Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1890

9 king der hooge legeering in dezen vertegenwoordigd door den minister Mackay een man dien de anti revolntionaireu wel niet zullen verdenken van partgdigheid ten opzichte Tan het liberale gemeentebestnnr Wil men Boms geheele opmiming der klassieke stadiën in onze stad Dat zon een schande zgn voor Gonda dat sedert eeawen een Lat nsche school bezat S obleite oblige De geschiedenis onzer goede stad legt haar de verplichting op zich in dit opzicht den vooronders niet onwaardig te toonen Onze Calvinistische voorvaderen hadden meer hart voor de wetenschap dan hun negentiende eeuwache geestverwanten van het type der red tie van de Tergouwsche Bet moge waar zgn dat de kosten zgn toegenomen dat komt doordien onze tgd honger eischen stelt dan vroeger eeuwen maar zulks geldt voor alle takken van openbaren dienst Naar onze meening kan de stad haar hand niet aftrekken van de h burgerschool of het gymnasium zonder langzamerhand af te dalen tot den rang van een landstadje als b v Oudewater of Schoonhoven Het gemeentebestuur behoort onze stad die zoo gunstig aan de groote verkeerswegen gelegen is de middelen te geven welke tot verdere ontwikkeling kunnen leiden en daartoe behooren in de eerste plaats goede scholen een volledig stel inrichtingen vooralle maatschappelyke standen welke het verblgi voor gegoede families draaglgk en begeerlgk maken Anders zal men het zien gebeuren dat hoofden van handelshuizen en directeuren van groote ngverheidsondernemingen gaan wonen in de omliggende groote gemeenten en met een spoorabonnement hier hun zaken komen doen Dat zal den belastingschuldigen neringdoende en kleinen industrieel die zich niet zoo gemakkel k verplaatsen kunnen zeker dnnrder te staan komen dan die enkele guldens die zg thans moeten opbrengen voor onmisbare inrichtingen waarvan elk op zgn beurt voor zgn kinderen en pupillen tevens genot heeft Denk D Gouda zonder middelbaar en hooger onderwgs zonder de materieele en intellectaeele voordeelen die tal van docenten en uit andere plaatsen overgekomen leerlingen aanbrengen indien gg dan kunt adviseeren tot omverhaling der bedoelde scholen dan moeten wg aw treurigen moed bewonderen Van de zgde derTergoawsche aan wier Haagschantirevolutio naire eipectoraüën niete ïondsch is dan de naam dien zg draagt kunnen w bet begrgpen van een echt Gondschen gemeenterawl die het wel meent met de stad temeer daar de begrooting reeds tegen morgen aan de orde gesteld is is zoo iete ondenkbaar In flnancieele beschouwingen zullen wg ons nn maar verder niet verdiepen Zooals wg reeds vroeger zeiden beschouwen wg den oogenblikkelgken toestand der kas als niet zorgwekkend en keuren wg de belastingverhooging vooral goed als maatregel van voorzichtigheia met het oog op eene onzekere toekomst Bg te blijven lig n en aardbeien op te vaagen hg was intusschen een veel te voorbeeldige neef dan dat Meia s wenschen geen bevelen voor hem waren Zoo begon hij dan smchtend den steilen berg op te klanteren terwijl Förster op den steen naast Mela ging zitten die hare aardbeien nu zelf opat Als ik na ook maar aardbeien had zuchtte Fórater Daar staan er een paar zei Mela de tamelijk duidelijke toespeling onbeantwoord latend Waar Baar onder het boschje Ik zie er geen een Ge moet er ook naar zoeken Dat zou eenvoudig tijd vermorsen zijn Ik ben noch blind noch bijziende maar ik heb nooit in mijn leven aardbezien of frambozen kannen vinden Ja dan zult ge den lust er in van u af moeten zetten Wees niet zoo wreed juffrouw Mela Ik heb er ook niets tegen de aardbeien door eerlijken arbeid te verdienen zooals neef Leopold Mela bloosde Met Leopold is het heel