Goudsche Courant, donderdag 16 oktober 1890

t Verminderd J B Tan Wp B 186 Tan 900 opJ Upelaar Jta B 143 1500 J C Smits C 109 900 W S Steenweg D 45 1200 P Hooftman Jzn E 100 2000 Wed Verhoeff Hammes G lS7a 800 L Kooiman I 74 600 J de Jong K 85 500 Wed Montagne Koppendraaier L 16 600 Th Verhoef N 291 700 N Plomp P 348 560 J F Willems Q 193 1800 E de Johg Q 245 500 Geroyeerd J Anders E 37 J de Bruin O 192 G Tan der Linden O 296 J Tan Oosten P 364 Wed H Anker P 383 J Koninga Q 31 D L Jongerheld Q 34 Wed Tan der Laan de Zeeuw S 23 Witbrood door C Vis en J N Tan Sohaik TOor 16Vi et de kilo Kruidenierswaren HaTergort 21 et Gort 17 et Rgst 18 ot Groene zeep 36 et Zout 16 et per kilo en Wgnazijn 16 et per liter door C Vis Boter C ByleTold Toor ƒ 1 60 per kilo Aardappelen J Gerritsen Toor 3 26 per H L Tan 66 Kg Steenkolen Krqgsman en d Koster 9 20 D Tan SlaTel ƒ 9 07 en A Lambert Toor 8 80 per 1000 kilo Waschgoed B Leer in t Veld Toorlinnenmuta halsdoek zakdoek handdoek linnen muts kok 1 et per stuk Paar sokken 2 et OTertrekpeluw 3 et Hemd linnen of katoen wol of flanel onderbroek bedlaken linnen pantalon borstrok boezeroen hoofdkussen tafoUaken Toorschoot 4 et per stuk Linnen kokskiel linnen broek kok linnen werkkiel en peluw OTertrek 6 et per stuk Laken pantalon roamgordgn 7 et por stuk Stroozak 8 et per stuk MatrasoTertrek 10 et Wollen deken 20 et per stuk 400 1300 700 600 1500 700 400 400 400 00 500 IBOO 400 In de sitting der Rotterdamaohe Arr Rechtbank Tan gisteren werden o a Teroordeeld H P arbeider te Bergambacht wegens mishandeling tot 1 maand gOTan eaisstraf D de G koopman te Gonderak wegens misiandeling en eenioudige beleediging tot 10 b ete J T d B pottenbakker te Gouda wegens mi handeling Tau een ambtenaar tot 21 dagen gerangeniastraf U B pijpenmaker te Gouila wegens mishandeling Tan een ambtenaar tot 21 dagen gerangenisstra VerTolgens stond terecht de 66 jarige koopman H T te Gouda die Terontwaardigd OTer het gedrag Tan zijn schoonzoon den koffiehuishouder J dezen op 16 Augustus jl in zijn huis opzocht en hem n pak slaag gaf Eisch 14 dagen gerangenisstraf i Uitspraak Dinsdag a st Gisterenmiddag omstreeks 5 uur week het 5 jarig meisje Tan Amesz Toor een kar op de Mallegataluisbrug met het geiolg dat zij onder de leuning door la water Tiel Door het toesteken Tan een haak t wolk het kind greep werd zij door B Tan Veen die langs de sluisdeuren naar de laagte klom op het diooge gebracht en kwam met den schrik en eeu nat pak Trij Staten generaal Twhse Kahe zitting Tan Dinsdag 14 October In den aanTang Tan de zitting heeft de ministar Tan koloniën de Tolgende mededeeling godaan Mgnheer de Toorzittor Eoeds is door ie Staaltvourant medegedeeld dat de Koning krank is Sedert 26 September heeft Z M zich niet meer bezig kunnen houden met de staatsaangelegenheden Gisteren heeft op Het Loo een hernieuwd consult plaats gehad Tan de hoeren Kosenstein Vinkhuyzen en Vlaanderen die hunne beTindiog in een bulletin kenbaar hebben gemaakt gisterarond in de StaaUamrant verschenen De ministers Tan justitie en Tan koloniën hebbeu zich gisteren Ook naar Het Loo begoTeo en een onderhoud met gemelde beereo gehad Alsnu is aan de beslissing Tan den ministerraad de Traag Toorgelegd of reeds nu maatregelen dienen te worden genomen om in de waarneming der Kegeerittg te Toorzien De VooRitter der Kamer zeide hierop Met diepe mart verneemt de Kamer dat zoo groote tamp oTer land en Koningshuis is gebracht Moge het besef Tan innige deelneming in het lijden Tan Z M onzen geéarbiedigdeu Koning