Goudsche Courant, zaterdag 18 oktober 1890

Blooker 8 Cacao t fijnste merk Zaterdag 18 October iH90 N 4353 fP Wiffi s DSGHE COURANT JSieuwa en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De inwndlQg van adTortentlta kan gescMedea tot ür des namiddags van den dag der uitgave C F BLT8CH MARKT A 64 On tTraongrean grroote Gorteering in alle genres en prijzen alsmede uitgebreide keuze Gekleurde en Zwarte DOEKEN K o k k E nsr TTT l r rEIST Ï S STOX rEiT enz enz ieuwe zending REGE1 JI1AI TEL8 Mey s boordcD manchetten eo voorhcmdjes zijn uit papiöT ver aardigd met Unoen o ertrokken en daardoor van echt linnen niet te ondorscheiden ley s boorden manchetten en voorhemdjes zijn buitengewoon Sterk elegrant in het draden voortreffel jk en roedkooper dan het wascbloon voor linnengoed ley s boorden manchetten en voorhcmdjes si j Gangbaarste é worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen üoodat men altijd nieuwe nitatekend passendeboorden manchetten en voorhemdjes draagt S modellen GOBTHE p doE Jnfl 67 HEBZOO p dotijnfl 0 f COSTAUA SOHIXiXiXB WAGHBB C STEEHAH r iaüJnt M p dos p ul 7 p iM fUÉ Jt l Lnrooijr b p dmyi 1 Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer c A B BANTZINGER Eorte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A ïo7 of direct bij MEY EDLICH Vereand egchaft Leipzlg Plagwitz Mederl Kaenollet en üoolzoor JHaatschappiJ systeem BEINS Fabriek UASSAUSTHAAT EOTTEHDAM Telephoonnumtner 74S BEINS Chemisch zuiver mmm mum in cylinders inhoudende 10 kliogram Deze Cylinders zijn gestempeld met den naam van den Heer BBIIsTS die als Chemicus aan onze Fabriek verbonden is AGENTEN GEVRAAGD jouDA Snelpersdruk van A Brinkman fcüoox I Sociëteit OMS GEIVOEGEN i Zaal fEUNSTMIN Gouda lOSDUITSCIE OFEll van Rotterdam Directie ALEXANDER SAALBORN DONDERDAO 23 OCTOBER 1890 aanraug 7 unr Die Entführung aus dem Serail Oper in 3 AafzOgen Mnsik von W A MOZABT Loting WoensJagavond 22 October 7 unr PRIJZEN DER PLAATSEN HH Leden ƒ 0 99 Niet Leden ƒ 1 49 Plaatsbegpreking Donderdag 23 Oct tïb 10 3 nur aan de Sociëteit Ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berichten der nieuwste Modellen Dames en Kinderhoeden Toor t aanstaande saisoen Hoogachtend J 8 FAURE Sc OTEI Turfmarkt 2e hnis van de Kleiwec GOUDA De 8CH0TTERSRAAD der dd Schutterg te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINSDAG den 21d OCTOBER 1890 des avonds ten 7 ure in het openbaar bg inschrgving aanbesteden de levering van 358CHUTTERSJASSEN 35 PANTALONS 25 8CBAKO S 80 paren SCHOÜDERPASSANTBN en 60 BALSDASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van Zaterdag 18 tot Dinsdag 21 October 1890 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw cAbti Leou op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des avonds zeven ure moeten jrorden ingeleverd f NIEUWE DAFÜCIJNEBS l ieuwe Bruine Boonen ÜTieuwe Groene Erwten PRIMA KWALITEIT P SALERBIER Voor Gouda en omstrelien wordt door eene Rotterdamsche Levensverzeltering Maatschappij een flinlce en soiiede BODE gevraagd tot werving van Leden tegen hooge provisie en aanbrenggeid Brieven aan het Bureau dezer Courant onder I o 2050 De itgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlüke Nommen VIJF CBN TEN BINNENLAND GOUDA 17 October 1890 Uit goeds bron vernemen wij dat over den lokaalspoorweg Schoonhoren Gouda met de Directie der Maataoh tot Exploitatie van Staatsspoorwegfen werd gesproken en men in deze saak door de overname van den Nederlandtchen Ehgnspoorweg geen terrein chqnt verloren te hebben Een nieuw doorloopend lokaslspoorontwerp van hier over Schoonhoren naar Utrecht i in zooverre gereed dat dit eentdaaga tal kunrien worden opgemeten Een meer veelzgdig onderzoek vooral met het oog op de aanlegkoaten van zulk eene verbinding tnawhen Schoonhoven en den poorweg ten noordeu dezer atad zal daarmede gepaard gaan Op de Vr e