Goudsche Courant, zaterdag 11 oktober 1890

Zaterdag 11 October N 4347 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inBendlng ran advertentiön kan geschieden tot een nnr des namiddags van den dag der uitgave te wachten is opgegeven Blooker s Cacao t ei kan schuldig maken rerraad te ples en met de vqanden van zqn raderlandi Het lal den groeten man van Jersey Tr j wat moeite kosten rich in ayn werk over het Boulangisme dat aji de echte Coulu e aangekondigd wordt schoon te wasschen van den sm it der dubbelhartigheid hem door al zgn vqaaden en rroegere Trienden aangewreven I OSTER XCrEliT LIJST Tan BBIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand September 1890 en terug te verkrggen door tussohenkomst an het Postkantoor te Gouda G Tan den Berg Amsterdam Sohalekamp Amsterdam j van den Bosch Nieuwerkerk a d Ussel Simonie Baamdonkaveer W v Buren Botterdam F Oreling Enkhuisen Tholens den Haag H de Groot Namen A W Kikkert Londen VAN MOOBDEEOHT W A Sommeren Botterdam VAN WADDINGSVEEN H vac den Weyenberg Kralingen Gouda 9 October 1890 De Directeur van het Postkantoor VOESTEE SSA Staats loteHj Se Klasse Trekking van Donderdag 9 Oct 1890 No 8884 ƒ 50 000 No 773 4932 3579 6249 en 12526 ieder 409 No 3858 6651 9487 10459 15942 19196 eo 20229 ieder ƒ 200 No 80 4621 6S93 6416 6599 7163 8358 8767 12039 14302 14623 18942 en 20631 ieder 100 Pr jien van ƒ 70 46 2191 4862 6066 9841 13173 16142 18482 66 2212 4896 8201 9873 13249 16151 18561 64 2265 6200 8260 9876 13303 16185 18838 119 2353 6227 8457 9895 13364 16218 18944 158 2355 5396 8468 10026 13408 16239 19019 171 2390 6463 8508 10248 13613 16278 19043 175 2462 5684 8623 10276 14056 16367 19053 223 2506 5697 8546 10355 14172 16511 19201 249 2676 5861 8662 10365 14242 16526 19293 261 2602 5896 8590 10384 14258 16552 19386 390 2630 6008 8668 10490 14296 16553 19468 423 2633 6081 8689 10697 14361 16609 19475 464 2701 6217 8763 10670 14401 16758 19479 653 2802 6254 8768 10943 14560 16661 19661 693 2825 6283 8777 11012 14673 17027 19653 713 2909 6404 8805 11168 14686 17058 19727 878 3004 6486 8807 11210 14690 17102 19796 904 3390 6547 8819 11809 14765 17135 19843 981 3545 6623 8862 11363 14848 17280 19976 1018 3572 6693 8994 11483 16044 17389 20132 1240 3575 6741 8999 11869 15077 17691 20141 1520 3585 7032 9135 12030 16304 17686 20232 1563 3609 7041 9246 12062 15364 17743 20319 1569 3645 7068 9323 12130 16371 17758 20341 1685 3661 7191 9385 12313 15413 17904 20443 1655 3764 7201 9381 12362 15437 17928 20524 1702 3766 7398 9433 12480 15808 17961 20596 1710 4135 7409 9509 12598 15820 17987 20699 1893 4225 7459 9528 12613 15830 18163 20681 1949 4349 7584 9529 12713 15980 18217 20706 2061 4358 7677 9632 12976 16068 18287 20709 2069 4572 7821 9535 13106 16140 18293 20825 2179 4767 7964 9636 Trekking van gisteren komt nog bij No 12054 70 PETROLEUM lMOTEERIiVGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt waa heden vaat Loeo Tankfust ƒ 7 90 Geïmporteerd fust ƒ 7 95 Januari Februari en Maart levering ƒ 8 Novemberen December levering ƒ 7 95 Gouda Snelperedrut van A Bbikkuav Zoon MARE TBERICHTBN Ooada 9 October 1890 De aanvoer van inlandache artikelen was heden vrij voldoende en ruimde vlug op Tarwe 20 cent hooger gemakkalyk teverkoopeo Overigens onveranderd Tarwe Jarige Zeeuwsohe ƒ 9 80 a 10 40 Nieuwe dito 8 76 a ƒ 9 30 Mindere dito 7 90 a ƒ 8 40 Afwykende 6 76 è ƒ 7 Nieuwe Polder ƒ 7 60 l f 8 Eogge Zeeuwsohe ƒ 6 10 8 ƒ 6 60 Polder ƒ 5 a 6 40 Buitenlandaohe per 70 kilo 6 S0 a 5 60 Gerst Winter 4 80 a 6 26 Zomer 4 50 4 90 Chevalier ƒ 6 25 8 6 25 Haver per Heet 3 10 4 per 100 kilo 7 25 i ƒ 8 Hennepzaad Nieuw