wat andera We speelden voedering der dieren als herinnering aan vroeger tqd Ge moet niet vergeten dat we samen zijn opgegroeid Ge echqnt zeer veel van uwen neef te houden Forster beschouwde terwijl hij dit vroeg met belangstelling de vleugelschilden van een kever die de tegenwoordig geldende opvatting omtrent de rechten die men van de scheepvaart heffen mag wordt een voorname post van inkomsten na eenige jaren twijfelachtig het is goed d f6rop in tgds te letten Ook de Tergouws Jie preekt op haar tweede bladzgde van di rechten en maakt daarbg weder een vermakelgken blunder waarop wg ton slotte nog de afindacbt vestigen Zg telt op wat de genlbente voor de vaart uitgeeft doch telt maar eventjes 10 000 mis Deze financieele beschouwingen van iemand die geen optelsom van 7 getallen zonder fout kan maken hebben ongetwgfeld bijzonder Veel waarde Het totaal is niet 27371 maar 37371 zoodat het overschot niet 30 maar 20 mille is Deze voorlichter heeft vast nooit een h burgerschool oi gymnasium bezocht binnenlandT GOUDA 23 October 1890 Dinsdag 2S October a s zal door het alhier gevestigde departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen eene openbare vergadering gehouden worden waarin als spreker zal optreden de heer H T Chappuis uit Amersfoort Door den bekenden novellist zullen alsdan worden voorgedragen Greet eene schets uit de Brabantache streken en een stukje getiteld Lieve loges Naar wy vernemen zal in het begin dar volgende maand hier eene iotrt e Itttérawe worden gegeven waar lilad Thénard zal optreden die hier vroeger naar men zich herinnert groot succes had Heden margen werd door de politie in een der slaapsteden alhier aanirehouden zekere L v M die nog iels met do Justitie hebbende afteiekeneu heden middag gevankelijk naar Rotterdam is overgebracht De volledige uitslag van het dit jaar gehouden notarieel staatsexauen is als volgt Tot het afleggen van bet examen hadden ziob aangemeld 379 adspiranten waarvan cich terugtrokken 22 zoodat geëxamineerd werden 367 adspiranten waarvan 158 voor het 1 ged 103 voor het 2 ged en 141 voor het 3 ged Voor het 1 ged slaapen 49 en werden a ewez n 109 voor het 2 ged slaagden 54 en werden 49 afgewezen en voor het 3 ged slaagden 71 en werden 69 afgewezen Van 4 adspiranten die zich hadden aangemeld voor het geheele examen slaagde niemand geheel Onhings liet zooals wij indertijd vermeldden de heer Hoek van Beverwijk door middel vac den noodrem een trein stiTstaan omdat hij door dronken matroozen werd bedreigd maar hij werd zelf door den hootdconducteur uit den trein verwijderd die meende dat de opgegeven reden niet voldoende was om den trein ta doen stilstaan Thans is de heer Hoek op zijn klacht door den ra id van administratie der HoU IJzeien spoorweg maatschappij in het gelijk gesteld en is hem medegedeeld dat de hoofdconducteur hem ten onrechte uit den trein heeft verwijderd Onder aanbieding zijner veronschnldigingen heeft de raad hem doen toekomen een bedrag van f 0 85 zijnde de pnjs van een retourbiljet 3e over zijni hand kroop Natuurlijk antwoonide Mela snel en liet er na een oogenblik zachter opvolgen zooveel als van een broeder Niet anders De gevangen kever kreeg plotseling zijn vrijheid weer terug Mela is het waar kunt ge mij daarbij aanzien Waarom niet Maar mag ik vragen Verder kwam ze niet zij sloeg do oogen neer die zg op hem gevestigd had voor zgn blik die gloeiend op haar rustte Ik dank u voor uw antwoord Ge weet niet hoe gelukkig gij mij daardoor hebt gemaakt O juffrouw Mela als ge wist Voor oopig echter vernam Mela niet wat ze weten zou want Leopold brak door het boschje heen Vader is den berg reed af riep hj ademloos Wij zqn de laatsten