Goudsche Courant, vrijdag 10 oktober 1890

kenni tb T9hi a rtili o M energi U ontwikkelen kelen Voor de arrondissements rechtbank te Arnhem stond Dihsdag terecht D K van H 80 jaar bWe venbesleller Ie Nijmegen Het feit waarvoor bekl terecht stond heeft zloh als volgt toegedragen Herhaaldjdijk had reeds de directeur van hot postkantoor aldaar de heer König reclames gehad over vermiste goederen uit postpakketten en daar bg nasporing in wiens handen bedoelde pakketten geweest waren altijd bekl voorkwam kreeg de directeur aobterdocht tpgen dezen besteller Hg het nu 29 September jU oen pakje maken en daarin twee gemerkte rijksdaalders pakken dat hij met een gefingeerd adres door eene onbekende liet bejorgen Bekl was toen met oen collega op het kantoor Deze veriiet echter het kantoor zoodot bekl alleen bleef Even V 5 5r de verzending liet de directeur nu het pakket terughalen en constateerde dat daaruit de twee rijksdaalders verdwenen waren Bekl werd geiMopen doch hij ontkende de rijksdaalders uit het pakket genomen te hebben Toen daorop evenwel de directeur hem mededeelde dat de politie i OU komen viel bekl al spoedig door de mand bekende het feit on bracht de twee rijksdaalders die hg in zgn linkerschoen had geborgen te voorschijn Op de terechtzitting bleef bekl bekennen en zeide gehandeld te hebben omdat hij in geldverlegenheid zat Het O M waargenomen door mr v d Poel Hiddlngh meende niet meer te behoeven het betoog te leveren dat het ten laste gelegde wettig en overtuigend was bewezen De vraag bleef slechts hoe de vragen te qualifioeeren De dagvaarding bracht de feiten onder art 878 of art 310 juncto 4 Het O M achtte de eerste qualificatie de juiste en was overtuigd dat men hier had een ambtenaar van eenige openbare instelling van vervoer die een voorwerp gesloten in een aan die instelling toevertrouwd pakket zich had toegeëigend Wel is waar bestond hier het voornemen dat pakket weder terug te nemen doch dat maakte geen onderscheid De mate van straf moest volgens het O M eene ernstige zvjn Herhaaldelijk werden goederen vermist en reeds bij de eerste proefneming wordt bekl als de schuldige aangewezen En hoewel nu zooals het O M van den verdediger verwachtte aangetoond zou worden dat bekl in de buitenwereld algemeen geacht was en als een uitstekend mensch bekend stond de man blijft een ambtenaar dia zich schuldig heeft gemaakt aan ontvreemding van geld uit een pakket De ontdekking van dergelgke feiten is moeil k voor het algemeen belang is biarom eene zware straf noodig Dtórom eisoht Z E A te en bek eene gevangenisstraf van 8 jaren De ambtshalve verdediger mr v Geleüi Vitringa begon met het O M dank te zeggen voor de welwiflendheid om de zaak zoo spoedig mogelgk voor de rechtbank te brengen PI noemde het een treurige zaak waar een man van 30 jaren tereohtstond vader van 2 straks 3 kinderen zoodat een geheel hniagsrin te gronde gericht zou worden door één e onvoorzichtige daad van beklaagde Pleiter stipte ileohts ter loop aan dat z i het feit niet viel in een der in de dagvaardibg uitgebrachte qualiltofttiën doch onder verduistering moest gebracht worden Ook wilde pi niet oordeelen over de vraag of de directeur toen bij bekl het pakket met de rammelende rijksdaalders in handen speelde Wel handelde in den g est van den steller van een bekend gabod Hij vond zijnerz d tal van aanwijringea dat het de eerste maal was dat bekl lioh aan verduistering sohnldig maakte Pleiter wilde niet de talrijke en van alle zijden ontvangen goede getuigschriften van bekl veorleteB hQ zon die overieggM Met een blik j vooral op de treurige toekonfst van bet huisgezin van bekl drong pleiter aan op eene veel liobtere stMP voor zf 11 cliënt Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald op 14 October VERSLA ov i de Ititrdérbëwaarptóats te Gouda Met 1 Oct is weder een boelgant Toar oliM instelling afgesloten De toestand