Goudsche Courant, maandag 20 oktober 1890

Maandag 20 October N 4354 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan gescbieden tot dön nnr des namiddags van den dag der uitgave ADVERTENTIËN Heeren Veehouders die genegen zijn hunne MELK geregeld te verkoopen aan de BOTERFABRIEK der Firma SIMOIV BEN BERGH te Rotterdam Feijenoord worden verzoeht zieb in persoon of schriftelijk bij genoemde firma te vervoegen ▼ oor zgne sohoone en belangrgke toespraak en hot g mg rergund mgn persoonlijken dank nog daaraan toe te Toegen 6tj hebt ons het rerleden der school roor oogen gebracht en gewezen op den bloei dier inrichting Die bloei ign wg Tersohuldigd aan XJ en aan de andere leeraren die met oarermoeiden grer hebt gestreefd naar boTordering daarvan Het is waar niet altgd heeft dere innohting van onderwga voorspoedige dagen beleefd Jn den aanrang had zg te strgden tegen Tele rooroordeelen waarmede alle nieuwe zaken te strijden hebben en ook in later dagen had zg raak te kampen met minder juiste inzichten ten haren opzichte Og echter hebt niet gewanhoopt san de toekomst der school Ik wil wel bekennen dat bg mg in den aanvang wel eens de rrees heeft bestaan of de school niet veroordeeld was een min of meer kwgnend bestaan voort te sleepen dat weinig beantwoorden zoi kan de bedoelmg waarmede zg waa opgericht maaT rie mismoedig was gg en uwe amb nooten niet I Gg bleef roortwerken en hebt getriumfeerd De rooroordeelen zijn geweken en thans verkeert de school na 26 jaar beetaan te hebben in groeten bloei Zij wordt thans hoog geschat is geliefd bg de ingezetenen en populair geworden Dat alles danken wg aan U Dr Julius en Uwe Collega s I Vergun mg U daarmede geluk te wenschen en daarbg da hoop te voegen dat het U gogeren mogen zijn nog vele jaren aan het hoofd dor school te staan en nog lang mede te werken aan de beschaving en veredeling onzer jongelingschap en dat de kroon die gij draagt na een leven van toewgding en plichtsverTulling U nog lang moge sieren Ook den heer Bertelman komt onze dank ten ToUe toe dia door oefening van hand en oog onze jongelieden inwgdde in de schoone kunst die roor ieder in ons leren een agrément is maar roor velen ook een noodzakelijk bestanddeel voor levensonderhoud Gg hebt steeds met smaak en takt U gekweten ran uw plicht ontrang daarroor onze erkentelijkheid I Benzelfden dank breng ik aan C mgnheer Steenbergen die onze jongelui in lichaamsoefeningen onderwees die een zoo weldadige afwisseling vormen met de strenge studie on die het door studie vermoeide hoofd nut geven en nieuwe opgewektheid Doch niet alleen aan dia twee genoemde heeren maar aan alle leeraren onze welgemeende dank voor hunne toewijding en gver die zulke rgke en gezegende vruchten droeg Ten slotte een woord tot U leerlingen der school Ik roeg U de bede toe Wilt steeds met erkentelijkheid rervuld zijn voor bet onderwgs van leeraren die toonden daarvoor alles over te hebben Gg kunt hen geen aangenaiber vergelding geven dan door U met ijver san de studie te wgden Weet het wel dat in de tegenwoordige maatschappg voor tragen onkundigen geen plaats ia aan den tafel des levem Daarom legt U met gver toe op de rakken door U beoefend en wees steeds een eer voor onze school een eer roor de leeraren wien geen opoffering te groot is om IJ daar te brengen waar zg IT zoo gaarne zien aanlandenl Opnieaw klonk een daverend applaus en daarop dam namens do leerlingen de heer L C Q Douwes Dekker het woord en sprak als volgt Hooggeachte heeren Directeur en leeraren van de Ooudache H B S vergunt ook mg een enkel woord tot n te richten Wanneer ik hier sta als vertegenwoordiger en woordvoerder van de thans onder uwe leiding atndeerende jongelui doe ik dat