Goudsche Courant, dinsdag 21 oktober 1890

acht de heer Muller erfelijk bezit evenmin gewenscht Z i zou de gemeenschap meer naar de eischen der hygiëne bouwen dan de bouwers thans in groote steden doef Een ander bezwaar van den heer Van Houten is dat de gemeente misschien gaat speculeeren met den grond of de pachten opjaagt Doch antwoordt de heer Muller speculatie is onmogelijk als de gemeente de perceelen steeds in eigendom behoudt En ais zg eens de pachten opjoeg die zou der gemeenschap ten goede komen Er is nog een voordeel waarop de heer Miiller f wijst Als de gemeente in erfpacht geeft kunnen onbemiddelde personen daarvan gebruik maken die niet genoeg kapitaal hebben om bij verkoop mee te dingen Voor de schadeloosstelling die wordt gegeven bij onteigening dient als basis 40 ma8l de belastbare opbrengst d i de jaariijksche zuivere pacht of huurwaarde Hierbij wordt in rekening gebracht de waarde aan hout enz die op of aan delfstoffen die in den grond aanwezig is Meent de eigenaar dat zijn eigendom meer waarde heeft dan kan hij aan het Gemeentebestuur die meerdere waarde opgeven Die opgegeven hoogere waarde wordt bij eventueele onteigening als bedrag der schadeloosstelling aangenomen tenzij blijkt dat de opgegeven waarde denkbeeldig is of dat de opgave alleen geschiedt om de werking der wet te belemmeren De waardebepaling wordt dus bijna geheel aan den eigenaar overgelaten Min of meer wordt hij in zijn schatting gematigd ten eerste daordat die eigen schatting geldt als grondslag van registratieen successierecht en ten tweede doordat de gemeente van het opgegeven surplus een belasting van 2 per mille per jaar mag heffen Toch is de heer Muller bevreesd dat menigmaal de tusschonkomst van den rechter zal moeten ingeroepen worden tot het verkrijgen eeuer matige taxatie Het tweede hoofdbeginsel der wet de vaslstellingvoor altijd van de waarde van den grond acht hij vooral bezwaariyk voor de gronden die in oiiftuur gebracht worden Stel bijv een stuk dat getuteerdia voor ƒ 5000 Dit jjpvert bijv het eerste jaar ƒ 160 daarna door bemesting enz na 20 jaren ƒ 250 en na 30 jaren f 350 Welk e en wanverhouding tusschen opbrengst van den grond en kapitaalsrente I Wordt de grond dan ten tweeden male onteigend en weer verkocht dan ontneemt do gemeente de voordeelen aan den eenen eigenaar om ze den ander in den schoot te werpen zonder dat de gemeenschap eenig voordeel r bij geniet Ook ditzou men kunnen voorkomen als de gemeente eigenares bleef f BHtteilM l§eii Overzlebt In Frankrijk schgnt het gevaar voor een miüisterieele crisis voorloopig geweken te zijn Men gelooft ten minste niet dat de meerderheid in de begrootingscommissie bü haar verzet tegen de regeering zal volharden Het is ook nu weer de oude geschiedenis De meerderheid die het ministerie en vooral den minister voa flnancién Bouvier aanvalt bestaat uit radicalen en anti republikeinen Men meent uit dit begin van den pariementairen arbeid te mogen opmaken dat het miniaterie De Preycinet zich weer op een aanval van verbonden radicaleu en conservatieven kan voorbétóden eo daarbij wellicht het leven zal laten De begiootings commissie scbgnt zelve niet rechtte weten wat ziJ eigeulijk wil Eerst werd het ontwerp van den heer Bouvier tot belasting van geneesmiddelen en toiletbehoeften eenvoudig ter zijde gelegd daarna werd besloten het ontwerp ten minste te onderzoeken vervolgens werd het verworpen en eindelijk werd besloten de geheele begrooting nog eens te behandelen teii einde te zien wat nog konbezuinigd worden Zeer veel beeft dit niet gebaat want in het geheel heeft de