Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1890

werken dan eens meer dan eens minder naar gelang een hooger of lager bedrag als sluitpost noodzakelsk is zonder dat er gebrnik van wordt gemaakt Ook thans zullen de ontworpen werken wel bekostigd worden uit de gewone inkomsten Maar de memorieposten kunnen niet weggeciiferd worden terwjjl het tevens een bedenkel k verschijnsel is dat sommige uitgaven b v die voor pensioenen en voor onderwgs voortdurend stggen Stellen wy hier tegenover dat op onderscheiden posten aanzieniyke verminderingen zgn aangebracht b V op straten en pleinen ƒ 4000 op wegen en vqptpaden 7650 op rioleering van zjjlen 4600 dan moet erkend worden dat ernstig gestreefd is naar bezuiniging en als dan nog het evenwicht slechts bewaard kan worden door het cijfer der directe belasting te verhoógen dan ligt het vermoeden voor de hand dat voor het vervolg stijving der inkomsten onvermjjdeljjk is Wellicht zou door andere raming deze begrooting nog wel sluitende gemaakt kunnen word n zonder den voorgeatelden maatregel maar de vraag is of wjj daarmede in de toekomst geholpen zouden zijn Men kan nu wel zooals sommigen doen zeggen zet de tering naar de nering maar schoon dit een gulden regel is voor renteniers de spreuk pastniet voor eene stad als de onze die nog niet tot de viUet mortet wil gerekecd worden In eene gemeentehmshouding moet gevraagd worden wat is in het algemeen belang strikt noodig bepaald productief en met het oog op den tóestand der stad als uitgave te verdedigen en als daarop een antwoord gegeven ia dan moeten de noodzakelgke middelen worden gevonden en door de burgerij bjjeengebracht Dat is de gezonde opvatting van de taak van het gemeentebestuur Op deze wgze hopen wij dat de raad de quaestie zal beoordeelen en dan gelooven wg dat hg bjj zijne overwegingen ook het oog zal gericht houden op den fatalen termjjn van 31 December 1894 De doorvaartrechten de kurk waarop wg thans nog drgven zgn zeer precair Behalve de mogelgkheid dat z j geheel vervallen wat wel onbillgk zou zgn doch toch denkbaar is moet men ook rekening houden met den aanleg van nieuwe waterwegen De verbetering van de vaart langs de Schie en vooral de opening der Keulsche Vaart kan de opbrengst der rechten belangrgk doen dalen Al dié wisselvalligheden die binnen enkele jaren onze financiën in de war zouden kunnen brengen maken het onzes inziens weuschelgk dat bij tgds gedacht wordt aan maatregelen om allengs onze begrooting daarvan onafhankelgk te maken althans in die mate dat vermindering der rechten niet onverwacht zwaar komt te drukken op de burgerg En nu zeg my Messer Gentile ben ik niet in denzelfden toestand als gü Ik gij w j allen zijn gedoemd om te lyden en toch ziet gq ook in tlqden heeft men soms verademing Dit gezegende eiland is voor mij wat een oasis is voor den moeden pelgrim een straal van blijdschap heeft mijn gelaat verhelderd Het is eene korte rust doch irnt vilt gÜ Zullen wij niet met een dankbaar hart de vertroostingen ontvangen die de hemel ons zendt om gesterkt weder voort te gaan op den weg des levens Verbaasd zag ik haar aan die taal was geheel nieuw voor mij En hebt gij nu vrede vraagde ik Anna boog toestemmend het hoofd Toen blies een demon mij een bitteren twijfel in de ziel En hebt j nog altgd Macham lief maarreeds berouwde mij mijne vraag Maar neen antwoord mij niet riep ik zeg mg niets ik wil niets weten ik heb u eene onzinnige vraaggedaan En om niets meer te hooren sprong ik op liet haar alleen en dwaalde met onvaste schreden langs den oever van den stroom Mijn gelaat gloeide en instinktmatig zonder te weten wat ik deed snelde ik naar den voet der rots om mqn gelaat door de rondspattende