Paardenmarkt heden alhier gehouden wareo ± 300 paarden san de lyn De handel was zeer geanimeerd eu levendig er waren verscheidene kooplieden De prjjzen varieerde voor 2Vi jarige ÏOO ƒ i70 veulen 90 ƒ 150 werkpaarden 200 ƒ 4B0 Voor de verlating werden een 20 tal paarden aangekocht de trekking heeft morgen ochtend plaats Bq de verkiezing vvn twee leden 3er Provinciale Staten van Zuid Holland ter vervulling van de vacatures door het orerlijden van mr P van Andel en het aanstaande vertrek van mr H Ph de Kenter is gekozen de beer J W Hein van Kockanje burgemeester Tan Nieuw Helroet op wien 811 temmen waren uitgebracht terwijl eene herstemming plaats moet hebben tassohen de heeren C M Loeff notaria te Zuidland die 721 en A Hermans notaris te Brielle die 418 stemmen verkreeg FEVILLETOX EENE WEDDENSCHAP UU het Duitêch 1 Het is om uit je vel te springen I Juist nu ik naar de matinee musicals wil gaan kan ik geen strik maken die eenigszina dragelqk is I Dr Fórster de redacteur van het geliefde Berlqnsche tqdschrift De Familiekring liet moedeloos zqne handen zakken reeds langer dan een uur had hq zich ingespannen om de beide weerbarstige einden van een zwarte das tot een hsrmoqisch geheel te vereenigen Het is ergerlijk den mensch onwaard het schreit ten hemel hoe zulke kleinigheden iemand het leven kunnen verbitteren En er is geen middel tegen I Wat helpen mij geestkracht volharding of een ijzeren wil Ik wil ohinoesoh loeren en uit het Sanskriet vertalen als het moet maar een strik met twee lussen kan ik niet leggen Ik weet nög zoo goed hoe ik als student uren lang voor mqn ouden Brookhaus zat en daaromheen mijn das probeerde AU ik eindelijk vond dat het ding om den ouden band goed zat ik hot om mijn eigen hals probeerde dan was weer de statna quo ante ingetreden De twee lussen hingen nanr be Wij vernemen dat de rechtbank te Amsterdam in raadkamer geweigerd heeft rechtsingang te verleenen met verwqzing naar de openbare terechtzitting der zaak van Aafke Knijpers De offloier van justitie moet tegen deze bealissing in renet zyn gekomen bij het gerechtshof Wanueer deze beslissing der rechtbank door het Hof wordt bevestigd most de rechtskundige raadsman van mejuffrouw K eene actie tot schadevergoeding willen instdklt togen die dagbladen die in deze het woord giftiasÉ pt r bezigden Een geval van bloedvergifti og heeft zich dezer dagen te Zwolle voorgedaan I e dochter ran den winkelier A K die ook zgn Migiftig vliegenpapier verkoopt werd in den vingii gestoken door eeu vlieg welke waarsohgnlijk v4 het vliegenpapier gesnoept had Het gevolg was een opzwelling van den vinger daarna van de band en eiudelük van den arm Door een nauwgezette behandeHag van Dr Vitringa is zq echter thans het gevaar te boven en neemt zq in beterschap toe De heer Senderman provisor in de sphothsek ran de fimj Van Gils te Waalwijk wiens echtgenoote in het begin van dit jaar na eene korte ongesteldheid is overleden heeft zich eergisteren bq den officier van justitie te s Bosch vervoegd met da verklaring dat hij door vergiftiging een einde gemaakt heeft aan het leven zjjner echtgenoote Dientengerolge is hq voorloopig in arrest gesteld en hedeu het Igk opgegraven om aan een geneeskundig onderzoek onderworpen te worden Btaten generaal Twxkdx Kamib zitting van Donderdag 16 October De vergadering duurde kort Na enkele opmerkingen van den heer Cremer Geertsema en van Asch neden als de ooren van een treurenden poedel Zeg Korl zoo brak Ebrster zqn alleenspraak af terwql hij de deur opendeed daar hij hoorde loopen kom eens binnen Met alle genoegen mquheer In de deur verscheen het dikke hoofd van een veelbelovendon zettersjongen Waarmee kan ik u helpen Kunt gij een das strikken Dat weet ik niet misschien wel Nu probeer het dan eens Zqne handen aan zqn blauw schort afvegend kwam Karl dichterbq en begon voorzichtig aan het groote werk Is het zoo