Goudsche Courant, maandag 20 oktober 1890

D SAMSOM MARKT A 58 Gouda Gouda maandag W October 1890 ZILVEREN MEDAILLE Nat WedstrUd Leeuwarden ZILVEREN MEDAILLE Int Kol Tentoonstelling Am terdam Yan alle Nouveautés oov het Winter Saisoen COSTUMES en Mi NTELS voor DAME8 eo KINDEREN in zeer groote verscheidenheid van de FIJNSTE tot de meest BIiTlUKE soorten Bekroond Koopt geene Naaimachine aWorens eene ECHTE SINTER fabrikaat der SINGER l AATSCHAPPIJ te New York op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTÏIRDAM 02 K L VERSTRA AT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Lampen en Glas Magazijn Ontvangen eene ruime sorteering fgne en ordinaire gelakte en gegoten KOLEN en TURFBAKKËN en verdere WINTEB ABTIKELEN LAMPEN in groote keuze Alle artikelen tot zeer LAGE PB IJ ZEN J J VAN BEMMEL Markt A 57 LIJST der getrokken Prijzen iXL d © TrE lLOTII Ta BIJ GELEGENHEU VAN DB Vrije Paardenmarkt te Gouda Zaterdag den 18 OctoTj er 1890 t Lotnummer PrösnoffTier PBIJSVÜOBWEBP 98 144 287 373 483 1136 1198 124 1475 1809 2195 2976 3013 3385 3559 3721 4084 4842 k 4866 4993 15 10 18 17 4 1 19 8 7 12 16 9 11 13 3 2 6 14 20 5 Vos Merrie Hit 5 jaar Zwa L Menie 1 jaar Zwarte Buin Hit 5 jaar Bruin Merrie Veuign Zwarte Merrie 2 ja Bro ne Merrie 5 jaar Bruin Hengst Veulen Zwarte Merrie 6 jaar Zwaxt Veulen Menie S j jaar Zwarte Bnin 1 jetar Isabella Hit 5 jaar v f Bruine Menie l s jaar Brpine Buin l s jaar Zwarte Menie l s jaar Bmine Bles Menie 4 jaar Schimmel Moorkop Merrie 2Vji4gr Bruine Buin Kolsnuit 7 jaar t f Zwarte Merrie VI jaar Donker Bmine Merrie Hit 3 jaar Zwart WitToet Buin 2 jaar L Groenendaial Groenendaal Garen Band Saijet en Mode Artikelen Groot assortument in wollen artikelen Lokaal NUT en VERMAAK I OOSTHAVEN SOIEËE ÏIUSICALE op Dinsdags 21 October aabst te geven door Mej W J H mezzosopraan Brunei de Heeren C COENJ N vioUst ANTOON BOÜMAN cellist Utrecht en den Heer MABT J BOÜMANt pianist pe Igsten ter inteekening 0 99 zullen aangeboden en later in de Sociëteiten gedeponeerd worden Zie verder het Programma ïti 1 HET COMITÉ S icieteit Oi S GENOEGEN Zaal € KÜNSTMIN Gouda tmmm orm van Rotterdam ijrectie ALEXANDER SAALBORN DOIÏDBEDAG 23 OCTOBER 1890 aanvang 7 uur Diip Entführuiigf aus dei I Serail jOper in 3 Anfzügen Mnsik von I W A MOZAST Loting Woensdagavond 22 October 7 uir PBUZEN DER PLAATSEN uè Leden ƒ 0 99 Niet Leden ƒ 1 49 Plaafisbespreking Donderdag 23 Oct tbb 10 3 nnr aan de Sociëteit Een zeer voordeelige part Eclite Leidsclie Dekenk ontvangen van ƒ 4 af Gegarandeerde kwaliteiten SGHÈI K Znl eeren Fan en Tegelfabrikanteni TE KOOP ongeveer een half Bander BESTU PANen TICBELKLEI per roede of per vjracHi Gelegen aan de Heldam Brieven onder No 5 bö MAÜO Co Papierh Utrecht I jWJDA Snelpersdruk van A Bkinkman Zoon Boltenlandsch Overzlcbt In Frankryk begint de parlementaire arbeid ter tond weer met een nieuwen twiat die wellicht tot een ministeiieele criais zal leiden Knar men weet ia op de begrooting welke in dit jaar is ingediend oen tekort ontstaan van 19 000 000 fr door da wijïigingen die de Kamei heeft gebracht in het ontwerp yan den heer Bouvier tot hervorming der grondlasten Sedert zyn de inkomaten vermeerderd met fr 6 000 000 door de auikerreohten terwijl van het geld dat voor de rente der nieuwe leening wsa bestemd 5 000 