoulangerlii Een ander grootsch voorval in de annalen der venters waa do intrede van generaal Boulauger m de Kamer Te Amiens waar het opperhoofd dor Camelots door Mermeix aan Boulauger waa voorgesteld moest hij het kind van den mijnwerker spelen welke rol hij op de volgende wijze zeer waardig vervulde Te midden van het gedrang werd het rijtuig van den genoraal plotseling stil gehouden en de wees von den mijnwerker op de trede van de equipage staonde werd hartelijk omhelsd door den ex minister van oorlog die hem beloofde zijn ongelukkige ouders te zullen ondersteunen Deze vertooning werkte uitstekend op het omslaande volk dat den generaal onstuimig toejuichto Een zonderling reiziger kwam dezer dagen te Odessa aan nl de Spaonscbo Grande en millionair Don Doreal Assento die niet anders slapen kan don in een spoorwegen een stoomboot of een omnibus Don Doreal heeft sedert meer dan 4 jaren niet in een bed geslapen en leidt jjeheel een nomadenleven Te Odessa kwam hij met de atoomboot uit Konatantinopel en vertrok om 11 uur a avonds weder Den volgenden morgen kwam hy terug om de stad te bezichtigen en reisde des nachts naar Moskou van waar hy naar Petersburg zal gaan om dan verder het geheele lond doorkruiaen Hij verkeert iu voortdurenden angst den laatsten trein of omnibus niet te halen waardoor hy gedwongen zou zijn in een hotel te overnachten BoUenlandscb Overzicbt Keizer Wilhelm die eenige dagen in Murateg met keizer Trans Jozef heeft gejaagd komt porgen te Weenen terug By de komst des keizers te Weenen waren de Ooatenrijksche en Hongoarsohe ministers nergens te vinden Noch bij de receptie noch bij het feestmaal in het paleia te Sohonbrunn waar toch vele militaire burgerlijke autoriteiten genoodigd waren heeft zich een der miniatera vertoond Natuurlijk viel dit verschijnsel terstond in het oog vooral omdat de keiier ook nu weer alleen den minister van binnenlandsche zaken graaf Kalnokjr een bezoek bracht De reden van de afwezigheid der ministers is blykbsar te zoeken in hetgeen voor twee jaren by het eerste bezoek des keizers gebeurde De jeugdige Duitsche keizer toonde toen zyn ontevredenheid over de antiDuitsche politiek welke graaf Taaffe tegenover de Czechen volgt zoo d idelyk dat de ministerpresident zich daardoor zeer gegriefd achtte Niet alleen bezocht de keizer graaf Taaffe niet maar ook zag Wilhelm den minister president geheel over het hoofd toen na zyn vertrek een regen van ridderorden en ondencheidingen op de ministers ambtenaren en officieren nederdaalde Blykbaar hebben nu alle ministers party getrokken voor graaf Taaffe en zich daarom by wyze van protest tegen de vorige handelwy ze van den Duitschen keizer nu geheel op den achtergrond gehouden Nu de taak is opgevidlen en besprokeil wordt zal een verklaring van officieuze zijde wel niet achterwege blijven maar de waro reden zal wel te zoeken zijn in de minder vriendschappelijke verhouding tusschen keizer Wilhelm en graaf Taaffe Da Vossaclie Zeitung noemt de nieuwe 8 pCts leening die de regeering voornemens ia aan te gaan een financieele gebeurtenis voor het Duitsche volk dat aan binnei ndscho papieren van zoo lagen rentevoet niel gewoon ia Wel sloten de kleinere Staten o o Saksen en Hamburg S pCts leeningen maar de gezamenlijke waarde daarvon was zoo gering dat zo nooit grooten invloed konden Wat is do roden vraagt het blad dat de regeering zulk een waagstuk begaat in een tijd nu de rentevoet weder stijgende is Dit kau alleen gerechtvaardigd worden ala men aanneemt dat van leeningen met hoogere rente tegenwoordig geen