is dit jaar niet on gunstig geweest wel bobben wij in vroegere jaren enkele malen meer kinderen opgenomen het getal bedroeg ditmaal 3662 maar met het oog op de mazelenen kinkhoeat epidemie die verleden jaar zoovele kleinen wegnam is het geen ongunstig cijfer Der bevolking van onze inrichting is bijna geheel v u nieuwd en uit het feit dat er tetters nieuwe Vti dee o worden ingeichrwen blijkt wel dat zij ié eene behoeftd voorziet Ook de fiflaattSele toestand is gunstiger dan in de laatste jarw het geval was danlÉ zij voomamelgk de groote steun van den geachten stichter en van de directie van de Stearine Kaarsenfabriek De ontvangsten bedroegen ƒ 1340 27 dé tfitgtveii f 12 29 62 zoddat er een saldo is van ƒ 110 76 Aan contributie ontvingen wij een ƒ 30 minder dan het vorige jaar doch van onbekende hand mocht de kas zich verhengen in een aanzienlijke gift iloor meerdere kleine gaven gevolgd Doch nu de keerzijde van de medaille Onze inkomsten zg n zoo onzeker wij hebben hoegenaamd geen vaste fondsen waaruit wij onze vermoedelijke inkomsten kunnen berekenen en telkens bij den aanvang van een jaar staan we voor de vraag Zullen we wel toekomen Ieder jaar moeten wij vreezen voor een tekort te staan verieden jaar heeft alleen de opbrengst eener door ons gehouden loterij ons daarvoor behoed en toch tegenspoed blgft niet uit wij hebben het de laatste jaren ruimschoots ondervonden Daarom stadgonooten I onthoudt ons uwe hulp niet Wg weten het wel er wordt veel gevraagd van uwe liefdadigheid maar wij vertrouwen er op dat gij de kinderbewaarplaats niet tot de misdeelden zult laten behooren Hot personeel is dit jaar veranderd in onze inrichting op de Nieuwe Haven daar de vorige directrice om particuliere redenen ontslag had aangevraagd Wij meenen in de tegenwoordige dirootrico en hare dochter een gelukkige keuze godaan te hebben Ook in het damesbestuur heeft eenige verwisseling plaats gehad maar wij mogen er met ingenomenheid op wijzen dat het althans voltallig i wat in lang het geval niet was Tooh is dit een zeer verblijdend teeken want het wgat op meerdere sympathie De St Nioolaasavond van 1889 werd op de gebruikelijke wgze gevierd wg konden de kinderen ditmaal ruim bedenken daar wg van verschillende kanten giften in wollen kleedingstukken omvingen Wü zeggen onze stadgeoooten hiervoor openlijk dank en tevens voor de kinderstoelen en het speelgoed die ons op onze oproeping in het roorjaar zijn toegezonden Wij kunnen nog enkele tafelsloelon plaatsen en houden ons alzoo aanbevolen Over het algemeen is de toestand onzer inrichting op t oogenblik gunstig te noemen uwe hulp inroepende om zulks bg een volgend verslag ook te kunnen conatateeren heb ik namens het damesbestuur de eer te zgn J C EEBDE Bomt Secr Pamingmeestereaae Gouda October 1890 BoUeolaDdscb Overzicht Aangaande het verbod van den invoer in Kngeland van Nederlandsoh vee wordt nader gemeld dat drie aangekomen ladingen mogen gelost worden doch geen verdere zullen worSen toegelaten Gisterenavond ziJn twee der voornaamste Veehandelaren naar sGravenhage vertrokken Men blijft te Berlijn beweren dat een wijziging der oommercieele betrekkingen tusschen Duitsobland en Oostenrijk Hongarije ophanden is Aanleiding daartoe geven mededeelingen van groote handelshuizen over een verlaging der tarieven ten opzichte ran den handel met Oostenrg k Hongarije De liberalen in Tessino hebben op verschillende pUatsen feest gevierd ter eere van de overwinning door ben bij de volksstemming behaald Zoo o B werd te Lugano een vrgheidsboom op het Marktplein opgericht Onder het gelui der klokken 6o het lossen van vreugdeschoten trok do bevolking in grooten optocht naar het plein waar redevoeringen werden gehouden afgewisseld door muziek en zanguitvoering Alles liep in de beste orde af en nergens kwam het tot ongeregeldheden De Bondscommissaris kolonel Kunzli is naar Bern