Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1890

mm LOTEJV in de VeRLOTIIVCS Woensdag 8 October X 4344 1800 BIJ GELEGENHEID DER Vrij © P4ard ©n inar33 t ZIJN I s BEKOMEN BIJ I A BB11 K HA1 Lange Tieiidew e GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brkndt praotUMraad OuMabaaran n oor hof Psbllok iditoop aannnaAm xokor workoaa oa oatfobadelljk Hnliinilddel Boptooia oer iio Inaendlng van advertentiön kan gescbieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Ut vordeo o n hart laahto tfdiig db r TroawM 1 Om Bleh by dfw ainkoop tlHbe hemien tenn navfaaaatctf nreparatcn vraita mén In df apnthakeo t Éli naar da Alleen eCbte Xn nllcn vawidea Apotheker Rlehard Braadt Pr e Jer dnoi mti gebniik an ij inK o Conui leïte naawWAriK elf op dat het klertioweif afgedriikt door it heRctprhnde pp het roode veld ea de haDdteekehlng Hehd Brandt Ich op i der duoo Uoorildepot V E tvan Hanten Kolir te Boiterdam werken is sedert 1873 toen de laatste uitgaven voor de groote vaartverbetering door geleend geld ziJn gedekt geen leening gesloten schoon allerlei nieuwe gebouwen zgn verrezen de rioleering geregeld is voortgezet en nieuwe straten ziju aangelegd De schoolbouw volgens de nieuwe wet is geschied zonder nieuwe lasten te leggen op de burgerg Vergelijkt men den toestand onzer financiën met die van andere gemeenten dan moet inderdaad erkend worden dat het gemeentebestuur met beleid de gemeentehuishouding heeft beheerd Deze overtuiging was zoo levendig bg ons dat wiJ de eerste aankondiging van de noodzakelijkheid om nieuwe bronnen van inkomsten te scheppen met eenigszins ongeloovigen glimlach ontvingen Wg meenden te doen te hebben met een op zgn standpunt niet af if keuren streven van bet dagelgksoh bestuur om de gemeentekas buitenaf den naam te doen behouden van min of meer noodlijdend te zjjn Immers de intreUfing van ho verlof tot heffing van belasting op de vaart door de gemeente die toegestaan is tot ultimo December 1894 hangt steeds als het zwaard van Damocles boven ons hoofd en tot verkrijging eener nieuwe concessie IS de precaire toestand der gemeente middelen geen te versmaden argument Doch de aandachtige inzage der begrooting heeft ons eenigszins tot andere gedachten gebracht Meer en meer wies bg ons de overtuiging dat het inderdaad mot het oog op de onzekere toekomst geraden is langzamerheid uit te zien naar nieuwe inkomsten ten einde de gemeente om te sterven Ontroerd reikte zij mij de hand die ik aangreep en door hartstocht vervoerd aan mijne lippen drukte De kus was zóó vurig dat Anna verschrikt hare hand terug trok Waarom vraagde ik bevend Ach riep zij uit op een angstigen toon maak mij niet ten tweede male schuldig Snikkend was ik neergezonken es bedekte myn gelaat met mijne handen Kom Messer Gentile kom mijn vriend wees sterk zoo gü wilt dat ik het ook zyn zal Uw lot is het mijne Ook mijn leven is verwoest Op haar smeeken bij den naam van vriend bief ik het hoofd op en als vernietigd zag ik haar in het bleeke gelaat Zij ging voort Dia noodlottige reis heeft mij veel geleerd Ik weet niet en verlang ook niet te weten wat deman denken zal dien ik verlaten heb Wat gebeurd is is niet geheel myne schuld ik zou er zelfskunnen bijvoegen dat ik tegenoveï dien man geene schuld heb Maar voor den hemel De vrouw die een verbond verbreekt bezworen aan den voet van het altaar in den heiligen naam van God mag niet op vergiifenis hopen Waarom Ik weet hot niet die wet is hard doch het is eene wet en ofschoon het hart eener vrouw zich verzetten moge tegen den band die haar tot slavin maakt tegen haren wil toch heeft zij zwaar gezondigd daar zij sterven kon en toch met wist te voaral ook 1 de verandering van Rgkskanselier niét venso iel