noomenswaardige bedragen geplaatst kunnen worden Hoe verklaart men vraagt de Vossische Üeitung verder dat de 4 pCts ataatsleening drie percent de 3 j pCts leening 6 g pCt lager in koers is dan verleden jaar Het antwoord is dat men gewend waa den rijkdom vau het Duitsche volk te overschatten en vergeten had dat op de volte jaren magere konden volgen Looningen op leeningen werden uitgegeven alsof de bron onuitputtelyk was Tot het jaar 1876 had het Duitsche rijk dank den Fronachen milliarden in t geheel geen schuld Daarna begonnen de leeningen die als een lawine in omvang toenamen In t einde van 1886 bedroeg de Staatsachttld reeds De 3 pCts leening zal het publiek tegen een koers van 87 pCt worden aangeboden De Fossische Ziüung betwijfelt of deze koers gerechtvaardigd is want dit beteekent een rente van 3 44827 dua minder dan 3 5 pCt Het is zeer de vraag of hiervoor een voldoend aantal liefhebbers zal worden gevonden te meer daar de ervaring der laatste jaren getoond heeft dat men ook op de beste papieren door koeravereohil belangrijke verliezen kon lyden Men weet dat op grond van do berichten iu de Duitsche bladen langzamerhand algemeen de overtuiging is ontstaan dot de socialiatenwet gevallen is omdat de keizer de opheffing wenachte en dit een der redenen ia geweest waarom Bismarck werd ontslagen Betrekkelijk geruimen tijd ia dit algemeen geloofd en zie nu de termyn voor de aooialistenwet werkelijk verstreken is blijkt dat wy hier te doen hebben met een legende die bijna geaehiedenis werd om straks door den eenen geschiedschrijver den anderen te worden nagesohreven Gelukkig voor do waarheid wordt nog intijds een spaak in t wiel gestoken en gezegd hoe de zaak zich aigenlyk hoeft toegedragen Den 24 Januari werd er kroonraad gehouden d w z groote Pruiaisohe Ministerraad onder voortzitting van den Keizer Al de Ministers ook Bismarck waren tegenwoordig Er werd meedoeling gedaan dat al de Duitsche Vorsten de verlenging van de socialistenwet wensohten ook de Keizer De Ministors eveneens De nationaal liberalen iu den Rijksdag waren bereid voor het nieuwe ontwerp de socialisten wet in den bestaanden vorm maar voor onbepaalden tijd te stemmen mits het verbanningsartikel werd verwyderd De conservatieven en de nationaal liberalen maakten zooals men zich herinnert in den vorigen Rijksdag do meerderheid De Keizer en de Ministers waren tot genoemde concessie aan de nationaalliberalen bereid uit overweging dat met die ooucesiie het tüdelyk bestaan van de sociolistenwet werd opgeheven wat èn do Duitsche vorsten èn de Pruisische Ministers wenschelyk achtten Alleen Bismarck verklaarde zich tegen Hij meenden dat de bestaande socialistenwet niet scherp genoeg was en in plaats van concessies te doen aan de nationaalliberalen de bepalingen eer verzwaard moesten worden De Rgkskansolier wilde liever het ontwerp in den Rijksdag aanhangig laten afstemmen om later met beter kans van slagen op het nieuwe scherpere ontwerp terug te komen Schoon Bismarck met zyn gevoelen geheel alleen stond gaf de Keizer toe omdat hy een breuk met Bismarck wilde vermijden Den dag na die zitting van den Kroonraad werd de Rijksdag ontbosden en daarmee was het lot van den socialistenwet beslist Noch de Keizer noch de Pruisische Ministers zyn echter na dien tijd van gevoelen veranderd ten opzichte van de socialistenwet maar zooals de nieuwe Rijksdag was samengesteld begrepen zij dat het vergeefsche moeite zou zyn met een nieuwe socialistenwet voor den dag te komen waarvan het gevolg zou geweest zyn een conflict met den Byksdag en dit werd