vertrokken ten einde met de regeering de bijzonderheden vast te stollen over het herstel dor clericale regeering en de verkiezing van den herzieuingsraad Op het oogenblik bevinden zich in het kanton 8600 Bondssoldaten Vermoedelijk zullen nu 2000 man naar huis worden gezonden docli de overige zullen voorloopig nog niet gemist kunnen worden Met groot verlangen wordt de politieke rede van den Italiaansoben premier te Ploronce tegemoet gezien Voorloopig wordt verzekerd dat Crispi hoofdzakelijk zal spreken over den oeconomischen toestand en betoogen dat zonder het drievoudig verbond de militaire uitgaven van Italië nog tweemaal grooter hadden moeten zgn Het tekort op de Staatsbegrooting zou in den loop an ditjaar tot 20 millioen dalen en in het volgende jaar geheel verdwenen zoowel door verhooging der opbrengst van de belasting op dé gebouwde eigendommen als door be rkfcig der uitgaven voor leger en vloot Hst E6galsehe FarlWent kolnt 25 November bijeen Voor het niettWe miuirtcrte in Portugal worden de volgende namen genoemd generaal d Abreu de Souza ministerpresident en min van oorlog Thom Bibeiro justitie graaf de San Januario binnenl zaken Ant Ennes Marine Olivier Martens financiën Martens ïerrao buitenl zaken dr Barbosa t StCtBOb erafll Twisdk Kakib zitting T n Woensdag 8 October De discussie orer de waterstaatswet waa niet seer aantrekkelp en had ten gevolge dat het amendement van de Commissie van npportears op art 1 werd aangenomen met slechts it stemmen tegen Men heeft daardoor gemeend te voorkomen dat de macht des Konings in watetstaatswerkon al te zeer zou worden uitgebreid ten koste van het aloude recht der waterschappen De thans tot tand gekomen bepaling is geen pronkstuk van wetgeving B j art ï heeft de Kamer aan art B6 der grondwet eene interpretatie gegeven in dien zin dat het den Koning zal vrijstaan binnen de grenzen der in de wet vastgestelde maxima op verschillende overtredingen lagere strafmaiima te stellen Practiach geeft dit natuarlgk al zeer weinig Mag bot bedenkélyk zijn aan t uitvoerend gezag te ruime bevoegdheden te geven de bevoegdheid om strafmaiima te verlagen is zeker in t uitvoerend gezag weinig bedenkelijk Bij art 4 was het voor de afwisseling een quaostie van burgerlijk recht die de juridische gemoederen in beweging bracht Het voorgedragen artikel was aeker voor de Begeering heel gemakkelijk als er schade aan Rijkswaterstaatawerken wordt toegebracht ia hot aangenaam als men terstond de hand kan leggen op den eerste den beate en oogenblikkelgk schadevergoeding kan vorderen Daarom dus maar de schipper aansprakelijfc gesteld voor al wat de opvarenden doen zij t dan ook behoudens verhaal en hem verplicht terstond de begroete schade te voldoen of daarvoor borg te stellen zij t ook behoudens nadere verrekening op straffe van anders in t vervolgen van zyn reis verhinderd te worden Deze uitbreiding van de gewone rechtsbepalingen hoe gemakkelijk ook vonden de heeren smidt en Hartogh minder billijk De heet Oppedijk zag er daartegenover oor de practijk overwegend voordeel in en de heer Heemskerk stelde zijn juridisch geweten gerust met de verwijzing naar een paar antecedenten waarvan een waarvoor de Minister Tak als ambtgenoot van den Minister Smidt verantwoordelijk was Op eenigszine ander standpunt stelde zich de heer Sanders die in de bepaling geen wijziging zag van het materieel burgerl recht maar alleen een formeele quaestie doch de Minister draaide daar vrij wel omheen zoodat ie bedoeling niet helderder werd Maar uitbreiding van het burgerlijk recht of niet een feit is het dat de schipper het kind van de rekening wordt als hij op de opvarenden geen verhaal kan vinden of geen geld of borgen bij de hand heeft De heer Hartogh trachtte het gevaar voor een deel af te wenden door voor opvarenden te lezen ondergeschikten doch de meerderheid varwierp dit amendement Deze kleine