k geacht oodort 10 iaroB door Profoosoroa toocopMt OB MiaboToloa au oo I Genees en Prol Or VlrOhOW B rlljn r Gletl Mün h n t ticlam Loipiig t rJAlussbaum MOnchoo pérti Amitwdmi T Korczynski xraicau bU Bgoringen In de kwaloiwir lonr laat vaa mÜT daroado voratopplaa aa de Mftai eti Iiiioali KooilpUa dilïj Vhold I fobrok aaa oétiBaf tu BUk rd Bimi l Totdeo o i lun iuli Voortdurend luiden da berichten uit Portugal verontrustend en geheimzinnig het laatste waarsohijulyk dank zij de regeeringsoenauur Men vreest dat de samenstelling van het nieuwe ministerie zoodra diteen feit is tot nieuwe rustverstoring aanleiding zalgeven Vooral de handelsstand verlangt naar he einde van den tegonwoordigen toestand nant dezais op den duUrAorinoadbaar In de banken is bijnMgeen goud voorlanden particulieren houden allee 0 i daar een crisis Binnsn korten tijd te wathten is De groote stoommellfabrieken hebben alle bet werk geV staakt daar lijJ naar het heet toiltevolge van Uil laatste verhoogi g der gru recht n a ihts met verlieswerken en geenikoron meer om te velmalen hebben Alle handel stajt stil Onder een ftiheiUpellende stilte giilgen de verjaardagen van llen koning en de konifan op éen dag 28 Sept llende vol rbij wegensjfUn ge nd heidstoestand nn dom Cte los vond e n cour ni tplaats sAvonIs warei af een de opeqbare gebou wen gcillumincMd h I e AmerikaaS h sUU seijretaris da heer Windom Weid verzwht In naderei uitlegging an zekere punten 1 H e nieinve tyiefvretj h j deelde mede dat h g eeni met voorsclriftleii aku alle douanebeambten zouj en Ook ijerd gevraagd of goederen die opj dezer aabkomen aan het nieuwe tarief zullen zün opderworpen Be staatssecretaris antiraordde dat d chp het tarief in werking treedt en dat jdie goe JMpi daarom er aan I onderworpen zyn e naa i x e eerste minister v Camda air John Mac Donald hit d naar aanleiding van de nieuwe tariefwet deri I Vereenigde Staten een rede Ivaarin hoofdzakelijk de l iandelsbotrekkingea t isschenlde kolonie en de Ver oenigde Staten werden besproken Mac Donald leide Mevrouw yÉJHERlEX Crabethstraat vraagt t en 1 NOVEMBER euie DIENSTBODE als MEID ALLEEN Onnoodig zich zon4 r goede getuigen aan te melden Loon 100 buiten wasch en verral OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwltserSCbe HorlOgOS alsook de goedkoopste soorten ZU7eren Dames iHorloges van af 10 ZUvereo Hoeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Ëene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage No 12 B J A VAN DUE daf Canada in staat zou ziin llelders een markt te vinden voor de voortbrengsel die door de tariefwet uil de Vereenigde Staten gélweerd werden Hy deed uitkomen dat de Noord Amerikaansche republiek 5f Canada wi do inlyven of het gescheiden van BrootBrittannte als een onaf hankelijlce republiek naast zich wilde zien Geen van beide omstandigheden waren echter mogelijk Wij willen niet als Amerikaaosche burgers gedwee het hoofd buigen voor hetgeen de heer Biaine gelieft voor te schrijven zeide de Mmister en evenmin zallen wij ons Britsch geboorterecht en onze rechten alsCanadeezenopgaven De Minister verklaarde dat hij onwankelbaar vertrouwen stelde in de toekomst van het land en in zijn geschiktheid om de vijandige handelspolitiek der Yankees te overleven PETROLKUM NOTEERIISGEN van de Makelaars Cantzl ar SehalkwUk te RoUerdam De markt was heden vast Loeo Tankfust ƒ 7 90 Geïmporteerd fiiat 7 95 Januari Februari en Maart levering 8 Novembcrlevenng ƒ 7 96 December Tering ƒ 7 95 ADVERTENTIÊN Beden overleed ons jongste lieveling LOUISA PBTEONELLA CORNELIA slechts 6 maanden ond LOUIS P WELTER W A WELTEB HüioE Gouda 5 October 1890 2ESSE mFOÜBSÜS te GOUDA DAMES die aan deze Cnrsus wenschen deel te nemen worden