droppels te laten verkoelen Indien Hacham op dit oogenblik by ons gekomen was zou hq wel degelijk mijne ontroering gemerkt hebben die ik in langen tijd niet kon meester worden Zij BINIÏENLAND GOUDA 7 October UW In den loop der volgende t jnnTzalDr Sohaepman in de R K LeesTeroeniaiSg alhier eene lezing houden voor de loden en hn no dames Gisterenmorgen omstrecksMl j uur is het B jarig dochlerlje van schipper D van Vliet overboord gevallen wiens schip voor de siroopfabriok in de Haam lag te lossen C Groouondaal die hot ongeval bemerkte begaf zioh gekleed te water om het reeds inkende meisje te redden en had hot geluk haar op het drooge te brengen Bij gouvernemenlB beschikking dd I Sept is aan den hoer Mr E Opzoomer lid van bet Hof van Justitie in Curasao tot herstel van gezondheid een jaar verlof naar Nederland verleend De toestaiid van Zijue Majesteit den Koning isin de laatste week weinig veranderd Zyne Majesteit lijdt zooals de geueeshoeren dei Kftuings bevonden hebben op een consult gehouden den 29stenSeptemlber 1890 aan eene verheffing van hetchronisch nioHijden hetwelk Zgne Majesteit noodzaakt bet bod te houden De voeding is voldoendeen de krachten van den Hoogen Lijder zijn zeerbevredigend Stmbct Xa een korte ongesteldheid is Zaterdagavond op zyn buitenrerblyf Westerhout overleden mr D Visser van Hazerswoude voorzitter van do HoUandsdie maatschappij van landbouw en lid van do Tweede Kamer voor het district Enkhuizen Tegenover de informatten door don hear Tiudal omtrent s Konings toestand iugewounen zijn we in staat andere en betere informatien te kunnen stellen voor wier nauwkeurigheid we borg spreken Tot voor nu 14 dagen heeft de Kohing ziju gewonen arbeid verricht Golyk bekend is verlaat hij nooit bet Loo en mootu i do ministers ai Be schriftelijk met hem afdoen maar dit belet de persoonlijke bemoeiing met s lands zaken geenszins Geheel den zomer gaf Z M blijk dat hij zich op de hoogte stelde van hetgeen er omging en er is niet de minste grond om te meenen dat hij in meer of min onbowusten toestand zijne toestemming waar die uoodig is ooit zou hebban gageven Natuurlijk eischt dit licbamolijke inspanning van daar dat toen de oude ziekte weer in hevigheid toenam Z M den arbeid moest staken Juist de omstandigheid dat zoodra die ziekte erger werd ook goen enkel kon besluit moor in de SlaaUcoitrant verscheen toont dat alles in volkomen normalen toestand is Nog dient er op te worden gelet dat do doctoren huiadokten zijn en dat dus de regeering geeoe macht over hen heeft De bijzonderheden waaruit de persoonlijke bemoeiing des Konings wiakunstig zeker blykt zijnnatuurlijk voor mededeeliog onvatbaar maar nietteminvan zoo stelligen aard dat ze geen ruimte vooreenigen twijfel laten Staudaari Zaterdag word te Alfon a d Kijn de gewone halfjaarlijkscho vergadering gehouden van onderwijzeressen en onderwijzers uit het arr Woerden Deze ifas blijven zitten en beschouwde treurig den krans immortellen dien ik zoo pas gevlochten had en die nu op haren schoot lag Van verre zag ik naar haar op zij was schoon in bare smart geiyk zij schoon was bij dien helaas al te kortstondigen straal van vreugde dien ik uit hare oogen had zien schitteren en een zwaard ging door mijne ziel toen ik haar beschouwde en dacht dat hare liefde niet mijn deel was Wat is de Smsch toch onverzadelijk in zijne wenscfaen Zoodra hij verkregen heeft wat hij wenscbt is tij niet tevreden maar verlangt altijd iets nieuws Ik wilde haar niet laten spreken en toch zou ik gewild hebben dat zy ondanks mijn verzoek gesproken had In het diepste myner ziel verheugde mij die gelofte welke haar ontrukte aan de liefkozingen van mijn mededinger en toch wonschte