commisaie niet meerdan 1 695 000 fr kunnen vinden en wel 1 011 000 fr op de begrooting van financiën en het overigeop de begrootingen van onderwijs schoone kunstenen landbouw Ook op de begrooting voor marine werd nog een paar honderd duizend francs bezuinigd maar ten slotte zag de commissie zich toch geuoodzaakt haar toevlucht te nemen tot Bouviers belasti ig ontwerp dat met 16 tegen 6 stemmen ter beoordeeling aan een ondercommissie werd verzonden Men meent dit besluit te mogen beschouwen als bet bewijs dat de commissie ten sWtte toch zal toegeven De Duitsche Rijksdag komt zooals men zich wellicht herinnert eerst de volgende maand bijeen en zal verwacht worden zoo spoedig mogelgk de begrooting at le doen Op die begrooting komt Oorlog voor met een cijfer dat pi m 24 millioeu M hooger is dan het vorige Deze verhooging vloeit hoofdzakelijk voort uit de vroeger aangenomen versterking van het leger wegens het rooklooze tegen bracht in t byzonder wat betreft remmen draagTeeren assen enz Dè rerliohting geschiedt door eleotriciteit de signaleering eveneens De innerlyke inrichting van den trein is eenvoudig alle bijzondere Inie is vermeden In den keizerlijken waggon zqn op verlangen van den Czaar de meubels van den oaden waggon voor zoover zy bruikbaar waren weder opgenomen Een proefrit welke dezer dagen met den trein werd gedaan voldeed volkomen aan de verwachting Behooren de examens in de beschaafde landen al niet tot de aangenaamste zaken zy zyn nog niets vergeleken bij het l t van een Chineesohon examinandus In alle provincie hoofdplaatsen bevinden zich eiamengebouwen welke hoogst eigenaardig ingericht iqn Op een groot plein meestal vdór een tempel van confucius zqn rijen van cellen gebouwd van elkander gescheiden en in een verbazend groot aantal Zoo heeft men bijv te Canton 7500 en in Peking 9999 van zulke cellen Zij staan elk afzonderlijk vier tot v f voet van elkander verwyderd en zijn uit steen opgebouwd Aan beide zijden van deze oellenreeksen bevinden idch torens voor wachten die toe te zien hebben dat er geen gemeenschap plaats heeft tusschen de eelian ouderling terw l ook op den toren des tempels met hetzellde doel wachten geplaatst zjjn Ëlk dezer cellen is juist groot genoeg dat een man er rechtop in kan staan Het ameublement bestaat uit planken die in den muur geschoven kunnen worden De bovenste plank dient voor tafel de onderste voor zitbank Drie dagen en drie nachten nu moeten de examinandi geheel van de wereld afgezonderd in deze vrijwillige gevangenis doorbrengen Voedsel ontvangen zij uit de groote ketels die voor een bepaald aantal cellen in een open haard zgn ingemetseld Aan beide zijden der cellen staan groote aarden vaten met drinkwater De examen commisaie geeft eiken candidaat een gestempeld vel papier terwijl zich in elke cel een doosje OostIndischen inkt een penseel een theepot en een kopje bevinden De examinatoren en de jury hebben insgelijks hunne cellen in de nabijheid van den tempel doch deze lijn grooter en geriefelijk ingericht terwijl zq hier bezoek mogen ontvangen Zotidaiiiblad Als een Chinees in den vreemde begraven wordt strooit terwijl het lijk naar het graf wordt gedragen een der vrienden feestelijk opgetooid kleine papierstrookjes rond die met wijze spreuken van Confucius ign beschreven voor het sterf iuis worden roode papiertjes met dergelyke opSchriften geftrooid Op het graf wordt een gebraden jtip eene hoeveelheid rijst en eene flesch Chineesche wijn geplaatst en na afloop der pleghtigheid gaan de treurende verwanten heen zonder om te zien Daarvan maakt natuurlijk een aantal Amerikaansehe