en de stellige wetenschap dat de Vertegenwoordiging Tan het Nederlandsche Tolk zich des te vaster schaart om den troon hoe zwaar ds ramp ook treffe eenige verzach pg bieden aan Hare Majesteit i o deze Toor Haar onuitsprekelgke pijnlyke omstandigheden Na deze treurige mededeeling had de stemming plaats OTer de Waterstaatswat Zjj werd met 78 tegen 8 stemmen aangenomen Daarna was aan de orde de interpellatie Tan den heer Cremer OTer den oorlogstoestand op Floras Uit zijne op officieele gegoTer s berustende mededoelingen bleek dat de Regeering iu Indic gewapende tineipedities oademomen had op grondgebied dat ons niet behoort en dat dientongOTolge Terzet was gekomen Tsn de beTolking Naar zgne meening waren de aotoritaiten onrechtmatig en zonder beleid te werk gegaan De heer Van Houten wenschte spoedig terugtreden op den ingeslagen weg Heden middag werd op het Bureel Tan den Garnizoens Commandant aanbesteed de leTering Tan Aardappelen Toor het t dTak Tan 1 Norember 1890 tot 15 Juni 1891 len behooTe Tan de menage Tan het Garnizoen alhier IngeschreTen werd door G Kooij Toor ƒ 2 77 per H L Tan 65 K G en J Gerritsen Toor 2 78 per H L van 66 K G I Hedeo middag werd op het Bureau Tan den Administrateur Tan het Militair Hospitaal alhier aanbesteed de loTcring Tan het benoodigde Witbrood Kruidenierswaren Boter Aardappelen Steenkolen beneTens het wasschen der Goederen ten dienste Tan gemeld Hospitaal IngeschreTen weijl Toor gelaat geheel te Torbergeo Lanzerotto was haar tegemoet gegaan met een bloemruiker dien hij haar nederig aanbood Ik Terstond niet wat hij haar Tortelde maar blijkbaar wfok hij Tan zijn lotgenoot daar het jonge meisje nadat zij hem aangehoord had zich naar mij wendde en mij Triendelijk aanziende het woord tot my lielitte in die gemengde taal welke in alle zeehaTeoa Tan Afnka en Azië gebruikt wordt wanneer christenen met arabieren en joden in aanraking komen Gentile arbeidt zeide zij glimlachend Ik boog eerbiedig Ik ken uw naam Terrolgde zij en uwstand onder de christenen Vermoei u niet te zeer met dit Terachtelgke werk uwe handen zijn gemaakt om het zwaard te Toeren en in de woning Tan Abderaman den emir der zee is hot medelijden niet onbekend noch de eerbied dien men aan een ridder Eooals g Terschuldigd is De hemel schenke aan zijne edele dochter een gelukkig leTen zeide ik terwijl ik de hand opmjjjne borst legde en het hoofd boog Mijn zegenwensch mishaagde haar zeker niet want zij lichtte den sluier op ec ik zag dat hare wangen donkerrood geworden waren toen TerTolgde zij haren weg rlug en berallig als een hinde en ik bleef haar in gedachten nastaren lederen dag tegen den middag kwam zij dus in den tuin en als zij mij Toorbijgiog sprak zij mij steeds eenige Triendelijke woorden toe nu eens om Lb Sfd TT terstelmgner g Wu7htet zeily is te wel bewaakt Of de poort Ja maar de liefde heeft ladders en toovBrspreuk om gzeren deuren te openen i Doo wie f l i Door de dochter Tan Abderaman n der zee heeft wel iets andersVZ d boTallige dochters letten IZ ZlJZ oogen Toor den jhoonen christenslaaf bikken had ik eenig bewys Tan liefde gezien Reeds Tol Tan het Toornemen dat in mijne ziel rgpte had k mg aangewend om die vrouw te zien en i Ttu f en laaf en de dankbaarheid van een ridder Zij had medeIgden met ons en dit had mg getroffen als een onverdiende gunst van den hemel Zij was hoon maar dat maakte geen indruk op mij haar liefheb en wachtte Tan de Begeering een berel naar Indis om den Toorlgang der Tyandelijke expeditias t staken Ten slotte stelde de interpeliant