in t volle bewustzgn dat u van mg geen groote oratorische talenten zult verwachten en al is het waar dat ik mg misschien tigt zoo zal uitdrukken als ik zelf wel wenschen zou toch zal niemand mij het recht willen betwisten eenige recht gemeende woorden te spreken Wij als uwe leerlingen geioelen in hopge mate het belang van dezen dag overtuigd als we zgn dat het voor U een aangenaam oogenblik oet zijn terug te kunnen zien op een tijdperk ruj jaar waarin gg de een langer de ander konH Wwe beste krachten en uwe betten tijd steeds beschikbaar hebt gesteld ten bate van het onderwgs en ter bevordering van het belang van hen die van dat onderwijs gebruik wilden maken en dat ge daarin in rela opzichten naar wensch geslaagd zijt toont dat niet bet groot aantal jongelui die na eenige jaren hier ran het onderwgs geprofiteerd te hebben reeds toen goede gronden roor latere vorming had ontrangen of ook dat gesteund door een goed afgelegd eind examen zich een goede positie in de maatschappij heeft weten te rerwervenl Ja mgne heeren wij zeggen U dank voor hetgeen gij zijt geireest voor de Goudsche H B S en voor ons Wg danken U voor uwe leiding en raad wetende dat alleen degelijk onderwijs den grondslag legt tot een goede maatschappel ke positie en daardoor tot ous wvenlijk geluk Drio uwer hooggeachte heeren waren van do opening af nu 26 jaai geleden aan onze burgerschool wenczaam en ét is mg een waar genoegen u heeren Joliua Bertelman en Steenbergen behalve onzen dank namens medeleerlingen een bijjvend aandenken aan dezen heugelgken dag te kunnen aanbieden Sier bood Spr ggm de drie genoemde heen ten drietal keurig uitgevMrde gravurei aan Voor U Heer Julius die door uw onderwgs in de geschiedenis steeds trachtte ons gevoel voor het ware het edele op te wekken een geschiedkundig onderwerp U niet onbekend nl Cleopatra in een barer merkwaardige oogenblikken VoorUheer Bertelman die aan het onderwijs in het teokenen ons dat beeld voor het sohoone trachtte te ontwikkelen een olassiek stuk en roor J heer Steenbergen die zich steeds inspande om ons tot krachtige mannen te vormen orertuigd dat alleen een gezonde geest in een gezond lichaam iioh wel berind een landichapl Zoo menigmaal V deze plaat moogt aanschouwen gedenkt dan dezen dag en blgft allen nog lang een sieraad van de H B S van Gouda De vergadering schonk ook aan deze woorden door vele toejuichingen haren bgval Daarop sprak Mr J Fortugn Droogleever namens de leeraren en begon ongeveer aldus Wellicht zon men het vreemd vinden als bij deze gelegenheid ook niet uit den boezem dor leeraren een atem opging om dozen dag te gedenken Als ik dan aan den Voorzitter dezer vergadering vergunning vroeg eren het woord te roeren ia dit in de eerste plaats om hemzelf een woord toe te spreken Het is toch heden ook 26 jaar dat de Voorzitter de geachte Burgemeester ran Gouda Mr A A van Bergen IJzendoorn roorzitter is van de Commissie ran Toezicht op het M O Zeer zeker er ia reel gepasseerd in die 25 jaar ook in betrekking tot onze school Allen die bg de oprichting met den Voorzitter in de Commissie zitting hadden zgn daaruit rerdwenen gelukkig alechts ééu door den dood anderen door rertrek uit deze gemeente Zg zijn echter rerrangan door andersD gewis eren beUngstellende ingezetenen Wat de Comminie in do rerloopen 26 jaren deed verdient zeker eveneens een hartelgk woord van dank I Voorts venaoh ik gaarne een jubilaris te gedenken die wel in nederige betrekking ieder werkt naar zgn krachten bier op aarde maar steeds rol grer in het belang der school 26 jaar lang werkzaam was nl den concierge Bik die steeds bg alle oud Ieerlingen in de herinnering zal blgren leven Spr herdacht rerrolgana de 26 jarige