ik dat mijn beeld gegriffeld was in hare ziel en wilde haar aan don hemel zelven betwisten in de treurige eenzaamheid van het klooster Nauwelijks was de storm in mijn binnenste een weinig bedaard of ik keerde tot haar terug Arme vriend zeide zij opstaande kom leen my uwen arm En vertrouwelijk ala uwe zuster leunde zy op mij Ach toen ik dien arm op den mijnen voelde was ik op het punt van mij zelven to vergoten Ik wankelde terwijl ik voortliep maar toch hoe ontroerd ik ook was ik ondersteunde haar in het afstijgen Toen wij weder beneden gekomen waren zeide vergadering werd bijgewoosd door dou inspecteur den he r Éabius De arrondis3eme nts sohaoIopz de hoor Zelveldor opende do vergadering en begroette met ingeaomcn heid de aanwezigheid van den hoer Fabius daarbij het vertrouwen uitsprekende dat de nieuwe inspecteur met dezelfde toewijding de belangen van het onderwijs zal bevorderen als zijn voorganger do hoor Moens Nu verkreeg de heer De Jager uit Bodegrave het woord In gevoelvoUo taal sprak hl den heer Sogers toe die na iOjarigo werkzajmheii als hoofd der school te Oudshoorn dozen kring gaat verlaten AU biyk van wanrdeoring bood spr namens vele collega s den jubilaris een wandelstok met gouden knop en 2 bokalen op zilveren voet aan Zichtbaar gotrolfcn dankte de hoer Segors zijne vrienden har telijk voor deze onyorwachto huidebetuiging Daarna trad do heer Postbumus uit Gouda op en bepleitte met warmte de belangen van hot ondorsteuningsfonds opgericht door het Ned Onderw Gonootscbap Na afloop zijner rede gaf spr nog oenige inlichtingen naar aanleiding van een paar gedane vragen Door den hoor Spelberg van Bodegrave werden de beginselen der veroeniging Pax Humanitate eu het streven van oen Permanenten internationalen raad van opvoeding uiteengezet en toegelicht Spr wees op de gebreken die uit een humanitair oogpunt hot onderwijs aankleven Hy noodigde daarom de aanwezigen uil zich by de bedoelde beweging aan te sluiten Uit de gevoerde discussieu bleek dat andoren der loden met spr nogal van meeuing verschilden De inspecteur do beer Fabius waarschuwde er o a voor om door het onderwijs uono ziekelijke sentimentaliteit aan te kwoeken bij do kinderen des volks Mej Tsdema sprak daarna ovor het onderwijs in nuttige handwerken op de lagere school Zij sprak als hare overtuiging uit dat op de plattelandsscholen dit onderwijs over het algemeen sedert de invoeriug nog weinig is vooruitgegaan Op vorzoek der spreekster werd over dit onderwerp goen debat gevoerd Ton slotte beantwoordde de heer Bakkers van Woubru e iii algomeene trekken de vraag hoever Wij onze leerlingen op eene dorpsschool kunnen brongen Op deze inleiding volgde eene levendige discussie Hierbij kwam o a de vraag ter sprake in hoovcrre do leerlingen van plattelandsscholen kunnen oonourreeron met die van de stadsscholen Vorder werd van gedachten gewisseld over het horhalingsonderwijs vermeerdering van schooltijden of schooluren bestrijding van het schoolverzuim In den loop der discussien wees de heer Fabius er o a op dat de nieuwe onderwijswet het mogelijk maakt gedurende den tijd dat de meisjes onderwijs in nuttige handwerken ontvangen alleen aan de jongens teekooloE te geviAi De behandeling van bovengenoemde onderwerpen Word door zang afgowisaeld en na afloop der vergadering veroenigden velen der leden zich aan een gezelligon maaltijd waaraan ook de hoer Eabius deelnam De heer Sogers werd tot oerolid dor fereeniging benoemd m Voor het gerechtshof te Woodstock in Canada is dezer dagen een opzienbarend moordproces behandeld Een elegant jonggehuwd Engeüchman Bir zij Wij zullen nu niet meer over al die treurige dingen spreken Ziet gij dien schooaon hemel Hij