die wegiolitg rf Eegeering te dwingen haar bedrijf te stakai gg de verantwoordelijkheid ran do Kamer af te ntita de Tolgende motie Toor waarover heden hat defatt wordt voortgezet De Kamer Vertrouwende dat de Regeering elke geveUila dige aanraking met de beTolking van Flores zoowel ten behoeTO Tan een hernieuwd tin onderzoek alt ter zake Tsn hetgeen heeft plaats gehad bij het Troegere onderzoek zal weten te beletten gaat OTer tot do orde van don dag Zooals meu ziet zet de motie de puntjes gaedo i de t Verder geweld tegenover de bevolking opwelken grond ook wordt afgekeurd Daarentegei draagt zy volstrekt geen vijandig karakter tegenover do regeering Eeno afkeuring van de politiek dts ministers werd niet uitgesproken alleen het vsrtrouwen dat de Regeering verdere gewelddadig handelingen zal weten te beletten Elke zweem m partydigheid is dus aan de motie ontnomen alU leden van welke richting ook kunnen de qi ststi geheel op zich zelf beschouwende volkomen nij oordeelen Het beloTen zeker nog gewichtige discussiën te zgn die heden OTer dit voorstel ran da heer Cremer gevoerd zullen worden Door de dames merrouw A C Valeton VoorhoOTe en merrouw J V Wesseling Van Kossiid tej Utrecht is dit jaar aan zoogenaamde reisbelattiog ontvangen 17 484 35 en uitgegeven 1653 96 Voor die som lijn 43 personen naar buiten gezoodea Gisteren Toormiddag werd to Utrecht bet stoff Igk overschot Tan den 104 jarigen heer Lorette ter aarde besteld Eene breodo schare belangstellendes woonden de plechtigheid bg Da Groote predikant der eTangalisch luthersek gemeente sprak eenige korte doch hattelgke woorden tor herinnering aan den oudsten inwoner ran Utrecht en misschien Tan Nederland Een der familieleden dankte de aanwezigen voor hunne belangstelling In eene Maandag avond door de kiaarereenigiog Amsterdam belegde Tergadering in het Gebouw ran den Werkenden Staqd te Amsterdam werd aaogeDomen de Tolgende motie Tan den heer Portujm Naar aanleiding Tan het gehoorde en met dankbetuiging aan den heer Tindal voor zijne onthullingen constateert de vergadering dat de regeering het koningschap slecht gehandhaafd heeft Zij dankt die regeering voor hetgeen zij deed ter ondermgning Tan het koninklyk gezag en daar Koning of ministerie niet in staat blgkeo te regeeren behoort een Tan beiden af te treden Fortuyn had eerst eene motie ingediend waarbQ de wenschelgkheid werd uitgesproken het koningschap te TerTangen door de republiek doch op verzoek Tan mr Treub die deze motie buiten da orde achtte haar ingetrokken Fortnyn gaf nadat hg zich Tan de instemming der meerderheid Tan de Tergadering met zijne motie Torzekerd had aan het bestuur der kiesToreeniging Amsterdam goedgunstig te kennen dat hg en BJJB bon door haar bemind worden zon mg heiligschennis hebben toegeschenen schending Tan de liefi die nog zoo herig was in mijne ziel en mg zooab Ik hoopte spoedig zou doen sterTen Bedenk Messer Gentile Terrolgde hg d t men ran de gelegenheid gebruik moet maken Moeten wg dan hier eterren wie rerzekert u datons lot niet erger worden zal De ede ite wgn rerandert in azijn en de rurigate liefde wordt soms da bitterste haat Er gebeure wat wil I riel ik hem in defede Maar in s hemelsnaam zeg mij wat wiltge ran mg P Dat ik haar zal lief hebben Gelooftgg dat het mogelijk u P Lanzerotto mgn rriend I Ik weet dat gij een edel hart hebt Maar zeg mjj gq hadt liefeehad zooals ik en iemand u kwam aanraden wat gij mij aanraadt om uwe trouw teschenden om de heiligheid ran uwe smart te beKKsdelen geen leugen weet gn geen lengen wat