Goudsche Courant, maandag 20 oktober 1890

Magazijn GOUDA VVijdslraat A GOEDKOOPSTE den nlieven heer koning ran de inriohtiog z jner postzegelsrerzameling vertelde en hwn verzocht om onderstAnning in zijn streven door het zenden van een collectie Servische postzegels Koning Alexander is den wensch van den kleinen Zwitser zeer spoedig nagekomen Dezer dagen werd op zijn bevel oen groot aantal der meest verscbillende gebruikte zegels aan het paleis bezorgd die de koning zelf sorteerde Eoodat zij reeds den volgeuden dag aan zijn verig verzamelonden vriend met een antwoord afgezonden konden worden De heeren en dames die door de begeerte naar een bloedig schouwspel naar het helaas in Parijs nog altyd toegestane stierengevecht gelokt werden zullen den 12en October bevredigd zgn Een voor down spelende neger hitste den stier met een stok inplaats van met een degen op Slechts een korten tijd gelukte dit spel want de ongelukkige neger had met een slimmen stier te doen die maar heel kort den gewillige speelde Het woedende dier pakte den pogadoro met de horens slingerde hem meermalen in de lucht en ving hem dan weer op net loolang totdat de man voor dood op den grond bleef liggen Benige toeschouwer riepen Genoeg doch de stier had nog niet genoeg Hij vloog de toesnellepde redders met zulke woedende blikken tegemoet dat zij ie vlucht namen en toen keerde hij naar zijn offer terug bracht hem nog meer stooten en schoppen toe totdat de ongelukkige in een bloedige klomp veranderd was Eindelijk gelukte hot den siier naar een ander deel van de arena te lokken en den zwaar gewonde weg to dragen Met dit gruwelijk tooneel had het akelig schouwspel echter nog niet opgehouden Nieuwe stieren werden in het strijdperk gelaten nieuwe pegadores traden op de flauwgevallen dames werden door eau de Cologne weer bijgebracht waarna de voorstelling kon doorgiftn Het contract met de corridas zal spoedig vervallen zijn en van alle kanten wordt de verwachting uitgesproken dat dit schandelgk vermaak eindelijk verboden zal worden Men schrijft van den 9en October uit Petersburg In den nacht van den 28 Juni 11 werd Perzie door een hevige aardbeving geteisterd die groote verwpa tingen aanrichtte De jonge Kussische ontdekkingsreiziger A JeUssejew die zich op zyn tocht van Meaohhed naar Teheran bevond geefl thans in een aan de Nowoje Wremya gerichten brief een zeer behingrijke schildering van dien schrikwekkenden nacht dien h § in een karavanserai verscheidene dagreizen van het eigenlijke tooneel der aardbeving verwijderd doorbracht Zelfs daar was het onderaardsohe vulkanische gerommel zoo sterk dat de man uit zijn slaap gewekt werd Astrabad en omstreken hebben iwaar geleden Daar stortten verscheidene karavanterai s en particuliere huizen in en begroeven de bewoners onder het puin Het telegraafbureau werd terk beschadigd De muren van Bet huis waar de Bussische consul woonde kregen zulke scheuren dat hij zijne woning verlaten moest Het ongeluk maakte vele slachtoffers het juiste aantal dooden zal wel nooit bekend worden Het vreeselijkst waren de gevblgen der aardbeving in Tasch zelf Deze plaats licht in een vallei aan den rand van een diepen afgrond en is bij vele Europeanen berucht door bare verschrikkelijke vergiftige wantsen Agarus persicua wier beet dezelfde mg rerlangen Geen rechter vraagt toch den veroordeelde hoe lang hij wenscht te zitten Meet de lengte ran mijne straf zoo klein als mogelijk is ik onderwerp mij aan uw uitspraak Nu ik zal het arme ding niet al te lang laten wachten Dat was Förster s prijzenswaardig besluit na bet doorlezen van dit epistel Maar