satisfactie schonk zg de R eering na de twee haar toegebrachte nederl en De eindstemming over de wet is bepaald op Dinsdag Nog werden aangenomen zonder discussie de uppletoire begrootingsontwerpen noodig wegens den aankoop der Bijnspoorwegmpij Aan den heer C remer is door de Kamer verlofverleend op een nader te bepalen dag aan den minister van koloniën eenige vragen te richten over den oorlogstoestand op Floras De algemeene Vergadering der Vereeniging voor Lijkverbranding wordt den Uden dezer te Leiden gehouden Weder heeft een lid der Vereeniging vertoonde een schitterende bliksemstraal ona de beek die in een breoden stroom veranderd was en wel nx dicht bij ons dat wij er bijna in liepen Versefaiikt deinsden wij achteruit en traahtten den oever te volgen maar vergeefs daar de hooge planten en ineengegroeido takken dichter waren dan ergens anders Zoo dwaalden wij langen tijd op goed geluk rond tot eindelijk het geklots der golven ona deed bemerken dat wij ons doel bereikt hadden Ach eindelijk daar was d zee Maar waar is de galei Misschien hebben we oen verkeerden weg ingeslagen en zijn wij aan een ander gedeelte van de kust gekomen Maar neen een bliksemstraal verlicht de mimte dit is wel dezelfde kust daar ligt de boot op het drooge daar ia de schuur voor onze gereedschappen daar liggen de balken en planken En het schip Eene rilling liep mij door de leden ik stiet een luiden kreet uit en slechts het gefluit Tan den storm en het gebrul van de zee antwoordden mij De reede was verlaten Ik keerde mij om en zocht den boomstam waaraan ik wist dat de kabel was vastgemaakt ik vond hem eindelijk De knoop was onaangeroerd maar het einde van het touw lag eenige schreden verder op den grond Dat was het eenige dat mij overbleef van mijn arm schip Hevig geschokt door dit ongeval bleef ik langen tijd roerloos aan den oever staan De eerste schemering brak aan over de holle zee en vrij zagen toen helaas dat geene hoop ons overbleef Nergens de storting T n Mip oreaatle ii bot fotdi voor Igkovens gedaan bedragende ƒ 109 volgeoa de Ie klaase van het tarief leef d hoogstens 30 jaar In het geheel Egn nu 19 stortingen te ameoad S660 of gemiddeld ƒ 192 per lid gedaan Aan het verslag van het hoofdbeatuur over het jaar 1889 is het volgende oaUeead De aanwinst van nieuwe leden wal dit jaar voel grootor en het verlioe van oade leden kleiner dan in het jaar te voren Er werden dit jaar 73 gewone en 116 buitengewone te lamen 188 nieuwe leden tegen 38 in 1888 ingeschreven in het algemeen stamboek der Vereeniging hetwelk dientengevolge op ultimo December met No 1970 eindigde terwgl slechts 40 gewone leden tegra 61 in het voorafgaande jaar wegens overlijden vertrek naar het buitenland bedanken of het niet betalen der contributie behoefden te worden afgeschreven Verder telde in 1889 de Vereeniging 4 binnenlandsche en 29 bnitenlandsche eereleden en 1 donateur De ontvangsten bedroegen 974 35 de uitgaven ƒ 779 het batig saldo beliep dientengevolge ƒ 195 36 De ontvangsten voor het fonds voor lykovens beliepen in 18S9 1294 21 of 484 69 minder dan in 1887 en 1421 61 minder d n in 1888 De hoogere ontvangsten in da beida voorgaande jaren waren een gevolg ras het groote aantal toeu in het fonds gedane stortimfen die recht gaven op crematie voor rekening der Vereeniging Het kapitaal van het fonds was op ultimo Deeember 1889 tot 26 600 nominaal 2 pot N W 8 gestegen vertegenwoordigende volgeus den beurskoers van dien dag SS pet eene geldswaarde van 22 277 60 Op de algemeeno vergadering den 21sten September 1889 te s Orsvenhage gehouden werd in beginsel besloten zoo spoedig mogelijk een lijkoven hier te lande te bouwen Nu door dit besluit eene practische beslissing genomen was werd het door de voormelde algomeeue vergadering goedgekeurd dat niet langer werd voortgegaan met het minder practische middel van het indienen van adreaaen die toch steeds