zoudt gij doen Antwoord mg Hg boog ontroerd het hoofd en bleef lang zwggen daar de togenstrijdigste gedachten streden in zgne ziel loen sprak hg deze woorden Welaan welaan WMrtoe zou ik langer zwijgen Niet ik heb dit gedaan maar het nocUot dat sterker is dan w Zg bemint u vurig Dat weet ik uit eene goede bron van de meest vertrouwde harer slavinnen sedert acht dagen heb ik haar bedrogen haar doen gelooven dat gij haar genegen waart Sht volgt geestverwanteD ziek nochtans niet tegen het denkbeeld verzetten uitgedruki in de conclusie van den heer Tindal die uitgenoodigd door het bestuur der kiesrereaniging Amsterdam dezen arond als spreker was opgetreden De beschouwing ran den heer Tindal kwam in het kort hierop neer dat de Koning reeds maanden lang opgesloten wordt gehouden en afgescheiden van de wereld dat stukken aan Zijn adres gericht Hem niet bereiken dat Hg kennis krijgt alléén van hetgeen Zgne omgeving dienstig acht dat aan personen die mededeelingen hebben te doen van het hoogste gewicht voor land en volk de toegang tot Z M wordt geweigerd dat de ministers hun grondwettigen plicht hebben verzaakt doordien zij don Koning met een gezag omkleed lieten dat Hij in werkelijkheid niet bij machte was te handhaveu Deze vermeende of onjuist gestelde feiten leidden den beer Tindal tol het stellen eener motie waarbg do kiesvereeniging Amsterdam wordt uitgenoodigd een adres te richten tot de Tweede Kamer ten einde eene enquête uit te lokken tegen het ministerie en aan andere kiesveroeuigingon in den lande adhaesie voor dat adres te vragen Fortuyn zeide dat al mochten hg en de zijnen zich uit beginsel nimmer wenden tot eene Tweede Kamer die zij in moreelen zin niet kunnen erkennen dit voor anderen geen bezwaar behoeft te zijn zich wèl tot dia Kamer te richten Deze collegialiteit der sociaal democraten tegenover de radicalen scheen door do heeren Treub en Tindal zeer gunstig te worden opgenomen De eerste getuigde ook met dankbaarheid van het ordeIgk Verloop der vergadering Inderdaad het was een nobel schouwspel dat vertoond werd I Tot eer van de leden der kiesvereoniging Amsterdam moet worden aangeteekend dat slechts enkelenter vergadering versebenen waren In de overvollezaal wMd gelijk uit het vorenstaande blgkt demeerderheid gevormd door sociaal democraten dieer ook hunne geschriften De Oproerkraaier enderg uitventten Het bestuur van de kiesvereeniging Amsterdam was echter vrg voltallig en had het betamelgk gevonden zich van zgne dames te doen vergezellen N R O Uit Demopolis sohrgft men Robert Burrows de bekendste treinroover moordenaar en dief van Amerika is dood Men heeft tot prijzen van 7500 dollars uitgeloofd roor deageen die hem dood of lerend zou kunnen overleveren Een gevolg hiervan was dat de man allyd door geheime politie op de hielen werd gezeten Verleden week werd hg in een boerdcrg gelokt die door hem schgnbaar gunstig gestemde negers bewoond was Hij was uitgenoodigd om bg hen te komen eten en toen zg aan tafel zaten werd hg door de negers gegrepen die zijn armen bonden om dem te verhinderen zijn pistolen te trekken en hem toeu na eon hevige worsteling op den grond legden Daarna riepen zij den agent Mo Duffy en anderen die buiten gereed stonden en nu werd Burrow sterig gebonden Toen werd hij op een paard gezet en zoo naar de gerangenis in Linden gebracht waar hg in het bureau opgesloten werd Mc Duffy en een neger Harshall bewaakten hem den heelen uaobt Bur rows geld 178 dollars werd den commissaris Carter in handen gesteld die in de naastbgzgnde kamer sliep