Ittlandsch 5 76 a 6 Buitenlandsch 5 90 a 6 Kanarieiaad 7 60 a ƒ 8 60 Bruine boonen naar kwaliteit van 10 b 12 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche 6 40 a 6 60 Cinquantine 6 25 i f 6 60 Veemarkt Melkvee gewone aanvoer handel en prezen flauwer Vette varkens tamelyke aanvoer handel vrg wel 22 i 25 et per half KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel gewoon 19 21 et por half KG Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 80 a ƒ 1 35 per week Vette schapen goede aanvoer handel traag 18 1 25 Weilammeian goede aanroer handel traag 10 a 18 Nuehteie kalveren eenige aanvoer handel vlug Graskalveran groote aanroer handel zeer vlug 80 4 76 Aangevoerd S2 partgen kaas Handel vrq wel 1ste qualiteit 27 a 29 2de qualiteit 23 a 26 Zwaardere hooger in prijs Noord HoUandsche 23 27 Boter goede aanvoer Handel vlug Goeboter 1 45 k 1 55 Weiboter 1 20 a 1 35 Burgerlijke Stand GEBOREN 7 Oct Piitn owlui P tta l r Kliiio n J tio dw Sloot GtTROUWD Oct J Scboaleo o 0 E Wskor BeeuwUk GEBOKBN JtDDigjt QmrJi mAm O OaldoDOidoa M e Tin Bm Csthariu Huuinki osdert A Verblik u M WilleaMB Stolwijk GEBOREN Joluass Adriut oiden l de Groet ea C Barger ADy£R TENTIÊN JACQUES P ÉEBMAN GROOT N i BET8Y G DO CEOIX 1 9 October 1890 Getrouwd J SCHOUTEN nr O E WEBEB Oouda den 9 October 1890 De Heer en Mewonw SCHOUTENWebbs betnigen ook namens wederzgdsche Familie hnn hartelgken dank voor de zoo vele blgken van belangatelling bg hnn flowelgk ondervonden EALBANBSCnOENEN A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 Sociëteit ONS GEIVOEGEN Zaal tEDNSTMIN Tooneelgezclschap van den Salon des Variétés te Amsterdam Diiwïtie KBEÜKNIBT BIGOT POO MAN en BLAASEB Boitengewooe Voorstelltog op Dinsdag 14 Oct 1890 Tooneelapel in 3 bedrgren van HENBIC IBSEN bewerkt naar de Dnitsche vertaling van M vo BOBCH door C P v o H Miae en Scène van H van EDUE H P De hoofdrollen zallen vervuld wordm door de Dames ANNA BöSÖING Bablaihollïs J BLANEENSTBIN en de Heeren H vak EÜIJE J D BLAASEB en L M SMITH Aanvang 7 nor Frgzen der plaatsen voor H H Leden en hnnne Dames 75 et per persoon H H V SCHAIK MABKT naast Arti Legi Alle dagen verkrggbaar VEBSCHE Zoute BoUeljes 60 Cent per 5 ons ZOETE EBAEELINGEN 60 Cent per 6 ons Ontbijtr Snipper Sucade en GEMBERKOEK in verschillende grootten Haagsch Zoet ROGGEBROOD 12 cent met krenten 14 Ct BONDE BESCHUIT 12 10 ceni LANGE BESCHUIT met kaneel en sniker 24 10 cent 2 Cent per stok BEST ST UICOLAAS 50 Cent per 5 ons BMBSTB NUDEBLANDaCHS Vee VerzekerIng Maatschappü gevestigd te GELDEBMAZaHN Goedgekeurd bij Kmailgk BetUiit 14 UH 1887 Eapitaal 50000 QVLDEN Zelfstandig werkend Agent J J A MONTUN Gouda Agent W EBBE VELD Gouda ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BBINEMAN en ZOON te Gouda nste merk De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aicoaderlgke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 October 1890 Het Hoogduiteche Opera Gezelschap uit Botterdam directie Saalbom zal in dit seizoen wederom te dezer stede optreden en in de Sociëteit Ons Genoegen eer viertal voorstellingen geven De eerste zal worden gegeven Donderdag 23 October de tweede is voorloopig vastgesteld op Donderdag 20 November terwijl de volgende data later zullen worden medegedeeld Naar wü vernemen zal het bakende OratoriumComité deo ISden dor volgende maand in de E K Leesvereeniging alhier oene weldadigheids soirée doen plaats hebben waarbq o a als soliste zal optreden Mej A de Graaf Tot Zetters voor s Bgla Directe Belastingen in de gemeente Moordrecht zijn herbenoemd de heeren G A van Houweninge 6z en P Vrylandt Herbenoemd tot zetters der