De trein zal dadelgk vertrekken O hoe spoedig waren zij op de been en liepen den berg af Laat u afglijden dat gaat het beste liep Fbrster God wat moeten we beginnen als wij te laat komen Dan nemen we een extra trein Alsof dat ging Waarom hebt ge ons niet eerder geroepen Leopold Gij zijt de schuld van alles Arme Leopold Hij had te veel te doen om zijne dikke persoonlijkheid zondei ongelukken den berg af te krijgen om dat onverdiende verwijt tegen te klasse Beverwijk Amsterdam terwgl maatregelen zijn genomen tot het voorkomen eener herhaling van dergelijke behandeling der reizigers door de beambten De ïed Bakk Ct vestigt er de aandacht op dat de Nederbmdsohe militair het kleinste ration brood krijgt van alle Kuropeesohe soldaten Ir Nederland ontvangt de soldaat per dag D 6 jülo in Engeland 0 88 in Duitachland en Zwitserland o 75 in België 0 79 in Oosteniijk 0 9 in Italië 0 9 a in Turkije 0 96 in Frankrijk 1 in Rusland 1 228 Maar het brijod is ongebuild en daardoor slecht verteerbaar Van oen gedeelte dier 6 ons heeft hy volstrekt geen voeding Bovendien ifordt hetongebuilde brood bijna niet meer gegeten door wie maar eenigszins in staat zijn om gebuild brood te koopen Genoemd blad voegt er bij dat terwijl de prijs van het brcod thans 10 cent is dat voor de soldaten te Amerafoort geleverd wordt voor 7Vs cent waaruit wel blijkt dat het minste tarwemoel er voor wordt gebruikt Deze twee laatste ooistandigheden wegen meenen wg het meest want dat de soldaat minder brood krijgt dan in Frankrijk hangt same n met onzen volksaard in Nederland eet men algemeen minder brood dan in de zuidelgke landen ofinRiiiland Voor een groot gedeelte van onze landgonoottn zgn aardappelen het voedingsmiddel bij aitnemendheid Arnh Ct Het adrerteoUeblad voor Tegal en omstreken berst de volgende geheimzinnige geschiedenis met betrekking tot de in aanbouw zgnde brug te Kagok Door zware bandjirs is dat gedeelte van de brug hetwelk reeds klaar was tot tweemaal toe weggeslagen Volgens de Javanen had men dit natunrlg kte danken aan een kwaden geest die het werk niet met rust zdu kunnen laten voordat aan hem geofferd was Volgens een droom van een det Javanen die daaraan werkten moest dit offer bestaan in het leven van twee kinderen twee jonge meisjes twee jongens twee mannen twee vrouwen in het kort van beide seksen personen op verschillenden leeftijd Speciaal zouden dan geofferd moetan worden de hoofden van die verschillende personen Kort daarop werd n de deiss Tegalkooboer het lijk gevonden van eene vrouw en wel zonder hoofd Dat hier niet aan roof gepaard met moord kan gedacht worden faljjkt daaruit dat alles wat de vrouw aan waarde bij zich had rondom het Igk venpreid lag Niet lang na dezen moord verdween eenetandakmeid en heeft men haar tot nu toe nog niet op kunnen sporen De vrouw word daar een Javaan ge roepen om onder bovenbedoelden burg te tandakken met welken Javaan ze meeging Van dat oogenblik af is ze niet meer gezien geworden Weer wat kter verzocht diazelfde Javaan een dalang j een man die een wajangvertooning geeft om met hem mede ta gaan teU einde onder die brug eene wajangvertooning te geven Alles was reeds klaar gezet Werd er medegedeeld Onder de brug gekom xT zag de dalang deu Javaan niet meer en raakte Ifeon bewmteloozen toestand Toen hg gelukkig veer bijkwam verwijderde hg zich spoedig vaudt Wdlottige plek Vervolgens werd in de deasa Jomani door wegbreken van een pager een Javaansch kind gestolen welk kind men tot nu toe nog niet heeft kunnen vinden De Javaan die zich tot taak heeft gesteld de offen I kunnen spreken zooals het moest Eindelijk kwamen zij aan bet station de tiriaj zou juist weggaan 1 Uit het raampje