beleefd Terzocbt zicb aan te geven op WOENSDAG 8 OCTOBER Tan 9 tot 12 aren De Ond Leerlingen van de Eerste Cursus Teizoek ik rrieodelgk om hali twee te komen De Tweede Corsus om 4 nnr met teekenbehoeften Hoogachtend ten huize ran Mej de Wed Vas leeuwen Botermarkt Gouda Snelpersdmk van A Bbikkhan k Zoos Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof TandarU Dr POPP S X Jw ter in aanmerkelijk vergroote fieaschen voor 60 cents 1 80 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP t Tsndpo der of Tandputa steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPFs Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken buidoitdig en voortreffelqk voor baden laaaMaki Venug zeep en Zonnebloemen zeep pnpp ft GekrUtaUigeerde en Tnuuparant Glycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen § 0 De namaaksels van Amttherin Mond water verwoesten de tanden binoen korten tyd VS l r J G POPP Weenen Depot te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Pmf Or V ÏTerJehs Btmjn et y ioanzonit wanburg C Wltt Oopwihaoon Zoekauep si Pownburg ibederstfldt K t n Lambl W rachau porster prrminsliam Ondlrbulks organen boUoa tracaa itoalcaav ToorT ruit TOortl o4 ndo oneesteldllKhoUi bananli dhold kortadom Bwltaeraehe Dle ZwIUencfae I ll en van den Apotfat lc r loffeoomeo en aijn te verklesen boven Zoet eu fijn van smaak 40 Ceut het Pond extra kwaliteit w BLAUWE immm J GERRITSEJV Zeer Fette Gesteendrukte NAümA TJES worden GELEVERD door A BRINKMAI en Zn Een ware schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HoUandscbe uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks dnizenden van een zekeren dood Te verkrögen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 fruico tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Sociëteit Ons Genoegen 1 AbonntmenUVoOriUUing DONDERDAG 9 OCTOBEB 1890 Vereenigde Rotterdamschle Tooneelisten TOÜFINEL Umil Blöspel in 3 bedr n h Fransoh Voorafgegaan door IDE Ix XJIS Blgspel in 1 bedr n h Fransch Aanvang 7 uur fl Gewone bepalingen en prgzen r De aitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is I425 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nomnjers VIJF CiInTBN De Stedelpe Segrooting De stedelijke begrooting voor het aanstaande dienstjaar schoon in hoofdzaak gelijkende op haar voorgangster heeft in wgder kring de aandacht getrokken wegens één voornaam punt van verschil dat namelijk eeno verhooging van de plaatselpe directe belasting met 12000 dat is met ruim ji in het vooruitzicht wordt Deze post onder de inkomsten is namelijk van 34000 gebracht op 46000 Dergelijke belasting Terhooging is nooit populair het gemeentebestuur is dan ook zeker niet zonder ernstige overweging daartoe overgegaan De vorige raadszitting droeg reeds de sporen van den indruk dien dit voorstel op de raadsleden gemaakt heeft Naar aanleiding van een voorstel om 300 uit te geven werd een warme discussie gevoerd ook naar onze meening niet in verhouding staande tot het weinig belang der zaak Bg die gelegenheid beriepen zich rerscheiden sprekers op den ongunstigen financieelen toestand der stadsfinanciën een lid Tond het zelfs wenschelijk treurmarschen te doen uitvoeren om uiting te geven aan de sombere stemming dfe zijn ziel sedert die Jobstijding omfloerst Hierbij was dunkt ons wel eenige overdriving Ook indien mocht biyken dat belasting verhooging noodzakelijk ie dan kan de toestand nog niet ongunstig genoemd worden Sedert vele jaren zgn alle gewone en buitengewone uitgaven bestreden uit de gewone inkomsten de gasfabriek bljjft natuurlijk buiten rekening Voor de openbare FEVILLEjrOX EËNË BEKENTENIS Naar hel Italiaaruch IX 18 Welnu Messer Gentile kies eene van die allen Ik verdien uwe liefde niet