directe belastingen te Haastrecht de Heeren P J den Hartog en D Verkerk Te Vlist de Heeren J Kasbergen en A Neleman De begrooting der gemeente Zevenhuizen voor het jaar 1891 is door den Baad vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op ƒ 16479 14 Men bericht uit Apeldoorn dat de Koning dezer dagen minder schijnt te lijden maar steeds buiten staat blijft tot werken met het hoofd waarin naar het zich laat aanzien voorloopig geene verandering FEVILLETODI mm MummK Naar iet Italiaamch X SI Gedurende twee dagen zorgde de arme Lanzerotto voor allee H j zond beurtelings een van de vier matrozen om de wacht te houden op de hoogte in de hoop dat zy iets zouden ontdekken van de Ventura hij voorzag de kleine kolonie van levensmiddelen en zorgde voor alles wat noodig was En zoo leetden wij drie dagen treurig en zwijgend geslingerd tusschen hoop en vrees De storm had opgehouden maar er woei eene stevige koelte on van de Ventura was nergens een spoor te ontdekken Hoe was dat schoone eiland waarop wy met zooveel blijdschap het anker geworpen hadden veran scheen het een woestijn eene plaats der pijniging Anna ziek misschien in gevaar van te sterven wij alleen afgesloten van de wereld buiten itaat om haar bij te staan dan met de ruwe kunst en de gebrekkige hulpmiddelen van den zeeman Macham was terneder geslagen door wroeging ver De hoop op herstel wordt echter niet Door den minister van justitie is bepaald dat de volgende ambtenaren en beambt 9n gedurende de uitoefening hunner ambtsbediening een wapen bij zich mogen hebben nl de fungeerende directeuren vanpolitie de commissarissen van politie de officieren van justitie de substituut officieren van justitie deburgemeesters en kantonrechteirt als hulp oSicieren van justitie de reobtor oommisaarissen belast met de instructie van strafzaken de griffiers en substituten of waarnemende griffiSrB die ds reohter commissarisseu belast met de instructie van strafzaken vergezellen en de deurwaarders Omtrent den stand der spoorK concessieaanvragen wordt in de toelichting op de spoorwegbegrooting voor 1891 het volgende medeg fdeeld In onderzoek zqa de aaustagen van A i Krieger voor een locaalspootweg van Gouda naar Schoonhoven jhr H Clilford an A F Steers te s Gravenhage voor de liju van Gouda naar Baanhoek A P van Dam A Wzn te sGravenhage voor een locaalspoorweg van Amsterdam langs Oudshoorn Bteiswijk Berj chenhoek en Hillogersberg naar Eottefrdam 8 Hamelink te Heerenveen voor een tramspoorweg Leeuwarden Drachten en Drachten Groningen j A P M Kapte jn te Utrecht voor de lijn Botterdam Amsterdam via Nootdorp en Lelden met zqtak van Nootdorp naar s Gravenhage H E Oving Jr te Botterdam voor een looaalspoor Zoutkamp Bafloo J 6 Gerritsen te Groede voor een locaalspoorweg Schoondgke Terneuzen B de Vries te s Gravenhage voor een electrischen spoorweg van Loosduinen langs hot strand naar Scheveningea T Sanders te Amsterdam voor een spoortramweg van het Schouw naar Purmerend A Hartogh Azn te Botterdam voor een teerd treurig om aan te zien Wat mij betreft ik weet niet wat mijne metgezellen van mij dachten maar de gedachte aan onze verlatenheid aan onze onmacht kwelde en martelde mlJ en verscheurde het binnenste mijner ziel In den morgen van den derden dag was Macham door den slaap overvallen aan het voeteneinde van het leger van Anua Zij was juist ontwaakt en keek my met bare groote door de koorts schitterende oogen aan alsof zjj myne geheimste gedachten lezen wilde Gq zult nu spoedig beter zyn zeide ik terwijl ik trachtte te glimlachen Neen mijn vriend dit is eene gerechte strafvan den hemell antwoordde zy terwyl zij treurighet