vagebonden gebruik om zoodra de kans schoon is als wolven op de achtergelaten eet en diinkwaren aan te vallen en die met de grootste bedaardheid op de plaats zelve te verbruiken Wanneer het lijk vergaan is worden de beenderen opgegraven gewasschen en zorgvuldig met een borstel gereinigd aan kleine pakjes gebonden sierlijk van etiquetten voorzien in eene tinnen doos gelegd nieuwsgierigheid u hierheen drijft en ge niet bang zijt voor een mogelijke meelvlek dan met genoegen Een behoorlijk redacteur moet alles kemtuu Forster had gisteren tegenover zijn voorkomeadan gastheer den heer Schwarz wiens liefste herinneringen samenhingen hingenmet een verblijf van vier weken te Berlijn en die daarom niet gerust had voor dat het inkwartieriogscomité hem een echten Berlijner als gast had toebedeeld niet weinig op zijn lokale kennis van Berlijn gebluft geen hoekje der hoofdstad van bet nieuwe museum tot het Orpheum was hem onbekend zooals hq had beweerd Hoe het er echter in de keuken van een goed burgerlijk gezin nitziet waar de moeder of de dbchter den potlepel als scepter voeren dat wist FöfSter trots zijne vele ondervindingen niet of liever hij had het in zijn ongezellig jongelui s leven lang vergeten Toen hg nu in de zindelijke ruimte rondzag met het blinkende vaatwerk aan de muren en d kokende en borrelende pannen op het vuur overvielen hem droevige herinseringec aan zijn huis s hij dacht aan de keuken waar hij als jongen b zijn moeder een eierkoek uit de pan gesnoept en daarbij zijne hand jammerlijk gebrand had Maar Mela liet hem niet laog ij l li j d oomerijen o ef te geven A s ge geen paprika kent zal ik de haantjes maar liever bladen Paprika of Spaansohe peper moet men kennen om er van te houden Maar ge kunt me f heel goed helpen met deze erwten te doppen IWten vroeg Föi ter gierig een bankje naar en aan een Chineeieh handelshuis toevertrouwd Heeft dit eene noegzame hoeveelheid beenderen by elkander dan wo it een schip afgehuurd dat de beenderen naar Shanghai Canton of Hongkong overbrengt Zondagablad Het Turkache oorlogschip Ertogroul vertrok den 16en Sept van Yokohama en verongelukte drie dagen daarna by 4on Osima vuurtoren aan den ingang van het Kii kanaal Het werd door een typhoon dien geesel der Chineesche en Japansche zee beloopen en tqdens dezen vreeselgken stoim barstte destoomleibuis waardoor eene ontploffing werd veroorzaakt ten gevolge waarvan velen werden gekwetst gedood of overboord geworpen zoodat het gekerm der gewonden en stervenden de lucht vervulde Het stoomschip was door de ontploffing zoo zwaar beschadigd dat het klaarblijkelgk niet te behouden was Kapitein AU Bey beval oumiddellgk de booten uit te zetten doch deze sloegen zoodra zij te water kwamen onderste boven en werden door de zee weggeslagen Degenen die niet door de ontploffing gedood of gewond waren liepen als razend van angst over het dek of sprongen door schrik bevangen overboord De onmogelijkheid inziende om het schip of de opvarenden te redden gaf de kapitein bevel dat ieder zich zoo goed mogel jk moest zien te redden en sprong zelf in zee waarin hg oumiddellgk verdween Vgf minuten daarna zonk het schip De zee wemelde van zeelieden die trachtten den wal te bereiken die slechts eene halve mijl verwgderd was hetgeen echter slechts aan de sterkste zwemmers gelukte De vice admiraal Osman Pacha worstelde vruchteloos in de woedende golven Door een stuk hout aan het hoofd getroffen zonk hij onmiddellijk daarna Vele der overlevenden hebben armen of beenen gebroken vermoedelijk doordat zij door de zee bij het aan land komen tegen de klippen