zoo als bekend is worden goede voornemens maar zelden uitgevoerd anders was de weg naar de hel niet daarmee geplaveid Een vervelend verhaal dat Fóreter om den beroemden naam van den vervaardiger aangenomen had kronkelde zich sedert maanden als een lintworm door zijn blad en verstikte meedoogonloos al het frissche leven in zijne omgeving Brandbrieven kwamen van alle kanten om het lang aangenomene nu eindelijk te plaatsen Onze redacteur had den omvang van zijn blad moeten verdrievoudigen om aan alle aanspraken recht te doen Geen wonder dat hij slecht geluimd wa en dat zijn humeur er niet op verbeterde toen hü weer een van de menigvuldig uit Weenen voorkomende brieven in handen kreeg Daar was het bijvoorbeeld Dag op idag verloopt maand op maand het verlangde verschijnt niet Of Ik krijg nu een voorproefje van de eeuwigheid ze IS zeer lang Of Ik heb vandaag een wit haar op mijn hoofd gevonden en verzoek u mijn novelle te latfln drukken voordat ik geheel grijs ben Het was een slechte dag voor Forster toen deze gevolgen heeft als die ran de tarantula De katastropue had hier op klaarlichten dag plaats De mannelgke inwoners bevonden zich ten deele op het veld en de vroaweu en kinderen waren in het dorp Daar Weerklonken in de bergen plotseling zulke rreesel jke onderaaiÈlsche donderalagen vergezeld van I ontzettende schokken dat alles in panische vrees ter aarde viel en uu waren de verraste boeren getuigen van een schouwspel dat in grootsche pracht zyns gelqke niet zal vinden Kolossale rotsmassa s sprongen als droog leem uit elkaar en verdwenen in de bodemlooze diepte met jle weiden waarop de herders hunne kudden bewaakten en andere reusachtige rotsblokken stortten naar beneden en dekten de graven dicht Geheele bergen wankelden Ik zag zoo vertelde een boer in z jn beeldrijke taal hoe de rotsen zich tot elkander bogen hoe de bergtoppen elkaar kusten als na een lang verwacht wederzien Da plaats Tasch was echter verdwenen met alle ongelukkigen die te huis gebleven waren met haar paar honderd leemen huisjes haar kleinen bazar en haar karavanserai Dr jelissejew kon uit de verhalen der overgeblevenen bewoners niet opmaken of het plaatsje ih een nieuw ontstane aardspleet verzonken was of dat het in den afgrond stortte aan welks rand het lag waar het door de later vallende rotsblokken begraven werd in elk geval is de plaats volkomen van de aardoppervlakte verdwenen Thans worden daar ter plaatse gravingen godaan waardoor reeds vele lyken werden te voorschijn gebaald Na het ongeluk heerscht tegenwoordig in NoordPerzie een volkomen atmosferisch revolutie Zoo heeft het gedurende de maanden Juni en Juli niet alleen op de bergen aar ook zuidelijk van EIbroess dagelyks geregend hetgeen nooit is voorgekomen en de regens waren zoo hevig dat de bekon tot stroomen gezwollen alle paden overstroomden De temperatuur is in geheel Noord Perzie in den laatsten tyd sterk gedaald De vroegere lomerhitte komt volstrekt niet meer voor en Europeanen kannen best den zomer in Teheran doorbrengen iets dat nooit voorgevallen is De winter is aanmerkelyk kouder geworden In Teheran lig de sneeuw dikwijls weken lang en de thermometer daalt niet zelden tot 1 2 R In Juli was zooveel water voorhanden dat overal beken murmelden en de weiden zoo frisch waren als in het voorjaar terwijl voor eenige jaren de omgeving van Teheran in Juli reeds een woestijn geleek In de gisteren middag gehouden jaarlqksche algemeene vergadering der Zaiderzee vereeniging is door den voorzitter den iiaer Buma een overzicht gegeven van de in bet geloopen jaar volbrachte werkzaamheden en de