van een der coupd a hing eene datne Conducteur al de Ceestgasten zgn er nog niet ik stel je verantwoordelijk voor de achterblijvenden Wie er niet is kan niet mee Maar wacht toch nog een paar minuten I Het gaat niet andere komen wij in botsing met dan sneltrein van Triest Fertig Daar komen zij Hier hierheen mijnheer de redacteur Instinctmatig volgde de aangeroepene de stem maar nog te rechter tijd herkende hij den zwerenden grofneo sluier Met groote tegenwoordigheid van geest duwde bij Leopold bij de schrijfster in terwijl hijmet Mela in den volgenden waggon verdween Dezewas eigenlijk reeds geheel vol maar daar iedereen om het schoone uitzicht naar don rechter kant drong vonden Förster en Mela nog plaats aan de linkerzijde Verwonderlijk genoeg was het hun nu in hot geheel niet meer zoo zeer om de streek te doen die hwbij het heengaan zoo verrukt bad Ik geloof dat z$zelfs geen blik op den Niagara zouden hebben geworpen indien die bü toeval voor de vensters vanden coupé had geschuimd Ifordt vervolgd M te verschaffen zinspeelt er op en beroemt er zich op dat men hem niets kan doen Wg durven er niet voor instaan dat wg volkomen nauwkeurig zgn ingelicht daar Javanen zoodra er van kwade geesten gerept werd dikwijls allerlei onzin uitkramen doch dat is zeker dat bij de Javaantjes uit die buurten de schrik er in zit Zoo durven vrouwen vooral als het donker is niet alleen over straat te gaan en namen allen verschilleude voorzorgen Wat er ook van aan zij we vertrouwen dat de bevoegde autoriteit hare maatregelen zal nemen en den Javaan over wien hier boven sprake was en die in die streken wel bekend is in het oog zal houden Omtrent een sedert f e Soerabain onschadelijk gemaakten oplichter thans in de gevangenis te Weltevreden meldt het Soer Hbl Een sedert 3 maanden ran Singapore te Batavia gearriveerde jeugdige Zwitser van nauwelgks 20 jaar oud de 4 moderne talen vlooiend sprekebde met een voorbeeldeloozen tact en geslepenheid in het aannemen en tentoonspreiden van airs welke al naarmate het te pas komt imposant nederig voornaam los zwierig dandy achtig enz kunnen zijn is gepasseerden Zaterdag door de justitie gearresteerd wegens versohilleode te Batavia gepleegde oplichterijen Spoedig na zijne aankomst wist hg een gemeubileerd paviljoen in huur te krijgen bij dr Üominicus op het Koningsplein en dadelijk daarop begon bij zich ta laten introduceeren bij eenige gegoede familien Onder verschillende namen en onder bet voorwendsel dat hg rijke en invloedrijke familie bezit verzocht en kreeg hg krediet van den wagenverhuurder Van der Vossen van wien hg dagelgks te zijner diapositie kreeg een raylord bespannen met twee Sydniers benevens een in livrei gekloeden koetsier en palfrenier Pastoor Van Santen wist hü over te halen om voor een bedrag van 5 mille borg te zijn voor hem daarna moest de kleermaker Herment voor f 1600 er aan golooven teneinde hem in de plunje te stekep en om toen voor den inwendigen mensch te zorgen werd ook het credit geopend bg den cuisinier patissier en glacier Papelard die bom niet alleen de fijnste champagne en wijnen maar ook diners en soupers dagelijks moest leveren Zgne tafelvrienden prezon zgne wijze van recipieeran en onthalen hemelhoog Toen hij zich op deze wijze geïnstalleerd had begon hij aan de behoefte van zijn jeugdig hart te denken en wist ook spoedig eene pur sang Europeesche tot zijne maitresse te krggen waarmee hg zgne toertjes maakte in de equipage met Sydniers doch alras werd de mylord in zijne oogen te miniem hg moest een landauer hebben die hij dan ook op credit kreeg van dan hr D en om toen ook eigene paarden ta hebben kocht hij ook weder op goed geloof af een span