moedigt ons aan om sterk te zijn en toont ons de heerlijkheid die on daar ginds verbeidt X Dit gesprek dompelde raiju geest in eene soort van gevoelloosheid die geen waken on geen slapen was Noch de mijne noch de zyne I Die gedachte vertoonde mij onzen toestand in een geheel ander licht ik bleef als verpletterd ik zag mijn ongeluk zonder het te gevoelen en leed zonder te weten wat Het was een soort van waanzin en soms meende ik dat het licht der rede dreigde uitgedoofd te worden in mijnen geest Ik vermeed meestal do gelegenheid om mij alleen te bevinden met Anna De sterkste liefde hooft soms zulke oogenblikken Misschien hebben wij niet lief mot al de krachten onzer ziel zoo ééno daarvan de hoop ontvlucht blijft hare plaats ledig en wee zoo zij niet spoedig terug keert om die weer in te nemen langzamerhand vormt zich dan een afgrond waarin de geest wegzinkt Mijn plan zoo het een plan was viel gemakkelijk uit te voeren daar Macham gaarne te huis bleef n zoo gebeurde hot dat ik drie dagen achtereen naar het bosch ging om te jagen Jforat vervolgd chall die onder een vaUcben naam in Amerika op grooten voet loefde heeft een jonkman van aanzienlijke familie Banwell genaamd uit Engeland meegenomen om hem voor den landbouw op te leiden op de groote goederen welke hy voorgaf te bezitten en dien jonkman van al zijn geld beroofd en vermoord om daarna den ouden heer Bonwell zooveel mogelijk geld af te vragen in naam van zyn zoon wiens lijk naar do moordenaar berekende niet spoedig gevonden en wiens dood eerst na verloop van geruimon tijd in Engeland bekend zou worden De misdaad kwam echter weldra uit Birchall op wien spoedig de verdenking viel werd in hechtenis genomen niettogenstaaudo zyn aanhoudend ontkennen schuldig bevonden en tot do galg veroordeeld Den 14on November zal het vonnis voltrokken worden Zijn vrouw die men aanvankelijk van medeplichtigheid verdacht maar wier onschuld schitterend word bewezen viel bij hot vernemen van hot doodvonnis bewusteloos ueer en ziJ i thans zoo bedenkelijk ziek dat men twijfel aan het behoud van baar loven of althans van haar verstandelijke vermogens ündor de merkwaardigheden der natuur zoo wordt aan de N II Ct gosohreven treft men onder Fochteloo iets aan dat veler aandacht heeft getrokken on nieuwsgierigen heeft gelokt Te Fochteloo vindt men nl de overblijfselen van een reusachtig woud uit den grijzen voortijd Voor circa 25 jaren werd op dien grond geveenbookweit d w i de vonige bovenaarde word bewerkt en daarop veeuboekwoit geteeld Het zal ongeveer 20 jaar geledon ziju dat men tot de ontdekking kwam dat in dien grond zeer zware boomstaramen verborgen lagen en deze blijkbaar meer en moer boven kwamen In een kart tijdsverloop was bot zoo ver gekomen dat het bewerken van dien grond onmogelijk werd en reusachtige booroen zioh aan het oog vertoonden Een groot woud van enkele hectaren is te voorschijn gekomen Boomstammen en boomen van bijna ongelootbaro dikte liggen daar verspreid Deze stammen rusten op zandgrond en do bovenaarde is venig Door het gestadig zakken der drassige veenlaag zyn de stammen voor het licht gekomen By na al de boomeii liggen in dezelfde richting van het Noordwesten naar het Zuidoosten Kolossaal zijn do afmetingen van deze reuzen des wouds Men treft er aan die met wortel en al zijn omgerukt doch do meeste zyn by don stam geknakt Verbazend moet de kracht geweest zijn waarvoor deze reuzen bezweken Stammen van 2 meter in diameter behooren tot de gewone Een stam werd door ons betreden die den omtrek van 82 mansvoeten had Wij troffen nog oen gedeelte van oenen boom aan waar volgens het verhaal dat er ons van werd gedaan een wagen van oenige meter op kon rijden zonder de