Goudsche Courant, dinsdag 14 oktober 1890

GROOTE REUZE Winterrokken Dinsdag 14 Oeto6er istio N 4349 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekefu EN PELTERIJEN VELE NOUVEAUTÉS 8CHEIMie Zn PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Sf Verkrijgbaar bH i m Jz iSBeading 7an advertentiön kan gesoMeden tot Mn nur des namiddags van den dag der uitgave M PEETERE N B Als bewijs van echtheid is cachot en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Als men naar AMSTERDAM gaat is bet bette adrei roor een Iddcer Diner 4 1 bg GBBABD PINKSWS Ealrerttr 23 Bestanront oa Kabsiboom Uitnemen d sedert 22 jaren beproefd De BUNLANDSCHE DBUIV SN BOBS HONIG sedert 22 jsixesn met steeds klimmend sacoes in gebmik is h t edelste aangenaamste en krachtdadigste Hnia middel bg hoest beeschheid versiyming keel en borstkwalen kinderhoest enz Door tal Tan aanbevelingen en getaigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt rerkrggbaar in fles schen i fl 2 met geele k fl 1 met roode en ik 65 Cent met witte capsnlen welke nerenstaand fabriekstempel dragen Te Gonda bg P H A Wolff tjoskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bn C G v d Berg t fiergambacbt bn J r d DooL Hazerswonde bg Wed W Hendriks mmmmmm nit de fabriek van G C REY1XWIÏ te ANTWEBPSm verkrijgbaar bg M PEETERS Jz Wgdstraat A 172 Gonwe C 18 Qouda ADVERTENTIEN in alle Jt nn n en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en I ZOON te tiouda I ïouoA Snolpersdruk van A Bbinma k Zoo In het üaermagazijn van P ROND Pz Zeugstraat G 91 te Gouda juist over de brug achter de Waag is wederom voorhanden een prachtige Collectie nitslaiteud solide Gegoten en Geëmailleerde Haarden Kachels en Foiirnuizen Op nieuw ontvangen eene mime sorteering Gegoten Geslagen Geëmailleerde en Gelakte KOLEIV en TURFBAKKEl HAABDSTMLLBN en STANDAARDS Mq minzaam aanbevelende OEd Dw Dienaar P ROi D Pz Fabrikant van Kachels Brandkasten Fournniüen enz 9 flïil JIIARKT A 69 5 Galanterién en Speelgoed Ontvangen een GROOTE KEUZE fijn en ordinair § permanent gfeëxposeerd Groote Najaars OprniiDing mn af Maandag 15 October en de overige dagen der week bij WESTHAVEN Gebr de RAADT PEPERSTRAAT VRAAG Oflovertr offep KWAL ITEIT CHOCOLMD CRÖOTES Gegfarandeerd zuiver LET OÏ DEN NAAM Fabriek te Westzaan Opgfericht 182 ITieuwe Echte Sinter ITaaimachines Fabrikaat van de Singer Maatschappi te New York voor Familiegfebruik en licht Confectiewerk Bijzondere Voordeelen Hoofe arm en dientengevolge flinke doorgsngsruimte onder don ana De naald kan hooger opgelicht worden dan bij de gewone Sioger Familie Kaaimaobines en is reel korter dan die van elke andere achuitje nmiimachine Het gpoeltje ia bet eenvondlgste hetwelk er beatast De draad behoeft niet ingeatoken ta worden maar ia alleen onder een veerde door te halen J lk ipiren kan ala ooderdraad gebruikt worden aangezien breken van den draad bqna onm s gelyk is De wr fpanten dor hoofddoelen kunnen zoo noodig bijgedraaid worden Hierdoor wordt do machine groote duurzaamheid verleend en belangrijke reparation zullen wel nooit noodig zyn Het naaldbreken komt m het geheel niet voor wegens den ronden vorm van het spoeltje Elke bewe0n Is positief en zeker en niet eene is van eene veer af hankelyk De oni ehoord zachte Ifang der machine is verkregen door toepassing van eene es ier vervanging van de kamraderen waardoor de beste garantie gegeven ia dat deze machines ook nog na jaren zacht zullen loopen Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KALVERSTRAAT 62 Eenig Depot te s HAGE Lang e Pooten 16 Eenie Dei ót te ROTTERDAM Hoogstraat 346 De mtgive dezer Conrant gesohiedi dagelgk met n tzondering van Zon en Feestdagen De prg4 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoadeillgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 13 October 1890 VERGAiDEElNG VAN DEN GEMEENTERAAD op Woensdag den 15 October 1890 des namiddags ten 1 i re Aan de orde Het res van J Schilt te Stolwijk betreffende bet opruimen van twa hoornen op den Bruggendijk vódr ziji kaaspakhuis De