Goudsche Courant, vrijdag 10 oktober 1890

N 4340 VrUdag 10 Ociober 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeum De Insendlng van advertentUn kan gescbleiili tot één ur des namiddags van den dag der uitgave infanterie diTisie garde heeft zich tot dusver niet op parlementair terrein gewaagd Wat generaal von Kaltenborn als minister en als opperste bestuurder Tan het Uuitsche leger zal wezen moet dus nog blijken maar wel is het bekend dat hjj voor een der bekwaamste hoofdofficieren wordt gehouden Generaal Kaltenborn nam deel a do oorlogep ran 1866 en 1870 en was daarna geruimen t d bg den generalen staf werkzaam In zgn plaats zal Termoedelijk de erfprins van Saksen Meiningen de zwager des keizers tot oommandant der garde divisie worden benoemd Oeneraal Verdy was niet lang minister De voornaamste reden waarom de minister moest aftreden was naar men weet de niet zeer politieke wqze waarop hg in het vorige jaar in den Rgksdag plotseling de grootsche militaire plannen des keizers onthulde Of zijn opvolger in dit opzicht gelukkiger zal zijn zal wellicht reeds spoedig kunnen blqken want zoodra de Rgks lag weer bgeenkomt worden terstond weer nieuwe voorstellen der regeering tot uitbreiding van het leger verwacht aSA Staats lotery Be Klasse Trokking van Woensdag 8 Oct 1890 No 12558 ƒ lOO OOn No 1483 2649 3439 764G 1201S 14936 18248 f 1000 No 85 2716 8316 13402 18467 ƒ 400 No 3106 8895 15169 15709 18247 ƒ 200 No 2025 3776 6331 6437 7657 9550 10748 12854 18098 14639 17789 20370 100 Prijzen van ƒ 70 214 2718 4912 7496 10461 12801 15405 18134 580 2751 5114 7508 10542 12872 15466 18304 647 2798 5135 7533 10574 12984 16692 18330 668 2857 5168 7618 10674 13153 15923 18384 847 2982 5260 7788 107R8 13217 16127 18389 868 2997 5353 7789 10828 13274 16159 18519 883 2999 6503 7877 10875 13482 16193 18857 958 3017 5569 8065 10914 13601 16258 18919 1064 3027 5817 8101 10938 13539 16849 19079 1073 3215 5842 8106 10942 13553 16417 19142 1271 3310 5845 8284 10968 13740 18464 19190 1360 3328 6877 8382 11152 1S789 16546 19265 1368 3367 6023 8344 11193 138 6 16682 19294 1388 3428 6098 8369 11212 13829 16668 19315 1662 3474 6131 8400 11272 13925 16692 19397 1778 3561 6247 8582 11368 13972 16754 19641 1783 3562 6265 8786 11390 14006 16775 19654 1965 3671 6292 8850 11517 14138 16826 19607 1985 3694 6365 8867 11553 14193 17008 19614 1992 3742 6530 8880 11557 14244 17030 19813 S053 3815 6602 8933 11655 14263 17321 19834 8131 3840 6686 9108 11716 14270 17322 19835 1S6 3930 6790 9182 11789 14482 17403 19949 2140 4049 6866 9314 11825 14509 17495 20000 2207 4216 6956 9489 11862 14527 17692 20028 2209 4227 6971 9631 11877 14551 17599 20166 2329 4271 6986 9671 11884 14662 17605 20218 2398 4306 7002 9785 11906 14698 17699 20224 2466 4313 7087 9817 11938 14617 17714 20801 2490 4468 7169 9830 12240 14769 17769 20361 2633 4593 7178 9838 12298 14827 17811 20384 668 4638 7186 9982 12458 14866 17816 20442 8615 4650 7212 10021 12536 14901 17826 20731 8666 4710 724910050 12549 14975 17837 20791 2662 4793 7262 10298 12119 16212 17876 20805 2680 4804 7275 10331 12614 15227 17985 20886 8716 4876 749110394 12740 16301 18100 20898 Vorige Ig st No 16252 70 moet zgn niet Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen Gouwe C 38 2350 kr B Beszelzen C 36 ƒ 1170 kr J van Krimpen VEILING 8 OCTOBEE Hnis en Erf Gouwe C Idem Gouwe Idem Spieringstraat F 42 ƒ 3600 kr Gebroeden üercksen Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 8 October 1890 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kan worden verstoord E V en A V te Nieuwerkerk a d Ussel ieder tot 2 of 2 dagen hechtenis C van der H en N T te Goud ieder tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Als logementhouder niet invullen van het register van bij hem nachtverblijf hebbende personen P W te Gouda tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap J O te Bergambacht tot 2 geldboete elk van 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete N T en C 8 te Gouda van der H te Stol wijk ieder tot 2 of 2 da n hechtenis A J van B te Oouda tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis G T te Utrecht C A E te Schoonhoven