nagedachtenis gehuldigd vau de overleden bestuursleden Lewe Quintus Van Erckelens en Bonvy In hunne plaatsw rden benoemd de heeren J F Bakker J A van der Breggen te Waddingsvenn en Huist te Genemniden Blijkens mededeeling van den penningmeester sluit de rekening met een saldo van ƒ 23 280 De ontvangsten beliepen ƒ 45 648 de uitgaven 22 368 De begroeting voor het volgend jaar sluitend in ontvangst en uitgaaf tot een bedrage van ƒ 16 150 werd evenals de rekening over het afgeloopen jaar goedgekeurd Aan het eind van dit jaar zal het een eeuw geleden zijn dat de bekende schoons in China inheemsche sterplant de hortensia ingevoerd werd Het laatste aanmaning kwam Een goed medewerker dreigde den Familiekring zijn verdere medewerking te ontzeggen als zijn roman die waarschijnlijk het blad voor langen tijd in beslag zou nemen niet spoedig verscheen Toen werd Förster door zgn ongeduld over mee terd hij pakte het ons bekende manuscript in en hreef Daar ik in uw waarden brief zie dat ge niet langer wilt wachten maar het mg onmogelijk is uwen wensch in den rsten tijd te vervullen ben ik zpo vrij het manuscript weer te uwer beschikking te stellen ijloe ongalant zal zeker ied r onzer lezeressen roepen en zoo dikwijls Förster ook tot zichzelf zeide dat een redacteur niet op de wereld was om zich galant te toonen toch liet de innerlijke stem die hem toefluisterde diet goed gehandeld te hebben zich niet t zwijgen brengen Doch de straf bleef niet ttitt want iedere schuld wordt gewroken op aarde Drie dagen later las het bewuste manuscnpt weer op zijn schrijftafel Het briefje dAt er bij was luidde als volgt Uw scherts is gestaagd mgnheer de redacteur Bgna had ik uw terugzen bg als ernst opgenomen Eerat na eenigen ljd meaÉM ik op dat de datum van uw brief deV berste Jpril was Ik vond het aardig uit deze scherts te makeh dat de gewoonte van de Aprilaardigheden ook bij u bekend is Weet men niets meer over het ontstaan van deze eigenaardige gLwoonte i Toen Förster het epistel gelezen had werd zooals eerste exemplaar bevond zich in het jaar 1790 inden beroemden botanischen tuin te Kew waaruit reeds zoovele kuituur en sierplanten over Europa verspreid zijn De naam der plant werd zooals men gewoonlijk vertelt van dien van koningin Hortense afgeleid doch deze was toen de plant werd ingevoerd nog een kind In werkelijkheid werd volgens het natuurkundig tijdschrift Prometkeu de naam der plant door den botanicus Th Commerson die haar in China ontdekte aan diens metgezellin Hortense Barté ont leend Bekend is bet dat wanneer de hortensia in in ijzerhoudende aarde groeit ze het ijzer opneemt waardoor de bloemen blauw in plaats van rood worden Wij lezen in de Brieven uit de Hofstad in de Amh a Op administratief gebied heeft zich hier een vraagstuk voorgedaan ten gevolge van een verordening van den burgemeester van s Oravenhage die de rechtmatige verontwaardiging heeft opgewekt van den zser breeden kring der hier ter stede woonachtige gepettsionneerden Onze burgemeester heeft namelijk het sedert onheugelijke jaren gevolgd gebruik verboden dat de atteslatien de vita door den burgemeester afgegeven door oen gemeentebode voor een fooitje ten huize van de gepensionneerden worden bezorgd om in de tegenwoordigheid van dien beambte te worden geteekend ZEAcMtb noemt dat onwettig en eisoht dat alle gepensionneerden op bet Stadhuis komen om zich te vertoonen en daar de attestatie te teekenen Groote ontevredenheid van al die oude menschen en van de dames onder welke weduwen van officieren van land en zeemacht die in het genot van kindergeld zijnde met haar geheele kroost naar