bepoeming van een Regent voor het HoffmanaGeaticht 1 De reclame in zake de Plaatselijlte direote belasting op de Inkomsten dienst 1890 op d wly vernemen zal a s Vrjjdag tor gelegenvan bet 2S jarig bestaan der R jks Hoogere Naar Burgerschool eene door de Commissie Van toezicht op bet M 0 georganiseerde feestelijke byeonkomst plaats hebben in het gebouw der Remonstrantache gemeente waarin de Directeur Dr W Julius een gedenkrede houden zal Des afond heeft een feest plaats in Ons Genoegen Ivoor de leerlingen leeraren en hunne genoodigdep Naar aanleiding daarvan zal er voor de Hoogere Burgerschool Vrijdag en Zaterdag vacantia zijn Gelijk I bekend is werd in de algemeene vergadering van aandeelhouders der Ned Rbijnspoorwegmaatgchappij i op 6 October 1889 te Utrecht gehouden het besluit genomen om van de 36 millioen gulden welke z ongeveer van den Staat op 15 Oct a s zal ontvangen al aanstonds uit te koeren ƒ 384 op de aande len van ƒ 340 ƒ H3 60 op die van ƒ 96 en 4Ï B0 op die van 36 EenigE houders van drieponders dat zijn aandeelen waarop slechts 86 is gestort meenen dat zy door deze wijze van verdeeling in hun rechten zijn ver FEVILLETOX mm uummi Naar Ut Italiaamch XI S3 Dit kruis zeide ik met verheffing van stem bevat een splinter van het heilige kruis Hetzal u kracht geven in de laatste ure en n dien zegenschenken dien mijne lippen niet vermogen uit tespreken Arme martelares Een straal van hemelsche vreugde soh tterde uit haar half gebroken oog hare lippen kusten vurig dat teeken der eeuwige vergiffenis en fluisterden woorden van dank Toen die treurige biecht was afgeloopen kwam Macham binnen en knielde aan de andere zijde van hare legerstede En nu zuster vervolgde ik hoor ookmyne biecht Ik heb u lietgefand en zal u liefhebben zoolang ik leef Dit is helaas mgne eenige verontschuldiging Daags nadat wij bier aangekomen waren hadden wy dit eiland kunnen verlaten Indien wij bet gedaan hadden zou er mets gebeurd zijn van wat nu kort Houder van volgestorte en niet volgestorte aandeelen zoo redeneeren zy hebben volkomen gelijke rechten en het eenige onderscheid bestaat uitsluitend hierin dat op de niet volgestorte aandeelen steeds bystorting kan gevorderd worden Zij wensohen daarom de verdoeling zoodanig dat allareerst aan alle aandeelhouders het door hen ingebrachte kapitaal worde teruggegeven aan ieder derhalve ƒ 240 ƒ 96 of ƒ 36 en dat het overblyvende daarna gelijkelijk onder de aandeelhouders worde verdeeld Naar dit stelsel zou volgens hunne berekening aan de houders van drieponders in plaats van ƒ 42 60 ƒ 74 38 per aandeel behooren te norden uitgekeerd wat op een totaal bedrag van 25 000 aandeelen een hoogst belangryk verschil uitmaakt Door eene Amstordamsobe firma waarvoor de heer mr E A Vogelsang te Utrecht optreedt is de Nederlandsche Rhijnspoorwegraaatsohappij na voorafgalU verbod om met 15 October a s tot de verdeeliag gelijk die was vastgesteld over te gaan om ov r deze uiteenloopende zienswijzen eene rechterlijke beslissing uit te lukkeJv Men ziet eene beslissing m deze hoogst belangryke zaak met belangstelling tegemoet In de laatst gehouden algemeene vergadering van de Ned Maalsch voor tuinbouw en plantkunde is besloten tot het stichten eSner boekerg welke omvatten zal lo Al wat in ons land op bet gebied van tuinbouw en plantkunde het licht zag en zal zien 3o Alle bijdragen welke voor de geschiedenis van de beoefening dier vakken in ons land belangrijk zijn Tot allen die de waarde van zulk een verzameling beseffen wordt nu do nitnoodiging gericht tot medewerking om aan bedoeld besluit uitvoering te geven Dit kan geschieden indien ieder die daartoe iets van het zijne aanbrengen wil en kan dit toezendt aan het onze harten verscheurt Ik deed het niet omdat ik eeu ander zyn geluk bengdde en daarom wordt mijne ziel door berouw verscheurd Schenkt gij mij vergiffenis r Ja aan u aan allen antwoordde zij het stond geschreven Ik werd meer bemind dan iemand ter wereld De Heer zij mij genadig en neme mij op in zgne heerlijkheid Luister Messere Gentile en