H K en A U te Nieuwerkerk a d IJssel i van Ë te Schoonhoven P H te Gouda A K te Beeuwgk G Q te Waddinxveen P J B te Nieuwerkerk a d Ussel en G H te Schoonhoven ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis M S te Berkenwoude i K te Gouda ieder tot 0 60 of 1 dag hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg Igbdwang PËTROLBUNNOTfiËRINGËN van de Makelaars CsDtzla r Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 90 Geïmporteerd fust ƒ 7 95 Novembcrlevering ƒ 7 9B Decemberlevering ƒ 7 95 ADVERTENTIÊN Heden orerleed na een langdarige ziekte onze geliefde Moedar IMtawd en Grootmoeder Mejafvroaw S J tin LEENT geb CosixN in den ond rdom van 85 jaar Namem Kinderen Behuwd en Kleinkinderen F e VAN LEENT Gouda 6 October 1890 NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Zuidhollaiidscli Landbouwcrediet Parhstraai 97 s Gravenhage Directeur J G D WATELBR Commissarisgen Jhr Mr B A KLERCE E L Graaf van LIMBURG 8TIBDM Mr fl N C Baron tah TüYLL tak 8EB00SKBRKEN Jhr H G VEBSPYCK Verleent Credteten op g dMe en billijke voorwcMfoen Ontvangt gOAen d deposito Inlichtingen te bekomen bg de Correspondenten de Heeren A tan VEEN Wgdstraat Gottda A KOSTER Mz te Botkoop en O EIKBLENBOOM te Bodegravtn mmmjmm Een J0N6MENSCH onbeepr gedrag P G van bnrgerouders in bezit Tan eene flinke fabriekezaak wenicht in kennis te komen met een net fats MEISJE Tan denzelfden godsdienst en in bezit Tan eenig ki itaal om na wederzgdsche kennismaking een HUWELIJK aan te gaan Stipte gebeimhonding Terzocht ea Terzekerd Alleen ernstig gemeende brieTen met bgvoeging Tan portret hetwelk direct zal geretourneerd worden gelieve men te zenden onder letters A B O b den Boekh J M BRBDÉE te Rotterdam J C BOLDOOT AMSTERDAM Essence de Lilas blanc d Hellotrope blanc de Violette blanche Rose blanche Medaille d Or Paris 1889 VIOOLTJES ZEEP ran Gebroeders DOBBELMAN Ngmegen Terkrggbaar tegen fabrieksprgs bg G IJ8SEL8TUFV BLAAÜWSTRAAT Wollen Dekens Prachtige partg ontrangen waarbg een 2 slaap8 FANTAI8IE DEKEN Toor 5 50 Gegarandeerde kwaliteiten in alle prgzen SCHENK en Zn ZUIVERE BoEDEAuz Wunrar 41114 Tan af 60 cent per Flesch UITMUNTENDE QtJALITEIT Tan af 0 90 per Flesch Verkrggbaar bg Wed C van OIJE Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit iOnsGenoeoe brengen ter kenuisse Tan HH Leden ingeTolge Art 30 Tan het Reglement dat bg gelegenheid Tan de 1 Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 9 OCTOBER 1890 de SOCIËTEIT van de avonduZJBS UUB af Kal OESLOXBN xijn Namens het Bestnnr J C IJSSELSTIJN Seeretarit Gouda 8 October 1890 ADVKRTENTIEN in alle Binn n en BuitetUandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTertentie Bureau ran A BRINKMAN en ZOON te Oouda 1 Algemeen erkend als bet beste MONDWATER der wereld 4rOjarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Anatberln Mondwater Dr POPP s in aanmerkelijk vergroote flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelptqdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eikenhuiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemen zeepPOPP s eekrlstalUseerde en Transparant I tilycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet nu gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen BV De namaaksels van Anatherin Bond water verwoesten de tanden binnen korten tjjd M Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Gouda Snelpersdruk van A Beihkman Zoon De nitgBTe dezer Oonraut geschiedt dagel ks met aitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs pei drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 October 1890 Gisteren werd aan onze gemeente een bezoek gebracht door den Majoor in geval van mobilisatie aangewezen Depdta Commandant van het 8e Beg Infanterie tot inspectie van de militaire gebouwen Dinsdag 14 October a s zal in de Sociëteit Ons Genoegen door het gezelschap van het StUon dei Fartéléi uit Amsterdam Henrie Ibsen s tooneelatuk Spoken worden opgevoerd dat aan hen die in de buitenlandsohe letterkunde geen vreemdeling zgn bekend is als een diep aangrijpend fraai geschreven tuk Over de opvoering in het Hollandsch werd door de Amsterdamsche bladen met veel lof