000 fr ter beschikking komt omdat de leening nog niet is goedgekeurd Het overige wil de minister vinden door het invoeren van een nieuwe belasting op enkele soorten van geneesmiddelen en toiletbeheeften Dit voorstel is echter door de begrootingsoommissie niet eens in overweging genomen Zonder het ontwerp van den heer Bouvier te onderzoeken verklaarde de commissie eenstemmig dat het tekort niet door nieuwe belastingen maar door nieuwe bezuinigingen moest gedekt worden De heer Casimir Ferier de voorzitter der oommissie bracht dit besluit ter kennis van den ministerpresident De heer De Freyoinet kon niet anders doen dan beloven dat hij het besluit der oommiuie in den ministerraad ter sprake zou brengen en ook da heer Bouvier kon er niets aan doen De minister van finaneien verzekerde dat hij gaarne het tekort alleen door bezuinigingen zou willen dekken maar dan moeten eerst deze bezuinigingen door zijn ambtgenooten op bun afzonderlgke begrooting worden toegestaan Da ministers wilden daarvan echter niets weten D ttitsUgyan den ministerraad was dat allen ver klaarden bUn begrootingen niet te kunnen verminderen Alleen zouden eenige uitgaven voor bouwwerken kunnen uitgesteld worden doch hierdoor zon niet meer dan 2 000 000 fr gewonnen worden en dit is onvoldoende daar er tot dekking van bet i ii Mtort nog 000 000 fr Boodig ii D eer Bouvier deelde dit besluit van den minlsternÊt in de begrootingsoommissie mede Be minister stelde daarbij nogmaals op den voorgrond dat het onmogelijk is aan het verlangen der commissie te voldoen en nieuwe bezninigingen in te voeren De meerderheid bleef echter halstarrig en een voorstel om het ontwerp van den heer Bouvier in behandeling te nemen werd met 18 tegen 7 stemmen verworpen Blyft ds oommissie bij haar besluit en wordt dit door de Kamer goedgekeurd dan zal de heer Bouvier Wel moeten i Rden Waar echter dan een minister Tan financiën te vinden in staat 9 000 000 te bezuinigen indien geen der andere ministers eenige varmindering op zijn begrooting wil toestaan F De heer De Freyoinet zal zeker al zijn behendigheid en plooibaarheid weer noodig hebben om ook bq dezen twist tnssohti de begrootings commissie en de regeering een uitweg te vinden Sen later betiohtvermeldt daaromtrent het volgende Aangaande de gisteren gehouden zittitg der budgetcomdiissie wordt gemeld dat ten gevolge vanverschillende besluiten alle vrees voor bneeni heidtussohen de Commisaio en de regeering als geweken kan worden beschouwd De Tesaineesche verzoenings oonferentiei is gisteren morgen precies 10 oren bjje gekomen zij vergaderde tot 5 uren de heeren waren t nog niet eens I De Duitsche nieuwe Koloniale Baad die volgens I besluit van den Duitschen Keizer zal worden opgericht zal als adviseerend lichaam met het departement van Koloniën samenwerken Vermoedelijk zal Prins Hoheulohe Langenburg tot voorzitter en dr Fabri tot secretaris worden benoemd Verder zullen in den nieuwen Baad de vertegenwoo gers vsu versoheiden zendinggenootschappen en koloniale maatsohapp en zitting hebben De olericale leden verklaarden dat zg zich niet met onderhandelingen konden inlaten zoolang de termqu van bezwaren tegen de stemming van 5 Oct niet was afgcloopen Tegen het instellen van een gemengde Begeering hadden zij echter geen bezwaren Twee EngeUche