kanten te beroeren De reus was godoeitolijk verweerd doch nog kon een boerenwagen er mot gemak op staan Het bleek ons dat in weinig jaren veel is veranderd Van do boste boomen is successievelijk hout afgehaald om te gebruiken voor damloggers kleine gebinten palen brandhout enz Het hout dezer bobmon wordt kienbout genoemd doch hoeft veel van eiken van spar of van den Wanneer men bot verbrandt geeft het veel hitte Het bevat voel hartsdeelen on geeft een zwarten walm die aflaat Van weikon tyd dit voor het licht gekomen woud dagteekent weet men niet Do lorsche boter is tegenwoordig het gunstigst bekend op de groote markten terwijl zij voor korten tijd volstrekt geen naam had Zy kon volstrekt wot qualitoit betreft niet wedijveren met do Doonsche boter waarvan zij nu eene groote concurrente is Do spoedige bekendheid op de wereldmarkt heeft de lorsche boter te dankon aan oen predikant don Heer Bayott die de boeren overhaalde zich aan te sluiten en den room hunner melk in fabrieken te laten verwerken met dit gevolg dat in korten tijd een groot aantal fabrieken verrees waarin volgons tón eu hetzelfde systeem gewerkt wordt De lorsoho boter die than aan de markt komt is van dezelfde qualitoit gelyk van kleur enz on daardoor vindt zij by groote hoeveelheden aftrek tegen goede prijzen Door zeven direoteuren van zuivelfabrieken in Friesland de hh Tigler Wybrandi te Warga H Hijlkoma te Irnaum S de Jong te Stiens G Somplonius te Boornzwaaf D Brandsma te Steggerda A de Boer te Hemrik en Tj Kuporus te Oosterwolde is thans de volgende circulaire verspreid om zoo mogelijk hot voorbeeld door Ierland gegeven te volgen Na vele beschouwingen en besprekingen is vrij algemeen erkend dat de melk niet in de boerderij maar aan eene zuivelfabriek moot worden verwerkt en de oprichting van vele zuivelfabrieken getuigt dat er behoefte aan Veroeniging gevoeld wordt Wij zijn vaat overtuigd dat door de fabriekmatige bewerking veel hooger pryzen voor do boter en kaas kunnen bedongen worden maar zien tevens in dat nog voel ontbreekt dat wij naar middelen moeten zoeken om meer eenheid in de bereiding en verzonding van het product te verkrijgen Vrij zeker werken de thans bestaande fabrieken te ongelijk en wordt tot nog toe geen egaal product geleverd Ieder heeft voor zich eene eigene manier van bereiding on weet dikwijls niet hoe gewerkt wordt in de fabrieken zynor onmiddellyko omgeving Bereiding wijze van verpakking en verzending zyn drie voorname factoren bij den verkoop van boter en eenheid in dezen vindt men geheel niet in de zuivelfabrieken in Friesland wel in Denemarken waar men begrijpt dat het niet voldoende is als slechts enkelen de bereiding van zuivel grondig verstaan dat hot ene algomeene zaak moot zijn on een landsbelang is In Denemarken en Duitschland bestaan vereenigingen van bestuurders der zuivelfabrieken en wij spreken uit vaste overtuiging als wü zeggen dat die ook voor Friesland s fabriekmatige zuivelbereidors do aangewezen weg is Als eene dergelijke veroeniging bestond was men in de gelegenheid do nieuwste verbeteringen op het gebied der zuivelbereiding na te gaan en te bespreken dan kan men elkanders belang behartigen en wederkeerig elkanders ervaringen modedeelen De onderteekenaars spreken daarna den wensoh uit dat velen zich genoopt zullen gevoelen om mode te werken tot oprichting eener Veroeniging van directeuren en bestuurders van Zuivelfabrieken ia Friesland gedachtig aan de woorden Eendractt maakt macht e mannen van initiatief in deze zaak vinden van velerlei zyden steun zeer waarschijnlijk zullen hunne pogingen met succes bekroond worden ïot do merkwaardigste vogels behoort do Loxia van de familie der kruissnavels De