goed mqnheer f vroeg hq eindelijk terwql hij zqn gezicht tot een broeden grqns vertrok Een blik iu den spiegel toonde Förster dat de lussen van de das even melancholiek als eerst naar bene den hingen Hoe kan men zulk een groote kerel on toch zulk een onhandige lummel zijn I riep hq wanhopend uit Ja dat dacht ik ook toen U mo binnenriept ik begrijp het volstrekt niet Zal ik ook nog eens probeeren f Een zeer ontwijfelachtige beweging van Forster s rechterhand deed hem er toch over denken weer heen te gaan Nu dan uiet mqn beste mau reciteerde hij halfluid onder het wesgaan Forster was weer alleen en maakte knorrig een einde aan den strijd met de das door een gemaakt ADVBBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere rage meer 10 Cente GR 00 TE LETTBfiS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt c van Wqk welke door den minister beantwoord werden nam de Kamer het ontwerp aan tot bekrachtiginu van de overeenkomst met den heer CioU betreffende het dok te Tandjong Priok haven van Batavia daarna een paar kleine wetjes De vraag of de finauoieele ontwerpen vóór het reces zouden worden onderzocht in de seotien werd ontkennend beaatwoord mot 38 tegen 34 stemmen De Kamer is daarna uiteengegaan met het voornemen den 14n November de werkzaamheden ta hervatten behoudens het geval van bqaenroeping ia het laatst van de maand in vereeoigde vergadering der beide Kamers met het oog op maatregelen ter voorziening iu de waarneming der Begeering Uit het Westland wordt geschreven A1s je het zelf kont maken zou je het niet beter kunnen geven hoorden wq dezer dageo iemand in een gesprek over het weer zeggen es de man had volkomen gelijk De heerlqke n aarsdagen worden met blijdschap allerwege begroet ea het Westland in t bijzonder profiteert er taa Waren de weilanden in Augustus bijna grasloos voond doordat bet vee zqo vrödsel vertrapte thans staan ze er keurig bq en er is gras iu overvloed alsof w j in Mei in plaats van in October waren Gewoonlqk moet het vee in het nigaar zeer lang grazen voor het verzadigd is nu ligt het reods vroeg in den morgen te herkauwen wel een bewSs dat het den kost maar voor het eten heeft De najaars grondbewerking wordt door het Ves in alle opzichten in de hand gewerkt het vóór ploegen om het vuil onder t brengen en het diep ploegen voor het zaaien hebben ongestoord bonnen gang kunnen gaan en het uitgezaaide koren heeft het uitstekend getroffen Wintertarwe en rogge staaa reeds boven de grond en doen blqkbsar haar voordeel met het schoone najaarsweer Ook voor de tuinders is het goud waard O satüneu strikje waarvan het elastiekje was afgebroken met een speld vast te steken Het komt alles van het trouwen zuchte hq toen hq eenige minuten later op den rand van zqn bed zat en zich alle moeite gaf om eeu draad in een naaUl te st ken Was de dochter van mqne oude hospita niet getrouwd dan had juffrouw Muller van£i niet naar het doopen moeten rqdeu en ik ho mqne das niet zelf vast te naaien Ik weet niet wat de naald scheelt de draad wil er niet in De begrqp niet hoe vrouwen zoo gauw met zulke diiH gen klaar komen Mijne zuster kon een touw ia een kralennaaldje steken dat is eeu feit en miia goede moeder die kon het Zij maakte eeu japon rok uit een oude gekleede jas en eea paar nieuwe glacó handschoenen uit een oude vilten pantoffel Eindelijk was Forster met zqn toilet klaar en keek op de klok Voor het concert is het nu te laat geworden Hel is maar het beste dat ik de nieuwe manuscripten eens inzie de voormiddag is nu toch eeumasl bedorven Hij ging aan de schrijftafel zitten en legde potlood eu uotitieboek gereed Natuurlijk mets dan v uwengekrabbel mompelde hij do sierlijke adressen der bneven nakqkend terwijl hq zijn hals zonderling verdraaide want déspekl begon hem te prikken im Tegenwoordig komen er altyd duig schrijfsters tegen één schrijver ea nis men dien bij het lich