gesproken De heer H Bössing schreef daarover den d g na de eerste voorstelling o a het volgende Als er nog twijfel mocht bestaan df Hendrik Ibsen ia Holland al of oiet gewaardeerd wordt de avond van gisteren sou den laatsten twijfel hebben weggevaagd Velen waren opgekomen om de vertooning van Spoken in de Salon des Variétés ter opening van het winterspeelseisoen bij te wonen De eerste uitvoering van Spoken in het Hollandsch stemt overeen met den uitslag van die in de Fransche taal Een zelfde indruk I Onmiddellijk by het eerste bedrijf ademlooze stilte hoogeernst aan het slot er van tweemaal herhaalde levendige teekenen van bijval met spanning volgen van de tweede akte een en men vatte dit letterlijk op staroogen op wat voorviel een medelijden enontzetting een medetrillen der zenuwen een aangegrepen worden over de ontzettende gevolgen van de zonden der vaderen over het voortleven in het moeras van de levensleugen De heilzame angst waarmede dit bedrijf o ne personen gespeeld den toeschouwer vervult en louterend op hem werkt FEVILLETOK GENE BEKENTENIS iVoar iet Italiaanteh 80 Toen viel zij in zwgm Ik haastte mij om haar op te beuren maar liet haar vervolgens aan de zorgen van Lanzerotto en Macham over en liep naar den waterval daar dichtbg vanwaar ik water haalde in mijne holle hand waarmede ik haar gelaat besproeide Daar dit niet genoeg was droegen zü door mg geleid haar naar den oever van den stroom waar zij door onze zorgen en door de koelte die er heerschte spoedig tot zich zelve kwam Ach I fluisterde zg terwgl zij de oogenopende Boberto Messer Gentile I Heb ik gedroomd f Vergiffenis stamelde Boberto terwgl hij zich naast haar op de knieën wierp De donder ratelde op geringen afstand de hemel wos donkerder geworden en er begonnen groote regendroppels te vallen wij maakten ons dus gereed om van daar te vertrekken Anna kon zich niet bewegen zoozeer had die plotselinge schrik haar ¥ is zoo verbazend groot dat bij het vallen van het scherm terwijl ieder volkomen bewust was van het einde dien bleven zitten zooder aan opstaan te denken en eerst weder tot hun zelf kwamen een oogenblik nadat het scherm gevallen was en aan twee der hoofdvertooners Mevr Anna Bössing SablairoUea als Mevr Alving en den Heer Smith als Oswald fraaie bloemgeachenken werden aangeboden beide geschenken uit de kunstenaarswereld die over het algemeen onbegrensde hoogachting voor Ibjen koestert Toen eerst braken toejuichingen los toeijmchingen en bravo s zoo vol overtuiging en met zoovM wïKnte herhaald als men zelden hoort Velen erkennen bij de vertooning van eenig tooneelwerk hier of in het buitenland noslt dermate te zijn aangegrepen met rerplettering te hebben geluisterd als waartoe het laatste bedrijf van Spoken hen dwong Naar aller meeniug gaat Spoken dan ook Nora in grootsehh id zij het dank ook de grootschheid van het sombere ver te boven De tooneelartisten kunnen gekk gewensoht worden met het buitengcnrone dot ig iregeveo hebben en de ernst en toewyding sprekoDde uit bun vertolking Hun eerbied voor den sobryver deed zichtbaar in geenen deele onder voordien van het publiek wat zij te zeggen hadden of te aanschouwen gaven was doorwerkt doordacht en doorleefd Zonder dat onmogelijk de overweldiging van het laatste bedrijf De heer Blaaser heeft gisteravond als de timmerman Eastrand een verloopen gezel een echte slampamper een leugenaar en bedrieger een dronkaard een zielverkooper een creatie geleverd die genoemd mag worden Bijzonder vermaakte hij het publiek in de tweede akte als hij een predikant met open oogen voor den gek houdt door als een worm in het stof te kruipen figuurlijk I en door gemaakte erkenning van zonde en schuld door allerlei geknoei en gehuichel door een gescherm dat de verleidingen in deze wereld vele zijn den dominee te bewegen aangegrepen en wij moesten haar op onze armen dragen dat was moeilijk door dia dichte struiken de reis was dus lang en wij waren geheel doornat van regen en zweet toen wij in ons verblijf aankwamen Het onweder uam met verschrikkelijke snelheid toe maar wg dachten noch aan den regen die op hot dak kletterde noch aan den bliksem die zgne schitterende stralen rondslingerde