werden geslagen Door de visschers aan de kust werden zg zoo goed de middelen het toelieten verpleegd Twee der geredden vertrokken om assistente naar Kobe dat ongeveer 100 mglen verwijderd was van de pkats waar het stoomschip verongelukte Dewgl er geen Turksche consul was bood de commandant van het Duitsohe oorlogavaartuig Wolf aan de schipbreukelingen naar Kobe te vervoeren hetgeen gebeurde Van de 653 personen die zich aan boord bevonden onder welke vele uit de aauzienlgkste Turksche familien werden er slechts 6ft gered Er zgn wielrijdei van eiken leeftijd maar weinigen zullen er zijn die den heer Bornaric gepensionneerd ontvanger der indirecte belastingen oud 82 jaar en wonende in het Fransche stadje OIonzac in leeftijd overtreffen De rustende ambtenaar was op zijn ouden dag nog een hartstochtelijk wielrijder Veertien dagen geleden reed hg nog van Limouxnaar OIonzac een afstand van 80 kilometers Laatstleden Zondag werd hg dood op zijn rgwiel gevonden Juist toen hij weer een ntchtja had willen ondernemen werd hg door een beroerte getroffen en stierf onmiddellijk Uit de rekening en verantwoording over 1889 90 door het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van t Algemeen aan de departementen toegezonden ontleenen wg De ontvangsten hebben bedragen ƒ 45 134 17 waarend 1838 61 batig saldo der vorige rekening aan rente is ontvangen ƒ 7746 27 dat van Mela toetrekkend erwten dat zgn immers peulen fPeulen of groene erwten dat is zoo lang aU het breed is verleide Mela hem Strikt genomen hebt gij gelijk de naam do et niets ter zake Weet ge hoe de Franschman die lust in erwten had maar niet op den naam kou komen ze aan den kellner baschreefP Hoe dan Als men er op drilkt zegt ze knak ze wandelt er uit vijf of zes personen Prachtig I Ja de nood maakt vindingrijk Maar zoadt ge uw erwten niet wat sneller knak kunnen laten zeggen mijnheer en liever de groote gelen dan de kleine groenen snoepen Wanneer e het verhingt met het grootste genoegen ofschoon de kleinen zoeter zijn Do kenketaUok sloeg tien Mijn God is het reeds zoo laat I riep Förster Het is hoog tyd dat ik opstap I Kom toch vooral op tijd thuis andere valt de Faumkoch ommelette iouffiée die ge zult Icrijgeo geheel in elkander Faumkoch wat is dat nu weer Dat zult ge zien aU ze op tafel koAt En Förster ging naaPde vergadering Misschien had hij het niet gedaan en het met de zulken gehouden die in plaats van zich er over warm te maken hoe men he t eigendom van den geest Voor rrpnitenj beschermend de redaoteurep ï n de ver aan contributie ƒ 86 876 95 van het kapitaal der Maatschappij O Daarentegen is het fond vermeerderd 4oor aankoop van inschrgving op het grootboek tot een bedrag van ƒ 4838 voortspruitende uit een legaat en uit het aandeel van de MaAtschappg in het reservefonds van de opgeheven spaarbank van het voormalig departement Westlsndsche dorpen De kasten van algemeen huishoudelijk bestuur hebben bedragen 8687 36 die van de algemeene vergadering 6606 88 de almanak heeft 4969 46 gekost ten behoeve vao het onderwjjs zgn de departementen gesubsidieerd met 4960 In het geheel is tot bereiking van het doel der Maatschappij uitgegeven ƒ 24 876 95 Het saldo in kas was ƒ 24 98 Voor het jaar 1890 91 zijn de behoeften begroot op ƒ 4S 691 98 j de ontvangsten op ƒ 36 291 98 zoodat ƒ 8300 uit het fonds der Maatschappij zal moeten gesuppleerd worden De financioele oommissie sluit dan ook baar verslag met de verklaring dat de versterking der middelen dringend noodzakelijk ja broodnoodig is Het kapitaal dor Maatschappij bestaat uit eene inschrgving op het grootboek tot een