Indische Loxia is zeer leerzaam komt als zijn moester hem roept zet zich op zijn vinger neder en kan ringen en andere kleine voorworpen apportoeren Zeer merkwaardig is de schranderheid van dit dier die uit zijn nest blykt dat uit grashalmen in don vorm van eene flesoh gevlochten is en aan den hoogsten tak van oen vyge of een palmboom vastgemaakt is zoodat het door den wind gewiegd wordt Dit nest met eenige afzonderlijke vakkon wordt door den schranderen vogel s nachts verlicht met glimwormen die hot te dien einde levend vangt eu ann den binnenwand van het nest met wat vochtige klei vastmaakt Een geloofwaardig Engelschman die onlangs don vogel in zijn doen heeft gadegeslagen beschrijft dit als volgt Ik opende don ingang van het nest en vond werkelijk oen glimworm aan don wand met klei vastgehecht Nadat ik het nest weder had dichtgemaakt en op zijn plaats gebracht onderzocht ik het don volgenden avond en vond weder een glimworm met vorsche klei naast den ingang vastgehecht evenals ik het den vorigen dag gezien had Aan nog drie andere nesten deed ik hetzelfde onderzoek en overal vond ik dezelfde lovende nachtlampen In een vierde was het klompje klei reeds toebereid maar de glimworm was er nog niet op Van 1800 1886 is do bevolking van Europa ondanks de landverhuizing toegenomen van 172 tot 346 millioon zielen Zij is dus verdubbeld en zal zich waarschijnlijk blijven verdubbelen nu do oorzaken van groote verliezen aan ibenècbenlovons als epidemieën en oorlogen langzamerhand verminderen Do groote vraas is nu Kan de voortbrenging mot do bevolking in gelyken pas blijven Do voorstandera van de leer van Malthus vreezon dat dit op dou Ouur niet het geval zal zyn en prediken zolfboheorsching opdat de menschheid niet don hongerdood te gemoet ga Prins Krapotkine behoort tot de staatbuishoudkundigen die aan die toekomstverschrikking niet gelooven In een der jongste nummers van het Engelsohe tijdschrift The Forum legt hy uit dat do grenzen van do voortbrenging der natuur onberekenbaar zijn daar het nu reeds mogelyk is do voorwaarden waaronder de aarde voedsel voortbrengt zoodanig te wijzigen dat tienmaal meer menschen op dezelfde oppervlakte zouden kunnen loven In Frankrijk bijv is proefondervindelijk bewezen dat door een reeks van eenvoudige maatregelen ala hot uitzoeken dor zaden het zaaien in rijen en doelmatige bemesting den oogst 57 pCt boven het huidige gemiddelde kan worden opgevoerd terwijl de voortbrengingskosteu tot op de helft verminderd kunnen worden door het gebruik van enkele goedkoope werktuigen om nu niet eens te spreken van kostbare werktuigen al stoomploegen enz De warmoozeniors in do omstreken van Parijs hebben prins Krapotkine overtuigd dat de toekomstige groenteboeren hun eigen grond zullen maken want nu roods nemen do warmoozeniors als zij verhuizen do aarde mede n Het bereiden van den grond door mest enz het y verwarmen van den grond door beotwaterbuizen on het met glas overdekken zal meer on meer worden toegepast omdat het zulke schitterende uitkomsten oplevert Het nieuwste denkbeeld hieromtrent is hot begieten van den grond met vloeistoifen die bijzondere soorten van microben bevatten Sommigen microben zijn nl noodig voor don groei der gewassoD en daardoor is men op het denkbeeld gekomen den grond er kunstmatig mode te bevruchten Prins Krapotkine s voornaamste voorbeeld is echter een der Kanaaleilanden de moestuin van Londen nl Guernsey waar 130ü porsonon op do vierkante mijl wonen en waar moor onbruikbare grond wordt aangotroffon dan op Jersey Toch is Guernsey op t punt van krachtige voorbreuging der gansche wereld vooruit Guernsey is nl als t ware onder dak gebracht Prins Krapotkin vond op oen plaats