en een onheilspellend schijnsel wierp door de takken van onze hut Wij dachten slechts aan haar die halfdood op hare legerstede rustte en onschuldig de straf droeg van onzen zinneloozen haat Maar toch laat in deu avond bracht de wind die met geweld opstak onze gedachten op de Ventura die op de reede voor anker lag Wij liggen voor twee ankers en de kabels zijn stevig leide Lanzerotto tot wien ik van mijne bezorgdheid gesproken had Maar toch was ook hü met volkomen gerust en later voegde bij er als tot zich zelven sprekende bij Het zou toch niet kwaad zgn er nog een anker bij te voegen En ziende dat de wind in plaats van te verminderen nog toenam nam hij een kort besluit deed zgn mantel om sloeg den kap van geolied linnen over zijn hoofd en zonder ander licht dan dat van den bliksem ging hij naar buiten om zich naar het strand te begeven Zwijgend wachtte ik hem langen lijd ik wachtte hem geduldig tot diep in den nacht terwgl de ont ADVEBTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere tegel meei 10 Centen GR 00 TE LETT BBS worden berekend naar plaatsmimte BoTendien worden alle AdTertentien gr a tl opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt hem geld te geven om een verdacht matrozenkroegje te beginnen De Heer v Kuyk heeft zich als regisseur weder uitnemend gehandhaafd De iniellectueele mise en scène de plaats en de beweging dei personen munt uit door natuurlijkheid en ongedwongenheid de plaatsveranderingen gaan als van zelf en ongedwongen men merkt ze niet op en dat is in dit lastige stuk een groote deugd Herbenoemd tot zetters der directe belastingen te Beeuwgk de heeren J J SchreuderenO Dogterom Aan t begin der Warmoesstraat te Amsterdam woout de koffiehuishouder J een Duitacher van geboorte De man was in zijn omgeving niet vrq van de verdenking dat hij een stille verklikker der politie was zeker is althans dat hij met de politie op goeden voet stond en meermalen een uitnoodiging kreeg om eens aan t bureau te komen Daar verstrekte bij dan de inlichtingen die hij opdeed in zijn koffiehuis Zoo n uitnoodiging kreeg hg ook Maandagochtend weer Vrool k en wel begaf hiJ zich naar het bureau en stapte als een goede bekende binnen Hij keek echter vreemd op toen men hem in plaats van op meer familare wijze zooals tot dusver met al de gestreng heid van de mannen der wet in functie tegentrad Na een kort verhoor omtrent naam leeftijd geboorteplaats enz werd hem medegedeeld dat hü handlanger der politie zelf bij de politie iets op zijn kerfstok hsd stasn Een kleinigheid slechts hg moet in zijn geboorteplaats een veldwachter hebben doodgeslagen en zich aan oplichterij hebben schuldig gemaakt Zijn aanhouding en uitlevering was door de duitsche politie verzocht zoodat hij zal repatrieeren tegen zijn wil lArntt Ct ketende storm steeds heviger loeide Eindelijk daar het wachten mij ondragelijk werd besloot ik hem achterna te gaan De arme Anna van vermoeidheid uitgeput was in een diepon slaap gevallen waaruit zij gedurig opschrikte bij eiken donderslag Macham wachtte aan den ingang gezeten met het hoofd op de borst gebogen en de oogen strak gevestigd op dat bleeke dierbare gelaat Meer door teekens dan door woorden gaf ik hem te kennen waar ik heen ging Een der matrozen wilde mij vergezellen Toen ik buiten kwam in deu storm die mij ondanks mg zelven deed terug deinzen bemerkte ik waarom Lanzerotto zoo lang weg bleef Het grasveld was door den geweldigen regen in een moeras veranderd waarin de voeten uitgleden of in den modder bleven steken Nog erger werd het toen wij in het kreupelbosch kwamen dat de geheele kust omgaf Wg dwaalden waggelend als blinden in dien stikdonkeren nacht elk spoor was verdwenen de bliksem drong zelfs niet door de dichte struiken die de wind ons m het aangezicht sloeg Nadat wij reeds lang getobd hadden om voort te komen bemerkte ik dat wij in plaats van verder naar den oever af te dalen steeds hooger klommen Wij waren blg kbaar verdwaald Wat te doen Het beste zou zgn te trachten weer aan de helling te komen waar wg de beek konden hooren bruisohen die ons den weg zou wijzen Maar te midden van al da geraas kon men niets onderscheiden later sleobl