s Nachts om 4 nar ontwaakte Burrows an zei dat hij houger had Hg rroeg Me Duffy hem zgn tasch te geren die hq bg het arresieeren bad meegenomen en waar rolgens zgn zeggen beschuiten in waren Bg den eersten greep kaalde bg er werkelijk beschuitjes uit die hij opst maar bg don tweeden haalde hjj twee rerolrers te roorsohgn welke hg op zgn beide bewakers richtte Op straffe van dadelgk doodgeschoten te worden beval hg nu den neger zgn handboeien en de banden om zgne boenen los te maken Toen boeide hij Mo Dufly daarmee on onder voortdurende bedreiging met de piatolen hield hg den neger in bedwang en vloog zoo de deur uit Terwgl hj Mc Duffy gevangen liet riep hg den neger toe Carter in zgn kamer te gaan wekken Carter opende op het kloppen de deur om te zien wie er was en van deze gelegenheid maakte de boef gebruik om hem met zgn pistool Toor het hoofd zgn geld terug te rragen De commissaris herkende Burrows in het spookachtig maanlicht en deinsde in de kamer terug Terstond greep hg echter zgn pistolen en loste se op on misdadiger die hem echter met gelyke munt betaalde terwijl hg de rlucht nam Weldra vormde zich een volksoploop om Barrows die men dood op straat had vinden liggen en Carter met een schot door de longen dat waarsohijnlijk doodelgk za zyn De neger is aan den schoude gewond doch hg tal waarschgulgk weer beter worden Burrows was de aanlegger van al de groote treinroorerqen die gedurende de laatste tien jaar gepleegd zgn en in dien tyd rorraoordde hij drie politiedienaren die hem in den weg kwamen Ook werd Chester Hughes een reiziger die zich wilde rerdedigen bg een treinroof door Bnrroiks gedood De Southern Express Company heeft 25 000 dollar aan prezen roor zijn gevangenneming besteed De Revue tcientifiyue an 27 Sept jl vermeldt het volgend eenvoudig middel tegen winterhanden of voeten Een afdoend en snel middel is warm water Meestal verdwijnt de vorst na een enkel bad van het zieke deel in water zoo heet als men maar verdragen kan 45o C of 113o Fahr gedurende een twintigtal minuten Het best gelukt dit als men de temperatuur van het bad terwijl hand of voet is ondergedompeld geleidelgk verhoogt door het bijgieten van heet water In ieder geval houdt de jeuking onmiddelijk op en men behoeft deze lichte broeiing nooit meer dan twee of driemaal te herhalen In de ontwerp poetwot art 3 is thaqs bepaald dat voor een brief van ten hoogste 15 gram drie cents port betaald zal worden indien de brief besteld wordt binnen den kring Mn het post en bulpkantoor waar die ter post is bezorgd Aan het verlangen van sommige leden tot het invoeren van een verlaagd port binnen zekeren kring is door die aanvulling voldaan Gelijk uit die aanvulling blijkt zegt de Minister in zijn Mem v Antw heeft de ondergeteekende gemeend dien kring niet verder te moeten uitstrekken dan tot do plaate waar het postof hulpkantoor gevestigd is Eene uitbreiding buiten dien kring zou eene niet te rechtvaardigen inbreuk zijn op het beginsel der uniformiteit waaraan naar het gevoelen van den Ministar moet worden vastgehouden Wordt van dat beginsel afgeweken dan zou in allerlei inconsequenties worden vervallen Aan het verlaagde port is eene beperkenae voorwaarde verbonden nl dat het niet van toepassing is op brieven die het gewicht van 15 gram to boven gaan en die niet of onvoldoende gefrankeerd zgn Daar bet doel is gelegenheid te geven van de post gebruik te maken voor mededeelingen of berichten waarvoor mop om de eene of andere reden geen briefkaart wil gebruiken tusschen de ingezetenen eener