bedrag van ƒ 202 026 tarwjjl in prolongatie belegd is ƒ 12 000 De Haari Ct meldt Omtrent de vermoedelijke vergiftiging te Boden vernemen wg nog dat na bet overlijden van het meisje aan den geneesheer geweigerd werd het lijk te schouwen Natuurlijk deed deze hiervan aangifte bg de justitie De misdaad had gelgk zoo dikwgla zich zelve verraden Opmerking verdient nog dat herhaaldelijk doch vruchteloos bij den dokter gezonden was om een slaapdrank Ware hg gegeven waarschgnigk zou de moeder dan hebben uitgestrooid dat de drank te sterk en de oorzaak van den dood geweest was De vrouw had bg allen die haar konden een zeer slechten naam Na het overlijden van haar man was het geld van hem geërfd spoedig opgemaakt evenaio het erfdeel van den zoon De bezitting van het meisje was bg den voogd in veiligheid doch zoodra zg den wettigen leeftgd voor het maken van een uitersten wil 19 jaren bereikt had liet de moeder haar een testament maken waarbg zg zelve tot ordenaam werd benoemd In de Haagtche Ct wordt de aandacht gevestigd op de brandverzekering der gemeente eigendommen en wordt de vraag gesteld Is het goede financieela politiek die assurantie te bestendigen Of h het te gewaagd baar op te zeggen en voortaan zich zei ven te asaureeren Er is in den Haag in de laatste dertig jaren geen enkele brand van eenige beteekenia in een gemeentegebouw geweest Minstens is in die dertig jaren aan premién met rente tusschen de 3 en 4 ton goud betaald zooder dat schade van beteekenis was te vergoeden Dit is echter dat spreekt van zelf no bit vooruit te zeggen Brandgevaar is onzeker en assurantie natuurlijk een kansrekening Maar iets anders ia het te vragen of die kansrekening niet voordeelig voor de gemeente zou uitvallen als zij zich zelve assureerde Die vraag beantwoordt de H Ct bevestigend Zg berekent dat wanneer de gemeente s Oravenhage sinds 1865 het bedrag van 9000 dat zij jaarlijksch aan aasurantie premiën uitgeeft had opgespaard zg nu reeda een kapitaal van omstreeks ƒ 325 000 zou hebben belegd Voert plichting tot getuigen omtrent manuscripten bevrijden kon het Weener volksleven in de Liesinger Bierhallebestudeerden of in Schonbrunn op den Gloriettelpleizier in bun leven hadden mi ar kij moest toehzijne onbekende correspondente gele nheid gevenhem vriendelijk te naderen De debatten raakten reeds ten einde toen hipiinnenkwam Nieuwsgierig zwierven zgne oogen over de aanwezigen Dames waren er zeker Maar of zgne schoone onbekeqde zich onder haar bevond Nu sloot de president de vergadering een levendig gewoel ontstond Oude kennismakingen werden hernieuwd nieuwe aangeknoopt hier en daar werd er Jijverig verder gedebatteerd Förster zag juist om zich heen naar walken kant hij het best zou kunnen wegkomen toen eene reeds wat oudachtige jonge dame van buitengewone lengte en magerheid met melancholiek afhangende dunne krullen en in een geel zijden japon gehuld zich een weg baande door het gedrang Ich bin zwar eine Stange Doch eine fange lange mompelde Förster spottend Toen kromp hij ineen van schrik want de dame kwam recht op hem af en begon zonder op zijn ontzetting t0 letten met liefélgk Ruitende stem Ik geloof het genoegen te hebben mijnheer Förster te zien Ik voel me oneindig gelukkig kennis met a te maken on vtrvolgi men hiertegen aan dat de gemeente geen a onderlgke fondsen mag hebben dan antwoordt ds S Ct dit behoeft ook niet daar zij eenvoudig jaarlijks het bedrag der assurantie premiën lou kunnen besteden voor extraaflossing van schuld wat precies op hetzelfde zou neerkomen Het voordeel van deze wijze van handelen zou hierin bestaan