werkzaamheid der hh Bertelman on Steenbergen en beval zich en zijne collega s aan in hunne kameraadschappelgke vriendschap aan om daarop den heer Julius toe te spreken en hem ook namens da leeraren dank te zeggen voor de wgze waarop hg ign taak als Directeur had opgevat Vervolgens nam Dr Julius nogmaals het woord een woord van hartelijtun dank aan zgn leerlingen voor het schoone cadeau hem heden vereerd en aan alle fprekers voer de hem toegevoegde woorden Mr van Bergen Uzendoom sloot daarop de vergadering dank e alle aanwezigen voor bonne belangstelling en eindigde met een ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandtiche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Lano lkte de Hoooebi Buboebschool Heden OTerleed na eetrlsogdarige ziekte en gednldig Igden mnne geliefde Eehtffenoot den Heer ARIE SCHOUTEN Cz den oaderdom van roim 78 jaren Wed A SCHOÖTEN NsiLEMAV Gouda 16 October 1800 De GARNIZ0ENS V0EDINGSC0MM18SIE te Gouda zal op ZATERDAG 1 NOVEMBER e k des middags om 12 unr op het Bureel van den Garoizoens Commandant aldaar onder nadere goedkearing Tan het Departement van Oorlog m het openbaar AAIIEESTEDEU De levering van Spek en Brandsto£B9 gedurende het tijdvak van 1 Januari tot 31 December 1881 en van bet Vleesob en Vet voor bet tydvak van 1 Januari tot ultimo Juni 1881 benoodigd voor de menages van de troepen in dit Oamisoen De voorwaarden liggen dagel ks ter lezing op Toormeld Bareel Voor de Garoizoena Voedingscommissie Seeretarü C DOORMAN Gez Bückmann ZiyyUNNAAISTEIta Mloderbroedersteeg B 99 bevelen zich bg voortdoring minT imm aan Wie zeker zijn wii de Echte ElKel CacaO te ontvangen tesanifngosteld en na vele proBfoemingen in den handel gekomen ondei den naam des uitvinders Dr Michaelie vervaardigd op de beste machines in het wereld roemde étabblissement van Gebr Stollwerok te Keulen elsche Eïkcl Cacao in vierkanten bussen Deze Eikbl Cacao is met melk gekookt I eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een i 2 theelepels van t pceder voor een kop Chocolate AJs geneeskrachtige dronk bg geval van diarrhea slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de Toomaamste H H Apotbekers eoz Vi Ko Ko proafbntjjeB f 1 80 c 0 90 c 0 35 GeneraalTertagenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt VAN Amsterdam Ealverstraat 103 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afionderljjke Nommers VIJF CENTEN By deze Conrant behoort een BUvoeufgel BINNENLAND GOUDA 18 October 1890 Nadat heden morgen op het Baadhuis de trekking had plaats gehad ran de rerloting bjj gelegenheid der rrye paardenmarkt alhier de nitslag waarran onder onze adrertentien ia te vinden nam de Burgemeester Mr A A ran Bergen IJzecdoorn het woord en sprak een woord van dank en waardeering tot het Bestuur der Afd Gouda en Omstreken ran de UoUandsche Maatschapp ran Landbouw dat zich in deze opnieuw zoo rerdienstel k had gemaakt en moeite noch tyd had ontzien in bet belang der zaak waarroor het op de erkentelijkheid ran het Gemeentebestuur alle aanspraak had De heer J Breebaart Lzn Voorzitter ran genoemde Afdeeling beantwoordde die toespraak en betuigde wederkeerig zijn erkentelijkheid roor de Tsn Ml O emeentebeetttur ooderrondeu medewerking en steun Gisterenarond had in de Sociëteit Ons Genoegen bij gelegenheid ran het 25 jarig bestaan der Hoogere Burgerschool een gezellige feestviering plaats waaraan tal van gBnoodigden deelnamen Door eenige leerlingen werden een paar tooneelstukjes opgeroerd al De Buren van Justus ran Maurik en Tien meitjes ea geen man die beiden veel succes hadden dank zij het aardige spel ran de meisjes en jongens die daarin optraden In het laatste stukje werd door eenige meisjes op aardige