met excoptien van nietargentie waren beantwoord Het hoofdbestuur richtte daarom in dit verslagjaar geen adres aan regeering of Staten Generaal om hare medewer king te verzoeken ter verkrijging van eene wettelijke regeling der lijkverbranding hier te lande Alleen zij herinnerd dat jliet laatst ingediende adres eene verklaring nitloktefvan den verigen miniater van binnenlandsche zaken die weinig bevredigend was wat betreft de totstandkoming van de verlangde wetteipe regeling der facultatieve lijkverbranding maar zeer bevredigend als men er op let dat de bezwaren des ministers wel tegen het begraven zander lijkschouw konden worden aangevoenl maar niet tegen het verbranden met voorafgaande schouwing van het Ijjjk Tot dusver is het echter niet gebleken dat de regeering aan wie het niet onbekend kan z jn dat de lijkverbranding hier te lande niet verboden is gewichtiger en meer afdoende bezwaren tegen deze wijze van lijkbezorging zou hebben km dat zij het noodig zou achten een wetsontwerp in te dienen om de lijkverbranding te verbieden Trouwene van den tegen woord igec minister van binnenlandsche zaken die nog onlangs verklaarde dat aan de regeering was de Ventura te zien zeker had de stormr haar te ver weggeslingerd Misschien zouden de matrozen den boeg naar het eiland kunnen wenden maar hoe konden zij het schip besturen Het roer dat nog niet geheel hersteld was lag nog op het strand En Lanzerotto Weinige oogenblikken later hoorde ik aan den anderen kant zijne stem De arme man was reeds bij de hut geweest en terug gekomen om mij te zoeken Toeh hg mgn kreet hoorde vloog hij naar mij toe en omhelsde mij al snikkende toen begon hij mij alles wat hij wist te vertellen Hij was juist in tijds gekomen om het onheil te aanschouwen Toen de ankers losgeslagen waren en het touw gebroken door de woedende golven was de galei voortgestuwd voortgeslingerd op de baren on de wind had de angstkreten van het scheepsvolk tot hem overgevoerd Zij hadden geone lijn kunnen uitwerpen omdat het schip in een oogwenk in volle zee was en met zooveel geweld werd voortgesleurd dat bij weinige oogenblikken later jiete meer had kannen zien of hoeren Waar was het nu De wind blies uit het noordwesten en eer die ging liggen zou het zoo de golven zich no daarover sloten zulk een langen weg afgeli ben dat zij zonder roer toch niet zouden hel durven wenden En hij die arme Lanzerotto was haastig heengegaan om het mij te boodschappen en bad den angst en het lijden dor overblg venden ten top gevoerd Toen Anna het noodlottig bericht hoorde bad eene hevige koorts haar aangetast en de vrije beschikking niet toekomt over het mensche lijke lichaam selfs niet al is zü overtuigd dat di beschikking enkel ten bate van dat lichaam komt kan niet verwacht worden eene verklaring dat aaa de regeering wel toekomt de vrije besohikkjng over het doode lichaam Bij de firma Nügh Van Ditmar teBottetdtm versoheen het eerste nummer van bet weekltï Californie waarvan het doel is hot bevorderen van de landverhuizing naar Californie onder de aiispioiëo der Holland California Landcompany EoupUat In dit nummer goeft een gezicht op het Irrigatiekanaal en op een deel der Eottordam Colony Morced een breed kanaal doorsnijdende een eindeloos vlakte zonder de schaduw van een boom De Jrni Ct maakt eene voorloopige opmerking over het groote landbouwversW dat als resultaat van den arbeid der bij Kon besluit van 16 Sept 1886 benoemde landbouwcommissio onlangs versehenen is De methode van werk door die commissie gevolgd acht de Arnh Ct niet gelukkig j zij meent dat hare concinsién in vele opziohten anders zouden luiden wannoor zij de wijze van werken had gekozen door de staatscommissie voor het fabriekswezen aangenomen Wie de 97 verslagen uit de door de commissie als typen uitgekozen gemeenten welke de bouwslof fen voor bet algemeen verslag geleverd hebben aandachtig leeet