drie vierde van een acre met glas bedekt on in Jersey zag hij druivenkassen die 13 acres besloegen en die meer gold opbrachten dan een gewone Engelsche boerderij vau 1300 acres Elke acre broeikassen vordert drie mannen De oprichtingskosten bedragen ongeveer ƒ 6 per vierkante Engelsche el uitgezonderd het aanbrengen der vejwar mingsbuizen De dertien acres worden verhit door een duizendtal karrovrachten steenkool en cokes Prins Krapotkine ziet in zijne verbeelding reeds den wijnrank groeien rottdom de kolenmijnen van Northumberland waar kunstm itigo warmte tegen Aan kostprijs eu dus zeer goedkoop itan verkregen worden Prins Krapotkine eindigt zijn artikel met oen voorstel te doen aan de ondernemende mannen van Chicago die wellicht ter gelegenheid van de tentoonstelling aldaar een soort Eiffeltoren of oen ander monster willen oprichten Bedekt liever eens raadt hy hun een honderdtal acres met glazen kassen Gebruik er 40 acres van voor de kunst dat wil zeggen voor bloemen eu tropische gewassen en bezig de zestig overblij vonden voor fruit on groenten gelijk er op do tentoonstelling genuttigd zullen worden Het zal geen tiende van den toren kosten en de inkomsten zullen zoker do uitgaven dekken En wat het voornaamste is het zal oen gehoole omwenteling teweegbrengen in de opvatting der menseben omtrent de behandeling van den grond Het zal daarenboven den uitvinders het oog openen voor oen geheel nieuw veld van onderzoek eu zoodoende een nieuwe aanloop worden voor don grooten sprong der komende eeuw Uit het versWg der Engelsohe pesterij wordt bet volgende medegedeeld Een brief met het adres Aan den heer die een tijdje geleden naar oen huis te Cleobury Mortimer Bilston Staffordshire stond to kijken word na vier dagen aan hot juiste adres besteld Een speenvarken werd als drukwerk verzonden maar een dame die vond dat zij haar huissleutel niet te gelijk met oen telegram naar Greenock kon zenden verliet het postkantoor in de grootste teleurstelling Op 2 Mei 1889 werden 31 398 briefkaarten aan één adres besteld en Answers kreeg binnen oen week in antwoord op eene prijsvraag meer dan 500 000 briefkaarten Daaronder was één bestejling op een Maandagochtend die uit twee wagonvrachton bestond Er zijn 61 064 vaste beambten en 52 000 door plaatselijke brievengaarders aangestelde personen Onder het personeel zijn 15 700 vrouwen Buiteolandscb Overzlcbt Do Duitscho Reichsanzeiger bevat de benoeming van generaal Von Kaltenborn Stachau tot ministor van oorlog en do ontheffing van generaal Vordy van dien post Het is don heer Marlens Forrao niet gelukt een nieuw Kabinet in Portugal samen te stellen Do Engelsche ücoitomüt treedt in oenige beschouwingen over het nieuwe Amerikaansche tarief van invoerrechten dat vooral voor Groot Britannie van belang is Immers een zoor belangrijk deel van den Britschen uitvoer in de laatste jaren naar de Unie Hot bedrag was is 1885 10 3 pCt van den goheelon uitvoer het steeg in 1887 tot 13 3 pCt en was in 1889 nog 12 2 pCt dus bijna oen achtste Benige der belangrijkste takken van nijverheid vonden in Noord Amerika nog ruimoron aftrek linnen voor meer dan 50 pCt jutewoefsols bijna 49 pCt wollen stoffen yoor ruim 24 pCt en ijzer voor 21 pCt Voor die nijverheid is het hooge beschermend tarief zeer belemmerend maar men mag er niet uit besluiten dat de Amerikaansche markt nu voor die waren geheel is afgesloten Het doel is wel het eigen land onafhankelijk te maken van het buitonland maar de Amerikaansche nijverheid zal in de eerste jaren niet in staat zyn in de binnonlandsche vraag te voorzien Bij sommige artikelen zal bovendien de binnonlandsche vraag geen behooriijk bestaan op leveren EugeUnd r ppi sisswspsj