uitmuntende Sydniers van dr Vorderman Zgne slachtoffers begonnen toen lont te ruiken en gaven de zaak aan bg de justitie waarop zijne arrestatie is gevolgd Het blijkt nu dat het iemand is die op Singapore reeds veroordeeld ia wagens oplichterijen doch aangezien men geene zekerheid heeft kunnen erlangen van zijn waren naam zal men zijn photographieportret naar Zwitserland opzenden Uetnlevendepakgoed Herman Zeitung die eenige maanden geleden in een koffer de reis van Weenen aanvaardde en te Parijs te midden der bagage aan het station de l Est afstapte heeft thans een nog buitengewoner reis volbracht T 8 Hamburg hjaö bq een kist vervaardigd dia hij bij een der stoomvaartmaatschappgen op Londen deed aangeven als gevuld met zijde en fluweel waarvan het hooge invoerrecht ruimschoots opweegt tegen de vracht van een persoon naar Engeland Hg deed dit met do bepaalde bedoeling om geen onaangenaamheden te hebben met de Engelscbe douane Alles gereed zijnde ook de kleine opening in de kist om adem ta halen ging de kleine man Zeitung is niet grooter dan vier voet in zijn planken woning liggen en de reis werd aanvaard Zij duurde vier dagen en de kleine reiziger kwam meer dood dan levend in de Theems aan Maar toen men zg n woning op do kade sjorde popelde zijn hart toch van pleizier en om van zijn tegenwoordigheid te doen blijken deed hij door het gat in den koffer drie schoten uit een revolver Men kan zich de verbazing van de Engelschen voorstellen toen zij nadat de kist niet zonder efpiige voorzorgen geopend was daaruit den kleinen man zagen springen zeer in zijn schik en als eea bezetene schreeuwende Hurrah for old England Zeitung vertelde nu in t Engélsch welke taal hij te Hamburg geleerd had van de gewaarwordingen op reis zgn zeeziekte en zijn plannen voor do toekomst Hij werd op staandan voet als wondermensch aangenomen door een der grootste Music Halls van Londen en treedt daar nu eiken avond op voor eeu stampvolle zaal In het volapük tijdschrift Zi vol lolik meldt de ingenieur Richard Child uit Brisbane Queensland Australië dat de eerste opvoering van een opera in volapük in die stad heeft plaats gehad Door den heer Nicholson directeur van den schouwburg te Brisbane is namelijk De Profeet van Meyerbeer in het volapuk vertaald De zaal was sUmpvol ofschoon de prg zen der plaatsen verhoogd waron De opvoering van die opera is op tien volgende avonden herhaald Nu is da heer Nicholson bezig met het vertalen en doen instudeeren van La Irmiata van Verdi Bgna alle volksliederen van Europa zijn tegenwoordig in volapuk vertaald het Oosteurgksche het Fransohei het Nederlandsohe het Czechisehe het Deensche het Slowenische het Duitsche ook het Araerikaansohe Star jangled Banner Alle zijn op de maat van het oorspronkelijke overgebracht zoodat zij op dezelfde wijze als de origineele gezongen worden Men schrijft uit Petersburg aan de Malm te Parijs Gedurende zgn laatste bezoek aan Spala maakte de czar met zijne gemalin zijne kinderen en gevolg een wandeltocht Door een bg zulke gelegenheden altijd stipt op haar post zijnde regenbui overvallen moest het gezelschap in een kleine boerenwoning schuilen De ongelukkige moesjik viel van blijde verrassing op de knieën en sleepte toen alles bij elkailr wat zijn hut aan versnaperingen bevatte brood met zout brandewijn en dien heerlijken Hussischen drank kwas dat uit een zinnjka zamen ftelling van het aftreksel van gegiste zuurkool brood en kummel bestaat fin dat veel overeenkomst met den inhoud van een looikuip heeft Hoogst eerbiedig noodigdo hij da hooge gasten tot foetasten uit en inderdaad bewees de beheerscher aller Bussen hem de eer van een glaasje brandewijn te nemen De czarina