zelfde plaats is de beperking tot het gewicht van 15 gram gerechtvaardigd fioor do bepaling dat de brieven voldoende gefrankeerd moeten zijn om onder de toepassing van het lager port te vallen wordt voorkomen dat de dienst door dezen maatregel te veel wordt bezwaard De rechtbank te Zutfen heeft U B wonende te Deventer die reeds meermalen wegens diefaUl veroordeeld werd en die in den loop van den zomer in een grafkelder van de familie Y v d C te Vaarsson heeft ingebroken en de sieraden van eenige lijkkisten wegnam en verkocht o toen hg door de politie werd aangehouden een ralwhen naam opgaf veroordeeld tot een jaar gevangenis en een geldboete van 10 subsidiair tien dagen hechtenis T O O IST B E L Het schgnt langzamerhand gewoonte te worden als er in onze gemeente eene tooneelvoorstelling wordt gegeven vooraf een reeks beoordeelingeu van gunstig bekende critici thuis te sturen Zoo bij het stuk van de vorige week zoo ook bij het gisteren opgevoerde Henric Ibsen s Spokïn Ditmaal vooral was het goed gezien ulks te doen Zonder min of meer voorbereid te zgn zou een groot gedeelte van ons gewoon schouwburg publiek afgaande op het gezelschap van den Salon dei Variété uit Amsterdam waar zg nog steeds stukkon zoeken als die waarin Judels lauweren behaalde èn op den titel een groote teleurstelling ondervonden bebben toen zij heel wat anders kregen dan zg verwachtten Thans was men ingelicht en was onze schouwburg zaal wel niet zóó goed bezet als gewoonlgk maar er was een public d élite dat het stuk of door lectuur kende of vol belangstelling de spannende tooneelen te gemoet zag waarover in den laatsten tgd zooveel gesproken was Het stuk maakte ook hier een aangrijpenden indruk en dank zij het prachtige spel der artisten geraakte men onmlddellgk in de vereischte stemming om Ibsens kunstwerk te genieten De vreeselgke waarheid dat de zonden der ouders op de kinderen worden gewroken wordt hier in t licht en den toeschouwer duidelgk roor oogen gesteld De diep treurige geTolgeji ran de uitspattingen des radèrs op den onschuldigen zoon stemmen niet alleen tot hooges ernst maar wekken op tot nadenken Bovendien is het stuk als zoodanig ook zeer boeiend en de taal waarin het geschreven is schoon die door de uitstekende vertaling van den heer Van der Horst ook in het Hollandsch tot haar recht komt Over de vertolking kunnen wg tot ons genoegen roet grooten lof spreken Het is zeker geen gemakkelijk e taak die in dit stuk van de artisten geèischt wordt en het strekt hun tot groote eer dat zij het er zoo goed hebben afgebracht Merr Rössing SablairoUes die wij in geruimen tgd hier niet zagen optreden was een Mevroux Alving zooals de dichter haar moet gedacht hebben en werd haar te Amsterdam na de eerste roorateUing ran het stuk eeoigszins rerweten gebrek aan natuurlijkheid thans was daarran geen sprake en ran het begin tot het einde roldeed zij zeer De heer L M Smith die hier roor zoorer wij ons herinneren nog nimmer optrad maakte evenzeer een goeden indruk Heizelfde kan gezegd worden van de hh van Kugk en Blaaser als B Mandera en Engstrand Na ieder bedrgf werden de artistenPuide toegejuicht en na het 3e bedrijf zelfstol tweemaal toe teruggeroepen wal hier ter stede een zeldzaamheid is oen bewijs hoe voldaan men was Ten slotte constaleeren wij met gei egeu dat blijkbaar nota was genomen van een paar wonkon dezer dagen in ingezonden stukken in onze courant gegeven zoodal de schrgvers en alle die het mot hen eens waren alle reden bobben tot tevredenheid Baiteoiandscb Overzicht De Franschfl