dat men bij aanneming vpn iit systeem een maximum zou vaststellen bv van f 250 000 en met de opsparing van assurantie kapitaal zou ophouden zoodra dit maximum ou zijn bereikt d i na ruim twintig jaren In dien tgd zou het voordeel niets mogen bedagen maar indien intusschen geen groote ramp de stad had getroffen zou men daarna lo de begrooting van de premie van ƒ 9000 sjaars kunnen ontlasten en 2o als verdere aangroeiing van het feitelijk opgespaarde waarborgkapitaal de rente kunnen boeken verkregen door die extra aflossing van ƒ 260 000 zgnde aanvankelijk ƒ 8700 ongeveer t bedrag der tegenwoordige premien en verder natuurlijk jaariijks meer rente op rente Indiende groote gemeenten die een goede brandweer hebben elkaar dan bovendien nog onderling assureerden dun zou elke kans op een flnancieele ramp verdwenen zijn en die gemeenten reeds in het jaar 1910 belangrijk gebaat wezen alzoo indien wg tal niet beloven dan toch onze kinderen en zóó vermag een gemeentebestuur waarlijk wel vooruitzien Vooral wanneer het een blik achterwaarts werpende optelt wat bet al groote sommen aan particuliere maatsohappijen betaalde Bij het overnemen van het bedrgf der Ned Ehijnspoorwegmaatschappij door den Staat te middernacht van 14 op 16 October werd de directie der B S Mij gelijktijdig door den deurwaarder Havekottu gesommeerd om een bedrag an ƒ 96 412 83 aan leges te betalen Dit werd geweigerd zoodat nu de rechter zal hebbeu uit te maken of de maatschappij tot betaling van dat bedrag verplicht is Met 1 Januari 1891 zal het FolMlad orgaan van de Vereeniging Volksonderwijs als maandblad verschijnen bij den heer C A M van Vliet uitgever te s Gravenhage Bij het beslnit tot deze verandering hebben naar het VolkMad mededeelt flnancieele redenen wel gewicht in de schaal gelegd maar geenszins den doorslag gegeven Voornamelijk bestonden die redenen daarin dat het wenschelg k werd geacht voor andere doeleinden meer geld beschikbaar te hebben dan bg de uitgave van een weekblad mogelgk bleek De heer Hugo Muller bespreekt in de Nieuwe Gids het door den heer van Houten ingediende wetsontwerp op de onteigening In zgn inleiding wijst hij op de veranderingen die in den laats en tijd op economisch gebied heb plaats gehad den val der Manchester school alt meer en meer verplaatsen der macht naar de rereenigde proletariérs en de wijziging die de eigendomsbegrippen hebben ondergaan In oqs land dat volgens schrijver in vele opzichten zoo bedroevend achterlijk is is het indienen van het wetsontwerp des heeren Houten een teeken dat ook hier de symptomen van voortschrijdende ontwikkeling worden waargenomen Dat het wetsontwerp nu eenige kans zou hebben wet te worden gelooft bg echter niet Tegen het voorgestelde ontwerp als zoodanig heeft de sohr overigens een groot oezwaar namelijk dat de onteigende perceelen niet eigendom van de gemeente blijven maar verkocht moeten worden aan een eigenaar Hierdoor zegtr hij bliJR de gemeente niet aansprakelijk voor de gevolgen zg doet niet snlers dan makelaarsdiensten zonder courtage en het i te vreezen dat daitruit misbruiken zullen voort vloeien die het hooger administratief gezag niet al kunnen weren Z i juoet de grond aan de gemeente blijven Welke waarborgen heeft men andera dat de volgende eigenaar den grond wel aan zgn nieuwe beikemming zal doen bean oordeuP Dat de heer Van Houten in zijn ontwerp den Uidividueelen eigendom handhaaft berust vooral op proctische gronden Hij acht de voordeelen van een vast erfelijk en behoudens onteigening onher o s loepetlk recht op den bodem zeer groot maar bo rtoevlucht te nemen tot