wijze gedanst gezongen on piano gespeeld Voorts werd nog een comische muzikale roordracht gegeren en ten slotte garen een riertal leerlingen blijken van geoofendheid in het relocipède rijden Na afloop sprak Dr W Julius een woord ran hartelyken dank voor alles wat dezen avond te hoe FEVILLETOX EENE WEDDENSCHAP TJU het Duitech 2 Nu geloof ik mjj zonder zelfverheffing wel niet tot de sterren van de eerste tweede en derde grootte zelfs niet tot die van de vierde soort te mogen rekenen maar wel tot de kleine vetkaarsjes en ik verzeker u mijnheer de Eedacteur dat er oogenblikken in het menschelyk leren zijn waarin iemand het kleinste nachtpitje liever is dan alle sterren te zamen Zulk een oogenblik zou bijvoorbeeld roor mij gekomen zijn wanneer ik bij het rerschijnen ran een dezer kleine lichtverspreiders in de correspondentie van het volgend nommer ran uw blad de kennisgeving las Met het grootste genoegen voor den druk aangenomen Een brutale kleine aap zei Förster er helpt niets aan ik zal het verhaal moeten lezen Hm niet kwaad geschreven Ik zal haar het genoegen doen dit aan te nemen met het drukken gaat het echter niet zoo snel als zij zich verbeeldt Hij schreef üw verhaal is pikant en aanscl oawelijk geschreven de ondeugende geest die den verstandige meer ren en te zien was gegeven De jongelui hadden getoond zeide spr bij de ernstige studie waaraan zij zich wijden ook hart te hebbe roor sport en zich mot de beoefening der schoone kunsten met succes bezig te houden Spr voegde daaraan toe een woord rol waardeering voor hen die de leiding van dezen feestavond op zioh genomen hadden waarmede blijkens het darerend a alaus dat daarop volgde alle aanwezigen zioh game rereenigden Het feest werd met een redil geanimeerd balbesloten f Uit Berkenwoude schrijK men Ud de Schooni Ct Het was een rreemd gezicht terleden week een schip met rolle zeilen de grens der gemeente ie zien naderen Schipper C G Van Herk kwam met een geladen schuit door de vaart naar hier Jammer is bet dat de raart nog niet geheel in orde is en het gedeelte dat achter doze gemeente ligt nog niet door flinke schuiten bevaren kan worden Wij hopen echter dat zulks spoedig gsal gebeuren hetgeen voor de meeste iuwonenr n ts aders don gemak en voordeel kan aanbrengen In de gemeente Haastrecht is het bedrag ran het schoolgeld door den gemeenteraad bepaald op 30 20 en 15 centen en 20 10 en 5 cent voor de minvermogenden Benoemd te Haastrecht tot onderwijzer aan de openbare school de heer H Kunsel van Naarden In de spreekbeurten der vereeniging Winterlezingen te Berg Ambacht zullen gedurende 1890 opdeden de heeren J G Bettink van Berg Ambacht op 23 Oct J A L de Ladhouder van Schoonhoven op 20 Nor en S Velsing van Berg Amhacht op 18 Deo laat raden dan hij hem verraadt toont zich ook in de situaties Of het rerhaal juist in den winter moet spelen en of eene jonge dame de bewuste avonturen zoo welgemeend dragen zou als uwe heldin doet laat ik daar De overvloed van de voorhanden zijnde stukken dwingt mij overigens het voorloopig ter zijde te leggen maar het zou mij aangenaam zijn nu en dan iets van uw verdere werken te mogen inzien Korten tijd daarna had hij antwoord Ik haaet mij u een nieuwen arbeid van mij voor te leggen maar breng u eerst mijn dank voor de goede beoordeeling van het laaistgezondene Er is immers voor een schrijrer die nog weinig onderrinding bezit niets meer vormend en leerzaam dan het oordeel van personen die reeds verder voortgegaan zijn op de baan die ook hj wil bewandelen Slechts een punt van uw geacht schrijven is mij trots alle nadenken Onduidelijk gebleven hoe ik het namelijk moet maken om een schaatsenrijdersfeest in den zomer te laten spelen Wij