gg Roberto ik vraag u ééne gunst Spreek riepen wij beiden tegelijk vroezende dat hare stem zou blijven stoken Hier waar ik sterf een altaar Ja wees gerust haastte ik mg te zoggen terwijl ik in tranen uitbarstte Dank I snikte de stervende gerustgesteld door onze belofte Hier uwe handen Arme vrienden ik moet u verlaten Ach verliest den moed niet weent zoo niet Wg zullen elkander wederzien daar ginds Dat waren hare laatste woorden zijj haalde moeilijker adem eindelijk werd alles stil en slechts onze snikken braken de stilte af Naast haar neergeknield met hare handen in do onzen gekneld brachten wij dien nacht in s omme smart door Eindelijk ik weet niet wanneer voelde ik dat hare hand ijskoud werd toch bewoog ik mij niet en opende de oogen niet want nog altijd kon ik niet gelooven dat de treurige gebeurtenis van den nacht waarheid was ADVEBTITNTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regq meer 10 Centen GROOTE LBTTKEp worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTËNTIBBLAD t welk des Maandags verscbgni volgende adres Aan de Universiteitsbibliotheek Singel te Amsterdam t r beschikking van dr D J Coster Zoodra er een eenigszins beteekeuende voorraad zal ontvangen zijn zal met de universiteitsbibliotheek welke daarvoor de voldoende ruimte beschikbaar heeft een overeenkomst gesloten worden om de boekerij van de maatschappij op te nemen Men schrijft aan het Ulr Dagblad Wij lazen in de Ned Sport van 20 Sept jL met betrekking tot het wielrijden het volgende De Engelsche bladen verhalen van een drie en een halfjarigen safetyryder die niet alleen zyo rjjwiol volkomen meester is maar zelfs een proeve van zijn bekwaamheid in het kunstrijden daarop weet af te leggen De wielen zijn 15 inch en het jong mensoh is 0 loed liefhebber Laatst te Utrecht zagen irü een dito kereltje ofschoon wat ouder die in een rood jokje zqn safety bereed en menigeen versteld deed staan Wij kunnen daaraan toevoegen dat genoemd kereltje het zoontje is van den heer Cramer eigenaar der firma Deumer Cramer Viestraat aldaar en dat het hier van algemeens bekendheid is dat het jongentje vooral met het oog op zyn leeftyd 6 jaar eene meer dan buitengewone vaardigheid op zijne safety aan den dag legt Menigmaal waren velen m van getuigen dat de vrye bewegingen op zijn r flWel eeno safety zonder rembeweging wielen 20 inch zonder kogels met eenige gelykmatige gS ringe overbrenging die van de meest bekandf kunstrijders evenaren Met eeno buitengewone gemakkelijkheid legt hn zich na zijn rywiel een flinken gang te hebben gefgeven voorover en zwaait met de beenen in de lucht wat door hem zwemmen wordt genoemd een ander maal laat bg zyn wiel voortrollen hangende aan eene zijde rechts of links en wij zagen het zelft dat hij zijne safety snel voortbewoog in een betrek xn De dag vond ons in dezelfde houding met vei warde baren en ontstelde trekken maar in ons hart niet anders gestemd dan vroeger Ik trok een slip van het laken over het gelaat der doode opdat tö niet zien zou wat stond te gebeuren Macham sloeg zgne woeste oogen naar mij op Ik begreep wat die blik beteekende en stond op om het vertrek ta veriaten hij volgde mij terstond Mijne manschappon door het waken afgetobd lagen slapend uitge strekt Wij gingen naar buiten ik vooruit hij dicht achter mg beiden zwegen wg Ik weet niet door welke geheimzinnige sympathie het gebeurde of was het eene onbewuste herinnering die ons voerde naar dezelfde plaats waar Anna mg hsifl gelofte had verteld en waar zg och atme i later gekomen was om don doodelgken slag op te vangen dien hare liefde van een van ons wilde afwenden Toen we daar waren aangekomen keerde ik mij om Macham stond eveneens stil Wat wilt gij vraagde ik Uw leven voor het hare brulde hg Hedennacht hebt gij het bekend zonder schade zondergevaar kondt gij daags na onze aankomst onder leilzijn gegaan en dan ware zij van den dood gered Zij heeft u vergiffenis geschonken Gentile Vivaldi ik met Door mijne hand zult gij sterven danmogen uwe schurken van dienaren mij verscheurenhet zij zoo