het Stadhuis moeten marcheoren Maar de burgemeester was onverbiddelijk Ken van de gepensionneerde dames heeft echter ontdekt dat de verordening van den burgemeester die de rechthebbende ter Secretarie deed verschijnen vóór een gemeente ambtenaar even onwettig is aU het voormalige gebruik Volgens de attestatie verklaart de burgemeester dat de rechthebbende voor Iwn verschenen is en deze dame redeneerde dus volkomen juist wanneer de burgemeester eisoht dat ik op het Stadhuis verschijn dan eisch ik dat hy in persoon mij ontvangt want anders doet hg de onware verklaring dat ik mor hem versohenen ben De burgemeester schijnt er anders over te denken hy weigert de rechthebbende te ontvangen Naar aanleiding van de beschuldiging door Jbr Henry Tindal aan het HandeUblad van te zijn een vuige lastenaar en don door ham aan ftaoomd blad geschreven brief die voor ieder grati verkrijgbaar is bij de Arma Ellsrman Harms Co Kokin 2 te Amsterdam zegt het Handelsblad het volgende Met iemand die een brief als dezo schrijft waarin beleedigingen dienst moeten doen voor argumenten die per advertentie tegenstanders uitmaakt voor vuige lasteraars weigeren wij in debat te treden Zijn brief beantwoordt trouweiy zichzelf De heer Tindal heeft onUngs hel buitenland te hulp geroepen tegen s lands regeeriug Hij heeft gediian wat Cham deed hij toonde wat by de naaktheid van zijn vaderland achtte aan de lieden daar buiten Indien ooit een vijand de onverdedigde residentiestad bombardeert kan de heer Tintal uitro a hij doet wel want hij kan zich op my beroepen 1 De hervatting van een dergelijke vaderlandalieremi in den bijbel staat zijn ziel moede hy streed niet langer tegen zijn noodlot en het veelbereisde manuscript kwam tot rust In het volgende nummer van den Familiekring stond het verhaal Tegelgk met het honorarinm ging de volgende brief van Fórster weg Geachte haejuffrouw Harder dan een steen i ook het hart van een redacteur niet en zelfs een steen wordt door de gestadige wrijving mot de zachte golven week gemaakt Het is u gelukt door bet pantser waardoor redacteur eu mensch bij mij gescheiden zijn heen te dringen en den wensch in mij op te wekken om de schrijfster van de bekoorlijk onbeschaamde brieven te leeren kennen Het zal mü verheugen en nu verzoek ik u op te letten want het is het sterkste dat een redacteur kan zeggen het zal mü verbeugen verdere bijdragen uit uw geestige pen in mijn blad op te nemen Het antwoord liet niet lang op zich wachten Veroorioof mij u mijn innigsten dank voor de voeten te leggen Wanneer gij den velgelden Jour nalistendag naar Weenen komt 4al ik gelegenheid vinden u te toonen hoe diep mijne erkentelijkheid en hoe bekoorlijk het nieuwe zijden kleed is dat ik aan uwe goedheid te danken bob Ik hoop dat wü beiden mgn kleed en ik u zullen bevallen Wordt v rvo d y eis naar de broeders daar buiten komt ons minder wenschelijk voor Doch indien de heer Tindal tot inlichting van radicalen en sociaal democraten openbaar wil maken wat mannen van eer denken van zijn brief aan het Tolk zijn dufebeltjesvergadering zijn houding tegenover Fortuyn en zijn brief aan ons ga hij dezen keer niet naar buitenlandsche generaals Hy vrage gel oor bü generaal jbr Verspijck bij generaal Bomswinkel bij admiraal jbr De Caaembroot Indien deze generaals en admiraal die in Indié roemrijk voor ons streden en wier namen voor ons geheele volk een groote beteekenis hebben hem willen ontvangen stelle bij hun deze vragen voor onder overlegging van het Handelsblad Vindt Uwe Excellentie dat het Ilandehblad mij vuig belasterd heeft en dat dit blad een vijand is