zal daaruit de overtuiging putten dit de allereerste oorzaak van achteruitgang van het Uindbouwbedrijf bijna overal te vinden ia in gebrek aan vakkennis gebrek aan ontwikkeling Dit springt zoo sterk in het oog dat er van de 97 verslagea nauwelyks 30 zijn waarin niet uitdrukkolgk in verschillende soms zeer krasse bewoordipgen over dit gebrek wordt geklaagd Slechts enkele beriohtgeven galoppeerden op hun stokpaariye z66 wild voort dat ze dit punt met name onvermeld lieten en waar dit geschiedde bleek het tooh uit allerlei medegedeelde bgzoflderhedon in de behandelde gemeente even goed als elden te bestaan Uitzonderingen komen er voor maar in een zeer gering getal Nieuws ia dit zeker voor weinigen Men weet vrij algemeen dat het met de intellectneele ontwikkeling ten platteUnde in t algemeen en den goede niet te na gesproken treurig gesteld is Onkunde wantrouwen in nieuwigheden bekrompenheid vaak met eene avarechtsche moraliteit gepaard die t niet ter kerk gaan eene doodzonde maar t bedriegen van den afnemer in de geleverde waar eene geoorloofde slimheid acht beersohen er houden elke verbetering van bedrijf elk medegaan met den tgd tegen Oeen wonder dat achteruitgang zulk eene maatschappij wegeia haar stilstaan straft maar dan wete men ook dat nieU geen enkele maatregel van regeering of wetgever baten zal zoolang de geest niet verandert En de oommissie die te reel op da stokpaardje barer adviseurs is ingegaan om het praeafabele en alles beheersohende vraagstuk in het oog to vatten dat zich bij een peraooulgk onderzoek op elke bezochte plaata aan haar zou hebben opgedrongen vervalt nu in de dwaling van allerlei aidministratieve en wetgevende maatregelen aan te prijzen dit toch niet baten zullen wanneer men niet eerst begint met van den landbouwenden stand den geest te verruimen het oordeel te verscherpen de vak Macbam van toorn en angst vervuld wist niet wat hij doen moest om haar eenige verlichting te verschaffen Dat was voor mg de genadeslag Zonder meer aan de verloren galei te denken zonder acht te geven op het water dat mij ijskoud over de iedM stroomde sloeg ik den weg in door het kreupelhout on liep neen vloog naar de hut Toen ik daar aankwam vertoonde zich een droevig schouwspel aan mijn oog Anna was in een toestand zoo treurig dat men zich niets ergers kon voorstellen Zg rilde koortsachtig het zwarte haar bedekte haren blanken boezem hare wangen gloeiden als vnur hare ingevallen oogen schitterden zc$o had de koorts haar in weinige oogenblikken veranderd De onbestemde btikkeo waarmede zij mg aanzag bewezen m dat zij mij reeds niet meer herkende Zij begon te ijlen en sprak afgebroken en verwarde woorden vol geheimrinnigen angst Ik trachtte haat tot bedaren te brengen maar dat gelokte slechts later op den dag niet zoozeer door mgne droevig troostwoorden als omdat zü geheel uitgeput was zij sloot de vermoeide oogleden terwijl de zacht bewoging van hare borst en de zwakke ademhaling Ke aan hare half gesloten lippen ontsnapte toonden dat haar lijden een weinig gelenigd was V vtnolgi Booage openb werken en onderwijs Volgens andere berichten zal ook van dit Kabinet niets komen Maar met of zonder Ministerie het tractaat met Engeland zal er bezwaarlijk door komen De afkondiging van het nieuwe tarief in de Vereenigde Staten ging vergezeld van een algemeene prijsverhooging van ingevoerdo goederen en tevensvan een aantal vergissingen Zoo had een importeur een groote lading naalden doen komen en ontwaarde toen zij was aangekomen dat het goed op de lijst der vrije artikelen was geplaatst Een geheele vloot met suiker beladen schepen wacht voor de kust tot de wet in werking zal treden Daar dit wat de bepaling op suiker betreft niet eer dan April zal wezen zal de bemanning zich wel gaan vervelen Ook zijn geschillen over tariefbepalingen ontstaan De importeurs van een lading champagne die Zondag door de