Oostenrijkers zijn echter in alles achterlijk Dit verhaalde speelt bij het notenzoeken Ik veroorloof mij op te njerken opdat gij aan de lokale kleur vriendelijk 6en1ge concessies zult doen dat de noten bij ons ia Oostenrijk alleen in den herfst rijp willen worden en het mij daarom niet goed mogelijk zou zijn de ggschiedenia in het vooijaar te verplaatsen Hopende dat u ditmaal het schoonste recht van een redacteur de menschen gelnkkig te maken zult gebruiken zoodat uw volgende brief den zoetzuren smaak van don rongen verdrijft teeken ik en zoo ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels Èt 50 Centen iedere rega meer 10 Centen GBOOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatshdmte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc J Ê lu de StaaUct staat het rolgende bericht omtrent deu toestand ran Z M den Koning Sedert den 13den October is er in den ziektetoestand ran Z M den Koning weinig rerandering te bespeuren Z M geniet ran tijd tot tijd eenige uren ran rustigen slaap en ia nu en dan eenigszini minder lusteloos Naar uit Amsterdam gemeld wordt zou het gerechtshof naar aanleiding van de beslissing der rechtbank in zake kafy Kuypers op sommige punten een nader onderüéek hebben gelast en is da preventieve hechtenis weder voor eene maand rnlengd Eenigen tijd geleden ontring de kolonel Van Aersseu militiecommissaris in Orerljsel het rqlgende letterlijk weergegeren briefje waarin alleen de namen veranderd zijn en de plaats van herkomst oningevuld is gebleven den len Maart ïf el M S geetren Heer Met de meeste eerbiedt Fot i taaier ran dezea Jongeling Jan van Dorpel verzoeken wy aan llWH gestrengen Heer die in de loting is gevallen op dato 28e februari bij Departement roor te willen dragen wegens gebrek aan te weinig zielsvermogen te mogen ingedeeld worden by de vesting artilinrie Met meeste eerbiedt noemen wy ons ouders van geno 3id persoon Stiefvader met Moeder onz De koning en de postzegelsverzamelaar De jonge Servische koning werd dezer dagen door een eigenaardigen brief verrast Een zeker even als de koning nog in de kinderschoenen staand Zwitsersoh heertje Willy Geelhaar uit Neuchutel Promenade noire 5 richtte tot koning Alexander een in hartelijke en kinderlijke bewoordingen vervat schrijven waarin h j voorts Brutaal als eene lieve lezeres luister niet naar het volgende woord De wereld is ergerlijk en jonge heeren zijn wanneer ze alleenspraken houden niet altijd te nauwgezet in het gebruik van krachtige woorden dus vergeet het maar Porster zeide brutül als eene luis De spotternij met de schaatsenrijderapartij in den zomer ergerde hem niet weinig temeer t mdat hij zelf moest bekennen dat de onbekende schrijfster niet geheel ongelijk had Als ik maar wist of ze oud of jong mooi of leelijk was Ze moet al zeer bekoorlijk zyn als ik haar deze onbeschaamdheid wil vergeven Hoe kan zij zoo dwaas zijn m uit te tarten terwijl ze mij noodig heeft Maar juist het bewustzijn van zijne macht stemde hem kalmer De notengeschiedenis was waarlijk allerlie t geschreven Zijn edel hart behaalde eindelijk de overwinning hij schreef iiX vie novelle is inderdaad zoo aardig dat ik za gaarne voor mijn blad wil aannemen Bij de groota hoeveelheid van stof die ik voorhanden heb moet ik echter vragen hoe lang ge met het plaatsen van het rerhaal wachten wilt Hoe lang ik wachten wil was het antwoord in het geheel niet geachte heer redacteur Ik haat het woord wachten als de zonde Al ik moiet wachten zal ik het ook doen Maar is do tegenwoordige tijd or naar jonge dames te leeren wachten Omdat de mannen zoo zeldzaam zijn roegde Eerster er bij Dat ik echter zelf zal beslissen hoé lang ik heb te wachten kunt gij niet in ernst van ¥ k