zeg niets bid ik u I Ik weet wat gij denkt en toch herhaal ik het ik ben uwe liefde niet waardig gij moet uw hart aan eene andere vrouw schenken Neen aan geene andere riep ik Bedenk Anna dat ik zoo oprecht tot u spreek alaof ik stond voor het aangezicht van God dia in mgn hart leest Ik zal u niet aan dien man betwisten maar ik neg u dat ik voortaan geene vrouw op aarde meer zal liefhebben en dat ik verre van u van droefheid sterven zal Doet het u leed dat te hooren Laten wij er dan niet meer over spreken Gü ziet ik ben bijna levreden onder mijn lijden Ook die arme plant hebt gij gezegd smaakt nog vreugde te midden van hare beproevingen Welnu my zal het eene groote vreugde zgn als ik u in veiligheid zie Wel zal de bloem voor mij niet bloeien maar zij zal toch niet veroordeeld worden ADVEETENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen G BOO TB LETTBBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt financiën niet geheel afhankelijk te doen blgven van de opbrengst der doorvaartrechten Gaan wg de begrooting na dan trekt het dadelijk de aandacht dat de uitgaven over het geheel niet noemenswaard gestegen zgn en zou men dus kunnen beweren dat de inkomsten die zoo lang voldoende zjju geweest om de uit gaven te bestrijden ook het volgend jaar ruim genoeg zallen vloeien zoodat belastingverhopging niet bepaald noodzakelijk is Maar dan verliest men uit het oog dat er een paar memorieposten voorkomen waarvoor de plannen nog niet gereed zijn de verbouwing der voormalige Gasthuiskerk tot bewaarplaats voor Oud Archief en Librye en de voorgenomen verbouwing of verandering der lokalen van de 2 = Burgerschool voor meisjes Het eindcgfer dient met de kosten daarvan te worden verhoogd Daarbg is ook de vermindering vau het batig slot der rekening van 38 duizend in 1888 tot 4 duizend in 1889 niet geruststellend schoon wij niet beoordeelen kunnen of toevallige omstandigheden daaraan schuld hebben Het is mogelijk dat die vermindering op zich zelf niet veel beduidt daar vervroegde betaling van uitgaven of te late ontvangst van baten zeer grooten invloed kan hebben op het eindcijfer zonder dat dit iets bewijst voor werkelgken achteruitgang Zonder inzage der overgelegde rekeningen die niet openbaar zgn gemaakt valt daarover niet te oordeelen P L t geraamde leaning rfU OUU jaagt ons geen schrik aan Sedert jaren zijn wij gewoon op de begrooting een geldleening te zien flgureeren voor openbare sterven Maar ik zal voor mijne zonden boeten ik heb het gezworen on ik zal dien tweeden eed liiet schenden dien ik vrijwillig uitsprak En wat zult gij doen Als de hemel mg vergunt een christenland te bereiken zal ik mg in een klooster opsluiten Heilige God riep ik buiten mij zelvenmt ofschoon ik met wist of deze verklarinir mabigde of treurig stemde En weet Maoham ietavan uw besluit Neen misschien zou het hem den dood aandoen Wat kan ik het helpen zoo ik iedereenongelukkig maak die mg nadert Zal ik hem methalve woorden voorbereiden en aan het denkbeeld eener scheiding gewennen zal ik het hom eensklaps zeggen Ik weet het niet het zal misschien zoovan zelf komen gelijk heden met u vóór wü diteiland verlaten of later als wij aan eene gastvrijekust geland zijn Maar hoe dat zij mijne gelofteIS onherroepelijk Het was in t midden van denstorm toen het dagen lang scheen dat de zee onszou verzwelgen Dat is de straf van God fluisterdeeene geheimzinnige stem die mij deed sidderen vanangst en schnk En toen zwoer ik ik zwoer dat zoo het schip veilig aan den storm ontkwam ik aanzou kloppen aan de poort van het klooster en het overschot van mijn treurig leven wijden zou aan den Heer Tegen den morgen bedaarde de wind en dowoede der baren de hemel had mijne gelofte aangenomen M