oorlogsschepen verfa o cken naar Witu om een beatraffing uit te lokken vaudemoordoMars der Duitscbers ue verkiezingen vooif de beide Zweedsche Kamers zjju thans geheel sfgeloopen In de Eerste Kamer zjjn 100 proteotiottistén en 47 voorstanders van den vi handel in de Tweede 87 proteotionistem en 141 vrqhandelaars B gemeenschappelijke stemmingen der beide Kamera zonden er dus 188 vrijhandelaars tegenover 187 protectionisten staan Onwr de protectionisten zijn echter enkele die voor invierreohten op voortbrengselen van nijverheid maar tegen alle graanreohten zijn en verscheidene anderen die tot nog toe slechts voor invoerrecht op levensmiddelen hebbeu gestemd in de hoop dat nieuwe of verhoogde invoerrechten op voortbrengselen van industrie een vergoeding zouden opleveren voor de verhoogde kosten van productie die het gevolg zjjn van de invoerrechten op levensmiddelen Men verwacht thans dat deze protectionisten nu daarop geen vooruitzicht blijkt te bestaan met het stelsel van beschermende rechten niet meer willen medewerken Kr bestaan echter verschillende redenen die het voor beide partijen vooralsnog onraadzaam maken aan de tariefquaestie te tornen zoodat men vooreent geen verandering tegemoet ziet Burirerlijke Stand GBB08EN I 17 Oat Hendriks oaderi D NieaireDbiiien an C J Slinken Sophu Csthiirins oaders K Folderma en J M Petere OVERLEDEN A Sehoote 78 j ONDERTROUWD 17 Oct C Broere te Oooderik 26 j eo H Loendereloot 22 j J Borst te Zaaodam 40 j en W Gadellaa 83 j H t den Hiet 41 en C C van der Kle 21 j H Hooime er 20 j en J Rvbouw 1 i Advertentlën De ÖARNIZOENS VOKDINGSCOMMISSIE te Gouda zal op VRLfDAQ 24 OCTOBER e k des middags om 12 nnr op het Bureel van dpn Gamizoeus Commandant aldaar onder nadere goedkeuring van den Minister van Oor log in net openbaar HEEEESTEDEN De levering ma Aardappelen aan de menages vao bet Oarnizoen voor bet tydvak van 1 November 1880 tot ISTmü 1881 De voorwaarden liggen dagel ks ter lezing t p gemeld Bureel Voor de Garnizoens Voedingseommissie De Secretarie C DOORMAN W J van LEEUWEN Spieringstraat F 41 Gouda ONTVANGEN nieuwe Hanglampen en Qanglantaams in verschillende kleuren en modellen tevens voorzien van de allernieuwste BRANDERS een Fraaie collectie echte XjOZM p DBelgre GLAZEN en KATOEN voor alle branders CACAO 6R00TES De SCHDTTERSRAAD der dd Schntterö te Gouda zal onder nadere goedkenring van Burgemeester en Wethonders dier gemeente op DINSDAG den 2U OCTOBER 1890 des avonds ten 7 ure in het openbaar bi inschryving aanbesteden de levering van 35SCHÜTTEBSJA8SEN 35 PANTALONS 25 8CHAKO S 80 paren SCH0ÜDEBPA8SANTEN en 60 HALSDASSEN De Voorwaarden van aanbesteding zullen van Zaterdag 18 tot Dinsdag 21 October 1890 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw cAilti Ligk op de Markt te Gouda alwaar de inschr vingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des avonds zeven ure moeten worden ingeleverd PELTERIJEN GROOTE SORTEERING Zwarte en Gekleurde MOFFEN BOAS KHAQEir en aOTJJL voor DAMES en KINDEREN NIEUWSTE MODELLEN SGHEI K CD Zn Overtnig ü van de kwaliteit eft prgzen beneden alle concurrentie PARAPLUIES BAZAR Lange Tiendeweg D 61 J WS S Repareeren en Overtrekken Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrUgbaar in bussen van 1 60 ƒ 0 85 en ƒ 0 45 Fabriek te Westzaan Opg ericht 1823