vroeg intusschen aan den moesjik waarom hg zg ne vrouw niet voorstelde Die ia uitgegaan moedertje antwoordde de man Toen fluisterde een der officieren hem in het oor Als je niet terstond je vrouw te voorschijn haalt wordt je aan je beeuen opgehangen I Sidderend opende do man de deur van het naaste vertrek en haalde daaruit eea verlegen blond vrouwtje voor den dag dat sterk tegenstribbelde Verwonderd vroeg de czarina waarom hij toch eigenlijk zijne sohoono wederhelft zocht te verbergen Och moedertje u weet de vrouwen zijn zoo slecht dat ze baar mannen bij elke gelegenheid zoeken te bedriegen antwoordde de man en daar or nu in het gevolg van ons vadertje zooveel schoone officieren uit Petersburg zijn meegekomen en daar ik niet zooveel tijd heb om op mijn vrouw te passen als uw man heb ik baar eenvoudig opgesloten De czaar moest hartelijk lachen n liet den voorzichtigen boor een geschenk in geid brengen met de verzekering dat de huiselijke vrede niet gestoord zou worden In eene II Vrijdag ta s Bosch gehouden vergadering van de voorzitters van alle R Katholieke kiesvereenigingen in Noord Bribant is met algemoene Klemmen op één na da volgende motie aangenomen De Provinciale Bond der E K kiesvareenigingai in NoordBrabant in aanmerking nemende dat het nu aan het bewind zijnde ministerie oi danks llo vriendelijke en dringende vartoogen ondanks de van alle zijden geopperde bezwaren en bedenkingen gemeend heeft de verantwoordelijkheid op zich te moeten nemen van het thans ingediende wetsontwerp tot legar organisatie dat bij de Memorie van Toelichting van genoemd wetsontwerp met gaan enkel woord gewag wordt gemaakt van da allergewichtigste bezwaren die van alle zijden tegen algemeenen dien tplicht on afschafbng der plaatsvervanging werden ta berde gebracht evenals bestonden die bezwaren niet of als waren zij de moeite der wederlegging niet waardig dat dus dit ministerie in plaats van de plaatsvarvanging en andere vrijheden in zake militieplicht te bestendigen de behandeling van een wetsontwerp mogelijk maakt dat onnoodig der bevolking den zwaarsten bgna ondragelgken last oplegt dat toch volgens het oordeel van den Bond geen reden aan te voeren is dat de eigenaardige verdediging die da gesteldheid van ons Vaderland eischt zulke zware offers van de bevolking vordert en zulke inbreuk op de vrgheid wettigt dat een ander ministerie zich wel zal wachten wederom een wetsontwerp op zich te nemen dat zoo zeer indruischt tegen dan aard dén vrgheidszin en da waarachtige belangen van het Nederlandscha volk en dat zooveel beroering in dan lande heeft verwekt dat men van dit ministerie had mogen verwachten van de behandeling van zulk een wetsontwerp bevrijd te blijven te meer nog daar het ministerie wist dat dit onderwerp scheuring en tweespalt tusschen de rageeringsgezinde partg zoude veroorzaken wSpreekt ais zijn overtuiging uit dat verdere samenwerking tusschen dit Ministerie en de StatenGenaraal ongewenscht moet geaeht worden Besluit van deze zijn zienswijze met volkomen eerbiediging van ieders v ijheid ovartuigtUg en onafhankelijkheiiï kennis te geven aan de katholieke loden van da Eerste en de Tweede Kamer dar Sta tenGeneraal De Provinciale Bond van B K Kiesvereenigingen in Noord Brabant bestaat uit de volgende afdeelingen Bargen op Zoom Breda Eindhoven Grave Helmond s Hertogenboscbl Oostorhout Tilburg Vechel Waalwijk en Zevenbergen Voorzitters der onderscheidene sfdeolingen zgn da heeren P A G van Gilse mr Jac W van dan Bieaen J F Bocx dr P H H van Aernsbergan J Blugssen jhr Jos de la Court J Verhoeven W P A Mutsaore F W M Manders M L Mommersteeg en A G J Verbunt Een Nihilistische drukkerij van bankpapier aan wier