hoofd schudde wij zijn hier voor altyd gebannen levend begraven in deze wildernis O gy bedriegt u I de Ventura zal terugkomen En dan de boot hebben wy nog weet gijdat nietP Wy kunnen er een zeil opzetten of zoode overtocht in zulk eene kleine boot u vrees aanjaagt dan zal ik met twee matrozen naar Cadiigaan Wij zullen een schip huren en hier terugkomen Ik ken de zee wees niet bang ik zal uveilig brengen in de haven die gij uitkiest Maarheb goeden moed en zorg dat gij beter wordt Toen scheen zij geruster sloot zacht de oogen en viel in een kalmen slaap die eenige uren aanhield Maar tegen den avond riep zij mij tot zich en als of zy het gesprek van dien morgen hervatte zeide ADVEETBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni stoomtramweg van Puttershoek naar Stnjen J Willink te Winterswijk voor een locaalspoorweg Groningen Dokkum Delfzijl Noordbroek H L O H Sarolea te Heerlen voor een spoorweg Sittard Eindhoven over Echt en Weert J J A Kuys te s Gravenhage voor een stoomtramweg Brielle Hellevoetsluis Barendrecht Afgewezen is het verzoek van Jhr J Hartsen te Baarn o s om nader uitstel tot aanvaarding der concessie voor een spoorweg van Amsterdam naar IJmuiden Ook is afgewezen de aanvraag van mr C de Wilde te Utrecht en A J van Beek te Maarsen voor een locaalspoorweg van Utrecht naar Baarn Voor de aanvaarding der concessie voor de l n van Amsterdam langs Lelden naar Botterdam aangevraagd door J H Snellen c s te Bolsward i uitstel gevraagd Van den aanvrager P M Montyn te Gouda vooï de lijn van Harlingen naar de Pruisische grenzen in de richting van Gronau worden nog plans ingewacht voor eene gewijzigde richting Door den aanvrager J Willink te Winterswijk voor een buurtspoorweg van Winterswijk naar de Pruisische grenzen in de richting van Coesfeld zqn de voor het onderzoek vereischte plans nog niet ingezonden Een der grootste en meest bekende induatrieelen van ons land de heer H L Enthoven Lz lid der firma L J Enthoven Co te s Hage is overleden op bijna 71 jarigen leeftijd De groote plettery onder weikeu naam da fabriek hare bekendheid verkreeg werd door den overledene met zijn broeder den oudsten firmant K Enthoven met noesten ijver en vaak met miskenning van eigen belang ten bate der werklieden in stand gehouden en tot bloei opgevoerd Hij was een goed chef voor zijne ondergeschikten en bij de fabrieksbevolking bemind zy neen MesSer Gentile gy zoudt niet vroeg genoeg terug komen Blyf hier myii vriend Ik voel dat ik sterven ga XI Sterven I Sterven in de jeugd en den glans der schoonheid Maar waarom o groote God waarom dan versiert gij een schepsel met zooveel heerlykheid waarom plaatst gy dit wonder uwer schepping op da aarde Ondoordringbaar geheim En toch is er iets in onze ziel dat zich verzet en strydt ofschoon te vergeefs bij de gedachte aan den dood van hen die ons dierbaar zyn Wy worstelen als tegen da spookversohijnsels an een afgrijselijken droom het is het kan het mag niet waar zyn wat ons dreigt wij worden verstikt in de armen van een afgryselyk nachtspook Hoe zal dat licht uitgedoofd worden dat ons zoo liefelijk schijnt Die hemelsohe glimlach die lippen welke ons spreken van vreugde en smart dat gelaat waarop het beeld des scheppers is ingedrukt dat alles zullen wij nooit terugzien het zal ontbonden vernietigd worden O eindelooze smart Gebeden en smeekingen en bedreigingen alles zou men in die ure beproeven ora de vlucht des tyds tegen te houden Maar arme dwaas wat baten uwe tranen wat baat al uwe woede De schikgodin volbrengt zeker langzaam onverbiddelyk hare noodlottige taak De laatste korrel trilt in den zandlooper van den tyd