Bouviers belasti ig ontwerp rendien meent hg dat de zegenrijke gevolgen dezer wet zuUen uitblijven als de nieuw eigenaar niet een nnherroepelijk reoht houdt op grond dien hij tan zijn bestemming wil dóen beantwoorden De heer Muller bestrgdt deze ponten Tegenover de roordeelen die hg ook erkent staan vele nodeelen en dat de wet niet gunstig zou werken zonder dit VDorhehoud acht hij ook onjuist en verwijst naar den landbouw op gepachte grondeir Bovendien kan als de gemeente den grond weer terugneemt ver oeding worden gegeven voor aangebrachte verbeteringen Voor de bebouwde of te bebouwen gronden woordige rookzwak genoemde kn IrBidt milIioM gevraagd deels voor het maken deels voor oefeningen Verder zou de hoogste zuinigheid betracht zgn Men weet t ieder U in de wereld zuinig op zijn eigen manier De ontmoeting van den Duitschen rijkskanselier Capnvi met den Italiaanscheu minister president Crispi zal naar men thans weer bericht 23 dezer te Genua plaats hebben Vóór het einde van het jaar zulleii Duitsche en Oostenrijksohe gevolmachtigden te Weenen in conferentie bg eepkomen ten einde over de handelspolitiek der beide rijken van gedachten te wisselen en een DuitschOostenrijksch handelsverdrag voor te bereiden De rijkscommissaris Wismann zal met zijn adjuda it Buwiller 25 dezer do terugreis naar OostAfrika aanvaardea De bezwaren met betrekking tot d toekomstig positie van Wisemaun in Oost Afrika schijnen dus uit den weg geruimd De OostAfrikaansche kolonie zal naar men verzekert geplitat worden in twee onderling onafhankelijke districten het kustgebied onder baron Soden als civiel gouverneur en het gebiea der meren onder Wissmann als militair gouverneur De conferentie welke de leiders der liberalen en clericalen in Tessino te Bern hiel I en heeft geen afdoenden uitslag opgeleverd omdat men geen grondslag kon vinden waarop een schikking kou worden getroffen De conservatieven namelijk weigeren te spreken over de herziening der grondwet voordat de termijn verstreken is binnen welken nog protesten tegen de geldigheid der volksstemming kunnen worden ingediend Verdere beraadslagingen waren daarom geheel nutteloos zoodat de conferentie onverrichterzake uiteenging Evenwel werden toch drie liberalen en drie conservatieven aangewezen tfn einde later do beraadslagingen voort te zetten In beginsel hadden ook de conservatieven geen bezwaar tegenen regeering samengesteld uit vertegenwoordigersvan beide partijeii zoodat een schikking nog nietgeheel onmogelijk is Je Charleroi is op verscheidene kolenbrandeHJen hot werk gestaakt Drieduizend werklieden eischen hooger loon Men gelooft dat h beweging Maandag zich uitbreiden zal pjetroleum nöteirïSgeS van de Makelaars Caatzlaar SehalkwUk ii RftUerdam De markt n s heden vast Loco Tankfuet ƒ 7 90 Geïmporteerd fust ƒ 7 96 Januarien Pobruari leveriug ƒ 8 05 NovemberLlevering ƒ 7 85 December levering 7 95 ADVERTENTIËN Aan allen die den 17e dezer Ö by gelegenheid van van belangatelling gaven betuig ik bj dezen mgn iijnigen dank en in tböïonder aan de Leerlingen der Ryks Hoogere Burgersehool H J STEENBERGEN 20 October 1890 DAHZEETtnömÖT Het BE3T JDR der School roer Christelflk Nationaal Onderwjja in de Lange Groenendaal betuigt zjjn oprechten dank voor de milde gaven in de pas gehouden Collecte die de som opbracht van ƒ 223 26 Namens het Bestuur J a ZELDÏNRIJK Voort G VAK DSE ZWALM S c Zoet en fijn van smaak 40 Cent het Pond extra kwaliteit um mmrn J QEHBITSEiV ADVERTENTIEN in 9 e Binnen en Buit iaandsche Couranten worden dadeljk opaeionden door het AdyertentieBureaa vw A BRINKMAN en ZOOM te Gouda V