hoofd de eigenaar van de in Nowotscherkask oestaande drukkerij van dezelfde soort heeft gedaan is dezer dagen in Odessa ontdekt De chef kwam dezen zomer dicht bij het station Alexandrowsk in een eenzaam liggend huisje met eea tuin wonen en bracht daar vier arbeiders om den tuin te bebouwen en te onderhouden Doch men zag de werklieden nooit in den tuin werken en wanneer één der boeren uit den omtrek bij het huisje kwam vond hü het altijd gesloten en de arbeiders in diepen slaap Dat wekte achterdocht de politie werd opmerkzaam on stelde een onderzoek in naar dat geheimzinnige huisje In den nacht van den 7on October verscheen da olief der Aksasskische politie met een afdeeling gewapende dienaren en veriangde binnengelaten I worden De bewoners wilden echter niet opendoen waarop de deur opengebroken werd en de politie met geweld binnendrong Hier werden zij met revolverschoten ontvangen waardoor twee politieagenten gewond werden Do strijd tusschen de politie en de arbeiders die nu ontstond eindigde met een overwinning van de eerste De werklieden werden gebonden en gedwongen het doel van hun verblijf in het huisje te vertellen Een der werklieden bracht de politie in de onder het huisje gelegen kamertjes die hel verlicht waren pn waarin zich een volkomen inrichting tot het drukken van bankpapier boekjes enz benevens een groot aantal valsche bankbilletten levolutionaire oproepingen en dergelijke bevonden Er werden in het geheel 30 000 valsche banknoten van 3 5 10 26 en 100 roebels gevonden De vier arbeiders werden naar Nowotscherkask gevoerd en daar in de gevangenis opgesloten Het zijn ontwikkelde lieden zij spreken de moderne talen en zijn uitstekende graveurs Hun indentiteit kon echter tot heden niet bewezen worden daar zg hardnekkig weigeren de minste inlichtingen te geven De chef der Nowotsoherkasker boekdrukkerij moet een agent in Alexdrowsk gehad hebben want hij verdween nog denzeltden nacht en kon niet teruggevonden worden BuUealandscli Overzicht In den ministerraad gisteren ten paleiza van koningin Victoria te Balmoral gehouden is da bii eenroeping van het Pariement bepaald op 25 Novei De oplossing van het geschil tusschen Engeland eu Portugal IS nog met gevorderd Evenwel hoeft denieuwe minister van buitenlandsche zaken zich reedsm betrekking gesteld met de Engelschc regeering Hoewel de Time blijft volhouden dat geen verdere concessies van Engeland betreffende MiddenAlHkate wachten zijn schijnt toch een schikking no niet geheel onraogehjk De Norddeutache Allgemeine Zeitung leest der En gelsehe regeering de les omdat zij zich zoo weinig inschikkelgkojegens de Portugeezen betoont Het Berhjnsche blad betreurt dit zeer evenwel alleen omdat de monarchie in Portugal daardoor in gevaar komt en dus het algemeene monarchale stelsel in Europa weer dreigt geschokt te worden De Time vindt deze boetpredicatie zeer lief maar voegt er bg dat ze meer ge ag zou hebben indien Pruisen niet op dezelfde wijze jegens Denemarken ware opgetreden Da te Halle verschijnende General Ameioer h ioot een na vergadering van het socalistencongresgeboycott wgl het blad had gemeld dat er te Halle tusschen eenige Duitsche leiders der partij en de Fransche afgevaardigden geheime afspraken gemaakt waren Singer heeft dit verontwaardigd tegengesproken Door 2000 socialisten is daarop b loteadat da Anieiger dood verklaard moet worden Niemand zal er zich op abonneeren niemand erinadveiteeren of op andere wijze van het blad gebruik mogen maken of ook zaken mogen doen met iemand die er in adverteert Een kwaad ding voor de socialisten is de aaneensluiting van de fabrikanten en industrieelen Men heeft de kapitalisten menige industrieel ildo