begrootingscommissie heeft na iulichtingen van den minister Ron vier eene motie van orde aangenomen waarin de hoop wordt geuit dat het onvoldoende der hulpbronnen zal kunnen worden opgewogen door nieuwe bezuinigingen ondanks de intrekking van het voorstel aangaande nieuwe belastingen De commissie heeft zich bereid verklaard de regeering te steunen Uit Bern wordt het volgende gemeld In eene officieele verklaring heeft Respini aangekondigd dat hg in het belang van vrede in de aansteande zitting van den Grooten Raad zijn ontslag zal nemen Deze verklaring is door talrijke dagbladen met instemming vernomen Het afbreken van de onderhandelingen tusschen Engeland en Italië over Oosl Afrika is natuurlijk koren op den molen der Franscho bladeu Vooreerst vindt men het te farijs natuurlijk niet onaangenaam dat tusschen beide staten in dit opzicht geen overeenkomst is verkregen maar daarbij geeft het geval natuurlijk weer ruimschoots gelegenheid om den spot te drijven met de staatsmanskunst van den heer Crispi Wat de zaak zelve betreft geeft de Riforma eenige inlichtingen die iu hoofdzaak bevestigen wat hierover reeds is medegedeeld Volgens het orgaan van den heer Crispi waren de onderhandelaars hot eens geworden over de afbakening van hel gebied dat onder den invloed van beide staten zou staan Toen echter kwam het bezit van Kassala aan de orde De Engelsche regeering stemde tot beveiliging der Italiaansche koloniën in een tgdelijke bezetting van deze plaate door de Italianen toe maar handhaafde het eigendomsrecht van den Khedive Indien dus de Egyptische regeering later weer eens hel nu verloren Soedan mocht heroveren zouden de Italianen de stad weer moeten a taan Dit kon de Italiaansche regeering niet aannemen Kaasala is nu in de macht der Derwischen en eon verovering der plaats door de Italianen zou dus zeker aanzienlijke opofferingen in geld en manschappen kosten Deze offers zouden echter vergeefs zgn indien later Kassala aan den Khedive moest worden afgestaan Lord Salisbury bleef echter hel eigendomsrecht van dan Khedive in zijn vollen omvang handhaven zoodat de onderhandelingen moeaten worden afgebroken De Italiaansche minister president heeft de nitnoodiging van den burgemeester van Turin tol bgwoning van oen feestmaal aangenomen Do ministerraad heeft zich bezig gehouden met den hnanoieeleii toestand en de bezuinigingen die knnnen warden ingevoerd Er is ook gesproken over de algemeene verkiezingen maar de datum zal eerst in een volgende vergadering worden vastgesteld Het banket ter eero van Cavallottie te Florence werd bijgewoond door 540 radicalen Het heeft minder indruk gemaakt dan men naar de telegrammen zou meenen Mag men den correspondent van de Times te Lissabon gelooven dan is het nieuwe ministerie Toornemena de Cortes te verdagen tol het einde deser maand met het doel de overeenkomst met Engeland daardoor indirect vervallen te verklaren Volgens andere berichten uit Lissabon heeft Lord Salisbury den Minister Abreu e Souza doen weten dat Engeland verlangt dat het Zambesi tractaal met den laateten Octeber nauwkeurig uitgevoerd worde Mocht vóór dien datum de conventie niet geratiliceerd zgn dan zou Engeland het betwisto gebied in Aftjka door de militaire macht doen bezetten Er wordt nog altgd gesproken in do kranten over gedachtenwisselingen tusschen de Europeoschs Regaeringen om gezamenlgk éen lijn te trekken tegan de draconische Amerikaansche tariefwet Men verneemt echter uog niet van een resultaat Het is niet waarschgulgk dat men t eens wordt Nu het M c Kinley