van do constitutioneele monarchie en van Oranje Acht ge mijn houdiag tegenover en Koning en de dynastie een oudofficiei waardig Wil do beer Tindal een talrijker eerejury dan bezoeke hij ook de vier hoogst geplaatste en dus onafhankelijkste hoofdofficieren van vloot en leger in actieven dienst Zoo deze mannen ran onbevlekte eer ons in het ongelijk stellen zullen wij dat ongelijk openlijk erkennen en den heer Tindal onze verontschuldiging aanbieden Stellen ze hom in het ongelijk dan trekke hij zijn beleedigendo woorden in dan verootmoedige hij zich voor de Koningin wie hij in de voor H M moeilijkste en pijnlijkste dagen diep gegriefd heeft dan vrage hij vergiffenis aan bet geheele loyale Nederiandsche volk dat hij gekwest beeft in zijn teederste plek s volk liefde voor bet doorluchtig Stamhuis van Oranje En dan poge hij veel goed te maken door op bescheiden en degelijke wyze de landsdefensie te beatudeeren daar wij bet jammer zouden vinden dat hij daaraan niet zijn tijd bleef besteden Indien de heer Tindal echter alleen gesteld is op de meening van buitenlandsche generaals indien hij weigert nu ook eens de meening te vragen van onze vlootvoogden en legeroversten wier trouw aan Vaderland en Koning onverdacht is dan zwijge hij voortaan ADVERTENTIÊN Voor e rele bewflzen ran deelneming bg het orerl den ran onze geliefde Moeder SfNA rAN LEENT CosiJN ook namens Kinderen Behnwden Kleinkinderen onwn inni sen dank F H viN LEENT Qouda 20 October 1890 ♦ JACQUES F HERMAN de GROOT en EcHTOBNooTg betuigen ook namens wederzjjdsche Familie hun hartelgken dank voor de rele blgken ran belangstelling bg hun Hnwelgk ondervonden EeUnaveen Zeist I 18 October 1890 Gouda I Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd gn aan de nalatenschap van den BoogWelGeb Heer Jhr M C JF J de BOXTB in leven Arts gewoond hebbende te Oouda en aldaar overleden den 19 September 1890 worden verzocht daarvan vóór 1 December 1890 opgave of betaling te doen t n kantore van den Notaris H 6R0ENENDAAL te Gouda Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan den Heer P C van der OARDB worden verzocht daarvan opgaai of betaling te doen voor den 22 OCTOBER a 8 aan het adres van Mevrouw Wed P C DIRKSBN Hoogstraat alhier Bene respect Samburgache Agentuur aak wenscht de AGENTUUR van eên concurreerend Kaasfirma voor Export F Offerten aan HAASEN8TEIN VOGLER A G Hamburg E £ li B E a EEE0IN6IA6AZUN Speciale Inrichting voor OEDEREI I IAAR MAAT 59 MARKT A 69 ALAITTEIIIÊ1T SPEELGOED P3 93 § ONTVANGEN de nieuwste COLLIERS CEIN J TUUR8 en GESPEN OORKNOPJES en BROCHES 58 WAARSCHUWING Bij deze neemt onderg eteekende de vrijheid uwe attentie te vestigen dat hij door verschillende redenen niet meer gedoogt dat de Reiziger C van WEELDE wonende Zuidpias bij Moordrecht voor hem werkzaam is En dat hij zich voor handeling en van dien Heer niet aansprakelijk acht J KOOPMAiVS in Gedistelleerd etc Utrechtschestraat 140 en Paleis voor Volksvlijt AMSTERDAIII Ml Hiermede he ik de eer UEd de VANGST te bfenchten der ONl h G J BERLIJN NieuwehkI rk NIEUWSTE MODELLEN Hoek Gouwe Haren heeft de eer U de ONTVANGST te be4ohten ran een RÜÏME KEUZE Hoeden Veeren Linten PANTASIËN BONTE MUTSEN ei z Billgke Prgzen roor het aanstaande Seizoen Mg vleiende met een bezoek van OEd vereerd te worden Hoogachtend ÜEd Die Dienareut M L KII T VAN lÉkM WIJDSTRAAT A 174 Gouda Quadrille Speelkrans Heeren die genegen mochten zgn een SPEELKRANS op te richten gelieven hunne adressen op ie geren motto Krans Bnreaa dezer Copr öStvaSgëSI PÜIK KOKENDE BOSKOOPSCHE Bruine Boenen Groene Erwten en CAPÜCIJDÏDERS T GREBAS t