Thingvalle gelost was beweren dat het oude tarief op hun waar nog van toepassing is maar de douanen willen Zondag niet als een dag aanmerken Sommige invoerhandelaars hebben een aardige winst gemaakt door het tijdig aankomen eener bestelde lading Zoo wou een importeur van wollen goedoren niet minder dan IB OOO dollars men berekent dat de Staat omstreeks 1 000 000 doU zal verdienen op de onderscheidene ladingen die niet bjjtgds aankwamen De Spaansche ministerraad heeft Maandag een bijeenkomst gehouden welke hoofdzakelijk gewijd was aan de inwerkingtreding der Mo Kiuleywet Hel nieuwe tarief der invoerrechten voor hol eiland Cnba zou den 1 sten Januari 1891 in werking treden Dit tarief was zeer voordeelig voor den invoer van waren uit de Vereenigde Staten en daarom besloot de ministerraad de inwerkingtreding van dit tarief tot onbepaalden tijd uit te stellen Inmiddels zal dan aan den Spaanschen gezant te Washington worden opgedragen in overleg te treden met den minister Blaine Indien de regeering der Vereenigde Staten dan niet genegen is den kooplieden op Cuba voordeeliger wootwaarden toe te staan zal Spanje wijziging brengen in het tarief van invoerrechten op Cuba Ook de Fransche rogeering hoeft nu besloten denzelfden weg in te slaan als de republikeinen aan de overzijde van den Oceaan Als grondslag voor Frankrijks aanstaande handolsstaatkonde heeft de ministerraad aangenomen het hoogste der twee tarieven door do handelscommissie voorgesteld evenwel met vergunning om enkele invoerrechten te verlagen voor landen die aan Fransche waren bijzon dere voordeelen toestaan Overigens hoort men in Frankrijk de minste klachten over de Amerikaanache tariefwet De Franscheu zijn er dan ook nog het beste afgekomen daar zij tegen een verlaging van het tarief op Amerikaansch spek betere voorwaarden voor hun wijnen wisten te verkrijgen Omtrent de revolutie welko de Boulangistiaohe bende in Frankrijk heeft willen maken houden de onthullingen nog altgd niet op Thans schrijft aan de Pali Mall Oaiette iemand die na betrokken was in de Boulangistische samenzwering en die instaat voor de waarheid vau hetgeen hij verzekert nog het een en ander over de fait et ffeatei van den generaal Gedurende Boulanger s verblijf in Clormont stond hij in voortdurende onderhandeling met prins Napoleon wien hij beloofde aan het hoofd der regeering te brengen Maar tot zijn verwondering ontdekte de generaal het totale gebrek aan moed bg den prins en zoo knoopte hij verbindingen met de royalisten aan In den grond had hij een afkeer van de Orleanson maar hij wilde prirs Napoleon tot een actief optreden dwingen door te gelegener tgd tot hem te kunnen zeggen Indien gij niet wUt handelen zoo zal de graaf van Parijs het doen ik heb zgn woord Toen hij eigenlijk dit oogenblik gekomen achtte weigerde de persoon die bij alle onderhandelingen als bemiddelaar was opgetreden en wiens sympathieën naar de Orleausen overhelden daarvan bericht te doen ann prins Napoleon hij wilde er het allereerst den graaf van Parijs van in kennis stellen Een twist ontstond en de bemiddelaar die overtuigende bewijzen van Boulangers schuld in handen had verliet hem onder bedreiging alles aan den minister Constans te zullen medodeelen Toen Boulanger den volgenden dag om hem zond vernam hg dat die persoon Parijs had verlaten na alvorens bg den minister van binnenlandsche zaken te zijn geweelt Hg begreep dat het nu zaak voor hem was hie eerder hoe beter Parijs te verlaten en zoo vluchtte h § naar Brussel Het sehijnt ovéBwèt iit de bemiddelaar aan de regaering met alles medededde omtrent het gedl g van den generaal in ieder geval wist zg genoeg t om dezen te waarschuwen dat haar hot een en ander van zgn doen Ie Clermont bekend was Van daar zgn vrees om naar Frankrgk terug te koeren waar hem onherroepelijk do kogel zou wachten voor de smadelgkste misdaad waaraan een soldaat zich